1 / 12

CV - föreläsning CareerCenter BTH Välkomna!

CV - föreläsning CareerCenter BTH Välkomna!. Vad tycker du är det svåraste med att söka jobb? Vad har du för erfarenheter i att skriva en ansökan? Vilka frågor vill du få svar på i kväll?. Personligt brev och CV. CV – Curriculum Vitae lat. Livsbeskrivning Meriter

gilon
Download Presentation

CV - föreläsning CareerCenter BTH Välkomna!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CV- föreläsning CareerCenter BTHVälkomna!

 2. Vad tycker du är det svåraste med att söka jobb? • Vad har du för erfarenheter i att skriva en ansökan? • Vilka frågor vill du få svar på i kväll?

 3. Personligt brev och CV • CV – Curriculum Vitae lat. Livsbeskrivning • Meriter • Fakta om vad du kan och åstadkommit • Ambitioner • Personligt Brev /Anställningsbrev • Intresseväckande presentation av Dig själv • Varför du skall ha tjänsten. Säljbrev • Syfte- Ge en snabb bild av dig. CV och Personligt Brev kompletterar och förstärker varandra.

 4. Leta upp: betyg, intyg, diplom. • Lista arbeten du haft och när. • Jobbanalys: Ditt första jobb/ditt senaste jobb. • Vad gjorde du där/ vad lärde du dig? • Layout, Ca 2 sidor, luftigt, personuppgifter • Checklista

 5. Följande rubriker är vanliga • Mina mål, ambitioner, starka sidor • Anställningar/Arbetslivserfarenheter • Utbildningar, akademiska/övriga • Språkkunskaper, nivåer • Datorkunskaper, programmeringsspråk etc. • Övrigt som är relevant • Förtroendeuppdrag, militärtjänst, körkort • Referenser • Lön • Typ av CV? • Kronologisk, Funktionell eller Mixad….. Tips på Engelska: • http://www.kent.ac.uk/careers/cv/cv1.htm • http://www.kent.ac.uk/careers/cv/cvexamples.htm#templates

 6. Var hittar man jobben? • Sociala medier, hur skall man tänka där? • Linked in, Facebook, Twitter • Hur tänker en arbetsgivare? • Information är nyckeln!

 7. Övergripande för hela brevet. Vem är du? Varför söker du jobbet? Varför skall man anställa dig? • Huvuddrag i Personligt Brev

 8. Stycken, Personligt Brev • Personuppgifter • Rubrik • Inledning • Huvudtext • Avslutning • Lön

 9. Kontrollera, Layout

 10. Intresseanmälan • Kort beskrivning av dig själv • Vad vill du! • Vad kan du! • Skicka till många • Följ upp med besök

 11. Intervju • Att tänka på före intervjun….. • Tester…. • Frågor…

 12. Intervjufrågor • Mål, ambitioner, insikt om branschen • Erfarenheter • Färdigheter • Din personlighet • Teamwork • Övrigt • Implicita frågor: Underliggande, tysta • Explicita frågor: Uttalade

More Related