Horizon 2020 – perspektywa finansowania badań i innowacji w latach 2014-2020 - PowerPoint PPT Presentation

horizon 2020 perspektywa finansowania bada i innowacji w latach 2014 2020 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Horizon 2020 – perspektywa finansowania badań i innowacji w latach 2014-2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Horizon 2020 – perspektywa finansowania badań i innowacji w latach 2014-2020

play fullscreen
1 / 28
Horizon 2020 – perspektywa finansowania badań i innowacji w latach 2014-2020
150 Views
Download Presentation
mick
Download Presentation

Horizon 2020 – perspektywa finansowania badań i innowacji w latach 2014-2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Horizon 2020 – perspektywa finansowania badań i innowacji w latach 2014-2020 Zabrze, 04.07.2013

 2. Europa 2020!a new strategy to make the EU a smarter, greener social market! 5 celów dla UE w 2020 r. 1. Zatrudnienie • 75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę 2. Badania i rozwój oraz innowacje • na inwestycje w badania i rozwój oraz w innowacje powinniśmy przeznaczać 3 proc. PKB Unii – łącznie ze środków publicznych i prywatnych 3. Zmiany klimatu i energia • należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 proc., jeśli warunki będą sprzyjające) • 20 proc. energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych • efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20 proc. 4. Edukacja • odsetek młodych ludzi przedwcześnie porzucających naukę nie powinien przekraczać 10 proc. • co najmniej 40 proc. osób w wieku 30-34 powinno mieć wykształcenie wyższe 5. Ubóstwo i wykluczenie społeczne • zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln. http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_pl.htm

 3. Europa 20207 inicjatyw przewodnich Inteligentny wzrost gospodarczy • Europejska agenda cyfrowa • Unia innowacji • Mobilna młodzież Trwały wzrost gospodarczy • Europa efektywnie korzystająca z zasobów • Polityka przemysłowa w erze globalizacji Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu • Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia • Europejski program walki z ubóstwem

 4. Zielona Księga - Jak zmienić wyzwania w możliwości: wspólne ramy strategiczne dla finansowania unijnego na rzecz badań naukowych i innowacji? Finansowanie i inicjatywy unijne na rzecz badań naukowych i innowacji w aktualnym okresie programowania (2007-2013) • 7.Program Ramowy • CIP (Program Konkurencyjności i Innowacji) • EIT European Institute of Innovation and Technology (EIT) • Polityka Spójności „W rozmaitych ocenach stwierdzono jednak także szereg niedociągnięć i wad, a zwłaszcza brak koncepcji obejmującej wszystkie ogniwa łańcucha badań naukowych i innowacji, złożoność instrumentów finansowania, nadmiar biurokracji i procedur oraz brak przejrzystości.”

 5. 3 filary Horizon2020 1. Excellent science • 24 418 mln EUR 2. Industrial leadership • 17 938 mln EUR 3. Societalchallanges • 31 748 mln EUR

 6. 7. Program Ramowy Horizon2020 Industrial Leadership Societalchallenges Excellent Science • Joint Research Center • Euratom 2014-2018

 7. 7. Program Ramowy Horizon2020 Cooperation Zdrowie Transport Środowisko Nauki społeczno-ekonomiczne Bezpieczeństwo Energia Żywność, rolnictwo i biotechnologia ICT Przestrzeń kosmiczna NMP Societalchallenges Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami Integracyjne, innowacyjne społeczeństwa Bezpieczne społeczeństwa Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna Industrial Leadership ICT, nanotechnologie, materiały biotechnologia, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania technologie kosmicznej

 8. 1. Excellent ScienceDoskonała baza naukowa • Podniesienie poziomu doskonałości europejskiej bazy naukowej, • Zatrzymanie i ściągnięcie do Europy najbardziej utalentowanych naukowców, • Dostęp do najlepszej infrastruktury badawczej.

 9. Doskonała baza naukowaplanowany budżet (w mld EUR)

 10. 2. Industrial Leadership –Wiodąca pozycja w przemyśle • Strategiczne inwestycje w zakresie technologii ICT, nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, metod produkcji i przetwarzania, biotechnologii, sektora badań przestrzeni kosmicznej (Key Enabling Technologies); • Europa musi przyciągać inwestorów prywatnych w badaniach i innowacjach; • Więcej innowacyjnych MŚP kreujących miejsca pracy i wzrost gospodarczy.

 11. Wiodąca pozycja w przemyśleplanowany budżet (w mld EUR)

 12. 3. SocietalChallengesWyzwania społeczne • Nie można rozwiązać współczesnych problemów (zmiany klimatu, ochrona środowiska, czyste energie itp.) bez innowacji. • Działania od etapu badań do wprowadzenia na rynek z naciskiem na działania związane z innowacjami, takie jak pilotaż, demonstracja, poligony doświadczalne, wsparcie dla zamówień publicznych oraz wejście na rynek.

 13. Wyzwania społeczne planowanybudżet (w mld EUR)

 14. osobne działanie z budżetem 1% budżetu Horizon2020 Promocja doskonałości i poszerzenie udziału : • Twinning i działania sieciujące • Tworzenie synergii z Funduszami Strukturalnymi „This is not just about helping poorer, less experienced countries catch up with richer states, but more generally about helping all researchers thrive.” Teresa RieraMadurell

 15. MŚP w HORIZON2020

 16. Zwiększenie udziału MŚP Założenia Horizon 2020: • 15% (20%) budżetu przeznaczonego na „Wyzwania społeczne” oraz „Wiodącą pozycję w przemyśle” ma trafić do MŚP; • Uproszczenia administracyjne, punkty kompleksowej obsługi MŚP (Enterprise Europe Network); • Nowy instrument MŚP; • Wparcie dla MŚP intensywnie korzystających z badań naukowych, • Instrumenty finansowe – instrumenty kapitałowe i dłużne. • EUROSTARS2

 17. Nowy instrument MŚP Oparty na amerykańskim modelu Small Bussines InnovationResearchSBIR, dla wszystkich MŚP oferujących innowacyjne rozwiązania: • Jedynie MŚP mogą ubiegać się o finansowanie – możliwość realizowania projektów przez pojedynczych uczestników; • Wsparcie oferowane w różnych fazach – studium wykonalności, główna dotacja na realizację projektu, dalsze wsparcie w postaci usług – pomoc w dostępie do kapitału wysokiego ryzyka, wsparcie innowacyjne itp.; • Ok. 4% budżetu Horizon2020 Kredyt preferencyjny Grant bezzwrotny

 18. Partnerstwa publiczno-prywatne i publiczno-publiczne w HORIZON2020

 19. Partnerstwa publiczno-prywatne (UE +przemysł) • Poprzez Joint Technology Initiatives JTI lub inne struktury • Art. 187 CleanSky, IMI, FCH, Artemis, ENIAC, SESAR. Energy efficientBuildings, Factories of the Future, Green CarsInitiative, Future Internet. SPIRE, Shift2Rail… Zwiększenie budżetu w Horizon2020

 20. Partnerstwa publiczno-publiczne (UE +MC) • Poprzez ERANETy • Art. 185 Eurostars, AmbientAssistedLiving, Baltic Sea Research, EMRP, ERANET+ Zwiększenie budżetu w Horizon2020

 21. Europejskie Partnerstwa Innowacyjne: Koordynacja z politykami i programami, nie będą finansować projektów. Pilotażowy projekt EIP: Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu (Active and HealthyAgeing),

 22. Ułatwienia w stosunku do 7.PR

 23. Uproszczona struktura programu, jeden zbiór zasad uczestnictwa. • Uproszczenie zasad finansowych: • Łatwiejszy zwrot kosztów bezpośrednich, uwzględnienie zwyczajowych praktyk rachunkowości beneficjenta, • VAT kwalifikowalny dla jednostek, które nie mogą go odzyskać, • 100% dofinansowania kosztów bezpośrednich, • Nowe zasady ułatwiające zatrudnianie młodych naukowców, • Uproszczenie rejestracji czasu pracy, brak obowiązku rejestracji czasu pracy dla personelu pracującego wyłącznie nad projektem HORIZON2020 • Koszty pośrednie objęte jedną zryczałtowaną stawką,

 24. Audyt – do 4 lat po otrzymaniu ostatniej transzy finansowania, • Świadectwa kontroli finansowej – powyżej 325 000 EUR, • Umowa o udzielenie dotacji lub decyzja o udzieleniu dotacji, • Koszty osobowe – bonus 8000 EUR/rok, • Godziny produktywne – określone w GA (1575 – 1650?), zgodne z normalną praktyką, • IPR – poszerzenie definicji ‚foreground’ ‚results’ – nowa wiedza, informacje i dane; ‘use’ ‘exploitation’, • Kryteria oceny wniosków – doskonałość, wpływ, jakość i skuteczność implementacji • Bezpieczny system elektroniczny – też umowy. • Skrócenie czasu od oceny do podpisania umowy grantowej(„time to grant” – 8 miesięcy).

 25. Poziomy finansowania

 26. Przygotowania do HORIZON2020 • Połowa roku2012: ostatnie konkursy w ramach 7PR • Obecnie: Parlament i Rada Europy - dyskusje i negocjacje propozycji KE dot. Horizon 2020, budżet • Do końca roku 2013:przyjęcie podstaw prawnych Horizon 2020 przez Parlament i Radę Europy • 1/1/2014:początek Horizon 2020; otwarcie pierwszych konkursów. http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

 27. http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm