1 / 5

kunst

kunst. Oude kunst Moderne kunst. Oude kunst.

gaura
Download Presentation

kunst

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. kunst

  2. Oude kunst Moderne kunst

  3. Oude kunst Nederland was in de gouden eeuw goed in kunst maken van kunst iemand die toen erg succesvol was Rembrandt van Rijn hij heeft de nachtwacht (zie achtergrond) hij was erg goed in het licht maken in schilderijen hij hield er ook van om alles niet netjes op een rijtje te zetten De Maya kunst is een soort kunst waar een boodschap in verstopt zit 1 VANDE Maya kunstwerken waar een boodschap in zit is de Maya kalender Verder zijn er nog vele andere kunstwerken uit de geschiedenis die beroemd zijn geworden

  4. Modd kunst Kunst is kunst als je iets heel goed kan dus Einstein is ook een kunstenaar Ook JimiHendrix is een kunstenaar voor de mensen die gitaar spelen https://www.youtube.com/watch?v=M6BsWmwjPP4&list=PL8z6rIhOYcgAA0cMQDpeSdSBK5bROXBWj Als je zijn muziek wil horen moet je maar deze link maar openen maar kijk wel uit want het kan soms nogal heftig zijn .

  5. EINDE !!!!!!

More Related