Download
jelenia g ra 29 sierpnia 2014 r wroc aw 2 wrze nia 2014 r legnica wa brzych 3 wrze nia 2014 r n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jelenia Góra – 29 sierpnia 2014 r. Wrocław – 2 września 2014 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jelenia Góra – 29 sierpnia 2014 r. Wrocław – 2 września 2014 r.

Jelenia Góra – 29 sierpnia 2014 r. Wrocław – 2 września 2014 r.

151 Views Download Presentation
Download Presentation

Jelenia Góra – 29 sierpnia 2014 r. Wrocław – 2 września 2014 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Podsumowanie nadzoru pedagogicznego i innych zadań realizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jelenia Góra – 29 sierpnia 2014 r. Wrocław – 2 września 2014 r. Legnica, Wałbrzych – 3 września 2014 r.

 2. Szkoły dolnośląskie według typów w latach szkolnych 2011/2012 - 2013/2014

 3. Opinie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dotyczące zmian w sieci szkół publicznych w latach szkolnych 2011/2012 – 2013/2014

 4. Opiniowanie spełniania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty przez szkoły niepubliczne (od 1.07.2013 do 30.06.2014 r.)

 5. Placówki dolnośląskie według rodzajów w latach szkolnych 20011/2012 - 2013/2014

 6. Liczba nauczycieli w dolnośląskich szkołach i placówkach w latach szkolnych 2011/2012 - 2013/2014

 7. Liczba nauczycieli w dolnośląskich szkołach i placówkach według stopni awansu zawodowego w latach szkolnych 2011/2012 - 2013/2014

 8. Awans zawodowy

 9. Zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczycieli/osób nieposiadających kwalifikacji w latach szkolnych 2011/2012 - 2013/2014

 10. Zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczycieli/osób nieposiadających kwalifikacji w roku szkolnym 2013/2014 wg przedmiotów

 11. Zadania zrealizowane przez placówki dolnośląskie na podstawie zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

 12. Formy doskonalące dla nauczycieli realizowane w ramach grantów DKO w 2013 roku

 13. Formy doskonalące dla nauczycieli realizowane w ramach grantów DKO w 2013 roku

 14. Formy doskonalące dla nauczycieli zaplanowane do realizacji w ramach grantów DKO w 2014 roku

 15. Oceny pracy dyrektora i odwołania od oceny pracy nauczyciela w roku szkolnym 2013/2014 • Oceny pracy dyrektora – 219, w tym: • dobra – 28 • wyróżniająca – 191 • Odwołanie od oceny pracy nauczyciela - 3 • utrzymanie oceny – 2 (1 negatywnej i 1 dobrej) • podwyższenie oceny do dobrej – 1 • Odwołanie od oceny dorobku zawodowego nauczyciela – 5 • utrzymanie oceny negatywnej – 2 • ustalenie oceny pozytywnej – 1 • odwołanie nie było rozpatrywane ze względów formalnych – 2

 16. Wnioski o medale, odznaczenia, nagrody w 2013 roku

 17. Wnioski o medale, odznaczenia, nagrody w 2014 roku

 18. Wnioski o medale, odznaczenia, nagrody pozostawione bez rozpoznania z powodu błędów formalnych w latach 2013 - 2014

 19. Błędy formalne popełniane przez wnioskodawców składających wnioski o Nagrodę MEN i DKO • brak opinii rady pedagogicznej w formie załącznika do wniosku, • brak podpisu i pieczątki przewodniczącego RP na opinii RP, • brak w opinii RP zdania uogólniającego, tzn.: RP na posiedzeniu w dniu …… pozytywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie nagrody KO/MEN dla pani/pana, • brak pełnej daty wystawienia oceny i uogólnienia oceny, • podania oceny, która w okresie jej dokonania nie była oceną najwyższą, np. ocena wyróżniająca wystawiona w 1999 r. nie była oceną najwyższą w tym okresie, • wydruk wniosku na dwóch odrębnych kartkach zamiast na 1 kartce dwustronnie, • brak podania miejsca urodzenia, • brak podpisu i pieczątki dyrektora szkoły/placówki na wniosku; w przypadku nieobecności dyrektora i podpisania wniosku przez wicedyrektora – do wniosku powinno zostać dołączone odpowiednie upoważnienie, • podpisywanie wniosków przez niewłaściwe osoby – np. w stosunku do nauczyciela przez organ prowadzący, • w przypadku wniosków o przyznanie nagrody MEN składanie 1 egzemplarza wniosku zamiast wymaganych 2 egzemplarzy.

 20. Błędy formalne popełniane przez wnioskodawców składających wnioski o przyznanie medalu lub odznaczenia państwowego • brak informacji na wniosku, że RP pozytywnie zaopiniowała wniosek dnia ……., • brak ogólnego stażu pracy, • niewypełnienie wszystkich rubryk, • błędne wypełnianie rubryk, • wydruk wniosku na 2 kartkach zamiast na 1 dwustronnie, • wpisywanie niewłaściwej podstawy prawnej, • brak załączników.

 21. Powierzanie stanowiska dyrektora szkoły/ placówki i odwoływanie ze stanowiska w roku szkolnym 2013/2014

 22. Liczba uczniów w dolnośląskich szkołach w latach szkolnych 2011/2012 - 2013/2014

 23. Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2013/2014 Konkursy „zDolny Ślązak Gimnazjalista” i „zDolny Ślązaczek” • 44 477 uczestnikówz1043szkół (627 szkół podstawowych i 416 gimnazjów) • 536 finalistów • 198 laureatów („zDolny Ślązaczek” –27, „zDolny Ślązak Gimnazjalista” –171), w tym: • 8 wielokrotnych • 21 dwukrotnych

 24. Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2013/2014 Konkurs „Liga Naukowa” • W konkursie wzięło udział 8171uczniów ze 174 gimnazjów. • Tytuł finalisty konkursu zdobyło 37 najlepszych uczestników finału Ligi Humanistycznej i 31najlepszych uczestników finału Ligi Matematycznej. • Tytuł laureata uzyskało: • 17 uczniów w Lidze Humanistycznej • 16 uczniów w Lidze Matematycznej

 25. Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2013/2014 Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939 – 1945. Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej” • w konkursie wzięło udział 1628 uczniów z 93szkół podstawowych i gimnazjów (1330 uczniów z 75 gimnazjów, 298 uczniów z 18 szkół podstawowych) • do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 27 uczniów, w tym 7 uczniów szkoły podstawowej • tytuł laureata uzyskało 23uczniów, w tym 6 uczniów szkoły podstawowej • w etapie ogólnopolskim wzięło udział 5 uczniów, w tym 2 szkoły podstawowej

 26. Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2013/2014 • Ogólnopolski Konkurs „Sejm Dzieci i Młodzieży” – w konkursie wzięło udział 84 uczniów z 42 szkół podstawowych i gimnazjów; do udziału w obradach XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży zakwalifikowanych zostało 32 uczniów z 16 szkół (7 szkół ponadgimnazjalnych i 9 gimnazjów) • Ogólnopolski Konkurs „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce” – w konkursie wzięło udział 359 uczniów z 34 szkół ponadgimnazjalnych; tytuł laureata uzyskało 3 uczniów liceów ogólnokształcących, którzy zakwalifikowani zostali do udziału w symulacji obrad Senatu RP

 27. Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2013/2014 • Tytuł laureata lub finalisty został przyznany 213 uczniom z 49szkół dolnośląskich biorącym udział w 56 olimpiadach i turniejach. • Tytuł wielokrotnego laureata i finalisty zdobyło 7uczniów, a dwukrotnego 26. • 4 uczniów LO Nr XIV we Wrocławiu reprezentuje Polskę na olimpiadach międzynarodowych: • XXV Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej (Indonezja – Bali) – 2 uczniów • XXVI Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej (Tajwan) – 1 uczeń • XXI Olimpiadzie Informatycznej Krajów Europy Środkowej (Niemcy) – 1 uczeń • XII Międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej (Chiny – Pekin) – 1 uczeń

 28. Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2013/2014 Szkoły, z których wywodzi się najwięcej laureatów konkursów „zDolny Ślązak Gimnazjalista” i „Liga Naukowa”: • Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu– 19 laureatów • Gimnazjum Nr 1 im. Hugona Dionizego Steinhausa we Wrocławiu – 10 laureatów • Publiczne Gimnazjum Nr 13 w Wałbrzychu – 8 laureatów • Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Legnicy – 7 laureatów • Gimnazjum Nr 23 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu – • 7 laureatów • Gimnazjum Nr 30 im. Polonii Francuskiej we Wrocławiu – 7laureatów

 29. Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2013/2014 Szkoły, z których wywodzi się najwięcej laureatów i finalistów olimpiad: • Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu – 72 • Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu – 17 • Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu – 11 • II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu – 9 • I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy – 7

 30. Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2013/2014 • Stypendium Prezesa Rady Ministrówna rok szkolny 2013/2014 uzyskało 260 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2013/2014 uzyskało 28 uczniów.

 31. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu S K A R G I w roku szkolnym 2013/2014

 32. Skargi w latach szkolnych 2011/2012 – 2013/2014

 33. Sposób rozpatrzenia skarg w roku szkolnym 2013/2014 (od dnia 1 VII 2013 r. do dnia 30 VI 2014 r.)

 34. Problemy ujęte w skargach w roku szkolnym 2013/2014

 35. Wszczęte postępowania wyjaśniające przez Rzecznika Dyscyplinarnego przy Wojewodzie Dolnośląskim (od 1.07.2013 do 30.06.2014)

 36. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu E W A L U A C J E w roku szkolnym 2013/2014

 37. Ewaluacje w Polsce i na Dolnym Śląsku w latach 2010 – 2014 (stan na 22.08.2014 r.)

 38. Ewaluacjew województwie dolnośląskim w latach szkolnych 2009/2010 - 2013/2014

 39. Ewaluacje w województwie dolnośląskim w roku szkolnym 2013/2014

 40. Ewaluacje w powiatach w roku szkolnym 2013/2014

 41. Plan ewaluacji w roku szkolnym 2013/2014 ewaluacje całościowe –10% wszystkich ewaluacji ewaluacje problemowe w zakresie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej – 60% wszystkich ewaluacji ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego – 30% wszystkich ewaluacji

 42. Liczba ewaluacji całościowych i problemowych w roku szkolnym 2013/2014

 43. Ewaluacje całościowe i problemowe wg szkół i placówek w roku szkolnym 2013/2014

 44. Wymagania uwzględnione w ewaluacji problemowej w przedszkolach i punktach przedszkolnych w roku szkolnym 2013/2014 Ewaluacje problemowe MEN • wym. 2- Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się • wym. 3 - Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej • wym. 5 - Respektowane są normy społeczne

 45. Wyniki ewaluacji w dolnośląskich przedszkolach i punktach przedszkolnych w roku szkolnym 2013/2014

 46. Wymagania uwzględnione w ewaluacji problemowej w szkołach w roku szkolnym 2013/2014 Ewaluacje problemowe MEN • wym. 2- Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się • wym. 3 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej • wym. 5 - Respektowane są normy społeczne Ewaluacje problemowe DKO • wym. 7 - Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych • wym. 9 - Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

 47. Wyniki ewaluacji w dolnośląskich szkołach podstawowych w roku szkolnym 2013/2014

 48. Wyniki ewaluacji w dolnośląskich gimnazjachw roku szkolnym 2013/2014

 49. Wyniki ewaluacji w dolnośląskich szkołach ponadgimnazjalnychw roku szkolnym 2013/2014

 50. Wyniki ewaluacji w dolnośląskich szkołach w roku szkolnym 2013/2014