Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Europa 2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Europa 2020

Europa 2020

200 Views Download Presentation
Download Presentation

Europa 2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Community-led local developmentw tymPodejście Leaderw nowym okresie programowania 2014-2020Paweł Antoniewicz LGD „Wrzosowa Kraina” Obora, 13 czerwca 2013 R.

 2. Europa 2020

 3. Cele tematyczne WRS

 4. Priorytety polityki rozwoju obszarów wiejskichrealizowane przez PROW 2014 - 2020 (a) Zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich (b) Wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją (c) Promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnym i leśnym 1. TRANSFER WIEDZY I INNOWACJE • Ułatwianie restrukturyzacji gospodarstw stojących przed problemami strukturalnymi, a szczególnie gospodarstw rolnych o niskim poziomie uczestnictwa w rynku, prowadzących działalność o charakterze rynkowym w określonych sektorach i gospodarstw wymagających zróżnicowania produkcji rolnej • Ułatwianie wymiany pokoleń w sektorze rolnym 2. KONKURENCYJNOŚĆ ROLNICTWA I ŻYWOTNOŚĆ GOSPODARSTW • Lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów, organizacje międzybranżowe • wspieranie zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych 3. ŁAŃCUCH ŻYWNOŚCIOWY I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (a) Odtwarzanie i zachowanie bioróżnorodności, w tym na obszarach Natura 2000, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej i stanu europejskich krajobrazów (b) Poprawa gospodarki wodnej (c) Poprawa gospodarowania glebą 4. ODTWARZANIE, CHRONIENIE I WZMACNIANIE EKOSYSTEMÓW () Poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych (b) Poprawa efektywności korzystania z energii w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym (c) Ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów, pozostałości i innych surowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki (d) Redukcja emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa (e) Promowanie pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie 5. EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI I PRZECHODZENIA NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ 6. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, REDUKCJA UBÓSTWA I PROMOWANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH (a) Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy (b) Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Innowacje, Zmiany Klimatu i Środowisko jako cele przekrojowe

 5. Czym jest CLLD? Główną cechą działań z zakresu CLLD jest umożliwianie i wspieranie prowadzenia oddolnych przedsięwzięć rozwojowych. Instrument ten, na podstawie zasad i regulacji opracowanych na poziomie centralnym, będzie wdrażany na poziomie: • obowiązkowo: regionalnym w ramach regionalnych działań PROW, • ewentualnie: centralnym w ramach programu dotyczącego rozwoju obszarów morskich i rybackich • (EFMR) i regionalnym w ramach RPO (wybrane działania EFS).

 6. Cechy CLLD • Bazuje na doświadczeniach podejścia Leader, ale czerpie też z Urban i Equal • Zachowane główne cechy podejścia Leader (terytorialność, sieciowanie, zintegrowanie, współpraca, partnerstwo, oddolność) • Większy nacisk na budowanie zdolności i stymulowanie innowacyjności, w tym innowacje społeczne

 7. Wybór LSR • Najpóźniej 2 lata po zatwierdzeniu przez KE umowy partnerskiej, możliwy wybór dodatkowych LSR najpóźniej do końca 2017 r. • Wsparcie zdolności i potencjału LGD i obszarów w ramach wsparcia przygotowawczego – unikanie luki finansowej

 8. LGD • Składa się z przedstawicieli reprezentujących interesy publiczne, prywatne i społeczno-ekonomiczne • Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego powinni mieć co najmniej 50% głosów w organie decyzyjnym ale żadna z grup interesów nie może posiadać więcej niż 49% głosów • Przez przedstawicieli sektora publicznego rozumie się przedstawicieli lokalnych władz

 9. LSR • Spójna z odpowiednimi programami współfinansowanymi z funduszy wrs • SWOT • Opis celów, w tym wskazanie mierzalnych rezultatów • Opis procesu zaangażowania społeczności w opracowanie LSR • Zintegrowanie i innowacyjne podejście • Plan działania wskazujący praktyczną realizację celów poprzez projekty • Plan finansowy • Procedury monitorowania i ewaluacji oraz zarządzania

 10. Rola LGD • Rozwijanie potencjału podmiotów lokalnych do opracowania i realizowania operacji • Opracowanie niedyskryminacyjnej i przejrzystej procedury i kryteriów wyboru operacji (unikanie konfliktu interesów, procedura odwoławcza) • Zapewnienie spójności ze strategią podczas wyboru operacji • Opracowanie i publikowanie zaproszeń do składania wniosków lub proces naboru ciągły • Przyjmowanie wniosków i dokonywanie ich oceny • Wybór operacji i ustalanie kwoty oraz w stosownych przypadkach przedkładanie wniosków do organu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności • Monitorowanie i ocena LSR

 11. Obszar • Od 10 000 do 150 000 mieszkańców • Wykazanie masy krytycznej obszaru • Spójny wewnętrznie • Nie musi się pokrywać z granicami administracyjnymi (w Polsce – poziom gminy)

 12. Zakres wsparcia • Proponowane działania/środki • Wsparcie przygotowawcze • budowanie potencjału, sieciowanie, szkolenia i wsparcie przygotowania LSR • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju • Działania LEADER dotyczące współpracy • Koszty bieżące i aktywizacja • biuro, pracownicy, działalność informacyjno-promocyjna i animacja

 13. Strategiczne wybory - monofunduszowość • Zalety • Łatwiejszy system zarządzania zarówno na poziomie LGD jak i IZ Wady • Ograniczenie tematyczne LSR (mniejsze zintegrowanie) • Mniejszy budżet • Ograniczenia w tworzeniu jednej, odpowiadającej na potrzeby obszaru strategii

 14. Strategiczne wybory – wielofunduszowość • Zalety • Szerszy zakres wsparcia, większe zintegrowanie • Możność odp. na wyzwania ponadsektorowe • Wyższy budżet Wady • Trudniejsze zarządzanie wymagające odp. Potencjału administracyjnego • Znajomość zasad wdrażania funduszy WRS

 15. Koordynacja pomiędzy funduszami(art. 28 oraz projekt wytycznych KE) • Nie oznacza zupełnej harmonizacji czy ujednolicenia zasad • Skoordynowane rozwijanie potencjału, wybór ,zatwierdzanie i finansowanie strategii i LGD • W przypadku wielofunduszowych LSR – wspólna procedura wyboru i kryteria selekcji, te same terminy, wspólny komitet wybierający • W przypadku monofunduszowych LSR – skoordynowany proces wyboru, porównywalne kryteria wyboru, skoordynowane nabory, terminy

 16. Koordynacja pomiędzy funduszami – ułatwienia i zachęty • Fundusz wiodący dla kosztów bieżących LGD i związanych z animacją • Wspólna instytucja pośrednicząca (wynika z wytycznych nie z legislacji!) – one stop shop • Wspólne kontrole/audyty - (wynika z wytycznych nie z legislacji!)

 17. Wielofunduszowość – potencjalne „miny” • Głównie wdrożeniowe • Jedynie koordynacja a nie harmonizacja, wciąż odrębne zasady i rozliczenie (akty delegowane!) • Akredytacja a desygnacja • Zasady funkcjonowania Agencji Płatniczej i Jednostki Certyfikującej • Zadania instytucji zarządzającej, zasady delegowania zadań • Zasady finansowania beneficjentów • Odrębny system monitorowania • Brak wspólnego systemu informatycznego

 18. Potencjalne wsparcie - EFRROW • Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich (usługi) – turystyka, rekreacja, kultura; • Mała infrastruktura – turystyka, rekreacja, kultura, dziedzictwo przyrodnicze; • Odnowa wsi; • Produkty lokalne – małe przetwórstwo, krótkie łańcuchy dostaw; • Dywersyfikacja – działalność agroturystyczna; • Ochrona środowiska i przyrody (Natura 2000); • Włączenie społeczne (kobiety, młodzież); • Większe nastawienie na tworzenie miejsc pracy – nowe i rozwijanie istniejących.

 19. Potencjalne wsparcie - EFRROW • „Projekty parasolowe” – mikroprojekty mają zastąpić „małe projekty”: • Projekty parasolowe - powinny być instrumentem aktywizującym lokalne środowiska wpisując się w cele LSR oraz założenia ROW 2014 – 2020 t.j w 6 priorytet ROW "Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowania rozwoju na obszarach wiejskich" oraz obszar tematyczny 6B ROW "Wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich". PP mogą być także instrumentem realizacji pozostałych priorytetów ROW; • Muszą być uwzględnione w LSR (budżet, wskaźniki, harmonogram); • Jeden lub więcej projektów – jeden na kwotę 400 tys. złotych; • Do SW wniosek - planowane do osiągnięcia cele, zakres, wskaźniki, budżet PP, rodzaje beneficjentów, kryteria wyboru. Dodatkowo regulamin konkursu na Mikroprojekty;

 20. Potencjalne wsparcie - EFRROW • Regulamin zawiera - cele i zakres konkursu, rodzaje beneficjentów którzy mogą ubiegać się o dotacje / LGD mogą wskazać pełny lub ograniczony zakres beneficjentów/, koszty które mogą być finansowane, sposób dokonania wyboru przez ciało decyzyjne, terminy składania wniosków, zasady podpisywania umów oraz zabezpieczenie ich wykonania, zasady składania sprawozdawczości przez beneficjentów; • Zabezpieczeniem umowy na Projekt parasolowy będzie weksel; • LGD otrzymają 100 % zaliczkę na realizację projektu parasolowego; • Maksymalna wysokość dotacji jednego Mikroprojektu – 25 tyś zł. Maksymalna wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi w okresie realizacji danego PP - 50 tyś. zł.

 21. Potencjalne wsparcie – EFS i EFRR • Oddolne podejście do problemów związanych z zdegradowanymi częściami miast, o dużych problemach społecznych, wysokim bezrobociu • Powiązania miasto –wieś (lokalne rynki) • Praca z grupami wykluczonymi (młodzi ludzie, kobiety, imigranci) • Wsparcie na rzecz mobilności zawodowej

 22. Wyzwania • Promowanie doświadczenia i dokonań LGD we wdrażaniu PROW 2007 – 2013; • Lobbing w Urzędzie Marszałkowskim – grupa robocza RPO, Zarząd Województwa, etc.; • MRR musi szybko przygotować „wytyczne” dla Urzędów Marszałkowskich; • Ważny argument - art. 110 Wspólnych Ram Strategicznych, mówi o powiększeniu o 10% maksymalnej stopy współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w przypadku, gdy całość osi priorytetowej jest realizowana m.in. w ramach CLLD.

 23. Dziękuję za uwagę!PawełAntoniewiczkom.508 801 850e-mail p.antoniewicz@eko.org.plSkype:paweldfe