pozice prahy v podpo e vavai z evropsk ch fond v obdob 2014 2020 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014 - 2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014 - 2020

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014 - 2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

ESF ERDF. Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014 - 2020. Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy. Východiska z programového období 2007 - 2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014 - 2020' - darena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pozice prahy v podpo e vavai z evropsk ch fond v obdob 2014 2020

ESF

ERDF

Pozice Prahy v podpoře VaVaIz evropských fondů v období 2014 - 2020

Mgr. Zdeňka Bartošovávedoucí oddělení metodiky a strategieodbor evropských fondůMagistrát hl. města Prahy

v chodiska z programov ho obdob 2007 2013
Východiska z programového období 2007 - 2013

Praha patří jako jediný region ČR do cíle 2 (kategorie rozvinutých regionů)

 • omezená alokace prostředků z fondů EU do VaVaI na území hl. m. Prahy
 • realizace infrastrukturních projektů V&V těsně za administrativními hranicemi hl. m. Prahy
 • řádově nižší podpora nedopovídající koncentraci VaVaI v Praze v rámci ČR
 • vysoká poptávka a absorpční kapacita podpory VaVaI na území hl. m. Prahy
legislativn zm ny pro programov obdob 2014 2020
Legislativní změny pro programové období 2014 - 2020

Praha patří jako jediný region ČR do kategorievíce rozvinutých regionů

 • Míra spolufinancování ze strany EU na území hl. m. Prahy = 50 %
 • dofinancování ze zdrojů příjemce, státu a v případě OP Praha také z rozpočtu hl. m. Prahy
 • Ex-ante kondicionality
 • předběžné podmínky pro poskytování podpory z fondů EU (provedení reformních opatření či vytvoření národních a regionálních strategií pro příslušné intervence, musí být splněny nejpozději do 31. 12. 2016)
 • pro podporu VaVaI v Praze je podmínkou aktualizace Regionální inovační strategie hl. m. Prahy
 • Tematická koncentrace
 • oblasti podpory jsou již v návrzích nařízení EU o politice soudržnosti vymezeny 11 tematickými cíli
legislativn zm ny tematick koncentrace
Legislativní změny - tematická koncentrace
 • Tematické cíle investiční priority
 • TC 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
 • TC 2 - Zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií
 • TC 3 - Zvyšování konkurenceschopnosti MSP
 • TC 4 - Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích
 • TC 5 - Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik
 • TC 6 - Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
 • TC 7 - Podpora udržitelné dopravy a odstraňování problematických míst v klíčových síťových infrastrukturách
 • TC 8 - Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil
legislativn zm ny tematick koncentrace1
Legislativní změny - tematická koncentrace
 • TC 9 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
 • TC 10 - Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního vzdělávání
 • TC 11 - Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy
tematick koncentrace
Tematická koncentrace
 • Tematická koncentrace
 • EU stanovuje přísnou tematickou koncentraci prostředků ze strukturálních fondů (ESF – Evropský sociální fond, EFRR – Evropský fond pro regionální rozvoj):
 • mezi 45 % až 50 % celkových zdrojů ze strukturálních fondů musí být alokováno do TC 8, 9, 10;
 • alespoň 20 % prostředků z ESF musí být přiděleno na sociální začleňování a boj proti chudobě (TC 9);
 • alespoň 80 % prostředků z ESF musí být alokováno do 4 libovolných investičních priorit v rámci TC 8, 9, 10;
 • alespoň 80 % prostředků z EFRR musí být přiděleno na jeden nebo více tematických cílů v rámci TC 1, 2, 3, 4;
 • alespoň 20 % prostředků z EFRR musí být alokováno na TC 4.
investi n priority eu v oblasti vavai
Investiční priority EU v oblasti VaVaI
 • V oblasti VaVaI obsahují návrhy nařízení EU investiční priority:
 • ERDF
 • EFRR čl. 5, bod 1 (a):posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora kompetenčních center, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu;
 • EFRR čl. 5, bod 1 (b): podpora podnikatelských investic do inovací a výzkumu a rozvoj propojení a synergií mezi podniky a inovačními a výzkumnými centry a vysokým školstvím, zejména na vývoji výrobků a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací a aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace za účelem podpory technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, moderních výrobních kapacit a prvovýroby v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití.
investi n priority eu v oblasti vavai1
Investiční priority EU v oblasti VaVaI
 • ESF
 • ESF čl. 3 bod 2 (c): podpora výzkumu, technologického rozvoje a inovací prostřednictvím postgraduálního studia, odborné přípravy výzkumných pracovníků, vytváření sítí a partnerství mezi vysokoškolskými institucemi, výzkumnými a technologickými středisky a podniky
 • ESF čl. 3 bod 1 (c) ii): zlepšení kvality, účinnosti a otevřenosti

terciárního a rovnocenného vzdělávání, aby se zvýšila účast a úroveň dosaženého vzdělání

opera n programy v oblasti vavai pro programov obdob 2014 2020
Operační programy v oblasti VaVaI pro programové období 2014 - 2020
 • Podklad pro přípravu Dohody o partnerství
 • vymezuje operační programy pro programové období 2014 - 2020 na území ČR
 • 28. 11. 2012 byl projednán a schválen vládou ČR
 • oblast VaVaI je obsažena v těchto OP:

Tematické OP na národní úrovni:

  • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (gesce MPO)
  • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (gesce MŠMT)

OP pro region hl. m. Prahy:

  • OP Praha – pól růstu ČR (gesce MHMP)
 • bližší vymezení intervencí v rámci zmíněných OP na území hl. m. Prahy bude upřesněno v návaznosti na výsledky vyjednávání s rezorty MŠMT a MPO
op praha p l r stu r
OP Praha – pól růstu ČR
 • Zaměření OP Praha – pól růstu ČR
 • nyní v návrhu 5. varianta OP Praha – pól růstu ČR
 • obsahuje TC (alokace podléhá pravidlům tematické koncentrace):
 • TC 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
 • TC 3 - Zvyšování konkurenceschopnosti MSP
 • TC 4 - Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích
 • TC 6 - Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
 • TC 8 - Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil
 • TC 9 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
 • TC 10 - Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního vzdělávání
zam en op praha p l r stu r ve vavai
Zaměření OP Praha – pól růstu ČR ve VaVaI
 • investiční priority EU priority Prahy

- zaměření na partnerství mezi V&V, VŠ a MSP a komercializaci

výsledků V&V (relevantními partnery budou také subjekty ze

Středočeského kraje s úzkou vazbou na hl. m. Prahu)

 • priority hl. m. Prahy jsou v souladu s aktualizovanou RIS hl. m. Prahy
 • pro Prioritní osu 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
 • Specifické portfolio služeb pro inovace
 • Podpora inovací ve službách
 • Specifické finanční nástroje pro podporu inovací
 • Kvalitní infrastruktura pro podporu inovačního podnikání
 • Prostředí pro transfer znalostí
 • Ucelený systém infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace
zam en op praha p l r stu r ve vavai1
Zaměření OP Praha – pól růstu ČR ve VaVaI
 • pro Prioritní osu 10: Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
 • Systém pro vyhledávání talentů
 • Rozvoj talentů ve vzdělávacím procesu
 • Podpora společných projektů a pracovišť vysokých škol a vědecko-výzkumných institucí
 • Podpora komercionalizace výsledků výzkumu a vývoje
 • Kvalifikovaný personál poskytující služby pro inovace
op praha p l r stu r1
OP Praha – pól růstu ČR
 • Praha připravuje:
  • metodiku, pomocí níž zúží priority navržené v 5. verzi OP
  • veřejnou zakázku, která bude mít za cíl vyhodnotit absorpční kapacitu prioritních oblastí Prahy promítnutých do návrhu OP Praha – pól růstu ČR
  • definování příjemců
  • jednání s příslušnými rezorty o upřesnění priorit jednotlivých řídících orgánů operačních programů (MŠMT a MPO)
  • ustanovení platforem pro přípravu OP Praha s účastí expertů pro VaVaI
mo nosti nav en alokace prost edk z fond eu do vavai
Možnosti navýšení alokace prostředků z fondů EU do VaVaI

Hl. m. Praha prověřuje možnost uplatnění výjimek v návrhu obecného nařízení EP a Rady EU pro programové období 2014 – 2020 (CPR):

 • převod alokace až3 % celkových prostředků EU pro ČR z méně rozvinutých regionů do Prahy z důvodu nadregionálního vlivu některých oblastí (VaVaI, vysoké vzdělávání), tzv. flexibilita (čl. 85 CPR)
 • převod alokace až 15 % celkových prostředků v rámci národního operačního programu na úrovni prioritní osy vyčleněných pro méně rozvinuté regiony do Prahy z důvodu přínosu dané intervence pro méně rozvinutý region (čl. 60 CPR)
 • navýšení míry spolufinancování EU na území hl. m. Prahy z důvodu důležitosti prioritní osy pro dosahování  strategie Unie (čl. 111 CPR)
argumentace pro podporu vavai na zem hl m prahy v r mci op praha p l r stu r
Argumentace pro podporu VaVaI na území hl. m. Prahy v rámci OP Praha- - pól růstu ČR
 • harmonizace podpory rozvoje a spolupráce mezi institucemi V&V, VŠ a MSP = základní stavební jednotka pro koncept „pól růstu ČR“
 • předpokládaná vyšší míra udržitelnosti projektů realizovaných na území Prahy oproti jiným regionům ČR
 • nastavení priorit dle potřeb rozvoje hl. m. Prahy v souladu s Regionální inovační strategií (dlouhodobá spolupráce s experty)
 • posílení konkurenceschopnosti regionu na národní a mezinárodní úrovni
harmonogram
Harmonogram
 • do dubna 2013 - příprava prvního návrhu programu (zatím s indikativním vyčíslením finančních prostředků); následně návrh programu předložen vládě
 • květen 2013 - říjen 2013 - program na úrovni ČR kompletně dopracován, postoupen a projednán Vládou ČR (vs. návrhy nařízení EU)
 • říjen 2013 - prosinec 2013 - program předložen a oficiálně projednán s EK, upraven a poté bude konečná verze programu předložena ke schválení EK formou rozhodnutí
 • V kontinuitě s uvedeným harmonogramem bude probíhat:
 • Ex-ante hodnocení
 • Strategické posouzení vlivu na ŽP (SEA)
slide17

Děkuji Vám za pozornostMgr. Zdeňka Bartošovávedoucí oddělení metodiky a strategieodbor evropských fondůMagistrát hl. města Prahye-mail: zdenka.bartosova@praha.eu