Z klady mana mentu
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Základy manažmentu. Prostredie manažmentu sociálna úloha manažmentu. OBSAH Definície a prístupy ku klasifikácií prostredia Generálne prostredie manažmentu Sociálne a kultúrne prostredie Technologické prostredie Špecifické prostredie manažmentu. Prostredie manažmentu .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - abram


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Z klady mana mentu

Základy manažmentu

Prostredie manažmentusociálna úloha manažmentu


Prostredie mana mentu

OBSAH

Definície a prístupy ku klasifikácií prostredia Generálne prostredie manažmentu

Sociálne a kultúrne prostredie

Technologické prostredie

Špecifické prostredie manažmentu

Prostredie manažmentu


Vybran defin cie prostredia

 • Prostredím organizácie je to, čo ju obklopuje a ovplyvňuje, teda jej okolie. Prostredie tvoria všetky vonkajšie faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvňovať organizáciu.

 • Pojem prostredie označuje vonkajšie inštitúcie a sily, ktoré potenciálne ovplyvňujú prácu organizácie.

 • Prostredím sú ľudia, organizácie, systémy a iné sily, ktoré majú potenciál ovplyvňovať organizáciu (ktoré môže organizá­cia potenciálne ovplyvňovať).

Vybrané definície prostredia


Prostredie m eme ch pa vo viacer ch rovin ch ako

makroprostredie ovplyvňuje, teda jej okolie. Prostredie tvoria všetky vonkajšie faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvňovať organizáciu.

mezzoprostredie

mikroprostredie

Prostredie môžeme chápať vo viacerých rovinách ako:


Prostredie mana ra

vonkajšie prostredie ovplyvňuje, teda jej okolie. Prostredie tvoria všetky vonkajšie faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvňovať organizáciu.organizácie (generálne): ekonomické, politické, sociálne, globálne ako aj technologické podmienky

interné prostredie organi­zácie: pre dosahovanie cieľov organizácie. Prv­kami špecifického prostredia sú: dodávatelia, zákazníci, konkurenti, vláda a verejné nátlakové skupiny a pod

Prostredie manažéra


Faktory extern ho prostredia organiz cie
Faktory externého prostredia organizácie ovplyvňuje, teda jej okolie. Prostredie tvoria všetky vonkajšie faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvňovať organizáciu.


Osobitn pr stup k leneniu prostredia rozli uje

 • Vzdialené prostredie - globálne a domáce. Patrí tu: ekonomické, sociálne, politické, technologické a ekolo­gické prostredie.

 • Odvetvové prostredie - globálne a domáce. Patria tu: vstupné ba­riéry, sila dodávateľov, sila zákazníkov, možnosť substitúcie a rivalita konkurentov.

 • Operačné prostredie - globálne a domáce. Patria tu: konkurenti, veritelia, zákazníci, práca a dodávatelia.

Osobitný prístup k členeniu prostredia rozlišuje:


Z teritori lneho h adiska sa rozli uje

domáce prostredie ekonomické, sociálne, politické, technologické a ekolo­gické prostredie.

medzinárodné prostredie

glo­bálne (celosvetové) prostredie

Z teritoriálneho hľadiska sa rozlišuje


Gener lne prostredie mana mentu

Politické a právne prostredie vytvára základný rámec pre podnikanie.

Definujú právne a regulačné parametre, v rámci ktorých musí firma operovať.

K dôležitým ukazovateľom kvality politického prostredia patrí politické smerovanie, politická stabilita, právna istota (právny štát), bezpečnosť a nízka kriminalita ako aj dobre fungujúce inštitúcie trhovej ekonomiky.

Generálne prostredie manažmentu


Vl dna politika

Vplyv štátnych firiem a organizácii ako významných účastníkov trhu

Vládne regulácie a intervencie do podnikateľského prostredia

Ovplyvňovanie podnikateľského prostredia prostredníctvom zákonov,

Vládna politika


Soci lne a kult rne prostredie

vzdelanostná úroveň obyvateľstva, účastníkov

triedna štruktúra a mobilita,

jazykové, kultúrne a religiózne tradície,

stupeň urbanizácie,

zmeny v so­ciálnom zložení obyvateľstva,

preferencie záujmov,

životný štýl a pod.

Sociálne a kultúrne prostredie


Demografick faktory

Niektoré všeobecné trendy demografického vývoja sú: účastníkov

 • stagnujúci, alebo klesajúci počet obyvateľstva v dôsledku poklesu pôrodnosti,

 • starnutie populácie v dôsledku zmien vo vekovej pyramíde,

 • rastúci podiel možnosti zamestnávania žien, starších ľudí a telesne postihnutých,

 • rast priemernej úrovne pracovnej sily,

 • nerovnomerné rozloženie nezamestnaných v regiónoch,

 • postupná koncentrácia obyvateľstva v mestských oblastiach.

Demografické faktory


Technologick prostredie

Technologické sily hrajú rozhodujúcu úlohu vo vytváraní a v zmene konkurenčných síl pretože:

 • technologické inovácie vytvárajú budúcnosť;

 • nové technológie nútia organizácie prehodnocovať svoje zameranie a metódy práce;

 • firmy bez nových technológií nebudú môcť pro­sperovať a prežiť.

Technologické prostredie


Pecifick prostredie mana mentu

Zákazníci vytváraní a v zmene konkurenčných síl pretože:

Dodávatelia (vplyv na náklady kvalitu termíny zvýšenú mieru rizika, kapitálové otázky)

Obchodní sprostredkovatelia

Konkurenti

Akcionári

Veritelia

Vládne inštitúcie a miestne orgány moci

Odborové zväzy

Zamestnávateľské zväzy a združenia

Obchodné a priemyselné komory

Záujmové skupiny

Špecifické prostredie manažmentu


Prostredie v ktorom firma p sob je mo n hodnoti pomocou t chto krit ri

Dynamizmus vytváraní a v zmene konkurenčných síl pretože:

Komplexita

Stupeň neistoty a možnosť predvídania

Prostredie, v ktorom firma pôsobí, je možné hodnotiť pomocou týchto kritérií:


Vplyv prostredia na podnikanie
Vplyv prostredia na podnikanie vytváraní a v zmene konkurenčných síl pretože:


Soci lna loha mana mentu

Spojitosť sociálnej vytváraní a v zmene konkurenčných síl pretože:zodpovednosti

Charakteristika spoločensky zodpovedného podnikania

Manažérska etika

Etická a sociálna citlivosť

Sociálna úloha manažmentu


Soci lna zodpovednos

Sociálna zodpovednosť sa vytváraní a v zmene konkurenčných síl pretože:chápe ako povinnosť podnikateľa minimalizovať negatívne účinky svojho konania na spoločnosť.

Ide o koncepciu spoločenskej zodpovednosti ako dohody so spoločnosťou, kde podnikateľská etika sa vzťahuje na morálne princípy a  pravidlá, sprevádzajúce podnikateľské rozhodovanie.

sociálna zodpovednosť


Prostredie mana mentu soci lna loha mana mentu

Sociálne zodpovedné správanie organizácie je také, ktoré je v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

Ak sa zisk vytvára legálne, tak je jej správanie sociálne zodpovedné.


Spojitos soci lnej zodpovednosti

Jeden extrém predstavuje sociálnu povinnosť (správanie organizácie odráža jej legislatívnu a ekonomickú zodpovednosť).

Druhý extrém predstavuje sociálnu citlivosť (organizácia sa aktívne podieľa na odstraňovaní príčin, ktoré by mohli viesť k vzniku sociálnych problémov).

Spojitosť sociálnej zodpovednosti


Charakteristika spolo ensky zodpovedn ho podnikania

Spoločenská zodpovednosť podnikania je pojmom vyjadrujúcim záväzky firiem voči všetkým skupinám, z ktorých sa skladá spoločnosť a nielen voči ich akcionárom.

Charakteristika spoločensky zodpovedného podnikania


Aspekty

 • záväzky si treba osvojiť dobrovoľne; správanie ovplyvnené donucovacou silou zákona alebo dohodou s odbormi, dobrovoľným nie je,

 • platnosť záväzkov je všeobecná, prekračuje tradičnú povinnosť voči akcionárom a vzťahuje sa aj na ostatné sociálne skupiny, akými sú spotrebitelia, zamestnanci, dodávatelia a susediace komunity.

 • Ďalšie definície spoločensky zodpovedného podnikania sú nasledovné:

 • Podnikať takým spôsobom, že firma dosiahne alebo prekoná etické, právne, komerčné a verejné očakávania, ktoré od nej má spoločnosť.

 • Súbor manažérskych postupov, ktoré zabezpečia, že organizácia minimalizuje negatívne, a zároveň maximalizuje pozitívne dôsledky jej správania na spoločnosť.

 • Integrácia firemných praktík a hodnôt takým spôsobom, že sú do nich zahrnuté záujmy všetkých zainteresovaných subjektov vrátane spotrebiteľov, zamestnancov, investorov a životného prostredia.

aspekty:


Medzi naj astej ie skupiny zainteresovan ch subjektov patria

 • vlastníci, akcionári, investori, ovplyvnené donucovacou silou zákona alebo dohodou s odbormi, dobrovoľným nie je,

 • zamestnanci,

 • spotrebitelia,

 • dodávatelia a obchodní partneri,

 • konkurencia,

 • vláda,

 • mimovládne organizácie a nátlakové skupiny,

 • komunity,

 • médiá.

Medzi najčastejšie skupiny zainteresovaných subjektov patria:


Mana rska etika

Pojem etika je bežne chápaný ako súbor princípov a zásad, ktoré umožňujú rozlišovať medzi tým, čo je dobré, zlé, správne, či nesprávne.

Podnikateľská etika sa zaoberá štúdium toho, čo je správne a nesprávne, dobré a zlé v ľudskom správaní v kontexte podnikania.

Manažérska etika


Etick k dex

Etický kódex je systém princípov alebo pravidiel, ktoré riadia jednotlivcov alebo skupiny a zaoberajú sa tým, čo je dobré a čo zlé, teda morálnou povinnosťou a záväzkami.

Etický kódex


Soci lna zodpovednos organiz cie a mana rska etika
Sociálna zodpovednosť organizácie a manažérska etika riadia jednotlivcov alebo skupiny a zaoberajú sa tým, čo je dobré a čo zlé, teda morálnou povinnosťou a záväzkami.


Prostredie mana mentu soci lna loha mana mentu
ĎZP. riadia jednotlivcov alebo skupiny a zaoberajú sa tým, čo je dobré a čo zlé, teda morálnou povinnosťou a záväzkami.