affektbevissthet og psykisk helse noen prelimin re analyser l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Affektbevissthet og psykisk helse: Noen preliminære analyser PowerPoint Presentation
Download Presentation
Affektbevissthet og psykisk helse: Noen preliminære analyser

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Affektbevissthet og psykisk helse: Noen preliminære analyser - PowerPoint PPT Presentation


 • 560 Views
 • Uploaded on

Affektbevissthet og psykisk helse: Noen preliminære analyser. Ole André Solbakken UiO. Hva er affektbevissthet/affektintegrasjon?. Evne til å gjenkjenne, tåle, reflektere over og uttrykke følelser verbalt og nonverbalt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Affektbevissthet og psykisk helse: Noen preliminære analyser' - Rita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hva er affektbevissthet affektintegrasjon
Hva er affektbevissthet/affektintegrasjon?
 • Evne til å gjenkjenne, tåle, reflektere over og uttrykke følelser verbalt og nonverbalt.
 • Måles med et semistrukturert klinisk intervju: Affektbevissthetsintervjuet.
slide3
Hva er affektbevissthet/affektintegrasjon? Forts.
 • Oppmerksomhet:

Er en fokuserende, utvelgende funksjon som omhandler personens evne til å legge merke til, gjenkjenne eller iaktta egne følelsesreaksjoner.

 • Toleranse:

Handler om personens evne til å la følelsene virke på seg, la seg bevege, og gjennom dette ta inn følelsenes stemningsmessige innhold. Toleranse for affekt er en forutsetning for å kunne benytte følelsesmessig informasjon på en hensiktsmessig måte.

 • Emosjonell ekspressivitet:

Handler om personen kan gi tydelige og nyanserte følelsesuttrykk i form av synlige bevegelser, mimikk, kroppsholdning, pust og stemmebruk.

 • Begrepsmessig ekspressivitet:

Handler om personen kan bruke innholdsmettede, fulle og nyanserte begreper i beskrivelsen av egne følelser.

betydningen av affektbevissthet
Betydningen av affektbevissthet
 • Graden av affektbevissthet antas å påvirke hvorvidt følelser får en gunstig, organiserende eller en uheldig, desorganiserende virkning på personens fungering: Følelsene må integreres og moduleres for å bli adaptive.
lav grad av affektbevissthet antas dermed ha f lgende negative effekter
Lav grad av affektbevissthet antas dermed å ha følgende negative effekter:
 • Følelsene mister sin funksjon som signaler.
 • Motiver for egne og andres handlinger blir vage og til dels uforståelige.
 • Svekket evne til selvavgrensning, gir vansker med etablering av gjensidige forhold.
 • Endringer av uhensiktsmessige kognitive strukturer blir vanskeligere.
 • Svekkelse av kontakten med kjerneselvet - (sense of self).
f lelsene vi jobber med
Følelsene vi jobber med

1 - interesse

2 - glede*

3 - ømhet/hengivenhet 4 - frykt*

5 - tristhet* .

6 - sinne*

7 - avsky*

8 - forakt*

9 - skam

10 - skyld

11 - misunnelse/sjalusi

* Bekreftet i Ekmans krysskulturelle studier

kjerneomr der i prosjektet
Kjerneområder i prosjektet
 • Hvordan affektbevissthet relaterer seg til andre mål på psykisk helse.
 • Hvordan denne størrelsen henger sammen med utfall i psykoterapi.
 • Hvor god effekten av behandling spesifikt rettet mot affektbevissthet er.
hvor er vi n
Hvor er vi nå?
 • Avslutter datainnsamlingen i tiden frem mot jul.
 • Har et skårerkorps som jobber på spreng for å få ferdig affektbevissthetsdata.
 • Har begynt å se på data i det små.
noen blodferske prelimin re analyser
Noen blodferske preliminære analyser
 • Interskårerreliabilitet for affektbevissthetsintervjuet.
 • Indre struktur i affektbevissthet.
 • Korrespondanse med eksterne kriterier.
reliabilitet
Reliabilitet
 • Del ble utarbeidet et konsensussett på 10 intervjuer med tilhørende ekspertskårer. Konsensussettet ble så brukt i opplæringen av et skårerkorps. I alt 6 skårere, 4 studenter og 2 stipendiater.
slide11

Alt i alt:

Interskårer-reliabilitet som går fra fortreffelig til akseptabel, men i det store og hele svært gode tall.

¹ Produkt av gjennomsnittsskåre alle ledd.

² Produkt av gjennomsnittsskåre på tvers av alle affekter.

³ Produkt av gjennomsnittsskåre på tvers av fire funksjoner for hver spesifikk affekt.

de f rste affektbevissthetsdataene
De første affektbevissthetsdataene
 • Deskriptive forhold.
 • Indre struktur.
 • Korrespondanse med ytre mål.
utvalget
Utvalget
 • N=64:
  • Psykoterapipasienter fra 3 norske poliklinikker i multisenterstudien.
 • 39 undersøkt før terapi, 25 etter terapi:
  • ABI
  • Scid I og II
  • Scl-90
  • IIP-C
  • SASB
indre struktur
Indre struktur
 • Affektteoretikere har operert med idéen om at affektene kan plasseres i et todimensjonalt rom, et såkalt ”circumplex”.
 • For å teste dette gjennomførte vi en faktoranalyse av ipserte skårer på ABI.
faktorladninger
Faktorladninger

Component Matrix(a)

Component

1 2

i_gle -,736 ,264

i_int -,715 -,158

i_sky ,668 -,524

i_tr ,661 ,334

i_ska ,491 -,179

i_fr -,014 ,704

i_om -,410 -,529

i_mi ,114 -,325

i_si ,228 ,566

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a 4 components extracted.

v rt faktorplot
Vårt faktorplot

Vi finner altså en struktur som er gjenkjennbar sammenliknet med andre studier, men med en helt annen metodisk tilnærming.

korrespondanse med eksterne m l
Korrespondanse med eksterne mål

Vi antok at:

 • Hypotese 1

Global affektbevissthet, samt fungering på de fire funksjonene ville korrelere betydelig med mål på alvorlighetsgrad i psykopatologi, enten disse er selvrapporterte eller observatørbedømt.

korrespondanse med eksterne m l21
Korrespondanse med eksterne mål
 • Hypotese 2

Det ville være spesifikke korrelasjonsmønster som knytter integrasjon av enkeltaffekter til psykisk helse. Under behandles mer spesifikt tre hypoteser om slike mønster og noen av de interessante tingene vi fant.

slide22
2a) God integrasjon av positiv affekt ville henge sammen med færre avvikende personlighetstrekk generelt, mindre interpersonlige vansker generelt, bedre fungering og høyere selvomsorg. Særlig ventet vi at ømhet vil slå ut tydelig.
slide23
2b) God integrasjon av sinne ville særlig henge sammen mindre forekomst av avhengige og unnvikende personlighetstrekk, mindre interpersonlige vansker som knytter seg til selvhevdelse, mindre selvkritisk selvbilde og generelt mindre symptom-forekomst.
slide24
2c) God integrasjon av skam ville særlig henge sammen med færre unnvikende personlighetstrekk, mindre selvrapportert sosial tilbaketrekning og sosial unnvikelse, mindre selvkritiskhet og færre symptomer.
hva vi fant p globalt niv
Hva vi fant på globalt nivå.

Betydelige korrelasjoner med eksterne mål, men enkelte overraskende unntak.

* = p<.05

**= p<.01

hva vi fant for interesse glede og mhet
Hva vi fant for Interesse, Glede og Ømhet:

* = p<.05

**= p<.01

Igjen finner vi korrelasjoner som forventet med unntak av for følelsen ømhet, den vi trodde ville komme sterkest ut.

hva vi fant for sinne
Hva vi fant for Sinne:

Svært sterke sammenhenger med integrasjon av sinne, tydeligere enn vi hadde forventet.

hva vi fant for skam
Hva vi fant for Skam:

Ingen sammenhenger på noe sted, meget overraskende for oss.

alt i alt
Alt i alt!

Forskningen er på vei for alvor, data genereres på høygir.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Takk for oppmerksomheten.