1 / 9

kunst

Gemaakt door : L uuk. kunst. inhoud. 1.wat voor kunst 2.wat ik kunst vind 3.abstract en realistisch 4.malevisch 5 .Yann A rthus-bertrand 6 .pablo P icasso. Abstract en realistisch. realistisch. abstract. Wat voor kunst?. Wat ik kunst vind,.

evadne
Download Presentation

kunst

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Gemaakt door : Luuk kunst

  2. inhoud • 1.wat voor kunst • 2.wat ik kunst vind • 3.abstract en realistisch • 4.malevisch • 5.Yann Arthus-bertrand • 6.pablo Picasso

  3. Abstract en realistisch • realistisch • abstract

  4. Wat voor kunst?

  5. Wat ik kunst vind, • Ik vind kunst pas kunst als er iets bij hoort zoals een verhaal of een achter grond, soms is het ook leuk als er iets grappigs bij zit. Dit is mijn kunstwerk ↓

  6. MALEVISCH • Malevisch is geboren in 1879. Heeft veel kunstwerken gemaakt, Zoals : het zwarte vierkant en de houthakker.

  7. Yann is geboren in 1956 hij begon pas met foto s maken op zijn 17de.hier rechts zie je een paar van die foto s. • yann YANN arthus-bertrand

  8. PabloPicasso • Pablopicasso is geboren op 25 oktober1881,ook is hij spaans. Hij is tekenaar beeldhouwer en grafisch ontwerper.

  9. Zijn er nog vragen???

More Related