1 / 6

Införandet av studieavgifter vid BTH

Införandet av studieavgifter vid BTH. Förberedelser Stipendier Genomförande Erfarenheter. Förberedelser. Upprättade tidplan i mycket god tid Stipendie- och avgiftsråd Ingen förändring i utbildningsutbudet Många samarbetsavtal med universitet och rekryteringsagenter Omorganisation.

fonda
Download Presentation

Införandet av studieavgifter vid BTH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Införandet av studieavgifter vid BTH • Förberedelser • Stipendier • Genomförande • Erfarenheter

  2. Förberedelser • Upprättade tidplan i mycket god tid • Stipendie- och avgiftsråd • Ingen förändring i utbildningsutbudet • Många samarbetsavtal med universitet och rekryteringsagenter • Omorganisation

  3. Stipendier • Endast till program på campus, 1:a handssökande • Sökande fick möjlighet att söka två av 4 möjliga (25%, 50%, 75%, 100%) • Rangordning enligt samma principer som om urval skulle ha gjorts • Antal studenter som betalat avgift 55 • Stip 100% från BTH 4 • Stip 100% från Svenska Institutet 3 • Länder med flest betalande programstudenter (det land sökande själv angivit): • Iran 22 • Kanada 9 • (15 olika länder representerade) • BTH delade totalt ut 32 stipendier med nivåer 25-30-50-75-100% • Totalsumman för dessa är 2650 kSEK, fördelade över hela studietiden.

  4. Genomförande • Enhetspris - alla utbildningar 1667:-/hp • Ingen särbehandling av betalande studenter • I stort sett helt manuell hantering: • Mottagning av stipendieansökningar • Utskick av rekvisitioner • Registrering och identifiering av betalningar • Kvitto på mottagen betalning • Återbetalningar • Information till Migrationsverket

  5. Erfarenheter • Fortfarande ganska liten omfattning => Inte något större behov av automatiserade rutiner. • Kräver omfattande kontakter så ett CRM-system är önskvärt • Särskild handläggartjänst

More Related