innvandrerhelse i helse og omsorgsutdanningene hva trenger vi l re mer om n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innvandrerhelse i helse- og omsorgsutdanningene: Hva trenger vi å lære mer om? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innvandrerhelse i helse- og omsorgsutdanningene: Hva trenger vi å lære mer om?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
decima

Innvandrerhelse i helse- og omsorgsutdanningene: Hva trenger vi å lære mer om? - PowerPoint PPT Presentation

156 Views
Download Presentation
Innvandrerhelse i helse- og omsorgsutdanningene: Hva trenger vi å lære mer om?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Innvandrerhelse i helse- og omsorgsutdanningene:Hva trenger vi å lære mer om? Dialogseminar om likeverdige helse- og omsorgstjenester 09. desember 2013 Bernadette Kumar, direktør, NAKMI Ida Marie Bregård, NAKMI Bernadette.kumar@nakmi.no

 2. nakmi Målet for NAKMIs virksomhet er å • skape og formidle forskningsbasert kunnskap • fremme god helse og likeverdige helsetjenester for personer med innvandrerbakgrunn. NAKMI er et tverrfaglig senter som tar sikte på å være et samlingspunkt for landets kompetanse på både psykisk og somatisk innvandrerhelse.

 3. Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017 Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle

 4. Nasjonal strategi om innvandreres helse • Tiltak • Helse- og omsorgsdepartementet vil i 2013 styrke NAKMIs arbeid for å øke kapasiteten til opplæring av helsepersonell • NAKMIs tolkning av oppdraget Bidra til og ha ansvar for fagutvikling både i grunn- og videreutdanning. NAKMI skal ha en pådriverrolle, men det er myndighetene som må sørge for forankring. Kilde: Nasjonal strategi om innvandreres helse

 5. MÅL GRUPPEN -HELSEPERSONELL I NORGE pr 01.02.2013 • Sykepleiere 150 000 • Hjelpepleiere 134 000 • Inkl helsefag/omsorgsarbeidere • Leger 41 000 • Psykologer 7 300 Kilde: Helsetilsynet http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Hendelsesbasert-tilsyn/Oversikt-over-helsepersonell/Personer-autorisasjon-lisens-helsepersonellkategorier/

 6. MIGRASJON OG HELSE SOM FAGOMRÅDE • Har i liten grad inngått i helseutdanningene • Medisin • Psykologi • Sykepleie • Tradisjonelt lite fokus på kompetanseheving på feltet

 7. GRUNNUTDANNINGENEHva vet vi?

 8. Medisinutdannelsen i Oslo Hva lærer fremtidige leger om migrasjon og helse? • Noe undervisning i løpet av utdannelsen • 13 læringsmål • 8 forelesningstimer • Nevnes i 14 andre forelesninger • Inngår i enkelte andre deler av undervisning/praksis • Flertallet av disse er ikke obligatoriske for studenten • Studentene opplevde at undervisningen ikke var tilstrekkelig Kilde: Berre I, Dæhli TW, Nordløkken(2010): Hva lærer fremtidige leger om migrasjon og helse?

 9. Pskologutdanningene Hva lærer psykologistudenter om kultur- og migrasjonspsykologi? • Gjennomgang av emnebeskrivelser m.m. viser at • Kultur og migrasjon dekkes på en mangelfull måte • Variasjon mellom de ulike universitetene • Ingen obligatoriske kurs om kultur- og migrasjonspsykologi • Ingen obligatoriske kurs om bruk av tolk og/eller interkulturell kommunikasjon Kilde: Kale E, Holt K. Hva lærer psykologistudenter om kultur- og migrasjonspsykologi?

 10. Sykepleieutdanningene i Helse Sør-Øst Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon og helse? • Rammeplanen setter klare grenser • Hovedfokus på kultur • Temaer knyttet til migrasjon og helse er ikke eksamensrelevante • Lavt oppmøte på undervisningen Kilde: Magelssen R(2012). Hva lærer fremtidige sykepleiere om Migrasjon & helse?

 11. KOMPETANSEHEVING

 12. Transcultural Skills for Health and Care • EU-prosjekt 2009-2012, 9 partnere i 5 land: • Helsepersonell og innvandrerpasienter er enige • Helsepersonellet trenger å lære mer om: • Hvem som migrerer og hvorfor • Hva migrasjon gjør med helsen din • Ulike perspektiver på helse • Rettigheter • Kommunikasjon, med og uten tolk. Kilde: Bregård IM, Kjelde KH(2013): T-SHARE Veiviser for opplæring av helsepersonell i migrasjon og helse Kilde: T-SHaRE: tshare.eu

 13. Innføringskurs i migrasjon og helse • Kurs over to dager à 6 timer; • kursene er godkjent av psykologforeningen, legeforeningen, jordmorforeningen og sykepleierforbundet • Migrasjon og helse • Migrantgrupper i Norge • Helsekonsekvenser av migrasjon • Sårbare migrantgrupper • Psykisk helse blant migranter • Ulik forståelse av helse, sykdom og behandling • Somatisk og psykisk helse • Kommunikasjon • Bruk av tolk • Språklige barrierer • Kommunikasjon når pasienten snakker lite norsk • Likeverdige helsetjenester og rett til helsehjelp NAKMI.no Innføringskurs i migrasjon og helse

 14. Påbyggingskurs i migrasjon og helse • Kommunikasjon og bruk av tolk (Utvikling av module er i gang) • Livsstilssykdommer og forebyggende helsearbeid • Psykisk helse • Sårbare grupper • Barn og unge • Reproduktiv helse • m.m. Kilde: Bregård IM, Hjelde KH(2013): T-SHaRE: Veiviser for unvervisning av helsepersonell i migrasjon og helse

 15. Training ofthetrainers • Samarbeidspartnere • Universitait de Amsterdam; Academic medical centre • VU University medical centre • University of Leicester • University og Antwerp • Justus-Liebig-Universität Giessen • University of Limerick; Graduate entry Medical school Limerick • University of Edinburgh • HopitauxUniversitaires de Geneve • University of Sevilla • KøbenhavnsUniversitet • University of Pécs medical school • EU-prosjekt i Lifelong Learning Programme • Heve kompetansen til lærere og akademiskansatte på medisinstudiet • Bedre undervisningen av medisinstudenter i migrasjon og helse • Stor overføringsverdi til andre helseutdanninger i Norge Kilde: C2ME: Culturallycompetent in Medical education, Lifelonglearningprogramme

 16. OPPSUMMERING

 17. Hva vet vi? • Kunnskap om migrasjon og helse er nødvendig for å kunne yte likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen • Helsepersonell lærer for lite om migrasjon og helse i grunnutdanningen • Lite elleringenfokuspåmigrasjonoghelseietter- ogvidereutdanningene

 18. Hva gjør vi? • Innføringskurs 2012-> • Oslo: 2012-13: 220 deltagere fordelt på 7 kurs • På HF nivå: AHUS • Innføringskurs videreføres i 2014 - andre regioner og HF: planlagt kurs i de andre helseregionene (Levanger, Bergen, Bodø, Rogaland, Vestre Viken) • Samarbeid med Fagforening- Sykepleierforeningen vil ha tilpasset regionale kurs i 2014 • I dialog med legeforening • To høyskoler har uttrykt ønsker om å innføre modul om migrasjon og helse i sin utdanning • Påbyggingskurs i samarbeid med ulike aktører 2014-> utvikling av moduler og pilotering • Livsstilssykdommer (Diabetes Forbund) • Kommunikasjon • Både i Oslo og regionalt

 19. Hva vil vi gjøre? Kortsiktig • Utvikling av lederkurs (for å sørge forankring) • Fortsette med innførings- og påbyggingskurs i migrasjon og helse • Systematisk innsamling av spørsmål fra kursdeltagere, som kan brukes til videre i utvikling/forbedring av kurs eller til å lage CASE. • Rekruttere eksterne ressurspersoner (for eksempel universiteter, RVTS, annen helsepersonell) til å bidra/delta i undervisning- bygge opp lærer kompetanse regionalt/lokalt • Spørreundersøkelse for ressurspersoner for å kartlegge aktuelle personer/kandidater. • Gjennomfør en SWOT-analyse for å gjennomføre tiltak.

 20. Hva vil vi gjøre? Langsiktig • Implementere funnene fra Training ofthetrainers-prosjektet • Satse mer på profesjonsutdanning –Få migrasjon og helse inn i grunnutdanningene • Få migrasjon og helse inn i videreutdanningene • Implementering av opplæringstiltak bør forankres i samarbeid med andre aktører på tverrfaglig nivå- RHF, HF, kommuner, utdanningsinstitusjoner • HOD/Helsedirektoratet sørge for forankring av migrasjon og helse ved Utdanningsdepartementet, Fylkesmenn osv. • Utvikle web baserte kurs hvor relevant

 21. Til SLUTT – Kompetansebygging av ansatte i helse –og omsorgstjenester vil bidra til likeverdige helsetjenester for innvandrerbefolkningen TUSEN TAKK www.nakmi.no www.mighealth.net/no