Proje Yönetimi ve Geliştirilmesi - PowerPoint PPT Presentation

proje y netimi ve geli tirilmesi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proje Yönetimi ve Geliştirilmesi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proje Yönetimi ve Geliştirilmesi

play fullscreen
1 / 26
Proje Yönetimi ve Geliştirilmesi
499 Views
Download Presentation
crete
Download Presentation

Proje Yönetimi ve Geliştirilmesi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Proje Yönetimi ve Geliştirilmesi Değerlendirme: Arasınavı: 35 Sınav: 40 Proje sunumu 25

 2. Kaynak: • Burhan ALBAYRAK.ProjeYönetimi,Nobel Y.E.,Ankara,2005 • HaroldKerzner,Project Management, 7th edition,2001 • JackR.Merdeith,SamuelJ.Mantel.Project management,4th edition,2000 • Ders sunuları

 3. Proje nedir Proje planlanmış her hangi oluşumdur Tipik proje türleri: Bireysel projeler: BOTE’yi kazanmak; rapor hazırlamak; düğün hazırlığı yapmak; hikayeler kitabı hazırlamak; okul için yardımcı bina yapmak… Eğitim Projeleri: İlkokul öğrencilerine doğayı sevdirmek; Gençlerin vatanseverlik ruhunun yükseltilmesi için Çanakkale savaşlarını anlatmak… Sanayi projeleri: fabrika yapmak; sanayi bölgesi için gaz tedariki sağlamak; otomobil yolu inşa etmek; yeni araba tasarlamak… bilimsel-İş-ticari projeler: Yeni bir yöntem geliştirmek; bilgisayar sistemi geliştirmek; yeni ürün geliştirmek; yıllık rapor hazırlamak; yeni bir ofis kurmak

 4. Proje türleri • Projeleri çeşitli sınıflara ayırmak mümkündür. • Projeye verilen desteğe göre • Projenin niteliğine göre • Proje yönüne göre • Proje kaynaklarına göre • Proje yöntemine göre • Projenin boyutuna göre …

 5. Dikkat çekmiş proje örnekleri • Daedalus Projesi: Yakındaki bir yıldıza insansız uzay aracını göndermenin getireceği zorlukları ve masrafı tespit etmiştir. • Manhattan Projesi: İlk nükleer silahı ortaya çıkardı. • İnsan Genomu Projesi: İnsan genomunun plânını çıkarma projesidir. • Apolloprojesi: Bir insanı Ay'a indirip sağ-salim dünyaya geri getirme projesi • Marmaray Projesi: İstanbul'un kentsel yaşantısını sağlıklı olarak sürdürebilmesi, kentin doğal tarihi özelliklerinin korunabilmesi için tasarlanmış demiryolu altyapı projesi

 6. Kavram ve tanımlar • Proje belirli başlangıç ve son noktaları, eşsiz ve tanımlanabilir amacı bulunan alakalı girişimler • kümesidir. • Proje, günlük, alışık işlerden farklı bir olgudur • Projenin belirli genel amacı ve süresi var • Proje yaratıcılık ve yenilik gerektiren çalışmaları içermelidir Böylelikle, proje, ardışık planlanmış girişimler ardışıklığı ile sorundan çözüme doğru hareket yoludur Projenin başarılı tamamlanması için amaçların, hedeflerin, işlemlerin, program ve bütçenin doğru belirtilmesi gerekmektedir

 7. Proje Kavram ve tanımları (devamı) amaç • Amaç:projenin başarı ile tamamlanması sonucunda beklenen nedir? • Proje Kapsamı: Kullanıcınınbelirlediği standart ve kıstasla kümesi • Hedef:Projenin amacına ulaşması için hedefler olmalıdır. Hedefler gerçekleştiğinde amaç da • gerçekleşecektir. Hedefler proje görev gruplarını ilgilendiren görevler veya onların kombinasyonudur • Görevler:Belirli sonuçlarla tamamlanan girişimlerin kombinasyonu. • Girişim:Belirlenmiş başlangıcı ve sonu olan bir zaman diliminde yapılan iş • Süre:Girişimin, görevin veya projenin başlangıcından sonuna dek geçen (beklenen) zaman hedef görev girişim

 8. Projenin nitelikleri Çeşitli seviyelerde ve çeşitli türlerde projeler olsa da onların ortak nitelikleri bulunmaktadır: hedef: Her bir projede hedefe veya hedefler kümesine ulaşmak ihtiyacı vardır. Hedefe ulaşıldıkça bu ihtiyaçlar biter Yaşam süresi: Proje başlar ve biter. Ebedi devam edemez. Yaşam süresi ayrı-ayrı safhalardan oluşuyor Sınırlamalar: Projenin bir takvimi vardır. Her proje, belirlenen maliyet çerçevesinde, belirlenen süre ve nitelik sınırlamaları dahilinde yürütülür. Her proje insan, para ve bilgi teknolojisi kaynaklarının kullanımını içermektedir Eşsizlik : Her bir proje eşsizdir. İki proje tümüyle aynı olamaz. Her proje , belirli bir zaman diliminde , genellikle farklı kişilerden oluşan bir ekiple gerçekleştirilmekte olduğundan, birbirinden farklı özellikler taşımaktadır ve bir defaya özgüdür

 9. Projenin nitelikleri-devamı Çalışma grubu: Projenin bir çok katılımcısı bulunuyor. Proje yöneticisinin önderliğinde onlar grup olarak çalışıyorlar. Projenin düzeni : Proje geçici örgüttür. Projenin kendi bütçesi ve yönetimi vardır. Her proje, bir düzen içerisinde çalışmayı gerektirir Sistem: Tüm projeler giriş –süreç-çıkış yapılı sistem gibi düşünüle bilir. Planlama ve Denetim sistemi: Proje planlama ve denetim sistemi gerektiriyor. Güncel başarım planlanan hedeflerle karşılaştırılıyor.

 10. Proje amaç ve hedeflerine örnek • PROJENiN GENEL AMACI • Çanakkale ilinde bulunan köylerden gelen öğrencilerin eğitim öğretimlerine devam ettikleri İlköğretim Bölge Okulunda kız çocuklarının ortaöğretime devam etme oranlarının yükseltilmesine katkıda bulunulması • PROJENİN HEDEFLERİ • Hedef grubun ortaöğretim kurumlarının kendilerine sağlayacağı kazanımları yeteri oranda tanımalarına ve geleceklerini planlayabilmelerine katkıda bulunmak • Proje hedef grubuna, kendilerini bir üst eğitim kurumuna devam edebilecek yeterlilikte görmesini sağlayacak imkan ve ortamı yaratmak • Ailelere gerçekleştirilecek faaliyetlerle geleneksel düşünce yapısının iyileştirilmesine imkan tanımak ve sosyal kültürel yönden onların gelişimine katkı sağlamak

 11. Plan-Program-proje • Plan, proje ve Program farklı kavramlardır, ama bir-birlerini tanımlar • Plan istenen durumun (durumların) biçimini ve(veya ) özelliklerini ifade etmek için bir görüntü, haritadır. O, gelecek amaçları kararlaştıran ve bu amaçlara ulaşmak için hareketleri seçen süreçtir. Toplumu (bölgeyi, mahalleyi) geliştirme planı Sektöre özgü (ziraat, eğitim, sağlık ve s) planlar ve s.

 12. Plan-devamı Plan belgesinde biz yalnız bir seviyeye veya sektöre özgü geniş kararları bula biliriz;bu kararlar verilmiş kaynak yatırımlarıyla neye ve hangi yolla ulaşılmalı olduğumuzu gösteriyor. Planın kendisi statiktir. Başka değişle, yalnız ifade ve görüntüyü yansıdan plan, hedefler kümesine ulaşmak için işlemler başlamadan anlam taşımaz. Plan, Programlar kümesidir.

 13. PROGRAM • Program, plan hedeflerine ve amaca ulaşmak için karşılıklı ilişkili kapsamlı ve tutumlu girişim birimleri kümesidir.Plan dahilinde birkaç program buluna bilir.

 14. Plan-program-proje örneği

 15. Plan-program-proje-girişim

 16. Proje Ortamı Ortam projenin amacına ulaşmasını etkiler. Proje dinamik ortamda yürütülüyor. Proje ortamını aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür: iç ortam İç ortam proje içinde yer alıyor. Bu ortam proje tarafından denetlenebilir. İç ortam projeye güçlülük ve ya zayıflık katar. İç ortamdaki etkenler bunlardır: Proje Hedefi Sınırlamalar Yapı Kaynaklar Görev Ortamı Projenin görev ortamı proje bileşenlerinden oluşur. Bu bileşenler ya projeye doğrudan katılıyorlar, veya onların çıkarlarını proje etkiler. Görev ortamının üyeleri bunlardır: Müşteri üstenci Danışmanlar tedarikçiler Devlet Mali destekçileri Rakipler Emek birimleri Dış ortam Bu ortam projenin dışında bulunuyor. Proje tarafından denetlenemez. Proje dolaylı yolla onu etkiler. Dış ortam projeye fırsat ve tehditleri sağlar. Dış ortam etkenleri bunlardır: İktisadi Teknoloji Siyasi-hukuki Sosyokültürel

 17. Proje ortamı

 18. Proje ve sistem yaklaşımı • Proje , sistem geliştirme yaklaşımıdır • Sistem yaklaşımı- sorunları belirlemek, bunları çözmek için birbiriyle ilişkili birden fazla parçanın birleştirilmesiyle çalışılan bir yöntem • Sistem- belli bir amaç için bir araya gelmiş birbiriyle ilişkili bileşenler kümesi

 19. Proje ve proje yönetimi • Proje yönetimi, projeyi birlikte tamamlayacak olayve girişimlerin planlanması ve denetimidir.Proje yönetimi, kaynakların verimli kullanımını ve proje hedeflerinin zamanında ve verilmiş maliyet sınırları içinde teslimini sağlamalıdır. • Girişim (veya mesele,iş) proje yöneticisinin denetimi altında zaman ve kaynaklar gerektiren, proje dahilinde en küçük iş birimidir • Takvim (program, çizelgeleme (schedule), girişimleri verilmiş zaman sınırları içindetamamlamak için gereken kaynakları ayırır. Çizelgeleme öncelikleri, başlama zamanlarını ve bitiş zamanlarını belirler

 20. Proje yönetimi kavramı • Proje yönetimi, belli bir hedefi gerçekleştirmek için , insanların ,kaynakların ve zamanın birbirleriyle uyumlu ve verimli kullanılması ile ilgili bir bilimdir. • Proje yönetimi, sorunların tanımlanması, çözümlenmesi ve uygulanması için , gerekli tüm önlemlerin alınmasıdır • Proje yönetiminin amacı, mevcut durumdan ders alarak gelecekte daha iyi başarım sağlamanın ortaya konulmasıdır • Proje Yönetimi bu konuları kapsar: • Planlama • Organize etme • Yöneltme • Denetim

 21. Projenin denetimi • Denetim, proje çalışanlarının çalışmalarının uyumlu ola bilmesi için, onların çabalarının iyi bir biçimde organize edilmesi ve izlenmesi içindir. • Projenin zamanında bitirilmesi için,projenin tanımlama ve denetimi ile ilgili doğru adımların atılması gerekir

 22. Proje yönetim sistemi • Projenin başarılı olabilmesi için çalışmaların proje yönetim sistemine uygun yapılması gerekir. • Proje yönetim sistemi; şimdi nerede bulunduğunuzu, nereye gitmek istediğinizi ve oraya nasıl varacağınızı söyleyecek biçimde tasarlanır; • Projenin tanımlanması, uygulanması ve kontrol edilmesinin nasıl yapılacağını açıklar. • Sistemin temel amacı,projenin tamamlanması için gereken kaynakları, zaman süresini ve bütçeyi belirler.

 23. Proje yönetim sistemi- devamı Proje yönetim sistemi şunları sağlar: • Projenin toplam işini yapılabilir işlem parçalarına böler; • İşlemlerin sırasını, birbirleri ile olan bağlantılarını ve her bir işlemin kendinden sonraki işlerin tamamlanmasını nasıl etkilediğini belirler • İşlem tamamlama konusunda tam olarak nerede olduğunuzu ve daha ne kadar iş yapılması gerektiğini belirler • Projenin tamamlanması için, gerekli bütçeyi ve kaynakları belirler • İşlemlerin tamamlanmasını engelleyen veya yavaşlatan sorunları, bunların çözümlerini ve önlem alınmaması halinde olacakları belirler

 24. Organizasyon yapısı • Proje yönetiminin organizasyon yapısının belirgin özellikleri: • Proje yönetimin işlevleri önceden belirlenir. • Ekip üyelerinin sayısal durum ve nitelikleri projenin uygulanması sırasında değişebilir. • Ekip üyeleri, projede görevli oldukları süre içinde yalnız projeyle ilgili görevlerini yürütürler. • Onların projedeki konumları,işletmedeki konumlarından farklıdır • Proje yönetiminin ömrü proje süresiyle sınırlıdır

 25. İşlevsellik ve kurumsallık • Proje yönetimi işlevsel ve kurumsaldır. • Kurumsal proje yönetimi; yönetimin temel özelliklerini, sorunlara ve önlemlere yönelik danışmanlık ve proje ekiplerinin bir organizasyon sistemi içinde kurulmasını; bu ekiplerin ve karar birimlerinin türü ve düzeni ile görev, yetki ve karşılıklı ilişkilerini kapsar. • İşlevsel proje yönetimi, yönetim görevlerinin yönetilmesini kapsar. İşlevsel yönetimin bilgi toplama, planlama ve yöneltme görevleri, proje kararları için gerekli bilginin elde edilmesine yardımcı olur