zmiany strategii personalnej i system w motywacyjnych hr jako partner zarz dzania n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZMIANY STRATEGII PERSONALNEJ I SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH HR JAKO PARTNER ZARZĄDZANIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZMIANY STRATEGII PERSONALNEJ I SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH HR JAKO PARTNER ZARZĄDZANIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 87

ZMIANY STRATEGII PERSONALNEJ I SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH HR JAKO PARTNER ZARZĄDZANIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 292 Views
 • Uploaded on

ZMIANY STRATEGII PERSONALNEJ I SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH HR JAKO PARTNER ZARZĄDZANIA. Prowadzący: Marian Szcześniak- Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych „PKP Energetyka” spółka z o.o. Sebastian Trzaska – Dyrektor Działu Projektów ANACCO Doradztwo Strategiczne i Szkolenia Biznesowe. Agenda.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ZMIANY STRATEGII PERSONALNEJ I SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH HR JAKO PARTNER ZARZĄDZANIA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. ZMIANY STRATEGII PERSONALNEJ I SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCHHR JAKO PARTNER ZARZĄDZANIA • Prowadzący: • Marian Szcześniak- Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych • „PKP Energetyka” spółka z o.o. • Sebastian Trzaska – Dyrektor Działu Projektów • ANACCO Doradztwo Strategiczne i Szkolenia Biznesowe

  2. Agenda • Informacja o prelegentach, • „PKP Energetyka” spółka z o.o. • W jaki sposób dział personalny firmy PKP Energetyka zmienia swoją rolę w organizacji z administracyjnej na strategiczną? • Zarządzanie zmianą funkcji HR w systemach dużych organizacji.

  3. Agenda • Korelacje systemów, zaangażowanie zasobów organizacji, menedżerowie zmian, • Główne projekty w nowej polityce personalnej, • Nowa strategiczna rola – trudności i pierwsze sukcesy, • Pytania uczestników, • Podsumowanie.

  4. Prelegenci • Marian Szcześniak – Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych „PKP Energetyka” spółka z o.o. • Sebastian Trzaska – Dyrektor ds. Merytorycznych ANACCO Doradztwo Strategiczne i Szkolenia Biznesowe

  5. „PKP Energetyka” spółka z o.o. „PKP Energetyka” spółka z o.o.

  6. „PKP Energetyka” spółka z o.o. „PKP Energetyka” spółka z o.o. pełną działalność operacyjną rozpoczęła 1 października 2001 roku w wyniku realizacji Ustawy o Restrukturyzacji, Komercjalizacji i Prywatyzacji Przedsiębiorstwa Państwowego PKP. Wchodzi w skład Grupy PKP. Kapitał zakładowy (obecny) 602 621 500,00 PLN Roczne przychody w 2006 r. 1 578 736 407,02 PLN Zysk netto 24 458 549,69 PLN

  7. „PKP Energetyka” spółka z o.o. • Działa na podstawie: • wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014327; • koncesji na obrót energią elektryczną uzyskanejdnia 25.07.2001 r. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OEE/297/3158/N/2/2001/MS;

  8. „PKP Energetyka” spółka z o.o. • Działa na podstawie: • koncesji na przesył i dystrybucję energii elektrycznej uzyskanej dnia 25.07.2001 r. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PEE/237/3158/N/2/2001/MS; • taryfy na energię elektryczną dla Spółki zatwierdzanej corocznie.

  9. „PKP Energetyka” spółka z o.o. MISJA FIRMY „Zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów w zakresie dostaw energii elektrycznej i usług energetycznych o dobrej jakości”.

  10. „PKP Energetyka” spółka z o.o. O FIRMIE Firma dostarcza energię elektryczną,w szczególności na potrzeby trakcji elektrycznejoraz energię elektryczną ogólnego użytkudla odbiorców kolejowych i niezwiązanych z koleją; świadczy również usługi elektroenergetyczne na terenie całego kraju. Od 2004 roku firma skutecznie korzysta z zasady TPA.

  11. „PKP Energetyka” spółka z o.o. PRAWO TPA Od 1 stycznia 2004 roku „PKP Energetyka” jako jednaz niewielu firm w kraju aktywnie korzysta z prawado swobodnego wyboru dostawcy (zasady TPA). W chwili obecnej (2006 r. ) zakup energii z wykorzystaniem TPA odbywa się dla 192 obiektów z terenu 7 spółek dystrybucyjnych. Wykorzystując zasadę TPA zakupiono w 2006 r. 960 GWh energii elektrycznej, zaś w 2007 r. planowany jest zakup minimum 1367 GWh. Podstawowym kryterium korzystania z zasady TPA jest uzyskanie korzyści ekonomicznych, związanych z obniżeniem kosztów jednostkowych zakupu energii elektrycznej.

  12. „PKP Energetyka” spółka z o.o. Czym się zajmujemy? • Dostarczamy: • energię elektryczną na cele trakcyjne; • energię elektryczną ogólnego użytku.

  13. „PKP Energetyka” spółka z o.o. Czym się zajmujemy? – c.d. • Prowadzimy również usługi w zakresie: • budowy, modernizacji i utrzymania sieci trakcyjnej; • budowy, modernizacji i utrzymania urządzeń i instalacji elektrycznych, • w tym: • wykonywanie przyłączy kablowych i napowietrznych do budynków mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych; • remonty linii kablowych i napowietrznych NN i SN; • budowa i obsługa stacji elektroenergetycznych; • budowa instalacji elektrycznych budynków; • budowa, modernizację oraz utrzymanie urządzeń oświetleniazewnętrznego i wewnętrznego obiektów; • doradztwo techniczne w zakresie projektowania oświetlenia;

  14. „PKP Energetyka” spółka z o.o. Czym się zajmujemy? – c.d. • pomiary eksploatacyjne instalacji odgromowych; • pomiary eksploatacyjne urządzeń ochrony przeciwporażeniowej i instalacji elektrycznych; 3. lokalizowania uszkodzeń i naprawę kabli elektroenergetycznych każdego typu przy użyciu specjalistycznego sprzętu; • całodobowego serwisu awaryjnego instalacji i urządzeń; • usług projektowych, doradczych, nadzorczych; audytów energetycznych;

  15. „PKP Energetyka” spółka z o.o. Czym się zajmujemy? – c.d. • pozostałych usług specjalistycznych: • wykonywanie ekspertyz sprzętu izolacyjnego, dielektrycznego oraz elektronarzędzi; • przeglądy i naprawy transformatorów o mocy do 630 kVA; • naprawy silników elektrycznych o mocy do 100 kW; • naprawy prostowników, spawarek wirowych i transformatorowych; • konserwacja i naprawa zespołów prądotwórczych; • przeglądy, konserwacja oraz naprawa urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

  16. „PKP Energetyka” spółka z o.o. Jakość naszych usług potwierdza Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwemi Higieną Pracy (PN-EN ISO 9001:2001, PN-ENISO 14001:2005, PN-N-18001:2004).

  17. „PKP Energetyka” spółka z o.o. Sprzedaż energii elektrycznej W roku 2006 spółka sprzedała 2 620 GWh energii trakcyjnej i 720 GWh energii nietrakcyjnej. Przyłączono 1496 odbiorców energii nietrakcyjnej i 4 odbiorców energii trakcyjnej. W sumie w roku ubiegłym firma obsługiwała ponad 43 tysiące klientów energii ogólnego użytku, z czego blisko połowa to klienci niezwiązani z koleją. W zakresie sprzedaży energii trakcyjnej Spółka obsługuje 20 przewoźników kolejowych, z czego 16 to kontrahenci niezwiązani z Grupą PKP.

  18. „PKP Energetyka” spółka z o.o. Jakie mamy CELE w 2007 r. ? • W roku 2007 planowana jest realizacja następujących głównych zamierzeń strategicznych spółki „PKP Energetyka”: • W zakresie sprzedaży energii elektrycznej: • utrzymanie i rozwój istniejącego rynku sprzedaży energii elektrycznej; • pozyskiwanie nowych, pozakolejowych rynków sprzedaży energii elektrycznej i usług; • wdrożenie nowych procedur oraz struktur organizacyjnych nakierowanych na efektywne funkcjonowanie na zliberalizowanym rynku energii elektrycznej- pozyskiwanie odbiorców w ramach zasady TPA;

  19. „PKP Energetyka” spółka z o.o. CELE 2007 – c.d. • kontynuowanie wyposażania głównych obiektów zasilania w systemy pomiarowe i transmisyjne umożliwiające poszerzanie zakresu korzystania przez Spółkę z zasady TPA (dostępu do sieci) polegającej na dokonywaniu zakupów energii elektrycznej od dostawców oferujących najkorzystniejsze ceny na rynku energii, • kontynuowanie wdrażania nowoczesnych systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie Spółką, w tym m.in.: - procesy obsługi klienta; - procesy zakupu energii elektrycznej związane z postępującą liberalizacją rynku energii;

  20. „PKP Energetyka” spółka z o.o. CELE 2007 – c.d. • W zakresie usług energetycznych: • umacnianie pozycji na rynku kolejowych usług elektroenergetycznych; • pozyskiwanie zleceń realizacja kontraktów na modernizację infrastruktury głównych linii kolejowych, w tym przede wszystkim w zakresie projektów współfinansowanych z funduszy UE, jako lider lub uczestnik konsorcjum robót wielobranżowych;

  21. „PKP Energetyka” spółka z o.o. CELE 2007 – c.d. • Inne: • kontynuowanie realizacji umowy kredytowej zawartej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, nakierowanej na pozyskiwanie środków na unowocześnienie wyposażenia technicznego „PKP Energetyka” spółka z o.o; • umacnianie marki firmy „ PKP Energetyka ” i zwiększanie jej rozpoznawalności.

  22. „PKP Energetyka” spółka z o.o. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI • Zarząd „PKP ENERGETYKA” spółka z o.o. • Jednostki organizacyjne: • Centrala – zarządzenie i koordynowanie pracy zakładów spółki m.in.Prowadzenie dystrybucji i obrotu energii elektrycznej na cele trakcyjne i wg prawa TPA. • 15 Zakładów Spółki – eksploatacja i utrzymanieurządzeń przesyłowo – rozdzielczych, dostawa energii elektrycznej ogólnego użytku oraz świadczeń usług elektroenergetycznych.

  23. „PKP Energetyka” spółka z o.o. Zakład Mazowiecki w Warszawie Zakład Łódzki w Łodzi Zakład Wschodni w Białymstoku Zakład Świętokrzyski w KielcachZakład Lubelski w Lublinie Zakład Południowy w Krakowie Zakład Staropolski w Częstochowie Zakład Śląski w Gliwicach Zakład Górnośląski w Katowicach Zakład Kujawski w Bydgoszczy Zakład Północny w Sopocie Zakład Dolnośląski we Wrocławiu Zakład Zachodni w Poznaniu Zakład Pomorski w Szczecinie Zakład Robót Energetycznych w Słotwinach

  24. „PKP Energetyka” spółka z o.o. Polityka personalna Człowiek – od jego decyzji, pracy i zaangażowania tworzysię świat, w którym żyjemy. Dlatego lubimy pracować z ludźmi, z którymi dobrze się czujemy. W naszej firmie również dbamy, o to, aby właściwi ludzie z odpowiednim wykształceniem i z odpowiednią charyzmą tworzyli naszą firmę. Między innymi w tym celu zostało zawarte Porozumienie o Współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Zawarte porozumienie będzie początkiem aktywnej współpracy, dzięki której studenci zyskają nowe drogi rozwoju zawodowego, a nasza spółka będzie miała możliwość wzmocnienia i pozyskania kadry inżynieryjnej oraz podniesienia wśród młodego pokolenia energetyków świadomości istnienia naszej firmy. Liczne duże prace modernizacyjne wymagają zatrudnienia w spółce kadry inżynierów uprawnionych do prowadzenia robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Stan zatrudnienia na koniec 2006 roku wynosił 8375 osób.

  25. „PKP Energetyka” spółka z o.o. Struktura zatrudnienia według wieku

  26. „PKP Energetyka” spółka z o.o. Struktura zatrudnienia według stażu

  27. „PKP Energetyka” spółka z o.o. Struktura zatrudnienia według płci

  28. Zmiana roli działu personalnego W jaki sposób dział personalny firmy PKP Energetyka zmienia swoją rolę w organizacji z administracyjnej na strategiczną?

  29. Zmiana roli działu personalnego Zatem …… Ewolucja czy Rewolucja ?

  30. Co było powodem zmian? • Słabo funkcjonujące mechanizmy motywacyjne, • Słaba konkurencyjność na rynku pracy, • Bardzo wolne zmiany w zakresie personalnym, • Chęć poprawy / unowocześnienia kultury organizacyjnej, • Konieczność wprowadzenia mechanizmów rozwoju pracowników, • Chęć świadomego zarządzania zasobami ludzkimi, • Konieczność utworzenia strategii personalnej, • Chęć wiązania strategii personalnej ze strategią organizacji.

  31. Rola administracyjna – tak było… • Planowanie zatrudnienia – głównie co do ilości, • Adaptacja w zakresie własnym pracownika i jego przełożonego, • Formalizacja systemu kadrowego, • Szkolenia obowiązkowe i zawodowe, • System płacowy – roszczeniowy – ekwiwalent za pracę, • Komunikacja – spontaniczna wg uznania przełożonego, • System premiowania – roszczeniowy – premia regulaminowa.

  32. Rola administracyjna – tak było… • System nagradzania – premia uznaniowa, • Polityka rozwoju – zakres czynności – identyfikacja zadań i obowiązków, • Zarządzanie centralne – realizacja w oddziałach na poziomie kadrowym, • Ocena – uznaniowa na poziomie przełożonego, • Motywacja pozapłacowa na poziomie ZUZP.

  33. Misja strategii personalnej PKP Energetyka Misją polityki personalnej w „PKP Energetyka” spółka z o.o.jest zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników oraz stworzenie warunków do osiągnięcia przez tych pracowników wysokiej efektywności.

  34. Rola partnera strategicznego – do tego dążymy • integracja działań kierowników funkcjonalnych z działaniami HR, • udział kadry kierowniczej w tworzeniu i doskonaleniu systemów personalnych, • budowa systemowej komunikacji, • świadome zarządzanie zmianami w kulturze organizacyjnej, • programy budowania kadry rezerwowej, • programy adaptacji pracowników i rozwoju, • coaching i mentoring w grupach zarządzających.

  35. Rola partnera strategicznego – do tego dążymy • zadaniowe systemy zarządcze, • zadaniowe systemy motywacyjne, • programy identyfikacji i zarządzania talentami, • system zarządzania i doboru programów szkoleniowo – rozwojowych, • system zintegrowanego rozwoju i podnoszenia kapitału zasobów ludzkich.

  36. Rola partnera strategicznego – to już mamy • Strategię i politykę personalną, • Integrację planów personalnych ze strategią Organizacji, • Politykę i plany szkoleniowe, • Programy rozwojowe, • Plany w zakresie szkoleń dofinansowanych, • Systemy motywacji pozapłacowej, • Politykę płacową.

  37. Obszary definiowania nowej strategii personalnej • planowanie zatrudnienia, • rekrutacja i selekcja, • adaptacja zawodowa, • ocena pracowników, • szkolenia i rozwój, • motywowanie i wynagradzanie.

  38. Nasze pierwsze oczekiwania • przeniesienie zarządzania personalnego z centrali do zakładów, • budowanie świadomości pracowników dot. ich roli • w organizacji – przygotowanie do zmian, • budowa świadomego systemu motywowania – odpowiednie elementy i ich jakość funkcjonowania, • stawianie wysokich wymagań pracownikom z jednoczesnym tworzeniem warunków do rozwoju.

  39. Jeden z pierwszych dużych projektów w kierunku zmiany System motywacji płacowej projekt

  40. Przyczyny wprowadzania zmian w systemie płacowym – analiza systemu Czy system wynagrodzeń rzeczywiście funkcjonuje i stanowi integralną część strategii przedsiębiorstwa ? • Funkcjonuje, • Nie spełnia funkcji motywacyjnej, • Jest systemem dystrybuowania płac, • Nie jest w pełni powiązany z główną strategią Firmy.

  41. Przyczyny wprowadzania zmian w ZZL – analiza systemu Czy system wynagrodzeń i oczekiwanych od poszczególnych pracowników efektów pracy jest jasny i akceptowany ? • Nie w pełni jasne zasady klasyfikacji stanowisk do grup płacowych, • Dodatki socjalne zmniejszające rolę płacy zasadniczej i premii, • Ograniczona rola komunikacji i rozliczania zadań, • Utrudnione delegowanie zadań i uprawnień.

  42. Przyczyny wprowadzania zmian w ZZL – analiza systemu Czy system odpowiada obecnym i przyszłym potrzebom oraz celom przedsiębiorstwa ? • Utrudnienia w rozwoju organizacji ze względu na swoją małą elastyczność.

  43. Przyczyny wprowadzania zmian w ZZL – analiza systemu Czy system wspiera pożądaną kulturę organizacyjną ? • W ograniczonym zakresie wspiera kreowanie zachowań, głównie w systemie premiowania, ocen i awansu płacowego.

  44. Przyczyny wprowadzania zmian w ZZL – analiza systemu Czy system zwiększa konkurencyjność Spółki ? • Ze względu na : • brak nowoczesnego systemu zarządzania płacami zasadniczymi, • brak nowoczesnego systemu premiowania, • dużą rolę składników socjalnych w systemie, System ogranicza konkurencyjność Organizacji.

  45. Przyczyny wprowadzania zmian w ZZL – analiza systemu Czy kierownicy liniowi są włączeni do systemu ? • Są włączeni w ograniczony sposób. • Nie ma pełnej kontroli nad systemem, • Nie ułatwia kierowania pracownikami i kreowania pożądanych postaw.

  46. Przyczyny wprowadzania zmian w ZZL – analiza systemu Czy jest różnorodność rozwiązań dla różnych grup pracowników? • W systemie występuje różnorodność, • Jednakże: • Kryteria różnicowania premii nie są klarowne, • Dynamika w systemie płac zasadniczych jest niewystarczająca.

  47. Podsumowanie Zatem, jak widzimy zmianę roli administracyjnej na rolę partnera strategicznego ? Podsumowanie.

  48. Zarządzanie zmianą Zarządzanie zmianą funkcji HR w systemach dużych organizacji.

  49. Etapy wprowadzania zmian w PKP Energetyka • Identyfikacja, uświadomienie roli zasobów ludzkichw Organizacji, • Opracowanie strategii personalnej, powiązanej ze strategią główną Firmy, • Konsultacje i negocjacje z organizacjami społecznymi.

  50. Etapy wprowadzania zmian w PKP Energetyka • Kampania informacyjna, • Szkolenia przygotowawcze, • Projekty podstawowe, • Powiązania projektów, • Szkolenia podnoszące umiejętności, • Monitorowanie efektów – ocena realizacji celów, • Wprowadzenie usprawnień.