Wet werken naar vermogen bezuinigingen of een kans platform participatie 12 mei
Download
1 / 26

Wet Werken naar Vermogen Bezuinigingen, of een kans? Platform Participatie 12 mei - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

12 mei 2011. Wet Werken naar Vermogen Bezuinigingen, of een kans? Platform Participatie 12 mei. Hanneke Bakker Frans Kuiper.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Wet Werken naar Vermogen Bezuinigingen, of een kans? Platform Participatie 12 mei' - garrett-herrera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wet werken naar vermogen bezuinigingen of een kans platform participatie 12 mei

12 mei 2011

Wet Werken naar VermogenBezuinigingen, of een kans?Platform Participatie 12 mei

Hanneke Bakker

Frans Kuiper


Wet werken naar vermogen bezuinigingen of een kans platform participatie 12 mei

Programma:13.00 uur opening, toelichting programma en kennismaking 13.10 uur Contouren Wet Werken naar vermogen14.00 uur Rekenmodule14.45 uur Pauze 15.00 uur Opdrachten in subgroepen.15.45 uur terugkoppeling en kader16.15 uur Afronding en evaluatie


Wet werken naar vermogen bezuinigingen of een kans platform participatie 12 mei

Ontwikkelingen

 • DECENTRALISATIE

 • Werk – 1 regeling samenvoeging WWB,WAjong en WSW

 • AWBZ – Overgang o.a. dagbesteding naar WMO

 • Jeugdzorg – Van provincie naar gemeente

 • WET EN REGELGEVING

 • Aanscherping WWB

 • HERINRICHTING UITVOERING

 • Opschaling

Platform participatie 12 mei


Wet werken naar vermogen bezuinigingen of een kans platform participatie 12 mei

Aanscherping WWB

 • Geen bijstand voor inwonenden

 • Partnertoets wordt huishoudtoets

 • Tegenprestatie wettelijke plicht

 • Integratie WIJ-WWB

 • Afschaffing ontheffing alleenstaande ouders

 • Verruiming vrijlating alleenstaande ouders

 • Doel: Stimuleren van de arbeidsprikkel

Platform participatie 12 mei


Wet werken naar vermogen bezuinigingen of een kans platform participatie 12 mei

Werken naar vermogen

 • Uitgangspunten commissie De Vries:

 • Geen verschillende regelingen voor mensen met vergelijkbare problemen

 • Tweedeling tussen mensen binnen en buiten WSW opheffen

 • Tekorten op arbeidsmarkt vanwege demografische ontwikkelingen


Wet werken naar vermogen bezuinigingen of een kans platform participatie 12 mei

Werken naar vermogen

 • Uitgangspunten WWNV:

 • Iedereen werkt naar vermogen. Ondersteuning mogelijk voor wie dat nodig heeft

 • Gemeente kan loondispensatie inzetten

 • Voor mensen in WWNV gelden de polisvoorwaarden WWB


Wet werken naar vermogen bezuinigingen of een kans platform participatie 12 mei

Werken naar vermogen

 • WSW alleen met indicatie beschut werken

 • Wajong alleen bij duurzaam volledige ao

 • 1 ongedeeld re-integratiebudget

 • Beleidsmatige en financiele verantwoordelijkheid bij gemeenten

 • Herstructureringsfacaliteit sociale werkvoorziening
Wet werken naar vermogen bezuinigingen of een kans platform participatie 12 mei

Toelichting

 • Totale verdiencapaciteit ongeveer 3,5 miljard!!!

 • Ongeveer 190.000 mensen zitten in groep 4!!

 • Ongeveer 100.000 mensen gaan niet voldoen aan de

 • polisvoorwaarden voor de nieuwe regeling

 • Wie bedient grotere groep nuggers

 • 56% bestand heeft ondersteuning naar werk nodig

 • Verwachte instroom vanaf 2013 van oud wajongers 5000 per jaar

 • Alle wajong instroom met werkcapaciteit in 2012 per 1-1-2014 naar WWNV


Wet werken naar vermogen bezuinigingen of een kans platform participatie 12 mei

Vragen: Keuzes voor de burger

 • Brede participatie inzet of alleen naar werk?

 • Aansluiting WMO voor onderkant (groep 4) en AWBZ?

 • Welke beleidskeuzes maken?

 • Ruimte voor nuggers?

 • Hoe aansluiten bij vraag van de werkgevers?

 • Is loondispensatie voldoende prikkel?


Wet werken naar vermogen bezuinigingen of een kans platform participatie 12 mei

Vragen eigen organisatie

 • Voer je een regeling uit of ben je regisseur?

 • Wat is de toekomst SW organisatie als slechts 30% SW- ers een beschut werken indicatie hebben?

 • Welke beleidsvrijheid blijft bij gemeente?

 • Op welke prestaties willen gemeenten worden afgerekend? Budgetfinanciering of nacalculatie?

 • Wat is de rol van UWV/Werkpleinen?

 • Wat is een goed schaalniveau?

 • Welke partners nemen verantwoordelijkheid?


Wet werken naar vermogen bezuinigingen of een kans platform participatie 12 mei

Bezuinigingen

 • In 2015 participatiebudget van 400 miljoen ( = 25%!!)

 • Geen re-integratie meer voor mensen < 12 maanden werkloos

 • Grote kortingen bij UWV – effecten op samenwerking. Terug naar 30 werkpleinen

 • Beperking budgettering van onbenutte verdiencapaciteit?

 • Aanscherping 96 miljoen in 2012 en 150 in 2015


Wet werken naar vermogen bezuinigingen of een kans platform participatie 12 mei

Verplichte tegenprestatie

1. Volgens Rijk niet gericht op re-integratie

2. Hoe organiseren? Toch aansluiting op p-beleid?

3. Geen uitvoeringskosten


Wet werken naar vermogen bezuinigingen of een kans platform participatie 12 mei

Aantrekkende arbeidsmarkt

1. Commissie Bakker – 80% arbeidsparticipatie in 2016

2. 150.000 ouderen stromen jaarlijks uit

3. 160.000 jongeren komen jaarlijks beschikbaar

4. Bij 1% groei echter al 70.000 mensen per jaar nodig


Wet werken naar vermogen bezuinigingen of een kans platform participatie 12 mei

Heroriëntatie

 • Welke visie/rol heeft de sociale dienst

 • Vraaggerichte organisatie

 • Competenties eigen personeel

 • Uitvoerder of ondernemer?

 • Wie zijn je samenwerkingspartners?

 • Wat doen we zelf en wat besteden we uit?

 • Afbouw SW infrastructuur


Wet werken naar vermogen bezuinigingen of een kans platform participatie 12 mei

Alternatieven

Benut andere financieringsbronnen!!!

WVA scholing

WVA startkwalificatie

O & O fondsen

No risk polissen

Bijdrage ROC en werkgevers

Zorgverzekeraars


Wet werken naar vermogen bezuinigingen of een kans platform participatie 12 mei

Alternatieven

Doe niet alles zelf!!!

Vertrouwen van werkgevers is noodzakelijk!!!

Niemand heeft een marktaandeel van meer dan 25%

Doe waar je goed in bent!!!


Wet werken naar vermogen bezuinigingen of een kans platform participatie 12 mei

Alternatieven

Opdracht

Uitgangspunt is loonwaarde en efficiency en effectiviteit.

Maak een stappenplan om de Wet Werken naar Vermogen volgens de gekozen uitgangspunten uit te voeren.

Elementen van een stappenplan zijn onder meer:

Kennis, cultuur en attitude

Budgetverantwoordelijkheid en resultaatopdracht

Werkgeversbenadering

Geef prioriteiten aan (intern en extern


Wet werken naar vermogen bezuinigingen of een kans platform participatie 12 mei

Methodieken loondispensatie

1. Actíva Loonwaarde Methodiek

De basis van de methodiek wordt gevormd door de beoordeling van 23 relevante werknemercompetenties

die middels een vragenlijst worden gescoord op een vijfpuntsschaal. De loonwaarde wordt

vervolgens uitgedrukt in een percentage. Dat percentage geeft aan hoe iemand functioneert t.o.v. een

reguliere werknemer in dezelfde functie.


Wet werken naar vermogen bezuinigingen of een kans platform participatie 12 mei

Methodieken loondispensatie

2. Arbolabmethode

De Arbolabmethode voor loonwaardebepaling maakt gebruik van een (psychologische) test en een database

met functieprofielen. Door de competenties van de werknemer die uit het psychologisch onderzoek

naar voren komen af te zetten tegen de gevraagde competenties in het functieprofiel, wordt de

loonwaarde van een werknemer in deze functie bepaald.


Wet werken naar vermogen bezuinigingen of een kans platform participatie 12 mei

Methodieken loondispensatie

3. Dariuz

Dariuz maakt gebruik van vragenlijsten, een werkplekonderzoek en functie-analyse, waarin 10 competenties

beoordeeld worden. Door de vereisten van de werkplek en de werkprestatie van de werknemer

tegen elkaar af te zetten, ontstaat inzicht in de productiviteit, de begeleidingsbehoefte, de inzetbaarheid

en de restcapaciteit.


Wet werken naar vermogen bezuinigingen of een kans platform participatie 12 mei

Methodieken loondispensatie

4. EduPer Loonbalans

De methodiek werkt langs twee lijnen: het meet enerzijds werknemersvaardigheden en de capaciteiten

van de werknemer, hetgeen resulteert in een beeld van de capaciteiten van de werknemer ten opzichte

van het 100% reguliere niveau. De methode bepaalt daarnaast het niveau van de functie t.o.v.

het 100% reguliere functieniveau door een bezoek van een onderzoeker aan de werkgever. Deze percentages

worden met elkaar gecombineerd, hetgeen resulteert in een loonwaarde.


Wet werken naar vermogen bezuinigingen of een kans platform participatie 12 mei

Methodieken loondispensatie

Opdracht

Uitgangspunt is loonwaarde en efficiency en effectiviteit.

Maak een stappenplan om de Wet Werken naar Vermogen volgens de gekozen uitgangspunten uit te voeren.

Elementen van een stappenplan zijn onder meer:

Kennis, cultuur en attitude

Budgetverantwoordelijkheid en resultaatopdracht

Werkgeversbenadering

Geef prioriteiten aan (intern en extern


Wet werken naar vermogen bezuinigingen of een kans platform participatie 12 mei

Methodieken loondispensatie

5. Matchcare

Matchcare biedt gemeenten begeleiding bij het volledige traject van een klant. De eerste meting, de

loonwaarde indicatie, vindt plaats in de spreekkamer. De loonwaarde indicatie bestaat onder aandacht

aan de leefgebieden ( gezondheid, gezinssamenstelling en financiële omstandigheden). De daadwerkelijke

loonwaarde bepaling volgt wanneer de klant een werkplek heeft. De loonwaarde bepaling bestaat

uit het Competentiemodel Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en het beroepenmodel

van O*NET.


Wet werken naar vermogen bezuinigingen of een kans platform participatie 12 mei

Methodieken loondispensatie

6. VTA-Pantar

De VTA-methodiek is een getrapte methode. De inhoud van de functie, uitgedrukt in de taken die de

medewerker moet uitvoeren, speelt een belangrijke rol.

De eerste stap van de methode bestaat uit het inventariseren van de taken die een medewerker verricht.

Per hoofdtaak wordt met een percentage het belang van deze taak aangegeven.

De tweede stap bestaat uit het in kaart brengen van de capaciteiten van de medewerker op vier scoringspunten.

Hierbij is het de vraag of de medewerker over voldoende capaciteiten bezit om de genoemde

taken naar behoren uit te voeren.