Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Management en logistiek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Management en logistiek

Management en logistiek

326 Views Download Presentation
Download Presentation

Management en logistiek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Management en logistiek Hoofdstuk 3 Productie Roel Grit Jan de Geus

 2. Hoofdstuk Productie

 3. Soorten productiebedrijven Divergente productie o.a. • hoogovens • zuivelfabriek Convergente productie • auto-industrie • elektronica-industrie Gebruik van • halffabricaten • standaardonderdelen

 4. Productieproces

 5. Productiegrondvorm = lay-out van het productieproces • continue productie begrippen • assemblage • lopende band • lijnopstelling • flow • massaproductie • procesopstelling • functionele opstelling begrippen • job shop • omsteltijd • draaibanken • zaagmachines • montage • productiegroep • groepsopstelling • werkplaats

 6. Lijnopstelling

 7. Procesopstelling

 8. Groepsindeling

 9. Werkplaats

 10. Productiegrondvormen

 11. Inrichting productieproces • Optimized Production Technology (OPT)Bottlenecks • Theory of Constraints (TOC)Constraints • Lean ManufacturingWaste eliminerenLean betekent magerValue Stream Mapping

 12. Optimized Production Technology Optimized Production Technology Goldratt, Het Doel Bottleneck • als uitgangspunt nemen voor planning of • capaciteit van bottleneck vergroten

 13. Productieplanning 1 Doorlooptijd productieorders (lead time) • Bewerkingstijden • Transporttijden • Wachttijden • stapelwachttijd (seriegroottewachttijd) • toeringcarwachttijd • loketwachttijd Doorlooptijd zo kort mogelijk keuze productiegrondvorm belangrijk.

 14. Klant-Order-Ontkoppel-Punt Hoe ver dringt een klantenorder door in het productieproces? • KOOP1: Maken en verzenden naar voorraad (decentrale voorraad) • KOOP2: Maken op voorraad (make to stock) • KOOP3: Assembleren op order (assembly to order) • KOOP4: Maken op order (make to order) • KOOP5: Inkopen en maken op order In het algemeen is het KOOP het belangrijkste voorraadpunt in de goederenstroom.

 15. KOOP

 16. KOOP en planning Het KOOP bepaalt wijze van productieplanning. • Voor het KOOP voorraadgestuurd plannen (push-systemen) Productie op initiatief van de producent. Met zo weinig mogelijk capaciteit zo hoog mogelijke bezetting. • Voorbij het KOOP ordergestuurd plannen (pull-systemen)Productie vindt plaats op initiatief van de klant. • Ander onderscheid: • materiaalgeoriënteerd plannen • capaciteitsgeoriënteerd plannen

 17. Productiebesturing • Material Requirements Planning (MRP-I) • Hoofdproductieplan HPP • Materiaalbehoefteberekening • Stuklijsten = Bill Of Material = BOM • Stuklijstexplosie • MRP-I vóór het KOOP en is een push-systeem. • Gaat uit van onbeperkte capaciteit • Manufacturing Resource Planning (MRP-II) • Neemt capaciteit wel mee • Capacity Requirements Plan (CRP) • MRP-II is een push-systeem • Doel optimale inzet aanwezige machinecapaciteit • Just In Time (JIT)….

 18. Just In Time (JIT) • Geproduceerd n.a.v. klantorder of verandering marktvraag. • Alleen leveren als afnemer dat wil. • Precies op tijd of Just In Time. • Klant ‘trekt de order naar zich toe’ (pull-systeem) • JIT-planning probeert voorraadvorming stroomafwaarts te voorkomen. • Total Quality Control noodzakelijk (kwaliteit van het productieproces moet volledig wordt beheerst) • Kanban (Japans voor ‘kaart’ of ‘label’) • transportkanban en • productiekanban. • Two bin-systeem

 19. Toren

 20. Stuklijst

 21. Hoofdproductieplan

 22. Behoefteberekening Toren

 23. Behoefteberekening Toren

 24. Management en productie Strategisch management • Beslissen over te produceren producten • Overleg met afdeling Productie (technisch haalbaarheid) • Overleg met afdeling Verkoop over producteigenschappen Tactisch management • Op welke manier productie organiseren • O.a. welke grondvorm? Operationeel management • Productieplanning De logistiek manager: logistieke kosten zo laag mogelijk houden.

 25. Logistieke kosten productie • Administratieve ondersteuning • Intern transport • Voorraden halffabricaten en onderhanden werk • Omstelkosten • Uitval • Afval • Inefficiënties (verborgen kosten) • Verstoringen normale productieproces (o.a. spoedorders)