1 / 80

Spotkanie informacyjne FIO 2014

1. Spotkanie informacyjne FIO 2014. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego. Program spotkania. 2. Części szkolenia 1. Logika projektowa 2. Krótkie podsumowanie FIO 2013. 3. Program FIO 2014-2020 3. FIO 2014 - omówienie Regulaminu

tess
Download Presentation

Spotkanie informacyjne FIO 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 1 Spotkanie informacyjne FIO 2014 Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego

 2. Program spotkania 2 Części szkolenia 1. Logika projektowa 2. Krótkie podsumowanie FIO 2013. 3. Program FIO 2014-2020 3. FIO 2014 - omówienie Regulaminu 4. Zmiany w Karcie Oceny Merytorycznej. 5. Najczęściej popełniane błędy i przewinienia. 6. Dodatkowe informacje

 3. Logika projektowa* - PROJEKT • czyli określone w czasie działania podejmowane dla osiągnięcia konkretnego celu (bądź szerzej: zorganizowany i ułożony w czasie, z określonym początkiem i końcem, ciąg działań, zmierzających do osiągnięcia konkretnego i mierzalnego wyniku, adresowany do wybranych grup odbiorców). • Dodatkowo: jest to przedsięwzięcie jednorazowe, niepowtarzalne, złożone. • Wniosek/aplikacja to narzędzie do zaprezentowania swojego projektu sponsorowi * Opracowanie na potrzeby MPiPS- Irena Wolińska

 4. Logika projektowa - PROBLEM • Bez problemu nie ma projektu! • Problem to określona sytuacja, która w chwili obecnej (i być może od dłuższego czasu) uznawana jest za niekorzystną • Sytuacja niekorzystna, czy niesatysfakcjonująca, ale niekoniecznie dramatycznie zła. • Każdy problem ma swoje przyczyny i to od ich usunięcia /złagodzenia zależy sukces działań nastawionych na rozwiązanie problemu. Bez poznania przyczyn problemu i bez odniesienia się do nich w ramach projektu nie mamy szans na osiągnięcie trwałego sukcesu. • Problem występuje w określonym miejscu, czasie, grupie/środowisku. Nawet jeśli jest zjawiskiem dość powszechnym, to w różnych środowiskach występuje z różnym nasileniem i różnie się przejawia. Różne też mogą być przyczyny tego samego problemu dla różnych środowisk. • Każdy problem wywołuje określone skutki, które najczęściej są dotkliwe dla otoczenia. To właśnie skutki danego problemu stanowią uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, a jego przyczyny określają charakter potrzebnej interwencji. To oznacza, że opis problemu wymaga wskazania zarówno jego przyczyn, jak i skutków. • Wiedzę o problemie, jego przyczynach, skutkach, skali itd. czerpiemy z własnej wiedzy – z obserwacji, wcześniejszych doświadczeń, znanych nam doświadczeń naszych partnerów oraz ze źródeł zewnętrznych takich jak wyniki badań czy statystyki.

 5. Logika projektowa - PROBLEM • Co go powoduje? • Kogo dotyczy? • Jaka jest jego uciążliwość? • Jakie wywołuje skutki? • Skąd o nim wiemy? • Jakie mamy dowody?

 6. Logika projektowa - ODBIORCY • Różni ludzie w różny sposób odczuwają te same problemy, różnie dochodzą do podobnej sytuacji (różne są przyczyny, które spowodowały ich znalezienie się w podobnej sytuacji), różne są dla nich skutki danej sytuacji. Wreszcie – różni ludzie w różny sposób reagują na te same działania. Oznacza to, że różni odbiorcy wymagają więc różnych strategii działania. • Dlatego ważne jest, by grupa odbiorców projektu była maksymalnie jednorodna, a jeśli z różnych względów nie jest to możliwe – to projektodawca powinien zdawać sobie sprawę z tej różnorodności i uwzględniać ją w swojej koncepcji projektu. • Liczebność grupy odbiorców musi być dostosowana do potencjału projektodawcy; wielkość grupy musi też dawać gwarancję indywidualizacji działań oraz skutecznego monitoringu osiągania rezultatów z punktu widzenia jednostek. • Ważny aspekt opisu grupy docelowej to rekrutacja. W zależności od specyfiki grupy – można mieć do czynienia z trudnościami w pozyskaniu uczestników, ale można też mieć problem z nadwyżką zgłaszających się kandydatów. Kryteria doboru muszą brać pod uwagę opisane problemy grupy. Kryterium „kto pierwszy ten lepszy” czy „tylko zmotywowani” rzadko bywa dobrym kryterium. Lista rezerwowa – ostrożnie!

 7. Logika projektowa - ODBIORCY • Kim są odbiorcy? • Ilu ich jest w ogóle, a do ilu kierujemy ofertę projektu? • Jakie są specyficzne cechy odbiorców, odróżniające ich od reszty społeczeństwa? • Jak grupa odbiorców jest zróżnicowana wewnętrznie? • Skąd mamy pewność, że potrzebują takiego właśnie wsparcia i że są (potencjalnie) zainteresowani naszą ofertą? • Jak będziemy do nich docierać? • Co zrobimy, by nie rezygnowali z udziału w projekcie i jakie działania podejmiemy, jeśli mimo to zaczną rezygnować?

 8. Logika projektowa - CEL • Cel to odpowiedź na problem. • Cel główny projektu to pożądany stan w przyszłości, po zakończeniu realizacji projektu. Rolą projektu jest doprowadzenie grupy z sytuacji wyjściowej do sytuacji pożądanej. Cel charakteryzuje sytuację pożądaną na miarę sił i możliwości wykonawcy, w stosunku do danej grupy, w konkretnych okolicznościach (prawnych, społecznych, finansowych, naturalnych itp.). Może to oznaczać, że będzie to „tylko” sytuacja trochę lepsza od obecnej. • Musi być konkretny, dostosowany do potrzeb i okoliczności, mierzalny i weryfikowalny, realny (osiągalny), określony w czasie. • „Przeprowadzenie szkolenia”, „zorganizowanie doradztwa”, „objęcie wsparciem…” itp. – to są działania, a nie cele • Cele szczegółowe prowadzą do osiągnięcia celu głównego. • Cel projektu musi wiązać się z celami programu, w ramach którego można otrzymać dotację. Każdy projekt musi przyczyniać się do osiągania celów programu.

 9. Logika projektowa - CEL • Jak sytuacja będzie wyglądała po zakończeniu realizacji projektu? • O ile będzie lepsza? • Jak to sprawdzimy? • Kiedy należy przeprowadzić pomiar (w jakim czasie po zakończeniu realizacji projektu)? • Czy będą dostępne stosowne dane?

 10. Logika projektowa - DZIAŁANIA • Mówią o sposobie osiągania celu; muszą być logicznie powiązane z problemem i celem. To oznacza, że: • - nie ma potrzeby realizowania działań, które nie odnoszą się do charakterystyki sytuacji problemowej i specyfiki grupy odbiorców, • - nie ma potrzeby realizowania działań, które nie przekładają się na cel (rezultaty istotne dla osiągnięcia celu), • - działania muszą być prowadzone w taki sposób i z taką intensywnością, aby maksymalnie wspierały odbiorców, utrzymywały ich zainteresowanie projektem, a jednocześnie nie przemęczały oraz by racjonalnie kosztowały, przynosząc w zamian interesujące efekty (rezultaty), • - nie powinien być wdrażany projekt, który nie uwzględnia działań istotnych z punktu widzenia zawartej w założeniach projektu logiki „problem-cel” (niech nas cieszy pozorna taniość projektu), • - działania niezbędne dla osiągnięcia celu mogą (m.in.) odnosić się do utrzymywania zainteresowania uczestników działaniami projektu (np. zajęcia integracyjne) lub do umożliwienia im wzięcia udziału w projekcie (np. opieka nad dziećmi, finansowanie podróży), o ile taka potrzeba wynika z opisu problemu i specyfiki grupy

 11. Logika projektowa DZIAŁANIA • Co konkretnie zostanie zrealizowane w ramach projektu? Jaka będzie ścieżka wsparcia dla uczestnika? • Czy oferta wydaje się być atrakcyjna dla uczestników? • Czy nie będzie to zbyt nużące dla uczestników? • Czy uwzględniono wszystkie problemy i specyficzne cechy uczestników? • Czy uczestnicy mieli i będą mieli szansę wywierania wpływu na kształt oferty? • Czy harmonogram realizacji działań jest logiczny, uwzględnia wszelkie wymagania formalne, bierze pod uwagę obiektywne uwarunkowania typu wakacje? • Czy oferowane wsparcie ma szansę coś zmienić w sytuacji uczestników?

 12. Logika projektowa - REZULTATY • Są wynikiem działań, pokazują, na ile zmierzamy do celu, są nowym stanem, korzyścią uzyskiwaną przez uczestników projektu już w trakcie jego trwania. • Działania charakteryzujemy poprzez dwa pojęcia: produkty i rezultaty (niekiedy dzielone na miękkie i twarde lub na ilościowe i jakościowe). • Produkty określają „dobra i usługi”, które powstaną w wyniku działań podjętych w ramach projektu • Przykład: 50 uczestników zajęć, 5 publikacji, 1000 godzin udzielonych doradztwa, 2 wdrożone narzędzia. • Rezultaty odzwierciedlają efekty, które powstaną w wyniku podjętych działań w ramach projektu, czyli np. w wyniku udzielenia wsparcia danej osobie/ grupie osób/ instytucji w ramach projektu • Przykład: 40 osób podniesie swoje praktyczne umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych • Rezultaty nie biorą się znikąd – musi być działanie (działania), które do danego rezultatu doprowadzi. Działania są po coś – z każdego wynika jakiś rezultat (lub przynajmniej ma wpływ na osiągnięcie jakiegoś rezultatu). To nam objaśnia związek między produktami a rezultatami.

 13. Logika projektowa - REZULTATY • Rezultaty miękkie to nie jest gorszy gatunek rezultatu; projekty maja prawo kończyć się wyłącznie miękkimi rezultatami. Ale też musimy mieć świadomość, że nie ma jednej jasnej definicji rezultatów twardych i miękkich, nie można więc do tego podziału przywiązywać zbyt wielkiej wagi. Nie jest istotne, czy prawidłowo dzielimy rezultaty na twarde i miękkie – jest natomiast istotne, czy w ogóle umiemy wskazać rezultaty, czy wskazujemy je adekwatnie do działań i czy faktycznie prowadzą nas one do celu. • Rezultaty jakościowe jako przeciwieństwo ilościowych też są mierzalne i policzalne, tyle że dotyczą pewnych cech, których pomiar wymaga narzędzi bardziej subtelnych niż statystyka. Możemy bez problemu przeliczyć rezultat twardy dotyczący nabycia uprawnień prowadzenia wózków widłowych (liczba zdanych egzaminów), ale już wzrost motywacji wymaga znajomości jego poziomu sprzed projektu i po projekcie, a ponadto wymaga dobrej wiedzy oceniającego. • Rezultaty, tak jak cele, muszą być weryfikowalne i mierzalne, miara i skala musi być znana; musza być znane momenty pomiaru i zapewnione źródła danych.

 14. Logika projektowa • Jakie będą rezultaty projektu? • Czy są one realne – czy zaproponowane działania w ich opisanym kształcie mają szansę do nich doprowadzić? • Czy są one adekwatne – czy prowadzą do wskazanego celu? • Czy skala zaplanowanych rezultatów nas satysfakcjonuje z punktu widzenia dokuczliwości problemu, specyfiki grupy i przewidywanych nakładów? • Czy jest szansa na trwałość tych rezultatów?

 15. Logika projektowa MONITOROWANIE • Monitorowanie to coś znacznie więcej niż gromadzenie list obecności i tzw. ankiet ewaluacyjnych. To stałe śledzenie przebiegu projektu po to, by odpowiednio wcześnie zauważać pojawienie się ryzyka niepowodzenia i – w konsekwencji – odpowiednio wcześnie podjąć działania naprawcze lub korygujące. Monitorowanie służy również wypełnianiu sprawozdań, ale nie może być utożsamiane z tą czynnością: żeby przygotować dobre sprawozdanie, trzeba mieć monitoring, zaś w drugą stronę – to, że sprawozdania są wypełniane, nie oznacza, że był prowadzony monitoring.

 16. Logika projektowa MONITOROWANIE • Monitoring nie zawsze wymaga skomplikowanych specyficznych narzędzi, ale wymaga opisu, systematyczności, zorganizowania: • - kto, komu, w jakich terminach, w jakim formacie przekazuje jakiego typu dane? • - kto te dane przetwarza w odpowiedni (jaki) format raportu) i ile ma na to czasu? • - komu raport jest przekazywany? • - kto, kiedy dyskutuje nad raportem i wyciąga wnioski oraz podejmuje interwencję, jeśli potrzebna?

 17. Informacje ogólne 17 Podstawowe informacje. • Podstawą konkursu FIO 2014 jest przyjęty 27 listopada 2013 r. Program FIO na lata 2014-2020. • Podstawowym dokumentem dla Oferentów jest Regulamin Konkursu FIO w 2014 r. • DPP MPiPS jest Instytucją Zarządzającą • Nie ma Instytucji Wdrażającej.

 18. Informacje ogólne 18 Konsultacje społeczne Regulaminu Konkursu FIO 2014 trwały - od 17 grudnia 2013 r. - do 12 stycznia 2014 r. w tym czasie 83 podmioty zgłosiły swoje uwagi. Uwagi przyjmowane były poprzez formularz zamieszczony na stronie www.pozytek.gov.pl. • 15 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje • 22 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie członków tymczasowego Komitetu Sterująco-Monitorującego

 19. Informacje ogólne 19 Ogłoszenie konkursu – piątek 7 lutego 2014 r. Termin składania ofert do 7 marca 2014 r. W konkursie ogłoszonym w ramach P FIO oferty należy składać w dwóch formach: - złożenie oferty w wersji elektronicznej przez Generator Ofert FIO - wysłanie lub dostarczenie oferty w wersji papierowej lub złożenie oferty za pomocą profilu zaufanego ePUAP, zgodnie z instrukcją zawartą w Regulaminie Konkursu FIO w 2014 r. Do wersji papierowej (lub złożonej przez ePUAP) należy załączyć wymagane załączniki. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać do dnia 07 marca 2014 r. do godz.16:15.

 20. Informacje ogólne 20 Jeden podpisany egzemplarz oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oferta powinna zostać trwale połączona z załącznikami) należy wysłać pocztą do dnia 07 marca 2014 r. na podany poniżej adres Departamentu Pożytku Publicznego (decyduje data stempla pocztowego), złożyć osobiście, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej lub złożyć ofertę za pomocą profilu zaufanego ePUAP w wymaganym terminie. Departament Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa z dopiskiem: FIO 2014. Portal ePUAP jest dostępny pod adresem http://epuap.gov.pl

 21. Krótkie podsumowanie FIO 2013 21 Liczba złożonych ofert: 4017 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło: 10 maja 2013 r. Ostateczna liczba podmiotów dofinansowanych to 527 (licząc rezygnacje i resztówki) Wszystkie projekty były 1-roczne. Łączna kwota przekazana na realizację zadań to 42 470 790 PLN

 22. Program FIO 2014-2020 22 Cel główny Zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

 23. Program FIO 2014-2020 23 Cele szczegółowe • Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych • Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne. • Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych. • Wzmocnienie potencjału III sektora.

 24. Program FIO 2014-2020 24 Projekty realizowane w ramach PFIO muszą zakładać zaanagażowanie społeczności lokalnej w działania projektowe, a organizacje pozarządowe powinny w ramach realizacji projektu zbliżać się w swoich działaniach do obywateli. Istotą projektu ma być powstanie społecznej wartości dodanej, wytworzonej w wyniku realizacji konkretnych zadań. Projekty nie mogą zakładać jedynie pozyskiwania środków na dostarczanie konkretnych usług poszczególnym grupom obywateli, ale dążyć do aktywizacji społecznej lokalnych społeczności. Taka formuła PFIO doprowadzi do sytuacji, w której organizacje pozarządowe nie będą koncentrowały swoich wysiłków na pozyskiwaniu środków publicznych (poprzez realizację zadań publicznych), co prowadzi do stopniowego spadku ich zainteresowania angażowaniem obywateli w swoje działania, ale będą działały na rzecz formowania postaw obywatelskich. Jednocześnie nie zwalnia to projektodawców od sformułowania konkretnego celu projektu, mierzonego przez osiągnięte rezultaty.

 25. FIO 2014 - omówienie Regulaminu 25 Priorytet 1. Małe inicjatywy Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw. Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Priorytet 3. Aktywni obywatele Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych. Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

 26. Program FIO 2014-2020 26 Priorytet 1. Małe inicjatywy: Kierunki działania: Zwiększanie roli inicjatyw nieformalnych - inicjatywy realizowane przez grupy nieformalne, ruchy społeczne, społeczności internetowe czy inicjatywy społecznościowe, • - system wsparcia dla inicjatyw nieformalnych, • - aktywne formy zagospodarowania czasuwolnego. • Animowanie działań samopomocowych • · inspirowanie zawiązywania grup czy klubów samopomocowych, • · wsparcie innowacyjnych projektów i mechanizmów samopomocowych w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu (pomoc dlasamopomocy) • Wspieranie młodych organizacji pozarządowych • umożliwienie zaistnienia małym i nowym przedsięwzięciom we wspólnotach lokalnych, • · wyrównywanie szans oraz rozwój organizacji lokalnych, małych i młodych, • · rozwijanie trwałej sieci wsparcia inicjatyw oddolnych

 27. Program FIO 2014-2020 27 Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo Kierunki działania: • Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych • · angażowanie obywateli i społeczności dla dobra wspólnego, • · członkostwo w organizacjach obywatelskich, • · edukację ekologiczną oraz wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, • · samoorganizację społeczną, ratownictwo publiczne, edukację i promocję z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz zdrowia, • · inicjatywę lokalną,

 28. Program FIO 2014-2020 • Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo • Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych • Kierunki działania: • rozwój ruchu konsumenckiego w środowiskach lokalnych, w tym prowadzenia niezależnych testów konsumenckich, • · pielęgnowanie tożsamości narodowej, lokalnej, kulturowej, • · kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, promocję rodzimej tradycji, • kształtowanie postaw tolerancji dla wielokulturowości i różnorodności, współpracę • różnorodnych środowisk w sferze lokalnej, regionalnej i narodowej kultury, • · mniejszości narodowe, etniczne i językowe, • · sport w środowisku lokalnym, • · kształtowanie postaw obywatelskich w środowiskach kibiców.

 29. Program FIO 2014-2020 • Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo • Kierunki działania: • Rozwijanie wolontariatu • · wolontariat w różnych dziedzinach aktywności obywatelskiej, • · pozytywny wizerunek wolontariatu i wolontariusza, • · rolę wolontariatu w rozwiązywaniu problemów społecznych, • · kompetencje organizatorów wolontariatu, • · wolontariat długoterminowy, • · wolontariat pracowniczy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, • · społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw.

 30. Program FIO 2014-2020 • Kierunki działania: • Poprawa zdolności organizacji pozarządowych do mobilizowania zasobów • zakorzenianie organizacji w społecznościach lokalnych, • · edukację w zakresie wykorzystywania mechanizmów finansowania aktywności obywatelskiej, • · rozwój kompetencji zarządzania zasobami w organizacjach.

 31. Program FIO 2014-2020 • Kierunki działania: • Aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych i instytucji publicznych • · integrację ze środowiskiem lokalnym, • · animowanie i prowadzenie współpracy na poziomie lokalnym, • · wykorzystywanie przestrzeni publicznych dla aktywności obywatelskiej.

 32. Program FIO 2014-2020 • Wspieranie aktywnych form integracji społecznej • · zaangażowanie organizacji pozarządowych w działania na rzecz aktywnej integracji, w służb społecznych oraz sektora publicznego i obywatelskiego w zakresie integracji społecznej, • · rozwiązania innowacyjne w obszarze integracji społecznej, • · rozwój dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, rozwój poprzez aktywność fizyczną i sport, turystyka społeczna i kulturowa oraz krajoznawstwo, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie przemocy, programy terapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, • · rozwiązania innowacyjne w zakresie profilaktyki i pracy z rodziną wychowującą dzieci, która jest zagrożona marginalizacją, • · pomoc osobom niepełnosprawnym przez ograniczanie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych, • · wspieranie osób starszych, podmiotowość społeczną osób starszych w środowisku lokalnym oraz integrację i solidarność międzypokoleniową, • · zapewnianie równych szans dla osób i grup dyskryminowanych lub poszkodowanych, w tym grup szczególnie narażonych na wykluczenie i marginalizację społeczną, • · wspieranie różnorodnych form integracji społecznej, kulturowej i obywatelskiej imigrantów z polskim społeczeństwem oraz aktywne przeciwdziałanie ich alienacji społecznej i kulturowej.

 33. Program FIO 2014-2020 • Rozwój przedsiębiorczości społecznej • · edukację w zakresie przedsiębiorczości społecznej, w tym edukację dzieci i młodzieży, przez organizację warsztatów związanych z „ginącymi zawodami”, praktyczne przygotowanie do przedsiębiorczości oraz rozwój i wspieranie spółdzielni uczniowskich i spółdzielni młodzieży akademickiej, • · promowanie wartości, tradycji oraz kierunków rozwoju ekonomii społecznej, • · rozwój reintegracji zawodowej i społecznej, działalności oświatowo-kulturalnej oraz w sferze pożytku publicznego spółdzielni socjalnych, • · szkolenia i doradztwo w zakresie pożytku publicznego dla podmiotów ekonomii społecznej, • · tworzenie i rozwój partnerstw lokalnych z udziałem podmiotów ekonomii społecznej.

 34. Program FIO 2014-2020 • Tworzenie warunków rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego • · rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, • · edukację w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego, • · dostęp do bezpłatnego poradnictwa dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie ze względu na niską świadomość prawną i obywatelską.

 35. Program FIO 2014-2020 35 Priorytet 3. Aktywni obywatele Kierunki działania: Zwiększanie wpływu obywateli na polityki publiczne • · dostęp obywateli do informacji publicznej oraz umiejętności korzystania z udostępnianych, publicznych treści, • · monitorowanie jakości dostępnej informacji publicznej oraz poziomu dostępności do niej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, • · udział obywateli w konsultacjach społecznych oraz w procesie stanowienia prawa, • · udział w debatach publicznych oraz stosowanie elastycznych narzędzi dialogu obywatelskiego (m.in. stałe konferencje, sondaże deliberatywne, panele obywatelskie), • · współpracę instytucji dialogu społecznego i obywatelskiego, • · rozwiązania z zakresu demokracji partycypacyjnej, w tym tworzenia budżetów • partycypacyjnych oraz licznych i reprezentatywnych grup obywateli dyskutujących • o problemach lokalnych, • · wsparcie działań polegających na przygotowywaniu przez organizacje obywatelskie ekspertyz i rekomendacji do tworzenia i realizacji polityk publicznych, na podstawie prac analitycznych i badawczych, • · uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym, • · aktywizację kobiet w życiu publicznym

 36. Program FIO 2014-2020 • Rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych • · rozwój edukacji obywatelskiej w uczeniu się innym niż formalne, • · podejmowanie inicjatyw w zakresie edukacji obywatelskiej, medialnej i kulturalnej, • · intensyfikowanie współpracy organizacji obywatelskich ze szkołami w prowadzeniu edukacji obywatelskiej, • · wyłanianie i edukację nieformalnych liderów społecznych w środowisku lokalnym (w tym z grup rówieśniczych, środowisk dotkniętych deficytami społecznymi), • · rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich oraz inwencji i kreatywności obywateli, • · wzmocnienie społecznego uznania dla kompetencji zdobytych w uczeniu się innym niż formalne oraz w działalności społecznej.

 37. Program FIO 2014-2020 • Wzrost znaczenia organizacji strażniczych i rzeczniczych • · społeczny nadzór nad funkcjonowaniem administracji publicznej w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym, • · wspieranie instytucji występujących w imieniu kogoś lub w konkretnej sprawie, • · społeczny nadzór nad funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.

 38. Program FIO 2014-2020 • Wspieranie tworzenia partnerstw (w tym partnerstwa publiczno-społecznego) i innych form współpracy, służących aktywizacji obywateli oraz przekazywaniu im realizacji zadań publicznych • · partnerstwa oraz innowacyjne rozwiązania w tym zakresie, • · edukację w zakresie lepszego wykorzystania istniejących mechanizmów zlecania zadań publicznych, • · zlecanie świadczenia usług społecznych sektorowi społecznemu przy udziale społeczności lokalnych.

 39. Program FIO 2014-2020 39 Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe Kierunki działania: • Zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich • podnoszenie wiedzy i umiejętności osób działających w organizacjach obywatelskich, • · rozwój zdolności do tworzenia koalicji, współpracy i przepływu informacji między • organizacjami, • · wspieranie sieciowania organizacji obywatelskich.

 40. Program FIO 2014-2020 • Wspieranie działań o charakterze systemowym • · rozwiązywanie podstawowych problemów III sektora, • · poszukiwanie, identyfikację i upowszechnienie istniejących rozwiązań zmierzających do wzmocnienia potencjału III sektora, • · badania i analizy stanu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, działalności organizacji pozarządowych, współpracy NGO, administracji i przedsiębiorstw, • · wspieranie tworzenia instrumentów finansowych o znaczeniu infrastrukturalnym (np. • finansowanie procesu powołania „funduszu lokalnego”, kampanii fundraisingowych), • · wdrażanie partnerskich zadań opartych o standardy zawarte w „Modelu współpracy • administracji publicznej i organizacji pozarządowych”.

 41. Program FIO 2014-2020 41

 42. FIO 2014 - omówienie Regulaminu 42

 43. FIO 2014 - omówienie Regulaminu 43 Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu FIO są: • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe; • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; • spółdzielnie socjalne; • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Te podmioty są zobowiązane do załączenia w generatorze ofert wersji elektronicznej statutu / umowy spółki, a także przesłanie go / jej wraz z ofertą, w wersji papierowej.

 44. FIO 2014 - omówienie Regulaminu 44 • Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje mogą, w celu wspólnej realizacji zadań publicznych, tworzyć partnerstwa.  Zasada partnerstwa może być realizowana w trzech formułach: • Partnerstwo publiczno-społeczne • Partnerstwo prywatno-społeczne • Oferta wspólna (partnerstwo wewnątrzsektorowe) UWAGA: W przypadku projektów partnerskich potencjał oferentów powinien być oceniany z uwzględnieniem potencjału ich partnerów.

 45. FIO 2014 - omówienie Regulaminu 45 Przykłady jednostek sektora finansów publicznych, z którymi można zawierać partnerstwo publiczno - społeczne: • organy administracji rządowej; • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; • państwowe szkoły wyższe; • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; • państwowe lub samorządowe instytucje kultury. Przykłady partnerów prywatnych, z którymi można zawierać partnerstwo prywatno - społeczne: • spółka akcyjna; • spółka z o.o.; • spółdzielnia mieszkaniowa; • prywatna szkoła wyższa; • przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

 46. FIO 2014 - omówienie Regulaminu 46 • Projekt partnerski jest realizowany na podstawie umowy pomiędzy Ministrem właściwym ds. zabezpieczenia społecznego a podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dotację. Podmiot, któremu zlecono realizację zadania publicznego działa w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie określonym umową partnerską. • W przypadku projektów partnerskich, w umowie partnerskiej należy określić w szczególności zadania partnerów oraz wysokość środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów w związku z realizacją tych zadań.

 47. FIO 2014 - omówienie Regulaminu 47 • Ofertę wspólną  może złożyć kilka (co najmniej 2) organizacji pozarządowych lub podmiotów. • Oferta wspólna powinna zawierać dodatkowe w stosunku do oferty składanej przez 1 podmiot informacje: podział zadań i sposób reprezentacji podmiotów wobec administracji publicznej. Powinna wskazywać, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego wykonywać będą poszczególne podmioty. Do oferty należy dołączyć umowę regulującą stosunki między oferentami, na podstawie ramowego wzoru oferty wspólnej. • Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnie przez podmiot, który bierze udział w ofercie wspólnej.

 48. FIO 2014 - omówienie Regulaminu 48 Wysokość wnioskowanej dotacji: • dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 100 tys. zł • dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł). • dla projektów „trzyletnich”: od 30 tys. zł. do 300 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł). Komponent Wsparcia Działań Rzeczniczych i Strażniczych: do 1,5 mln zł. (po 500 tys. zł rocznie) x 1 projekt Komponent Działań Systemowych: do 500 tys. zł. (po 250 tys. zł rocznie) x 3 projekty

 49. FIO 2014 - omówienie Regulaminu 49 Termin rozpoczęcia zadania dla wszystkich typów projektów: od 1 czerwca 2014 r. Nieprzekraczalny termin zakończenia zadania: • dla projektów „jednorocznych”: 31 grudnia 2014 r., • dla projektów „dwuletnich”: 30 listopada 2015 r. • dla projektów „trzyletnich”: 30 listopada 2016 r. (w takim przypadku kolejną dotację można uzyskać po 2 latach) Komponent Wsparcia Działań Rzeczniczych i Strażniczych: Projekty „trzyletnie”: od 01.06.2014 r. do 30.11.2016 r. Komponent Działań Systemowych: Projekty „dwuletnie”: od 01.06.2014 r. do 31.12.2015 r.

 50. FIO 2014 - omówienie Regulaminu 50 Udział środków własnych – odnosi się do dotacji, a nie do projektu!

More Related