Download
przygotowanie przez partner w spo ecznych strategii partnerstwa na lata 2014 2020 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020

Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020

134 Views Download Presentation
Download Presentation

Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 2. GENEZA I NIECO HISTORII Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 3. Ankieta lato 2012 r. • Jak oceniacie państwo dotychczasową realizację zasady partnerstwa w ramach wdrażanej perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013? • W myśl art. 11 Rozp. Rady (WE) nr 1083/2006 „…każde państwo członkowskie wyznacza najbardziej reprezentatywnych partnerów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz w sferze gospodarczej, społecznej, środowiska naturalnego lub w innej sferze…”. • Tymczasem w przypadku Polski zabrakło strategicznego podejścia do partnerstwa, co skutkowało tym, że reguły partnerstwa kształtowały się w oparciu o precedensy/praktykę. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 4. Brak systematycznego angażowania partnerów spoza administracji na etapie przygotowywania dokumentów, w tym programowych (brak harmonogramu prac/ identyfikacji tematów do dyskusji/ najważniejszych kwestii problemowych). Udział partnerów był zapewniony przede wszystkim poprzez konsultacje ad hoc i konsultacje masowe dokumentów, których kształt był w dużej mierze zdeterminowany ustaleniami na wcześniejszych etapach prac. Partnerstwo traktowane było raczej jako „wypełnienie zapisu ustawowego” niż rzeczywistej potrzeby konstruktywnej konsultacji, czego odzwierciedleniem było zbyt krótkie wyznaczane terminy konsultacji, częsty brak upubliczniania stanowisk poszczególnych partnerów, jak również zdawkowe lub pozbawione uzasadnienia odrzucanie tych stanowisk. Takie podejście skutkowało wśród partnerów poczuciem iluzoryczności pracy nad danym dokumentem, a także zniechęcenia do jej wykonywania; Ankieta lato 2012 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 5. Założenia dla przyszłej perspektywy (zgodnie z zasadą: Kto?, Co?, Kiedy?): • Ustalenie zasad określania kompetencji, praw i obowiązków, potencjału, zasięgu oddziaływania (w tym lokalnego, regionalnego, krajowego) partnerów, wraz ze sposobem i kryteriami ustanawiania ich udziału w pracach nad realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 • Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów nakłada na państwa członkowskie obowiązek zorganizowania współpracy z a) właściwymi władzami regionalnymi, lokalnymi, miejskimi i innymi władzami publicznymi, b) partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz c) podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie, w tym z partnerami działającymi na rzecz ochrony środowiska, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości i niedyskryminacji. • Zasada partnerstwa w procesie wdrażania funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych - elementy europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa - DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI Ankieta lato 2012 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 6. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 7. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 8. KOMITET MONITORUJĄCY RPO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 9. KOMITET MONITORUJĄCY RPO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 10. KOMITET MONITORUJĄCY RPO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 11. DECYDUJĄCE STARCIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 12. Efektywne wdrażanie zasady partnerstwa wymaga współpracy z partnerami począwszy od etapu opracowania umowy partnerstwa • Artykuł 5 projektu rozporządzenia ramowego przewiduje włączanie partnerów w zarządzanie funduszami, i to już w fazie opracowywania umowy partnerstwa i raportów nt. poczynionych postępów, jak również w opracowaniu, wdrożeniu, monitorowaniu i ewaluacji PO. Uwzględnienie zasady partnerstwa na wszystkich etapach zarządzania daje gwarancję uczynienia partnerstwa procesem dynamicznym, ułatwiającym dialog przy podejmowaniu decyzji a także w realizacji i ewaluacji działań. Należy pamiętać, że zasada ta wymaga porozumienia się partnerów na etapie definiowania celów programów operacyjnych na daną perspektywę finansową. TEORIA – Projekt Rozporządzenia Ogólnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 13. TEORIA – Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 14. TEORIA – Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 15. W latach 2014-2020 realizowanych będzie 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej, a także 16 programów regionalnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 16. REGULACJE UE REGULACJE RP, w tym UMOWA PARTNERSTWA Grupa Robocza Komitet Monitorujący STRATEGIA/IE PROGRAM OPERACYJNY Ocena oddziaływania na środowisko REALIZACJA MONITORING EWALUACJA Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 17. Podział alokacji na krajowe programy operacyjne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 18. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 19. Podjęte działania • Analiza udziału Partnerów w GR • Oficjalne stanowisko Zespołu TK ds. Funduszy UE w sprawie reprezentacji w poszczególnych GR Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 20. REGIONALNE PROGRAMAMY OPERACYJNE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 21. Samorządy województw będą zarządzać większą niż obecnie pulą europejskich pieniędzy – w latach 2007-2013 miały do dyspozycji ok. 25 proc. wszystkich środków dla Polski, w nowej perspektywie będzie to niemal 40 proc. całej puli. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 22. Podział alokacji na regionalne programy operacyjne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 23. Podział alokacji na regionalne programy operacyjne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 24. REGULACJE UE REGULACJE RP, w tym UMOWA PARTNERSTWA Grupa Robocza Komitet Monitorujący STRATEGIA/IE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Ocena oddziaływania na środowisko REALIZACJA MONITORING EWALUACJA Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 25. EFEKTY DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 26. Cel Projektu Cel główny: Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału 6 reprezentatywnych partnerów społeczno-gospodarczych w wypracowaniu założeń systemu zarządzania funduszami w okresie 2014-2020 względem okresu 2007-2013. Realizacja projektu wynika z niewykorzystanego potencjału tychże partnerów w programowaniu i wdrażaniu funduszy w okresie 2007-2013. Do realizacji projektu zostaną włączeni przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 27. Schemat działań w ramach Projektu Analiza potencjału PARTNERÓW OPRACOWANIE STRATEGII PARTNERSTWA W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020 Ewaluacja wdrożenia STRATEGII Założenia Zasady realizacji Narzędzia (w tym informatyczne) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 28. Rezultaty Projektu Oczekiwane efekty realizacji projektu: Podstawowym efektem jest wypracowanie Strategii Realizacji Zasady Partnerstwa(SRZP), która w sposób bezpośredni wpłynie na wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 29. Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 30. Uwagi Partnerów - przykład Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 31. Wybrane Priorytety Inwestycyjne w PO Wiedza Edukacja Rozwój • Wybrane Priorytety Inwestycyjne PO Pomoc Techniczna • Wspólne stanowiska do wybranych dokumentów strategicznych na poziomie krajowym • Rejestr Usług Rozwojowych (PARP) DOTYCHCZASOWA WSPÓŁRACAna poziomie centralnym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 32. WYZWANIA W RAMACH STRATEGII PARTNERSTWA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 33. Kluczowe czynniki sukcesu • Kompetencje • Struktury • Efektywna wymiana informacji • Współpraca • Realny wpływ na zarządzanie • Finansowanie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 34. PROPOZYCJE dotyczące KM(poziomy – centralny i regionalny) • KM to proces, a nie seria spotkań • Powołanie KM ds. PARTNERSTWA • Powołanie KM ds. PRZEDSIĘBORCZOŚCI • Wsparcie informatyczne • Efektywna/aktualna baza wiedzy • Powołanie sektorowych Grup Roboczych • Odejście od perspektywy PO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 35. PROPOZYCJE dotyczące udziału Partnerów w Perspektywie 2014-2020 • Monitoring i ewaluacja • Włączenie systemowe (PZP?) • Promocja i informacja • Procedury wyboru projektów (w obszarze kompetencji) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 36. Konkurencja/Działania własne Kooperacja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 37. POD ROZWAGĘ Modernizacja Polski – fundusze UE Mikro- Małe, Średnie Przedsiębiorstwa Jednostki Samorządu Terytorialnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 38. POD ROZWAGĘ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 39. POD ROZWAGĘ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 40. POD ROZWAGĘ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 41. POD ROZWAGĘ – ZIT w RPO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 42. POD ROZWAGĘ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 43. REGULACJE UE REGULACJE RP, w tym UMOWA PARTNERSTWA Grupa Robocza Komitet Monitorujący STRATEGIA/IE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Ocena oddziaływania na środowisko REALIZACJA MONITORING EWALUACJA Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 44. Kontakt z biurem projektu:Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiejul. Rejtana 1702-516 Warszawatel. (+48 22) 518 87 47e-mail: e.bytniewska@pracodawcyrp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego