Download
kvalitetsarbetet vid bth n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kvalitetsarbetet vid BTH PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kvalitetsarbetet vid BTH

Kvalitetsarbetet vid BTH

131 Views Download Presentation
Download Presentation

Kvalitetsarbetet vid BTH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kvalitetsarbetet vid BTH Vicky Johnson Gatzouras 6 maj 2010

  2. Kvalitetsarbetet vid BTH Riktlinjer: • Kvalitetspolicy, anger utgångspunkterna för ett aktivt och integrerat kvalitetsutvecklingsarbete (fastställd 2008-12-05) • Program och handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå (fastställd 2010-02-12)

  3. Kvalitetsrådet • Arbetar på uppdrag av rektor. Dess sammansättning: • Ordförande • FAK-representant • GUN-representant • Studeranderepresentant • Doktorandrepresentant • Sekreterare Har i uppgift att…. • utveckla högskolans kvalitetsarbete och dess organisation och genomförande • bereda underlag till rektor för beslut om handlingsplaner (på kort och lång sikt) • analysera de samlade resultaten av det kvalitetsarbete som bedrivs inom högskolan • stimulera erfarenhetsutbyte och nytänkande i kvalitetsfrågor inom högskolan • bistå rektor med att ta fram underlag till högskolestyrelsen för uppföljningsrapport om kvalitetsarbetet och dess resultat

  4. Kvalitetssamordnaren • ansvarar för samordning och analys av det högskoleövergripande kvalitetsarbetet • utgör ett administrativt stöd för kvalitetsrådet • ansvarar för kvalitetssäkringsprocesser rörande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå • ansvarar för den högskoleövergripande kontakten med Högskoleverket i fråga om utvärderingar av högskolans verksamhet • en resurs för sektionerna vid externa bedömningar • samordning av och kvalificerat stöd till framtagningen av högskolans remissvar, andra yttranden och utredningar • anordnar seminarium som ska inspirera till kvalitetsarbete och erfarenhetsutbyte o.d. • utreder disciplinärenden och är föredragande i disciplinnämnden

  5. Program och handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå 2010-2012 Bakgrund: • Diskussioner kring kvalitetssystem under våren 2009 • Högskoleverkets planerade utvärdering av BTH:s kvalitetssystem 2010 ställs in • HSVs regeringsuppdrag: ett förslag till ett nytt system för kvalitetsutvärdering av högskoleutbildningar • Pilottestar HSV direkt – för leverans av dokument och data • Kvalitetsprogram och handlingsplan med studenten och kvalitet i utbildning i fokus fastställs

  6. Program och handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå 2010-2012 Dokumentets struktur*: • Kontinuerligt kvalitetsarbete • Systematisk granskning och revidering av utbildningar • Bedömning och examination av studerande • Personalens kompetens och kompetensutveckling • Lärandemiljö, resurser och stöd till de studerande • Insamling och användning av nyckeltal och annan information • Information till allmänheten * följer de riktlinjer för nationellt kvalitetssäkringsarbete, European Standards and Guidelines, somhartagitsframinom ramen förBolognaprocessen med tilläggetattdokumentet tar upp kvalitetsförbättringsåtgärder för utbildning på forskarnivå.

  7. BTH:s kvalitetssäkringscykel

  8. ”Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen”(2009/10:139 ) Regeringens bedömning: • ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem för universitet och högskolor • bör bestå av kvalitetsutvärderingar av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och prövning av ansökningar om examenstillstånd • förskjuta tyngdpunkten från förutsättningar och process (hur lärosätena jobbar) till utbildningarnas resultat (vad som uppnås) • bedömningen bör göras utifrån granskning av studenternas självständiga arbeten, högskolornas självvärderingar i kombination med platsbesök vid lärosätena samt resultat från enkäter till tidigare studenter • Högskoleverket bör ansvara för att dessa utvärderingar och prövningar genomförs • ett samlat omdöme om utbildningens kvalitet på en tregradig skala • utbildningar av hög kvalitet bör premieras genom ökade anslag, som bör tilldelas lärosätet. Resurstilldelningen bör starta 2013 • det nya utvärderingssystemet bör påbörjas vid årsskiftet 2010/11

  9. Vad innebär regeringens förslag? • Universitetens och högskolornas ansvar för den egna organisationen och det egna interna kvalitetssäkringssystemet ökar • Ökad frihet innebär ett ökat ansvar för universiteten och högskolorna att utforma sin egen verksamhet så att hög kvalitet utvecklas och bibehålls

  10. Tack för att Ni lyssnade! Frågor?