slovesn vid n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Slovesný vid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Slovesný vid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Slovesný vid - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

Slovesný vid. (aspekt) Petra Novotn á, 24. listopadu 2009, VMS. Definice. české sloveso existuje ve dvou (až třech) podobách, které mají stejný lexikální význam liší se vztahem k završenosti (ukončenosti) děje . Podle toho dělíme slovesa na:. Slovesa dokonavá (perfektivní)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Slovesný vid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slovesn vid

Slovesný vid

(aspekt)

Petra Novotná, 24. listopadu 2009, VMS

definice
Definice

české sloveso existuje ve dvou (až třech) podobách, které mají

 • stejný lexikální význam
 • liší se vztahem k završenosti (ukončenosti) děje.
podle toho d l me slovesa na
Podle toho dělíme slovesa na:
 • Slovesa dokonavá (perfektivní)
  • děj buď byl ukončen,
  • bude završen (napsal jsem dopis, napíšu dopis)
 • Slovesa nedokonavá (imperfektivní)
  • nevyjadřují se k faktu ukončení děje (psal jsem dopis, píšu dopis, budu psát dopis)
slide4

Slovesa násobná (iterativa)

  • děj opakovaný (padávat, tvrdívat, čítávat)
 • Slovesa jednorázová, momentální
  • průběh děje je velmi krátký,
   • začátek a konec se odehrávají v témže okamžiku
   • bodnout, seknout, křiknout
 • Slovesa obouvidová
  • podle kontextu buď
   • dokonavá
   • nedokonavá
   • absolvovat, izolovat, organizovat
sch ma podle f kope n ho
Schéma podle F. Kopečného

Tři řady tvarů v oblasti vidu:

 • základní, prostě nedokonavé tvary
  • bezpříznakové
   • co do dokonavosti,
   • co do násobenosti
  • píše, dělá, platí, hází…
 • dokonavé tvary k nim
  • napíše, udělá, zaplatí, hodí…
 • nedokonavé tvary
  • příznakově
   • násobené
   • zároveň příznakově neaktuální
   • psává, dělává, platívá, házívá…, chodívá, nosívá
specifick rysy esk ho vidov ho syst mu
Specifické rysy českého vidového systému
 • Existence dotvořené třídy imperfektiv typu dělávat
   • běžné v polštině (bywać, miewać, skakiwać…), ruštině (byvať, govarivať, čityvať…)
   • neobvyklé pro slovanský jih
     • bulharština - jadvam, tarpjavam, davvam

- morfologicky odpovídají našemu jídávám, trpívám, dávávám

- kondicionály s významem jedl bych…

slide7

Svérázný význam dokonavého prézentu

  • napíše, udělá, zkrátí, uvaří…
  • vykouří až 40 cigaret denně, ten toho namluví!
  • sytý hladovému neuvěří, s poctivostí nejdál dojdeš
slide8

význam budoucí

 • význam atemporální
  • charakterizační
  • gnómický
slide9

severoslovanské jazyky - důrazněji význam budoucí, atemporální jen omezeně

 • jihoslovanské jazyky - zdůrazněn význam atemporální, dokonavý prézens má význam aoristový: prošetam se = „(obyčejně) se projdu, procházívám se“
slide10

Specifický rozsah neaktuálních perfektiv

K neaktuálním perfektivům řadí Kopečný:

  • Intenzivní (poněkud afektivní) typ
    • nadělat se, nadřít se, napsat se…
    • i ke slovům reflexivním: nasmát se, nadívat se, naprocházet se…
  • Slovesa označující schopnosti
    • typ unese, uveze, utáhne… (jisté množství)
    • ujde, ujede, uběhne, uplave… (jistou vzdálenost)
    • ostatní případy: ujde to, on to dovede, dokáže, vydrží…
slide11

Specifický rozsah sloves obouvidových

Sloveso obouvidové se chová stejně jako:

 • sloveso nedokonavé
  • připouští opisné futurum (budu obětovat)
  • spojení fázová (začínám obětovat)
 • sloveso dokonavé
  • jeho prézens může mít samostatný (ne jen kontextový) význam budoucí (věnovat, přenocovat)
slide12

příznak dokonavosti platí jen pro češtinu a jiné severní jazyky

 • čeština a polština mají malý počet obouvidových sloves (dáno vidovou rozlišeností)
  • polština (darować, potrafić, datować)
 • větší počet jich je v ruštině (darovať, nočevať, raniť)
slide13

K protikladu sloves determinovaných a nedeterminovaných

  • determinovanost
    • směrová určenost
    • slovesa pohybu: jdu domů, běžím do školy, nesu dříví do kůlny, veze vozík z lesa…
  • nedeterminovanost
    • směrově neurčená slovesa
    • chodím (chodím po lese = sem a tam, v různých směrech), běhám, nosím, vozím…
slide14

bulharština - determinovaná slovesa nahrazena nedeterminovanými

   • neexistuje vede, veze, žene…
 • proti slovenskému ako sa ti vodilo máme u nás jen vedlo
 • proti polskému o co chodzi české oč jde
 • proti ruskému sluchi chodjat české jdou pověsti
morfologick prost edky
Morfologické prostředky
 • Perfektivizace
 • Prefixací
   • perfektiva lexikální: zradil, slezl, popsal, natáhl, zalil…
    • nová slova, vytváří se k nim nedokonavé tvary
   • perfektiva prostá: zklamal, shnil, pochválil, natáhl, zaplatil…
    • dokonavé tvary k základním nedokonavým slovesům
slide16

Sufixem -nout

  • zřetelná perfektivizační funkce
  • risknout něco, šiknout se, sprchnout se…
   • perfektivizace sloves riskovat, šikovat se, sprchovat se
   • nejedná se o opačný proces imperfektivizační pomocí sufixu –ovat
   • základním tvarem většiny sloves je forma imperfektivní
slide17

Imperfektivizace

 • Neproduktivní typy: imperfektiva na -at/-et
   • korelace -it/-et (-it/-at, -et/-at, -et/-et)
     • -budit/-bouzet
     • skočit – skákat
     • -vědět/-vídat
     • zavonět - zavánět…

korelace -it/-ovat

     • -dělit/-dělovat
     • -hlásit/-hlašovat,
     • -kroutit/-krucovat…
   • ostatní:
    • korelaci -je/-vá máme u složenin -krýt, -šít, -žít, -hrát…
    • -jíst/-jídat, -peče/-péká, -brat/-bírat, -čne/-číná
slide18

Produktivní typy na -uje a -vá (-ává, -ovává)

  • perfektiva na -í mají nedok. tvary na -uje:
   • zradí - zrazuje
   • zkrátí - zkracuje
   • prodlouží - prodlužuje…
  • perfektiva na -uje mají nedok. tvary na -ovává:
   • vybojuje - vybojovává
   • obdaruje - obdarovává
   • skoncuje - skoncovává…
slide19

perfektiva na -ne mají nedok. tvary na -ává nebo -uje

   • bodne - bodává
   • dupne - dupává
   • zapřáhne - zapřahuje
   • vydechne - vydechuje
 • perfektiva na -at mají nedok. tvary na -ávat
   • pokud jejich prézens končí na -á
    • dodělat - dodělávat, vychutnat - vychutnávat…
   • Končí-li prézens na -e
    • je k němu imperfektivum na -uje
    • ukazovat - ukazuje, dotazovat se - dotazuje se
    • nebo na -ává
    • vyčesat - vyčesává, naklepat - naklepává…
slide20

Deprefixace

 • zejména z kauzativ nebo sloves nabývání stavu
 • jsou-li odvozena z kmenů adjektivních
  • jasnit se (z vy-/roz- se)
  • mladit
  • nížit…
slide21

Tvoření sloves příznakově neaktuálních

 • tvoří se z nedokonavých tvarů formantem -vá
  • dělávat, hrávat, chodívat…
 • je možno afektivně násobit
  • dělávával, dělávávával...
 • bez příznaku -vá bývá běžněji jen čítat, jídat, slýchat, sedat
slide22

Tvoření distributiv

 • Nevýrazné jsou typy
  • napéct, navařit, nasekat… čeho GEN,
   • předpona na- = nahromadění většího množství výsledků nějaké činnosti
  • pohubit, poničit, poplatit… všechno
   • až to pochodím
 • distributivní v protikladu k jednodobým
  • vytrhat, vyházet, vynosit proti vytrhnout, vyhodit, vynést
  • ale zřetelnější podoby povytrhovat, povyhazovat, povynášet
slide23

Výrazné předponové typy

  • „končící“ typ
   • doroznáším, dovydávám, dozapisuji…
  • intenzivní typ
   • naroznášet se dopisů,
   • toho jsem se narozvážel, navytrhoval…
  • s jinou předponou:
   • zulámat, zotvírat, zobracet…
  • nejběžnější
   • poumývat, poutírat, pootvírat…
slide24

Nepárovost

 • nejčastější příčinou je význam slovesa nebo jeho afektivní nebo metaforický ráz
 • Perfektiva tantum
   • semknout se, vypotácet se, nadchnout se, spasit…
   • neaktuální perfektiva: unést 100 kg, dovést něco…
   • nakopat brambor, nanosit vody…
slide25

Imperfektiva tantum

   • slovesa modální
    • musí, má, může, smí, chce…
   • slovesa s dlouhou předponou
    • následovat, závidět, příslušet…
   • slovesa stavová
    • klečet, panovat, spát…
   • slovesa metaforická
    • hledět si čeho, donášet na koho, nadbíhat komu…
   • nedeterminovaná slovesa pohybu
    • běhat, toulat se, chodit…
pou it literatura
Použitá literatura
 • Čechová, M. a kol. Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000.
 • Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002.
 • Grepl, M., et al. Příruční mluvnice češtiny. Praha: Lidové noviny, 2000.
 • Havránek, B., Jedlička, A. Česká mluvnice. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988.
 • Kopečný, F. Slovesný vid v češtině. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1962.
 • Petr, J. Mluvnice češtiny. 2, Tvarosloví. Praha: Academia, 1986.