Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania
Download
1 / 96

- PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projektów w ramach Lokalnej Grupy Działania. Bohdan Kamiński czerwiec 2011 r. europejskie wytyczne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - aira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projektów w ramach Lokalnej Grupy Działania

Bohdan Kamiński

czerwiec 2011 r.Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

DECYZJA RADY z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007–2013) (2006/144/WE)

Nowa generacja strategii i programów rozwoju obszarów wiejskich jest skonstruowana wokół czterech osi:

osi 1 – poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,

osi 2 – poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich,

osi 3 – jakość życia i różnicowanie gospodarki wiejskiej

osi 4 – Leader


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

ROZWÓJ WSI

2007 - 2013

OŚ LEADER

OŚ LEADER

w Polsce

OŚ 1

Konkuren-cyjność

OŚ 2

Środowisko

+

Zarządzanie gruntami

OŚ 3

Zróżnicowanie gospodarcze

+ jakość życia


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Rozwój wsi 2007-2013

Pierwszy filar

Drugi filar

Polityka rynkowa

wsparcie dochodów

Polityka rozwoju wsi

dobra publiczne

produkcja żywności

funkcja środowiskowa

funkcja wiejska

Zrównoważone rolnictwo i obszary wiejskie


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

osie polityki

działania

konkurencyjność

Zasoby ludzkie

Zainwestowanie i infrastruktura

Jakość produkcji rolnej

rolnictwo i gospodarka leśna

środowisko

Zrównoważone zagospodarowanie terenów rolnych

Zrównoważone zagospodarowanie terenów leśnych

gospodarka gruntami

wieś

Jakość życia:

m.in.odnowa wsi, dziedzictwo kulturowe

Zróżnicowanie gospodarki m.in.produkcja, przetwórstwo, usługi, handel

kontekst wiejski rolnictwa i leśnictwa

LEADER


1 poprawa konkurencyjno ci sektora rolnego i le nego
1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

Strategiczna wytyczna Wspólnoty

Środki przeznaczone na oś 1 powinny przyczynić się do rozwoju silnego i dynamicznego sektora rolno-spożywczego w Europie, koncentrując się na transferze wiedzy, modernizacji, innowacji i jakości w produkcyjnym łańcuchu spożywczym i na sektorach priorytetowych dla inwestycji kapitału fizycznego i ludzkiego.


2 poprawa rodowiska naturalnego i teren w wiejskich
2. Poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich

Strategiczna wytyczna Wspólnoty

Środki dostępne w ramach osi 2 powinny zostać wykorzystane w celu zintegrowania

celów środowiskowych i wspierania realizacji sieci Natura 2000 w dziedzinie rolnictwa i leśnictwa,

zobowiązań … dotyczących odwrócenia tendencji spadkowej różnorodności biologicznej do 2010 r.,

celów określonych w dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady … ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej

celów zawartych w protokole z Kioto dotyczących łagodzenia skutków zmian klimatycznych.


3 poprawa jako ci ycia na obszarach wiejskich i promowanie r nicowania gospodarki wiejskiej
3. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i promowanie różnicowania gospodarki wiejskiej

Strategiczna wytyczna Wspólnoty

Środki przeznaczone na różnicowanie gospodarki wiejskiej i poprawę jakości życia na obszarach wiejskich w ramach osi 3 powinny wspierać nadrzędny priorytet tworzenia możliwości zatrudnienia i warunków rozwoju.

Środki dostępne w ramach osi 3 powinny być stosowane do wspierania tworzenia możliwości, nabywania kwalifikacji i organizowania rozwoju strategii lokalnej, a także przyczyniać się do zapewnienia atrakcyjności obszarów wiejskich dla przyszłych pokoleń.

W promowaniu szkoleń, informacji i przedsiębiorczości należy

wziąć pod uwagę szczególne potrzeby kobiet, ludzi młodych i starszych pracowników.


4 budowanie lokalnych zdolno ci zatrudnienia i r nicowania
4. Budowanie lokalnych zdolności zatrudnienia i różnicowania

Strategiczna wytyczna Wspólnoty

Środki przeznaczone na oś 4 (Leader) powinny wspierać priorytety osi 1 i 2, a w szczególności osi 3, ale również odgrywać ważną rolę w horyzontalnym priorytecie poprawy zarządzania i mobilizacji wewnętrznego

potencjału rozwojowego

obszarów wiejskich.


5 zapewnienie sp jno ci w programowaniu
5. Zapewnienie spójności w programowaniu

Opracowując strategie krajowe, państwa członkowskie powinny zapewnić maksymalizację synergii między osiami i w ramach poszczególnych osi w celu uniknięcia potencjalnych sprzeczności.

W stosownych przypadkach mogą stworzyć zintegrowane podejścia.

Powinny one również uwzględniać inne strategie na poziomie UE,


6 komplementarno instrument w wsp lnotowych
6. Komplementarność instrumentów wspólnotowych

Strategiczna wytyczna Wspólnoty

Należy zachęcać do tworzenia synergii pomiędzy polityką strukturalną, polityką zatrudnienia i polityką rozwoju obszarów wiejskich.Raport o rozwoju spo ecznym 2000 rozw j obszar w wiejskich
Raport o Rozwoju Społecznym 2000 – Rozwój obszarów wiejskich

… przyszłość Polski związana jest ze zdolnością włączenia obszarów wiejskich w główny nurt rozwoju kraju.

… niezmiernie ważnym czynnikiem jest poprawa dostępu do edukacji oraz zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej dla jej mieszkańców.

… również wzmocnienie udziału całej społeczności w procesie podejmowania lokalnych decyzji, m.in. poprzez

 • wspieranie rozwoju współpracy między samorządem lokalnym i organizacjami społecznymi.


Raport o rozwoju spo ecznym 2000 cd
Raport o Rozwoju Społecznym 2000 – cd.

W raporcie wskazuje się na cztery istotne kierunki działania, powinno ono być skierowane na

 • przekształcenia w rolnictwie,

 • edukację wiejskiej ludności,

 • rozwój infrastruktury społecznej i technicznej

 • budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

  Raport podkreśla przy tym problem edukacji jako najbardziej istotny dla przemian.Szczególny nacisk kładzie się także na zdolność do samoorganizacji i kształcenie lokalnych liderów.


Raport undp w trosce o prac 2004 praca z perspektywy przemian rolnictwa i obszar w wiejskich
Raport UNDP „W TROSCE O PRACĘ” (2004) Praca z perspektywy przemian rolnictwa i obszarów wiejskich

Wnioski i rekomendacje

 • potrzebne są działania w kierunku poprawy produktywności gospodarstw i wydajności pracy w rolnictwie w relacji do działów pozarolniczych (np. poprzez poprawę mechanizacji, unowocześnienie technologii, poprawę edukacji, itp.).

 • potrzebne jest wsparcie dla tworzenia nowych źródeł dochodu w gospodarstwach rolnych umożliwiających im odchodzenie od działalności rolniczej (wielofunkcyjne rolnictwo).

 • niezbędne jest tworzenie nowych miejsc pracy poza gospodarstwami rolnymi, m.in. w usługach, handlu, przemyśle (wielofunkcyjny rozwój wsi).


Raport undp edukacja dla pracy 2007
Raport UNDP „Edukacja dla pracy (2007)

Aktywność instytucji edukacji dorosłych jest bardzo zróżnicowana geograficznie. Analiza oferty różnych rodzajów usług szkoleniowych pokazuje m.in. gorszą sytuację w regionach z dominacją obszarów wiejskich i bez silnych ośrodków miejskich.

Choć obserwuje się, że nauczanie jest zróżnicowane, to jednocześnie możliwości wyboru są ograniczone przez

 • niepełny dostęp do informacji o jakości pracy szkół (publikowane wyniki egzaminów zewnętrznych i inne bardziej szczegółowe o pracy szkół są coraz łatwiejsze do uzyskania, ale nie wszyscy rodzice chcą i potrafią z nich korzystać),

 • niską zamożność rodzin (co eliminuje z ich pola wyboru szkoły prywatne),

 • faktyczną dostępność szkół, znacznie mniejszą na terenach wiejskich, większą w miastach, szczególnie dużych, gdzie szkół jest wiele i dobrze funkcjonuje sieć komunikacji


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Trzeba skupić wysiłki nie tylko na ułatwieniu kształcenia, ale i wykreowaniu potrzeby szkoleniowej w grupach ryzyka na rynku pracy.

Dotyczy to w szczególności osób mieszkających na obszarach wiejskich, związanych z rolnictwem, czy wreszcie – mieszkańców regionów, gdzie jakość kapitału ludzkiego jest niska, co utrudnia przełamanie

barier rozwojowych (w części pokrywa się to z terenami zdominowanymi przez wieś).


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

W zajęciach przedszkolnych w roku szkolnym 2005/2006 brało udział tylko 41% dzieci w wieku 3-5 lat. Do placówek wychowania przedszkolnego uczęszczało w 2005/2006 r. ok. 10% trzylatków na wsi i ok. 45% w mieście, ok. 19% czterolatków na wsi i 60% w mieście i ok. 29% pięciolatków na wsi i ok. 70% pięciolatków w mieście.

(Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2005/2006, Informacje i opracowania statystyczne GUS, Warszawa 2006, s. 34).

Przeciętne wykształcenie mieszkańców wsi jest niższe, niż mieszkańców miast (według danych NSP w 2002 r. 13,7% mieszkańców miast oraz 4,3% wsi legitymowało się wykształceniem wyższym)


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Czynnikiem oddziaływania na podjęcie nauki w liceum ogólnokształcącym, okazało się miejsce zamieszkania.

Dodatnie znaczenie miało mieszkanie w dużym mieście (powyżej 100 tys. mieszkańców), nieco mniejsze, choć również pozytywne, w mniejszym mieście.

Najrzadziej uczęszczały do liceów ogólnokształcących dzieci pochodzące ze wsi.

W latach 2001-2005 wpływ miejsca zamieszkania malał, co zapewne wiąże się z upowszechnianiem kształcenia w tego typu szkole.

O ile w 2001 r. nie udało się stwierdzić związku podejmowania nauki w średnich szkołach zawodowych z klasą miejscowości, z której pochodzili uczniowie, o tyle w 2005 r. zarysowała się prawidłowość, że im większe miasto, tym mniejsze prawdopodobieństwo nauki w szkole zawodowej.

Największe występowało w grupie osób pochodzących ze wsi.


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Na wsi kumuluje się wiele różnych przyczyn niskiego uczestnictwa w kształceniu – czynnikiem najsilniej negatywnie oddziałującym jest niskie wykształcenie wcześniejszej generacji, ale także niższe dochody i niższe wydatki na edukację robią swoje. Na wsi w regionach „postpegeerowskich” bezrobocie jest dodatkowym, negatywnym czynnikiem, sprzężonym z wczesnym zaprzestawaniem edukacji.


Program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008 2013
PROGRAM ROZWOJU EDUKACJI uczestnictwa w kształceniu – czynnikiem najsilniej negatywnie oddziałującym jest niskie wykształcenie wcześniejszej generacji, ale także niższe dochody i niższe wydatki na edukację robią swoje. Na wsi w regionach „postpegeerowskich” bezrobocie jest dodatkowym, negatywnym czynnikiem, sprzężonym z wczesnym zaprzestawaniem edukacji.NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013

Cel strategiczny: rozwój edukacji na wsi i obszarach wiejskich - podniesienie jakości i poziomu wykształcenia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich.

Celami operacyjnymi są:

 • wspieranie rozwoju najmłodszych dzieci;

 • upowszechnianie wychowania przedszkolnego;

 • poprawa jakości procesu kształcenia – podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności absolwentów szkół;

 • podniesienie kompetencji nauczycieli;


Program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008 20131
PROGRAM ROZWOJU EDUKACJI uczestnictwa w kształceniu – czynnikiem najsilniej negatywnie oddziałującym jest niskie wykształcenie wcześniejszej generacji, ale także niższe dochody i niższe wydatki na edukację robią swoje. Na wsi w regionach „postpegeerowskich” bezrobocie jest dodatkowym, negatywnym czynnikiem, sprzężonym z wczesnym zaprzestawaniem edukacji.NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013

Cele operacyjne - cd.:

 • rozszerzenie oferty edukacyjnej dla osób dorosłych i wspieranie kształcenia ustawicznego – uczenie się przez całe życie;

 • zwiększenie dostępu do edukacji dla niepełnosprawnych mieszkańców wsi;

 • aktywizowanie środowisk wiejskich do podejmowania działań o charakterze edukacyjnym, społecznym i kulturalnym;

 • przygotowanie do funkcjonowania w gospodarce rynkowej;

 • dążenie do efektywniejszego wykorzystania bazy szkolnej na obszarach wiejskich;

 • rozwój umiejętności wykorzystania komputera oraz Internetu w życiu codziennym obywatela i przedsiębiorcy.


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Krajowy Plan Strategiczny uczestnictwa w kształceniu – czynnikiem najsilniej negatywnie oddziałującym jest niskie wykształcenie wcześniejszej generacji, ale także niższe dochody i niższe wydatki na edukację robią swoje. Na wsi w regionach „postpegeerowskich” bezrobocie jest dodatkowym, negatywnym czynnikiem, sprzężonym z wczesnym zaprzestawaniem edukacji.


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

 • działania związane z modernizacją gospodarstw rolnych i przemysłu rolno-spożywczego (ok. 40%)

 • dostosowanie struktury wiekowej rolników i obszarowej gospodarstw rolnych (ok. 45 %)

 • pozostałe działania, w tym działania związane z rozwojem kapitału ludzkiego, jakości żywności (ok. 15%)


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

W związku z nowymi wyzwaniami istnieje potrzeba przemysłu rolno-spożywczego (ok. 40%)

zwiększenia zaangażowania doradztwa do podnoszenia kwalifikacji i wiedzy w zakresie nowoczesnego

gospodarowania,

prośrodowiskowych metod gospodarowania (w tym rolnictwo ekologiczne i integrowane),

zarządzania gospodarstwem jako przedsiębiorstwem,

stosowania zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance), norm produkcji, zdrowia publicznego, dobrostanu zwierząt, jakości żywności, stosowania dobrej praktyki rolniczej i leśnej zgodnej z ochroną środowiska oraz czynnej ochrony zasobów przyrody.


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

m.in. działania związane z odpowiednimi praktykami rolniczymi w obrębie gospodarstwa, takimi jak promowanie zrównoważonego sposobu gospodarowania, odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód, kształtowanie struktury krajobrazu, przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo.

Planowany obszar do objęcia instrumentami sprzyjającymi unikaniu marginalizacji i zaprzestania działalności rolniczej na gruntach rolnych o słabszej jakości pokrywa ponad 53% powierzchni kraju.


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

 • priorytet stanowi rolniczymi w obrębie gospodarstwa, takimi jak promowanie zrównoważonego sposobu gospodarowania, odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód, kształtowanie struktury krajobrazu, przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo.zapewnienie pracy i dochodów przez rozwój działalności pozarolniczej

 • do najważniejszych zadań należy zwiększanie wartości dodanej do produktów np. poprzez konfekcjonowanie, stymulowanie rynku produktów lokalnych i regionalnych, turystyki, handlu, doradztwa, usług

 • szczególnie istotne jest wszechstronne wsparcie dla procesu tworzenia pozarolniczych miejsc pracy na wsi oraz ułatwiania zatrudnienia w lokalnych ośrodkach miejskich dla osób ze wsi


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Drugą grupę stanowią instrumenty mające na celu poprawę jakości życia.

Dotyczą one odnowy wsi, poprawy stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

W pełni uwzględniają one ważne funkcje społeczne i kulturalne, co z pewnością przyczyni się do polepszenia jakości życia i może stanowić dodatkowy czynnik, kształtujący przemiany strukturalne i przeciwdziałający depopulacji, a wręcz tworzący silniejsze poczucie identyfikacji mieszkańców z obszarów wiejskich z ich regionem wraz z jego tradycjami i wartościami.


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

LEADER jest podejściem umożliwiającym wdrażanie celów głównie Osi 3.

Celem Osi 4 jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi, zwiększenie potencjału zdobywania środków finansowych i ich wykorzystania, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.

Leader jest podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, polegającym na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.

Przedstawiciele ci tworzą Lokalną Grupę Działania – partnerstwo międzysektorowe, które wybiera projekty, a ich realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii.


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

FUN głównie Osi 3.

DUSZ

PRO-GRAM

DZIAŁANIE

EFRR

RPO

IG

EFRROW

PROW

I

KONKURENCYJNOŚĆ

ŚRODOWISKO

II

III

JAKOŚĆ ŻYCIA

IV

LEADER

Rynek pracy otwarty dla wszystkich

VI

EFS

PO KL

Promocja integracji społecznej

VII

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

IXOsie prow 2007 2013
OSIE PROW 2007-2013 głównie Osi 3.

oś 1 (gospodarcza):poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

oś 2 (środowiskowa):poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

oś 3 (społeczna):jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

oś 4: Leader


O 1 gospodarcza poprawa konkurencyjno ci sektora rolnego i le nego
Oś 1 (gospodarcza): głównie Osi 3.poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

 • Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

 • Ułatwienie startu młodym rolnikom

 • Renty strukturalne

 • Modernizacja gospodarstw rolnych

 • Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

 • Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

 • Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

 • Działania informacyjne i promocyjne

 • Grupy producentów rolnych

 • Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

 • Kontynuacja zobowiązań 2004-2006 – gospodarstwa niskotowarowe


O 2 rodowiskowa poprawa rodowiska naturalnego i obszar w wiejskich
Oś 2 (środowiskowa): poprawa środowiska naturalnego głównie Osi 3.i obszarów wiejskich

 • Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

 • Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)

 • Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

 • Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych


O 3 spo eczna jako ycia na obszarach wiejskich i r nicowanie gospodarki wiejskiej
Oś 3 (społeczna): jakość życia na obszarach wiejskich głównie Osi 3.i różnicowanie gospodarki wiejskiej

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 • Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

 • Odnowa i rozwój wsi

 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


O 4 leader
Oś 4 LEADER głównie Osi 3.

 • Wdrażanie lokalnych strategii

 • Wdrażanie projektów współpracy

 • Funkcjonowanie lokalnej grupy działania., nabywanie umiejętności i aktywizacja


Alokacje w ramach prow 2007 2013
Alokacje w ramach głównie Osi 3.PROW 2007-2013

787 500 000; 5%

266 600 000; 2%

3 430 183 920; 20%

7 187 532 000; 41%

Oś I

Oś II

Oś III

5 546 001 520; 32%

Oś IV

PT


Zakres podej cia leader
Zakres podejścia Leader głównie Osi 3.

Głównym celem osi 3 jest „ożywienie wsi” oraz pomoc w utrzymaniu i udoskonalaniu tkanki społecznej i gospodarczej, zwłaszcza w bardziej odległych obszarach wiejskich zagrożonych wyludnieniem.

Inwestowanie w szerzej pojętą gospodarkę wiejską i społeczności wiejskie jest niezbędnym warunkiem poprawy jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zwiększenie dostępu do podstawowych usług i infrastruktury oraz polepszenie stanu środowiska.


R nicowanie gospodarki wiejskiej
Różnicowanie gospodarki wiejskiej głównie Osi 3.

 • różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – dla osób z gospodarstw rolnych,

 • pomoc w zakładaniu i rozwoju działalności gospodarczej – wyłącznie dla mikroprzedsiębiorstw,

  oraz

 • zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z turystyką (pomoc obejmująca infrastrukturę drobną i rekreacyjną oraz rozwój i/lub wymianę handlową usług turystycznych związanych z agroturystyką).


Poprawa jako ci ycia na obszarach wiejskich
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich głównie Osi 3.

 • pomoc w zakładaniu i rozwoju działalności

 • pomoc w zapewnieniu podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej (w tym imprez kulturalnych i rozrywkowych) w odniesieniu do pojedynczej wsi lub grupy wsi, wsparcie w tworzeniu powiązanej drobnej infrastruktury

  oraz

 • w zakresie zachowywania i poprawy stanu dziedzictwa obszarów wiejskich.


Szkolenia nabywanie umiej tno ci i aktywizacja
Szkolenia, nabywanie umiejętności i aktywizacja głównie Osi 3.

 • szkolenia

 • działania informacyjne

 • pomoc w nabywaniu nowych umiejętności i w aktywizacji obszarów wiejskich (badania obszarów, środki informowania o danym obszarze, szkolenie personelu zaangażowanego we wdrażanie lokalnej strategii rozwoju działania promocyjne i szkolenie liderów),

 • pomoc we wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju


Nadrz dny priorytet tworzenia mo liwo ci zatrudnienia i warunk w rozwoju
nadrzędny priorytet tworzenia możliwości zatrudnienia i warunków rozwoju

Środki dostępne w ramach osi 3 powinny być stosowane do wspierania tworzenia możliwości, nabywania kwalifikacji i organizowania rozwoju strategii lokalnej, a także przyczyniać się do zapewnienia atrakcyjności obszarów wiejskich dla przyszłych pokoleń.

W promowaniu szkoleń, informacji i przedsiębiorczości należy wziąć pod uwagę szczególne potrzeby kobiet, ludzi młodych i starszych pracowników.


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania
i) mobilizacja warunków rozwojudziałalności gospodarczej i podniesienie wskaźnika zatrudnienia w szerzej rozumianej gospodarce wiejskiej.

Różnicowanie jest niezbędne dla wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i tym samym przyczynia się do lepszej równowagi terytorialnej zarówno w sensie ekonomicznym, jak i społecznym.

Turystyka, rzemiosło i zagospodarowanie wiejskich walorów są sektorami rozwijającymi się w wielu regionach, oferując możliwości zarówno dla różnicowania w gospodarstwie rolnym poza rolnictwem, jak i tworzenie mikroprzedsiębiorstw w szerzej rozumianej gospodarce wiejskiej;


Ii promowanie wchodzenia kobiet na rynek pracy
ii) warunków rozwojupromowanie wchodzenia kobiet na rynek pracy.

W wielu obszarach wiejskich konkretne przeszkody tworzy brak możliwości zapewnienia właściwej opieki nad dziećmi. Lokalne inicjatywy tworzenia ośrodków opieki nad dziećmi mogą ułatwić dostęp do rynku pracy. Mogą one obejmować tworzenie infrastruktury opieki nad dziećmi, potencjalnie w połączeniu z inicjatywami zachęcającymi do tworzenia małych przedsiębiorstw związanych z działalnością wiejską i lokalnymi usługami;


Iii o ywienie wsi
iii) warunków rozwojuożywienie wsi.

Zintegrowane inicjatywy łączące różnicowanie, przedsiębiorczość, inwestowanie w dziedzictwo kultury, infrastrukturę lokalnych usług i odnowę może przyczynić się do poprawy zarówno perspektyw gospodarczych, jak i jakości życia;


Iv rozw j mikroprzedsi biorczo ci i rzemios a
iv) warunków rozwojurozwój mikroprzedsiębiorczości i rzemiosła,

co może opierać się na tradycyjnych umiejętnościach lub wprowadzać nowe umiejętności, szczególnie gdy jest to związane z zakupem nowego sprzętu, szkoleniem, wspieraniem przedsiębiorczości i rozwojem struktury gospodarczej;


V szkolenie m odych ludzi w umiej tno ciach potrzebnych do r nicowania lokalnej gospodarki
v) warunków rozwojuszkolenie młodych ludzi w umiejętnościach potrzebnych do różnicowania lokalnej gospodarki,

co może dopasować się do popytu na turystykę, rekreację, usługi środowiskowe, tradycyjną działalność na wsi i produkty wysokiej jakości;


Vi zach canie do wdra ania i rozprzestrzeniania ict
vi) warunków rozwojuzachęcanie do wdrażania i rozprzestrzeniania ICT.

Wdrażanie i rozprzestrzenianie ICT ma na obszarach wiejskich zasadnicze znaczenie dla różnicowania, jak również rozwoju lokalnego, dostarczania lokalnych usług i promowania e-integracji. Dobry efekt można osiągnąć poprzez inicjatywy łączące dostępność sprzętu ICT, tworzenie sieci i e-umiejętności poprzez struktury wspólnotowe. Takie inicjatywy mogą w dużej mierze ułatwić wdrażanie informatyki w miejscowych gospodarstwach rolnych i przedsiębiorstwach wiejskich i rozpowszechnienie e-biznesu i e-handlu.


Vii stworzenie i innowacyjne wykorzystanie odnawialnych r de energii
vii) warunków rozwojustworzenie i innowacyjne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,

co może przyczynić się do stworzenia nowych rynków zbytu na produkty rolne i leśne, zapewnienia usług lokalnych oraz różnicowania gospodarki wiejskiej;


Viii promowanie rozwoju turystyki
viii) warunków rozwojupromowanie rozwoju turystyki.

Turystyka jest głównym rozwijającym się sektorem w wielu obszarach wiejskich i może opierać się na dziedzictwie kultury i przyrody. Zwiększone wykorzystanie ICT w turystyce do rezerwacji, promocji, marketingu, tworzenia usług i działalności rekreacyjnej może przyczynić się do wzrostu liczby turystów i długości pobytu, szczególnie tam, gdzie zapewnia to dostęp do małych ośrodków i zachęca do agroturystyki;


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

MISJA warunków rozwoju

Zielona Kraina – bogactwo przyrody, społeczeństwa i gospodarki.


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

CELE warunków rozwoju

STRATEGICZNE

CELE

SZCZEGÓŁOWE

PRZEDSIĘWZIĘCIA

OPERACJE


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Różnicowanie działalności warunków rozwoju(„rolnicy”)

Mikroprzedsiębiorczość

(m.in. mikroprzedsiębiorcy)

P

R

PRZEDSIĘ-WZIĘCIE

„małe projekty”

(m.in. osoby fizyczne)

Odnowa i rozwój wsi

(gmina, organizacja pożytku publicznego, kościół)

O

M


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Przygotuj się, warunków rozwoju

Mobilizacja zasobów, zdobywanie wiedzy i umiejętności

wyceluj,

Przygotowanie planu odnowy miejscowości,planu projektu i wniosku o dofinansowanie

strzel,

Realizacja zadań, monitorowanie i sprawozdawczość

sprawdź, gdzie trafiłeś!

Ewaluacja oraz przygotowanie do następnego projektu


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Zarządzanie cyklem projektu warunków rozwoju

PROJEKTto przedsięwzięcie, które:

 • służy realizacji konkretnego celu

 • obejmuje skoordynowane działania,

 • jest ograniczone w czasie(określony początek i koniec)

 • ma określony budżet i zasoby,

 • ma wyjątkowy charakter


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Zarządzanie cyklem projektu warunków rozwoju

PROJEKT JEST

ADEKWATNY (dopasowany)

do problemu

WYKONALNY

przez zespół projektowy w danym czasie i miejscu

TRWAŁY

o trwałych rezultatach, dający się kontynuować.


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Zarządzanie cyklem projektu warunków rozwoju

Analiza problemów

Identyfikacja środowisk, które odczują efekty realizacji projektu

 • Przeprowadzane są konsultacje z przedstawicielami konkretnych środowisk w fazie analizy sytuacji, są oni zapraszani do uczestnictwa w fazie planowania


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Zarządzanie cyklem projektu warunków rozwoju

Analiza celów

PROBLEM

CEL

Identyfikacja środowisk, które mogą się zaangażować w realizację projektu

 • Przeprowadzane są konsultacjezprzedstawicielami konkretnych środowisk,instytucji i organizacji, którzy mogliby uczestniczyć w realizacji projektu


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

? warunków rozwoju

Jak przygotować dobry projekt


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Zarządzanie cyklem projektu warunków rozwoju

Jak wygląda sytuacja?

Kogo dotyczy?

Od kogo zależy?

Czego nie wiemy?

Na czym się skupimy?

W jaki sposób zajęcie się tą sprawą poprawi sytuację?

Co jest najważniejsze dla osób, których to dotyczy?


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Zarządzanie cyklem projektu warunków rozwoju

Jakie są przyczyny i skutki wybranego problemu?

Kogo bezpośrednio dotyczą?

Kto może się zaangażować w ich rozwiązanie?

Jakie są plany dotyczące tej sprawy (u nas, w regionie, w kraju, w UE)?

Jakie środki - na co - można pozyskać?

Jakie ramy współpracy założymy?


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Zarządzanie cyklem projektu warunków rozwoju

Jakie cele chcemy osiągnąć?

Jakie efekty są dla nas ważne?

Co może przyczynić się do osiągnięcia wskazanych efektów?

Jakie mamy pomysły na działania?

Które są najbardziej trafne?

Które przyniosą efekty i trwałą poprawę?


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

PROJEKT – JAK OPISAĆ? warunków rozwoju

CELE

LSR

CELE

PROJEKTU

REZULTATY

ZADANIA

DOSTAWY,

USŁUGI


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

PROJEKT – JAK OPISAĆ? warunków rozwoju

PO CO TO ZROBIMY?

CELE

CO KONKRETNIE SIĘ ZMIENI?

REZULTATY

ZA CO ZAPŁACIMY?

DOSTAWY,

USŁUGI

CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZADANIA


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

DIAGNOZA warunków rozwoju

KONTEKST

SPOŁECZEŃSTWO

GOSPODARKA

ŚRODOWISKO

ODDZIAŁYWANIE

(CELE LSR)

problemy,

potrzeby,

zagadnienia

REZULTATY

PRODUKTY

CELE

PROJEKTU

ZASOBY

DZIAŁANIA

PROJEKT


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Projekty powinny się przyczyniać do realizacji programów warunków rozwojui powinny być spójne z:

 • polityką rozwoju Wspólnot Europejskich

 • Krajowym Planem Strategicznym

 • innymi krajowymi programami (np. PO KL)

 • Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • strategiami regionalnymi(rozwoju, odnowy wsi, …)

 • oraz

 • priorytetami rozwoju PPJ

SWW dla ROW

2007-13/2006

KPS, …

ROZP. 1698/2005

LSR

PROW, …

Projekt

Projekt

Projekt

Projekt

Projekt

Projekt


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

DZIAŁANIE warunków rozwojuMAŁE PROJEKTY

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Cel dzia ania
Cel działania: warunków rozwoju

Działanie będzie wpływać na poprawęjakości życia na obszarach wiejskich

przezzaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi

orazpromowanie obszarów wiejskich.

Umożliwi

 • rozwój tożsamości społeczności wiejskiej,

 • zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów

 • wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Zakres operacji: warunków rozwoju


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Zakres operacji: warunków rozwoju


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Zakres operacji: warunków rozwoju


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Zakres operacji: warunków rozwoju


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Typ operacji: warunków rozwoju


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Maksymalny poziom dofinansowania operacji warunków rozwoju

Maksymalny poziom dofinansowania.

Zgodnie z rozporządzeniem dofinansowaniu podlega nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych małych projektów poniesionych przez Beneficjenta na każdym etapie operacji.

Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację (w zł)

Zgodnie z rozporządzeniem wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 25 000 zł.


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

OPIS OPERACJI warunków rozwoju

Należy opisać planowaną do realizacji operację w taki sposób, aby była możliwa weryfikacja planowanych do osiągnięcia celów w odniesieniu do zakładanych rezultatów (efektów).

Opis operacji powinien być zwięzły i jednocześnie powinien uzasadniać wysokość wnioskowanej kwoty pomocy, w tym zakres operacji i wysokość wskazanych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji kosztów.

Ponadto, poza określeniem rezultatów operacji należy wskazać sposób w jaki te rezultaty będą mierzone / badane w trakcie realizacji operacji.

Należy również wykazać w jaki sposób zakładane rezultaty wpłyną na realizację założonych celów operacji (pole III.13.2).

Należy uzasadnić możliwość osiągnięcia celu poprzez zakładany zakres i czas realizacji operacji w kontekście przyjętych nakładów.


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

W przypadku, gdy planowana operacja dotyczy realizacji szkoleń / warsztatów / wydarzeń o charakterze promocyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym, w Opisie operacji należy zawrzeć m.in. informacje na temat planowanych terminów i miejsc realizacji, przewidywanej liczby uczestników, planowanych do wykorzystania środków / sprzętu, potencjalnych wykładowców.

Należy również opisać zakładane efekty rzeczowe operacji (mogą to być wskaźniki produktu i rezultatu), jakie planowane są do osiągnięcia przez realizację operacji (z podaniem wartości liczbowych).

Wskaźnik produktu – bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony określonymi wielkościami. Rzeczy materialne lub usługi, które Wnioskodawca otrzyma w związku z realizacją projektu, dzięki zaangażowaniu środków finansowanych.

Wskaźnik rezultatu – bezpośredni wpływ zrealizowanego produktu na otoczenie uzyskany po jego zakończeniu. Bezpośrednie efekty wynikające z dostarczenia produktu.


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Przykładowo, w odniesieniu do celu operacji szkoleń / warsztatów / wydarzeń o charakterze promocyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym, w Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez utworzenie ścieżki rowerowej należy wskazać, iż np. w ciągu 6-ciu miesięcy zostanie wybudowane i oznaczone 20 km asfaltowej ścieżki rowerowej (produkt). Utworzenie ścieżki rowerowej pozwoli aktywnie wypoczywać 1000 osób rocznie (rezultat).

Inwestycja zwiększy atrakcyjność turystyczną obszaru, co wpłynie na zwiększenie liczby turystów i w konsekwencji wzrosną dochody Wnioskodawcy z usług gastronomicznych i noclegowych lub zostaną utworzone dodatkowe miejsca pracy na tym obszarze.


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Fragment przykładowego uzasadnienia utworzenia dla operacji polegającej na utworzeniu wypożyczalni rowerów.

Na obszarze objętym LSR wielu rolników udostępnia kwatery turystom, co pozwoliło na powstanie rynku usług świadczonych turystom. Brak jest jednak wypożyczalni sprzętu służącego turystyce i rekreacji, w szczególności wypożyczalni rowerów. Jest to bardzo widoczne, ponieważ okolica jest bogata w ścieżki rowerowe oraz polne drogi przebiegające przez malownicze tereny oraz łączące ze sobą różnorodne atrakcje turystyczne. Realizacja operacji pozwoli podnieść atrakcyjność obszaru dla turystów przebywających na kwaterach agroturystycznych i przyczyni się do wzrostu liczby odwiedzających obszar objęty LSR turystów oraz korzystnie wpłynie na wskaźniki dotyczące zatrudnienia oraz przedsiębiorczości na obszarze.


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Fragment przykładowego uzasadnienia na operację w ramach której zostaną zastosowane m.in. kolektory słoneczne na budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza w postaci sklepu wielobranżowego.

Wygenerowanie dochodów z prowadzonej działalności na obszarze realizacji projektu jest bardzo trudne z uwagi na niskie dochody mieszkańców. Zwiększenie zysku pozwalającego na utrzymanie działalności jest możliwe w zasadzie jedynie przez stałe ograniczanie ponoszonych kosztów. Jednym ze sposobów na ograniczanie będzie zastosowanie urządzeń wykorzystujących energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, tj. kolektorów słonecznych. Realizacja operacji w takim zakresie pozwoli na poprawę efektywności działania poprzez obniżenie kosztów zużycia energii, a pośrednio przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Mając również na względzie fakt, iż jest to jeden z niewielu sklepów na danym obszarze, możliwe będzie zachowanie dotychczasowej jakości życia mieszkańców.


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Kto może się ubiegać o dofinansowanie projektu? której zostaną zastosowane m.in. kolektory słoneczne na budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza w postaci sklepu wielobranżowego.

Może ubiegać się podmiot będący:

1) osoba fizyczna, która:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, zwana dalej „LSR”, lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze albo”;


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Kto może się ubiegać o dofinansowanie projektu? której zostaną zastosowane m.in. kolektory słoneczne na budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza w postaci sklepu wielobranżowego.

Może ubiegać się podmiot będący:

2) osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Pomoc jest przyznawana, jeżeli mały projekt której zostaną zastosowane m.in. kolektory słoneczne na budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza w postaci sklepu wielobranżowego.

1) będzie realizowany w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a jego całkowity planowany koszt wynosi co najmniej 4,5 tys. złotych, lecz nie więcej niż 100 tys. złotych;

2) nie będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania:

a) z Funduszu Kościelnego lub

b) ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego,

3) będzie realizowany w nie więcej niż dwóch etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczna będąca refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacana po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r., przy czym płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25 % łącznej planowanej kwoty pomocy.;


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Refundacja której zostaną zastosowane m.in. kolektory słoneczne na budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza w postaci sklepu wielobranżowego.

Pomoc na małe projekty przyznaje się w formie refundacji części kosztów, które są uzasadnione zakresem realizacji małego projektu, niezbędne do osiągnięcia jego celu oraz racjonalne:

1) określonych w ust. 1a, w tym kosztów ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją małego projektu,

2) poniesionych:

a) od dnia zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty,

b) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1000 złotych — w formie rozliczenia bezgotówkowego — zwanych dalej „kosztami kwalifikowalnymi małych projektów”.


Lokalne partnerstwa na rzecz realizacji projekt w w ramach lokalnej grupy dzia ania

Refundacja której zostaną zastosowane m.in. kolektory słoneczne na budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza w postaci sklepu wielobranżowego.

2. Do kosztów kwalifikowalnych małych projektów

stanowiących koszty ogólne zalicza się koszty określone

w załączniku nr 2 do rozporządzenia w pkt 1 w wysokości

nieprzekracząjacej 10 % pozostałych kosztów

kwalifikowalnych małych projektów.


Koszty podlegaj ce refundacji
KOSZTY PODLEGAJĄCE REFUNDACJI której zostaną zastosowane m.in. kolektory słoneczne na budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza w postaci sklepu wielobranżowego.

Koszty ogólne obejmują:

 • przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu,

 • opłat za patenty lub licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych,

  c) opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych,

  d) sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego;


Inne koszty podlegaj ce refundacji
INNE KOSZTY PODLEGAJĄCE REFUNDACJI której zostaną zastosowane m.in. kolektory słoneczne na budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza w postaci sklepu wielobranżowego.

2) zakupu materiałów lub przedmiotów;

3) zakupu usług lub robót budowlanych

4) najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym że w przypadku części małego projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają kosztów ich najmu lub dzierżawy;


Koszty podlegaj ce refundacji1
KOSZTY PODLEGAJĄCE REFUNDACJI której zostaną zastosowane m.in. kolektory słoneczne na budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza w postaci sklepu wielobranżowego.

WARTOŚĆ WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO obejmuje wartość

 • pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168

 • udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców,

  - lecz nie więcej niż 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych