1 / 11

Kvalitetsarbetet vid BTH

Kvalitetsarbetet vid BTH. Vicky Johnson Gatzouras 6 maj 2010. Kvalitetsarbetet vid BTH. Riktlinjer: Kvalitetspolicy, anger utgångspunkterna för ett aktivt och integrerat kvalitetsutvecklingsarbete (fastställd 2008-12-05)

chavez
Download Presentation

Kvalitetsarbetet vid BTH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kvalitetsarbetet vid BTH Vicky Johnson Gatzouras 6 maj 2010

  2. Kvalitetsarbetet vid BTH Riktlinjer: • Kvalitetspolicy, anger utgångspunkterna för ett aktivt och integrerat kvalitetsutvecklingsarbete (fastställd 2008-12-05) • Program och handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå (fastställd 2010-02-12)

  3. Kvalitetsrådet • Arbetar på uppdrag av rektor. Dess sammansättning: • Ordförande • FAK-representant • GUN-representant • Studeranderepresentant • Doktorandrepresentant • Sekreterare Har i uppgift att…. • utveckla högskolans kvalitetsarbete och dess organisation och genomförande • bereda underlag till rektor för beslut om handlingsplaner (på kort och lång sikt) • analysera de samlade resultaten av det kvalitetsarbete som bedrivs inom högskolan • stimulera erfarenhetsutbyte och nytänkande i kvalitetsfrågor inom högskolan • bistå rektor med att ta fram underlag till högskolestyrelsen för uppföljningsrapport om kvalitetsarbetet och dess resultat

  4. Kvalitetssamordnaren • ansvarar för samordning och analys av det högskoleövergripande kvalitetsarbetet • utgör ett administrativt stöd för kvalitetsrådet • ansvarar för kvalitetssäkringsprocesser rörande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå • ansvarar för den högskoleövergripande kontakten med Högskoleverket i fråga om utvärderingar av högskolans verksamhet • en resurs för sektionerna vid externa bedömningar • samordning av och kvalificerat stöd till framtagningen av högskolans remissvar, andra yttranden och utredningar • anordnar seminarium som ska inspirera till kvalitetsarbete och erfarenhetsutbyte o.d. • utreder disciplinärenden och är föredragande i disciplinnämnden

  5. Program och handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå 2010-2012 Bakgrund: • Diskussioner kring kvalitetssystem under våren 2009 • Högskoleverkets planerade utvärdering av BTH:s kvalitetssystem 2010 ställs in • HSVs regeringsuppdrag: ett förslag till ett nytt system för kvalitetsutvärdering av högskoleutbildningar • Pilottestar HSV direkt – för leverans av dokument och data • Kvalitetsprogram och handlingsplan med studenten och kvalitet i utbildning i fokus fastställs

  6. Program och handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå 2010-2012 Dokumentets struktur*: • Kontinuerligt kvalitetsarbete • Systematisk granskning och revidering av utbildningar • Bedömning och examination av studerande • Personalens kompetens och kompetensutveckling • Lärandemiljö, resurser och stöd till de studerande • Insamling och användning av nyckeltal och annan information • Information till allmänheten * följer de riktlinjer för nationellt kvalitetssäkringsarbete, European Standards and Guidelines, somhartagitsframinom ramen förBolognaprocessen med tilläggetattdokumentet tar upp kvalitetsförbättringsåtgärder för utbildning på forskarnivå.

  7. BTH:s kvalitetssäkringscykel

  8. ”Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen”(2009/10:139 ) Regeringens bedömning: • ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem för universitet och högskolor • bör bestå av kvalitetsutvärderingar av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och prövning av ansökningar om examenstillstånd • förskjuta tyngdpunkten från förutsättningar och process (hur lärosätena jobbar) till utbildningarnas resultat (vad som uppnås) • bedömningen bör göras utifrån granskning av studenternas självständiga arbeten, högskolornas självvärderingar i kombination med platsbesök vid lärosätena samt resultat från enkäter till tidigare studenter • Högskoleverket bör ansvara för att dessa utvärderingar och prövningar genomförs • ett samlat omdöme om utbildningens kvalitet på en tregradig skala • utbildningar av hög kvalitet bör premieras genom ökade anslag, som bör tilldelas lärosätet. Resurstilldelningen bör starta 2013 • det nya utvärderingssystemet bör påbörjas vid årsskiftet 2010/11

  9. Vad innebär regeringens förslag? • Universitetens och högskolornas ansvar för den egna organisationen och det egna interna kvalitetssäkringssystemet ökar • Ökad frihet innebär ett ökat ansvar för universiteten och högskolorna att utforma sin egen verksamhet så att hög kvalitet utvecklas och bibehålls

  10. Tack för att Ni lyssnade! Frågor?

More Related