1 / 13

Licence

Licence. Program kao industrijski proi z vod i autorsko delo. Program. Kupovinom programa korisnik dobija Nosač programa (DVD ili CD, nekad flopi, a danas sve češće neposredno sa interneta) Priručnici, uputstva (nekada papirni a sada takođe sa interneta)

donnel
Download Presentation

Licence

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Licence Program kao industrijski proizvod i autorsko delo

 2. Program Kupovinom programa korisnik dobija • Nosač programa (DVD ili CD, nekad flopi, a danas sve češće neposredno sa interneta) • Priručnici, uputstva (nekada papirni a sada takođe sa interneta) • Ugovor ili licenca (ovo ne znači doslovno papir, ali ima pravnu važnost kad se klikne - Accept) • Obuka, podrška i druge pogodnosti

 3. Disclaimer • Uobičajeni dokument koji se nudi svakom korisniku na čitanje pre nego što počne da koristi program je “Odricanje odgovornosti” Proizvođač softvera NE garantuje • da program radi kako treba • da program neće napraviti neku štetu • “Program koristite na sopstvenu odgovornost”

 4. EULA • END-USER LICENSE AGREEMENT je Korisnički ugovor o korišćenju softvera • Tu su definisana prava korisnika programa • Kupovinom programa se ne dobijaju sva prava • muzički CD mogu da puštam na svakom plejeru, ali program smem da koristim samo na svom računaru (ili da ga svaki put deinstaliram) • automobilsku gumu smem da koristim na jednom pa na drugom automobilu. Microsoft EULA ne odobrava takvo korišćenje softvera.

 5. Autorska prava • Pravo proizvođača softvera da umnožava, prodaje ili iznajmljuje (naplaćuje) svoj softver • Ovo se proširilo i na pravo kontrole kako se sme koristiti softver i druga ograničenja u cilju zaštite profita • Kršenje autorskih prava se često naziva – piraterija • Ova prava su regulisana zakonom

 6. Kupovina vs Najam(vlasnički softver) • Kupovinom računara trajno se kupuje i operativni sistem na njemu • Kancelarijski paket programa se može • trajno kupiti • unajmiti na određeno vreme korisnik kupuje dozvolu za korišćenje programa - licencu

 7. Registracija ? • Ona je retko obavezna • Popune se neki lični podaci • Služi da proizvođač sazna ko je kupac njegovog proizvoda • Zauzvrat se nudi podrška, vesti, ispravke, itd • Nema veze sa licencom • Neki put se traži u procesu aktivacije

 8. Zaštite od kopiranja • Hardverske • nalepnica • hardlok (dodatak koji se ubode u utičnicu računara) • Softverske • unos šifre

 9. Vrste softvera • Vlasnički softvera • plaća se za nabavku i korišćenje – licence • Šerver • ne plaća se nabavka, ima probni period, posle se naplaćuje pravo korišćenja, ili ima ograničenu funkcionalnost • Slobodni softver • ne naplaćuje se, slobodno je kopiranje, menjanje

 10. Vlasnički softver • Microsoft Office • Adobe Photoshop • Corel DRAW • AutoDesk AutoCAD

 11. Shareware • Ne košta, ali je vlasništvo proizvođača, ograničen je rok upotrebe ili ubacuje reklame ili stalno traži šifru • WinZip • WinAmp • GetRight

 12. Slobodan softver • GPL licenca (ipak postoji licenca!) • besplatno, slobodan kod, pravo učenja, menjanja i umnožavanja izmenjenog • podrška se ostvaruje kroz zajednicu dobrovoljaca, ali i firmi koje naplaćuju usluge • unapređenja i ispravke • Linux, GNU, Apache, MySQL, OpenOffice

 13. Slobodan softver • Richard Stallman • Pisac GNU softvera • Osnivač Zadužbine slobodnog softvera • “slobodan softver nije pitanje cene već ljudskih sloboda” • 0 sloboda da se program pokrene i koristi kako mi se prohte • 1 sloboda da se program proučava kako radi i menja po mojoj volji • 2 sloboda da se program deli sa prijateljima • 3 sloboda da se deli program koji sam ja izmenio GNU Public License, Creative Commons license, ....

More Related