Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

play fullscreen
1 / 13
Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
161 Views
Download Presentation
natan
Download Presentation

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 Kooperationsprogramm INTERREG Polen – Sachsen 2014-2020 System instytucjonalny 2014-2020 Programmverwaltung 2014-2020 Ewa Żukowska Wydział Systemów Zarządzania i Kontroli Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Zgorzelec, 27.05.2014

 2. Uwarunkowania prawne / Rechtliche Bedingungen • Rozporządzenie 1299/2013 (EWT)/ Verordnung Nr. 1299/2013 (ETZ) • Rozporządzenie 1302/2013 (EUWT)/ Verordnung Nr. 1302/2013 (EVTZ) • Rozporządzenie 1301/2013 (EFRR)/ Verordnung Nr. 1301/2013 (EFRE) • Rozporządzenie 1303/2013 (ogólne)/ Verordnung Nr. 1303/2013 (allgemeine Bestimmungen) • Akt delegowany KE w zakresie kwalifikowalności wydatków w programach EWT/Delegierte Verordnung im Hinblick auf besondere Regeln für die Förderfähigkeit der Ausgaben für Kooperationsprogrammen

 3. Nowe rozwiązania w stosunku do perspektywy 2007-2013 Neue Lösungen im Vergleich zu der Förderperiode 2007-2013 Rozporządzenie 1303/2013 / Verordnung Nr. 1303/2013 • Desygnacja (art. 124) dot. IZ, WS, Kontrolerów 1. stopnia (po stronie polskiej)/ Benennung der VB, GS, der Kontrollinstanzen (auf polnischer Seite) • Skargi (art. 74)/ Beschwerden (Art. 74) • E-cohesion (art. 122 ust. 3, art. 125 ust. 2d, art. 140 ust. 3, 5 i 6 – w zakresie przechowywania dokumentów elektronicznych) / E-cohesion (Art. 122 Abs. 3, Art. 125 Abs. 2d, Art. 140 Abs. 3, 5 und – über elektronische Datenaustauschsysteme)

 4. Nowe rozwiązania w stosunku do perspektywy 2007-2013 Neue Lösungen im Vergleich zu der Förderperiode 2007-2013 Rozporządzenie 1299/2013 / Verordnung 1299/2013 • Programy EWT w osobnym rozporządzeniu/ ETZ-Programme in einer separaten Verordnung • Akt delegowany i zasady programowe w zakresie kwalifikowalności wydatków w programach EWT (art. 18)/ Delegierter Rechtsakt und Programmregelungen im Bereich der Förderfähigkeit der Ausgaben in ETZ-Programmen (Art. 18) • IZ wykonująca zadania IC (art. 21) / VB, die die Aufgaben der Bescheinigungsbehörde wahrnimmt (Art. 21) • Rozszerzone kompetencje WS (art. 23) / Erweiterte Kompetenzen des GS (Art. 23) • Odpowiedzialność za kontrole wydatków ponosi państwo członkowskie (art. 23) / Verantwortung für Überprüfungen der Ausgaben trägt der Mitgliedstaat (Art. 23)

 5. System zarządzania i kontroli Verwaltungs- und Kontrollsystem • Komitet Monitorujący / Begleitausschuss • Instytucja Zarządzająca (pełniąca również funkcję Instytucji Certyfikującej)/ Verwaltungsbehörde, die die Aufgaben der Bescheinigungssbehörde wahrnimmt • Państwa Członkowskie / Mitgliedstaat • Wspólny Sekretariat / Gemeinsames Sekretariat • Kontrolerzy 1. stopnia / Kontrollinstanzen • Instytucja Audytowa wspierana przez Grupę Audytorów / Prüfbehörde, unterstützt durch die gruppe von Prüfern

 6. Nowe zadania wstosunku do perspektywy 2007-2013 Neue Aufgabenim Vergleich zu der Förderperiode 2007-2013 Komitet Monitorujący / Begleitausschuss • Rozpatrywanie skarg dotyczących wyboru projektów / Untersuchung von Beschwerden im Bereich der Projektauswahl • Ustanowienie programowych zasad kwalifikowalności / Bestimmung der Programmregelungen im Bereich der Förderfähigkeit der Ausgaben

 7. Hierarchia dokumentów dot. kwalifikowalności/ Hierarchie der Dokumente zur Förderfähigkeit

 8. Nowe zadania instytucji w stosunku do perspektywy 2007-2013 Neue Aufgaben im Vergleich zu der Förderperiode 2007-2013 Instytucja Zarządzająca (Minister Infrastruktury i Rozwoju RP) / Verwaltungsbehörde (Minister für Infrastruktur und Entwicklung der Republik Polen) • Realizacja funkcje Instytucji Certyfikującej / Erfüllung der Aufgaben der Bescheinigungsbehörde • Zapewnienie aby każdy wydatek beneficjenta uczestniczącego w projekcie został zweryfikowany przez wyznaczonego Kontrolera 1. stopnia / Sicherstellung, dass jede Ausgabe des Projektpartners durch bestimmte Kontrollinstanz überprüft wird • Rozpatrywanie skarg dotyczących realizacji umowy o dofinansowanie / Untersuchung von Beschwerden im Bereich der Durchführung des Fördervertrages • Zapewnienie realizacji e-cohesion / Sicherstellung der E-cohesion

 9. Główne zadania Hauptaufgaben Państwo członkowskie / Mitgliedstaat • Zadania wykonywane są przez saksońskie Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa – Instytucję Krajową oraz polskiego Ministra Infrastruktury i Rozwoju/ Die Aufgaben werden durch Sächsisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Umwelt – Nationale Behörde und den polnischen Minister für Infrastruktur und Entwicklung erfüllt. • Ustanowienie krajowego systemu kontroli 1. stopnia oraz zapewnienie weryfikacji wydatków przez Kontrolerów 1. stopnia w ciągu 3 miesięcy od złożenia dokumentów przez beneficjenta / Einrichtung des nationalen Systems der Kontrollinstanzen und Sicherung der Überprüfung der Ausgaben durch die Kontrollinstanzen innerhalb von drei Monaten nach Einreichung der Belege durch den Begünstigten • Zapewnienie systemu rozpatrywania skarg dotyczących wyników kontroli 1. stopnia / Sicherung der Überprüfung von Beschwerden betreffend der Ergebnisse der Kontrolle

 10. Główne zadania Hauptaufgaben • Ponoszenie odpowiedzialności finansowej w przypadku braku możliwości odzyskania od beneficjenta kwot nienależnie wypłaconych w ramach programu (artykuł 27 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 oraz artykuł 122 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) / Finanzielle Verantwortung, falls es nicht möglich ist, die Beträge aufgrung von Unregelmäßigkeiten von dem Begünstigten einzuziehen (Art. 27 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 und Art. 122 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 • Potwierdzenie kwalifikowalności partnerów na podstawie prawa krajowego / Bestätigung der Förderfähigkeit der Partner aufgrund des Landesrechts • Coroczna ocena funkcjonowania krajowego systemu kontroli 1. stopnia / Jährliche Beurteilung des Systems der Kontrollinstanzen • Przeprowadzanie kontroli trwałości, zgodnie z artykułem 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 / Dauerhaftigkeitsprüfungen gemäß Art. 71 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013

 11. Nowe zadania instytucji w stosunku do perspektywy 2007-2013 Neue Aufgaben der Programmbehörden im Vergleich zu der Förderperiode 2007-2013 Wspólny Sekretariat we Wrocławiu / Gemeinsames Sekretariat in Wrocław • Oprócz zadań delegowanych, WS wykonuje zadania własne, określone w art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr 1299/2013 (rozporządzenia EWT): • dostarczanie potencjalnym beneficjentom informacji o możliwościach finansowania w ramach programów EWT • wspieranie beneficjentów we wdrażaniu projektów • WS jest wspierany w wykonywaniu powierzonych mu zadań przez Regionalny Punkt Kontaktowy • Außer den delegiertenAufgaben, erfülltdas GS eigeneAufgaben, die im Art. 23 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1299/2013 (der ETZ-Verordnung) bestimmtwurden. Das heißt, es: • informiertpotenzielleBegünstigteüberFinanzierungsmöglichkeiten im Rahmen der ETZ-Programme • unterstütztdieBegünstigtenwährend der Projektumsetzung • Das GS wird im RahmenseinerAufgabendurchdieRegionaleKontaktstelleunterstützt.

 12. Zadaniainstytucji bez zmian w stosunku do perspektywy 2007-2013 Aufgaben der Programmbehörden ohne Änderungen im Vergleich zu der Förderperiode 2007-2013 Kontrolerzy 1. stopnia / Kontrolleure Wojewoda Dolnośląski i Lubuski po stronie polskiej oraz Saksoński Bank Odbudowy – Bank Wsparcia po stronie niemieckiej / Niederschlesischer und Lebuser Woiwode auf der polnischen Seite und Sächsischer Aufbaubank – Förderbank auf der deutschen Seite • weryfikacja, czy dofinansowane produkty, usługi zostały faktycznie dostarczone, czy wydatki deklarowane przez beneficjentów zostały zapłacone oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego, dokumentu programu i warunkami udzielenia wsparcia na dane działanie/Überprüfung, ob die Produkte, Dienstleistungen geliefert wurden, ob die Ausgaben durch die Projektträger getätigt wurden und ob sie mit geltenden Vorschriften der EU, Landesrecht, dem Programm und Förderbedingungen für bestimmte Maßnahme übereinstimmen • Kontrole trwałości (po polskiej stronie)/Prüfung der Dauerhaftigkeit (auf der polnischen Seite)

 13. Zadaniainstytucji bez zmian w stosunku do perspektywy 2007-2013 Aufgaben der Behörden ohne Änderungen im Vergleich zu der Förderperiode 2007-2013 • Instytucja Audytowa wspierana przez Grupę Audytorów • Prüfbehörde, unterstützt von der Gruppe der Prüfer • Zapewnienie prowadzenia audytów operacji i audytów systemów zarządzania i kontroli/Sicherung der Prüfung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme