Download
welkom op de informatieavond van groep 1a n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom op de informatieavond van groep 1a PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom op de informatieavond van groep 1a

Welkom op de informatieavond van groep 1a

200 Views Download Presentation
Download Presentation

Welkom op de informatieavond van groep 1a

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom op de informatieavond van groep 1a

 2. Informatieavond groep 1 • Indeling van de avond: • Voorstellen • Een dag in groep 1 • Thema‘s • Regels • Methodes • Zorg • Leerlingvolgsysteem • Mededelingen

 3. Een dag in groep 1 Kring: Open inloop • Dagritme benoemen • Namen opnoemen • Welke dag is het vandaag? • Trefwoord of SEO • Verjaardag vieren • Taalactiviteit of rekenactiviteit Werken: • Werken in hoeken • Keuze activiteiten en verplichte activiteiten

 4. Eten en drinken: • Kring • Wat geef je mee? Lichamelijke opvoeding: • Buiten spelen • Gym: spelletjesles of toestellen in het speellokaal Kring: • Afsluiten • Naar huis

 5. Dagindelig

 6. Taalontwikkeling • Taalmethode Schatkist • Vertellen/kringgesprek • Verhaal voorlezen • Rollenspel • Taal-denk oefeningen • Luisteroefeningen • Rijmen • Poppenspel • Begrippen taal en rekenen • Schooltelevisie • Puk & Ko en Ik & Ko

 7. Rekenactiviteiten • Tellen / aantallen • Getalsymbolen • Meten en wegen • Verhoudingen/ bouwen • Tijd

 8. Muzikale vorming • Liedjes • Instrumenten • Maat/ritme • Luisterspelletjes • Bewegingsverhaal op muziek

 9. Werkles • Kiesbord • Hoeken • Ontwikkelingsmateriaal: motoriek, taal/klanken, rekenen, vormen, kleuren • Knutsel of tekenactiviteit • Vrije keuze • Werkbladen

 10. Zelfstandig werken • Groene kikker • Kleurenklok • Opbouw in tijd

 11. Thema’s • Elke 2 á 3 weken een ander thema • Seizoensgebonden • Interesse gebonden • Thema’s uit SchatkistThema’s : • Vriendjes/op school • Familie • ‘Klaar voor de start..!’ KBW • Herfst

 12. Regels Gekleurde kaarten met daarop de regels. Elke week staat er een regel centraal waaraan we extra aandacht besteden. Daarnaast regels over opruimen, schelden, zelfstandig werken, pesten/plagen etc. .

 13. Methodes

 14. Zorg • Voor kinderen waar meer zorg voor nodig is dan in de klas gegeven kan worden, wordt gebruik gemaakt van de RT-er (remedial teacher) of IB-er(Intern Begeleider); Marijke is de RT/IB-er voor de kleuters. • 2 keer per schooljaar worden de kinderen/groep besproken bij de groepsbespreking: -groepsvorming/sfeer -hoe verloopt ontwikkeling van het individuele kind -wat zijn de aandachtspunten Tijdens deze bespreking wordt gekeken of de leerkracht hulp/advies nodig heeft. • Zorgcommissie bestaat uit directie RT-er en Ib-er onderbouw en bovenbouw. • MPO overleg ( x per jaar). Aanwezig zijn: IB-ers, Schoolarts, Ambulant begeleider en Orthopedagoge van de Groeiacademie en Bureau Jeugdzorg. Ouders moeten hiervoor schriftelijk toestemming geven. ..

 15. Leerlingvolgsysteem:Kijk! • 4 keer per 2 kleuterjaren gescreend; In de klas werken we aan de leerlijnen d.m.v. activiteitenaanbod. • We observeren in hoeverre kinderen de leerlijnen volgen d.m.v. observaties en meetmomenten waarop te zien is waar het kind in leeftijd op dat moment zit. • Achterstand/ voorsprong extra begeleiding in de klas/buiten de klas • R.T en IB voor extra begeleiding buiten de klas • In april/juni 2014 nemen we de CITO Ordenen en Taal voor kleuters af, in kleine groepjes van hooguit 5/6 kinderen • Groepsbespreking • Zorgcommissie

 16. KIJK ontwikkelingsgebieden • Zelfbeeld • Relatie met volwassenen • Relatie met kinderen • Spelontwikkeling • Taakgerichtheid en zelfstandigheid • Grote motoriek • Kleine motoriek • Tekenontwikkeling • Visuele waarneming • Auditieve waarneming • Mondelinge taalontwikkeling • Beginnende geletterdheid • Lichaamsoriëntatie • Ruimtelijke oriëntatie • Tijdsoriëntatie • Beginnende gecijferdheid • Logisch denken

 17. Voorbeeld van een leerlijn van Kijk

 18. .

 19. Afsluiting • Vrijdag: Gruitdag • Klassenouders / hulp ouders • Luizencapes • Kriebelmoeder • Logeerpompom • Letterblad