Download
actualisering leerplan eerste graad meetkunde n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde PowerPoint Presentation
Download Presentation
Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde

Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde

415 Views Download Presentation
Download Presentation

Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde Sessie 4 Opbouw van de meetkunde Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 2. Werken in de eerste graad : visietekst van het VVKSO M-VVKSO-2005-158 • LEREN LEREN : ACCENT OP HET LEERPROCES • Vanuit de basisschool vertrouwd met begeleid zelfstandig leren en interactief werken • Actief leren • Verantwoordelijkheid voor eigen leren stimuleren • Leren krijgt een sociale dimensie (coöperatief leren) • Verwerkingsstrategieën (leren leren) • Aandacht voor het metacognitieve domein (zelfreflectie en zelfevaluatie) Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 3. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 4. Belangrijke items voor het uitwerken van een leerkrachtige omgeving 1) TAALBELEID : aandacht voor instructietaal en lesstructuur 2) AANGEPASTE WERKVORMEN : variatie in de werkvorm 3) INTEGRATIE VAN ICT : in alle leervakken en domeinen Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 5. Meetkundevorming vandaag Geschiedenis Griekse meetkunde De Elementen van Euclides Analytische meetkunde Projectieve meetkunde Niet-euclidische meetkunde Erlangen Programm Grundlagen der Geometrie Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 6. Meetkundevorming vandaag Deze visie deed zijn intrede in de schoolmeetkunde streng axiomastelsel afleiding van eigenschappen invarianties onder transformaties Voorbeelden: afstand, hoekgrootte, evenwijdigheid, loodrechte stand…. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 7. Meetkundevorming vandaag De huidige meetkundeaanpak probeert een evenwicht te brengen tussen enerzijds het ontdekken van eigenschappen, het beschrijven van vaststellingen uit de ruimte rondom ons en anderzijds een stabiel systeem van eigenschappen waarbinnen de onderlinge verbanden worden bestudeerd. Transformaties en invarianties kunnen aan bod komen, maar vormen niet de dragende kracht. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 8. Meetkundevorming vandaag Aspecten van meetkunde Vormaspect Teken- en constructieaspect Reken- en meetaspect Nuttigheidaspect Logische aspect Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 9. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 10. Meetkundevorming vandaag Vormaspect Bij waarneming van de wereld en de ruimte rondom ons worden we vrij snel geconfronteerd met de vorm van de dingen. We benoemen dingen met termen zoals: rond, driehoekig, symmetrisch... Meetkundige objecten (figuren, ruimtefiguren…) worden beschouwd en benoemd op grond van hun vorm (vierkant, cirkel, balk, cilinder, kegel...). We kennen hen een naam toe op basis van kenmerkende eigenschappen die met vorm te maken hebben. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 11. Meetkundevorming vandaag Vormaspect – voorbeelden Het herkennen van figuren als vierkant, rechthoek, cirkel …, kubus, balk…. Het benoemen van deze figuren, het beschrijven ervan met kenmerkende eigenschappen. Het gebruiken van standaardfiguren als model, bijv. om een figuur in te delen of op te bouwen. Hieraan zijn eindtermen verbonden. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 12. Meetkundevorming vandaag Vormaspect – voorbeelden Het vergelijken en onderling associëren van vormen, bijv. gelijkvormige figuren, congruente figuren…. Het herkennen van patronen in figuren (friezen, kunstwerken…). Het gebruiken van een patroon om een samengestelde figuur op te bouwen. Het ontdekken van eigenschappen van figuren op basis van gelijkvormigheid en congruentie. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 13. ALHAMBRA - Spanje Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 14. Meetkundevorming vandaag Vormaspect – voorbeelden Het vergelijken en onderling associëren van vormen door middel van een transformatie die de ene figuur op de andere brengt. Het herkennen van symmetrie in een figuur, van een patroon van figuren (o.a. vlakvullingen). Het ontdekken van eigenschappen van figuren op basis van transformaties. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 15. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 16. Meetkundevorming vandaag Vormaspect – voorbeelden Het vergelijken en onderling associëren van een ruimtelijke voorstelling van een ruimtefiguur met deze figuur zelf; het vergelijken en associëren van een vlak aanzicht van een ruimtefiguur met de figuur zelf; het onderling vergelijken en associëren van een ruimtelijke voorstelling en aanzichten van een ruimtefiguur. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 17. Meetkundevorming vandaag Teken- en constructieaspect Meetkunde is verbonden met de kenmerken en eigenschappen van figuren, vlakke en ruimtefiguren, ruimtelijke situaties. Van dergelijke figuren en situaties worden voorstellingen gemaakt, concreet ook getekend op papier. Vaak is het voorstellen een middel om de situatie te modelleren. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 18. Meetkundevorming vandaag Teken- en constructieaspect - voorbeelden Van ruimtelijke situaties kunnen voorbeelden gemaakt worden met allerlei materiaal, zoals blokjes, staafjes, draad…. Het geeft inzicht in de samenstelling van de figuur. Dit leidt tot standaardruimtefiguren zoals balk, kubus, prisma, bol, cilinder, kegel…. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 19. Meetkundevorming vandaag Teken- en constructieaspect - voorbeelden Van vlakke situaties en figuren kunnen voorstellingen gemaakt worden, zowel getekende situaties op papier als bijv. materiaal dat is uitgeknipt uit papier, karton… (cf. verzameling vlakke figuren, plattegronden, figuren met patronen…). Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 20. Meetkundevorming vandaag Teken- en constructieaspect - voorbeelden Van ruimtefiguren, vaak beperkt tot standaardruimtefiguren, kunnen aanzichten getekend worden, perspectivische voorstellingen en uitslagen (ontwikkelingen) gemaakt worden. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 21. Typ via Google in: Escher in the classroom (http://britton.disted.camosun.bc.ca/jbescher.htm) Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 22. Meetkundevorming vandaag Teken- en constructieaspect - voorbeelden Bij het tekenen kan onderscheid gemaakt worden tussen - enerzijds een situatie schetsen, - anderzijds een nauwkeurige tekening. Het gebruik van adequaat tekenmateriaal zoals meetlat, geodriehoek, passer en liniaal. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 23. Meetkundevorming vandaag Reken- en meetaspect In de meetkunde gaat het niet alleen om de vorm van de figuren, maar vaak ook over de grootte ervan, zeg maar lengte, oppervlakte, inhoud, hoekgrootte …. Met andere woorden, het bepalen van de maat van bepaalde elementen is belangrijk en het uitvoeren van berekeningen met deze maatgetallen. Bijlage 1 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 24. Meetkundevorming vandaag Reken- en meetaspect - voorbeelden Het nauwkeurig opmeten van bepaalde grootheden, zoals de lengte van een lijnstuk in een figuur, de hoekgrootte van een hoek. En het gebruik hierbij van meetmaterieel zoals meetlat, geodriehoek, eventueel bijzondere meetapparatuur. Het bepalen van een strategie om aan de noodzakelijke maten te komen. Het gebruik van adequaat gekozen meeteenheden. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 25. Meetkundevorming vandaag Reken- en meetaspect - voorbeelden Het bepalen van omtrek, oppervlakte, inhoud van figuren en verbanden er tussen (bijv. formules voor oppervlakte, inhoud). Het berekenen van oppervlaktes en inhouden van figuren op basis van die van benaderende standaardfiguren. Bijlage 2 : referentiematen via www.vvkbao.be Login : Gebruikersnaam : lkracht Paswoord : lkracht55 Leergebieden – wiskunde – publicaties Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 26. Meetkundevorming vandaag Reken- en meetaspect - voorbeelden Het kennen van relaties tussen grootheden en die gebruiken om de meetoperaties te beperken en de andere elementen te berekenen (Pythagoras, Thales, goniometrische getallen). Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 27. Meetkundevorming vandaag Nuttigheidaspect Meetkunde in de basisschool en in de eerste graad heeft nog een grote toepassingswaarde in de werkelijkheid. Heel veel begrippen en toepassingen worden courant gebruikt in het dagelijkse leven. In die zin behoort wat aangeboden wordt nog tot een algemene kennis en vaardigheid die alle leerlingen moeten opbouwen. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 28. Meetkundevorming vandaag Nuttigheidaspect – voorbeelden Het herkennen en benoemen van vormen in allerlei situaties. Het gebruik van maten en meetinstrumenten, in het bijzonder de gebruiksvaardigheid van standaardmaten en een functionele voorstelling (of referentiemaat) ervan die als controlemiddel functioneert. Bijlage 3 : SI-stelsel Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 29. Meetkundevorming vandaag Nuttigheidaspect – voorbeelden Het voorstellen (tekenen) van geobserveerde situaties als ondersteuning bij een verhaal, een opdracht, een verklaring, een praktische toepassing. Het gebruik van een plan, een plattegrond, een schema. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 30. Meetkundevorming vandaag Nuttigheidaspect – voorbeelden Het berekenen van afmetingen, oppervlakten, inhouden. Het gebruik van meetkundige grootheden, maateenheden, meetvaardigheid in andere vakgebieden. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 31. Meetkundevorming vandaag Logische aspect In de wiskunde wordt getracht een gemaakte bewering, een keuze in een oplossingsproces, een overgang in een redenering te onderzoeken en te argumenteren. Meetkunde is opgebouwd met interne samenhang. Nieuwe begrippen worden opgebouwd met eerder gekende begrippen. Via redenering tracht men de samenhang te begrijpen en te verklaren. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 32. Meetkundevorming vandaag Logische aspect – voorbeelden Begrippen en eigenschappen beschrijven in een correcte en adequate wiskundetaal. Het ordenen van figuren op basis van de ordening in de kenmerkende eigenschappen. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 33. Meetkundevorming vandaag Logische aspect – voorbeelden Het verklaren, argumenteren van de stappen die gezet worden bij een oplossingsproces. Beweringen over vlakke of ruimtelijke situaties onderzoeken op voorbeelden en tegenvoorbeel-den, ze al of niet veralgemenen en die veralgemening argumenteren. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 34. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 35. Meetkundevorming vandaag Logische aspect – voorbeelden Oorzaakgevolg situaties onderzoeken in meetkundige situaties. Eigenschappen verklaren, argumenteren, bewijzen vanuit hun samenhang met andere eigenschappen. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 36. Meetkundevorming bao Opbouw meetkunde basisonderwijs Twee leerdomeinen - Meten en Metend rekenen - Meetkunde Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 37. Meetkundevorming bao Meten en metend rekenenOnderscheid tussen twee fundamentele doelstellingen: - inzicht in het metriek stelsel, met de gebruikelijke standaardmaateenheden. - gebruiken metriek stelsel in toepassingen.Bijlage 4 : opdrachtenkaarten Meetvaardigheden en –attitudes het gebruik van meetinstrumenten nauwkeurigheid nastreven, ordelijk werken… Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 38. Meetkundevorming bao Meten en metend rekenen - leerlijn Zich bewust worden van de grootheid en de kenmer-kende aspecten ervan. Zich bewust worden van de meetbaarheid van de grootheid. De meetactiviteit kunnen uitvoeren. Natuurlijke maateenheden Gebruik van een standaardmaat Meetinstrumenten gericht gebruiken en nauwkeurig aflezen Gebruik van het rekensysteem om resultaten te schatten en te berekenen. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 39. Meetkundevorming bao Meten en metend rekenen - leerlijn De grootheid of het maatgetal ervan (als resultaat van een meetact) gebruiken bij het oplossen van problemen. Grootheden gecombineerd gebruiken in toepassingen. Verschillende maateenheden – herleidingen Verschillende grootheden Schaal Tabellen - diagrammen - grafieken Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 40. Meetkundevorming bao Meten en metend rekenen - leerlijn Voor de meeste grootheden is de leerlijn volledig afgewerkt in de basisschool. Dat betekent dat men er kan van uitgaan dat de belangrijkste doelstellingen effectief bereikt zijn. Wel is van belang deze kennis en vaardigheid te blijven ‘onderhouden’. Dat wil zeggen dat in het secundair onderwijs voldoende oefeningen aan bod moeten komen, waarin deze kennis en vaardigheden effectief worden gebruikt. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 41. Bijlage 5 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 42. Meetkundevorming bao Meetkunde Oriëntatie in de ruimte. Vanaf kleuter tot 12 jaar: effectieve oriëntatie in de fysische ruimte. Leerlingen leren naar hun omgeving kijken met een ‘meetkundig oog’. Oog krijgen voor meetkundige aspecten en relaties Voormentale observatie effectieve kijkoefeningen uitvoeren. Zich oriënteren, bijv. op basis van plan. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 43. Meetkundevorming bao Meetkunde Figuren en vormen kwalitatief vergelijken Vormaspecten onderscheiden. Herkennen en gebruiken van standaardfiguren, zowel in het vlak als in de ruimte. Vormkenmerken van figuren hanteren om ze voor te stellen, te gebruiken en te classificeren. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 44. Meetkundevorming bao Meetkunde Figuren vergelijken wat betreft grootte en vorm Vormkenmerken gebruiken bij meetopdrachten en het oplossen van problemen met een component metend rekenen. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 45. Meetkundevorming bao Meetkunde Meetkundige relaties Relaties: evenwijdigheid, loodrechte stand, symmetrie, gelijkheid van vorm en grootte en gelijkvormigheid. Beheersingniveaus: herkennen tekenen benoemen. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 46. Meetkundevorming bao Meetkunde Meetkundige kennis en vaardigheden toepassen Het herkennen en het gebruiken van patronen in figuren, het gebruik van adequaat tekenmateriaal, het werken met kijklijnen en schaduwbeelden. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 47. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 48. Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 49. Meetkundevorming so-a Metend rekenen Het maatschappelijk belangrijke in bao (verworven). In wetenschappen en technologische opvoeding. Oppervlakte/inhoud – formules Hoekgrootte Herhalingsoefeningen Oplossen van problemen Diagrammen en grafieken Een meerwaarde (zie p. 11)? Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

 50. Meetkundevorming so-a Meetkunde Hogere beheersingniveaus definiëren verklaren bewijzen cf. oriëntering leerlingen verdere studies Toch ervaringsgericht! Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde