marketingov pl novanie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marketingové plánovanie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marketingové plánovanie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Marketingové plánovanie - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Marketingové plánovanie. Funkcie marketingu. Plánovanie sortimentu podľa požiadaviek trhu Utváranie dopytu po svojich výrobkoch, stimulácia dopytu Plánovanie odbytových operácií. Konfigurácia marketingových plánov. m. p. značiek m. p. pre jednotlivé kategórie výrobkov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Marketingové plánovanie' - byron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
marketingov pl novanie

Marketingové plánovanie

Ing. Monika Daňová, PhD.

funkcie marketingu
Funkcie marketingu
 • Plánovanie sortimentu podľa požiadaviek trhu
 • Utváranie dopytu po svojich výrobkoch, stimulácia dopytu
 • Plánovanie odbytových operácií

Ing. Monika Daňová, PhD.

konfigur cia marketingov ch pl nov
Konfigurácia marketingových plánov
 • m. p. značiek
 • m. p. pre jednotlivé kategórie výrobkov
 • m. p. pre nové výrobky
 • m. p. pre trhové segmenty
 • m. p. pre geografické trhy
 • m. p. zákazníkov

Ing. Monika Daňová, PhD.

horizont marketingov ho pl novania
Horizont marketingového plánovania
 • Pevný
 • Posuvný
 • Strategické - 3 – 5 rokov (cca 75 %)
 • Krátkodobé - 1 – 2 roky (cca 19 %)
 • Kratšie obdobie ako rok – nástroje, postupy realizácie

Ing. Monika Daňová, PhD.

postup tvorby marketingov ho pl nu
Postup tvorby marketingového plánu
 • Situačná analýza (min. 5 závažných ohrození)
 • Zámery (všeobecné) a ciele (merateľná podoba)
 • Stratégie
     • cenové
     • distribučné
     • komunikačné
 • Kontrolné nástroje

Ing. Monika Daňová, PhD.

marketingov strat gie
Marketingové stratégie
 • Trend vývoja trhu
 • Prístup k trhovým segmentom
 • Vzťah ku konkurencii
 • Spektrum marketingového rozhodovacieho procesu
 • Životný cyklus výrobku: zavedenie, rast, zrelosť a pokles

Ing. Monika Daňová, PhD.

cenov strat gie
Cenové stratégie

1. stratégia m-mixu – cena je jeden z prvkov m-mixu,

2. náklady – dolná hranica ceny

Ing. Monika Daňová, PhD.

cenov strat gie extern faktory rozhodovania o cen ch
Cenové stratégieExterné faktory rozhodovania o cenách
 • trh a dopyt – vymedzuje hornú hranicu cien
  • cenotvorba v rôznych typoch trhu
  • tvorba ceny orientovaná na spotrebiteľa
  • analýza vzťahov medzi cenou a dopytom

2.ceny a ponuka konkurencie

3. ostatné externé faktory

Ing. Monika Daňová, PhD.

postupy ur ovania cien
Postupy určovania cien
 • cena je ohraničená nákladmi a dopytom nákladovo orientovaná tvorba cien
  • ceny orientované na zákazníka
  • ceny založené na konkurencii
 • určovanie cien nových výrobkov
  • určenie cien inovovaných produktov
   • vysoko výnosové ceny
   • prienikové ceny
  • cenotvorba imitujúceho výrobku
   • stratégia vodcovstva, s. vysokej ceny, výn. hodnoty
   • s. nadhodnotenia, s. priemeru, s. dobrej hodnoty,
   • s. odtrhnutia, s. falošnej hospodárnosti, ekonomická s.

Ing. Monika Daňová, PhD.

strat gia cenov ch prav
Stratégia cenových úprav
 • stanovenie cien so zľavou a prídavkom
 • cenová diferenciácia
 • psychologicky orientované ceny
 • akčné ceny
 • geograficky orientované ceny
  • ceny FOB
  • jednotné dodacie ceny
  • zonálne ceny
  • ceny s prepravným nákladmi
 • Zmeny cien
  • iniciovanie zníženia cien
  • iniciovanie rastu cien
  • reakcia firmy na zmeny cien

Ing. Monika Daňová, PhD.

distribu n strat gie
Distribučné stratégie
 • S. intenzívnej distribúcie
  • predaj vo veľkom množstve na všetkých miestach
 • S. selektívnej distribúcie
  • idea selektovať počet predajných miest
 • S. exkluzívnej distribúcie
  • distributérom býva obmedzený počet subjektov

Ing. Monika Daňová, PhD.

distribu n kan ly a fyzick distrib cia
Distribučné kanály a fyzická distribúcia
 • Odbytový kanál – súhrn všetkých podnikov a jednotlivých osôb, ktoré sa stanú vlastníkmi, alebo sú nápomocní pri prevode vlastníctva produktov v prípadoch, keď sa produkt dostáva od výrobcu ku konečnému spotrebiteľovi alebo na priemyselné spracovanie.
 • Funkcie odbytového kanála – prekleňuje časové, priestorové a vlastnícke rozdiely
 • Počet stupňov v kanáli – odbytový stupeň = úroveň odbytu – sprostredkovateľ (veľko-/maloobchod)

Ing. Monika Daňová, PhD.

spr vanie a organiz cia odbytov ch kan lov
Správanie a organizácia odbytových kanálov

1. správanie odbytových kanálov

 • potreba koordinácie
 • konflikty v odbytovom kanále
  • horizontálne
  • vertikálne

2. organizácia odbytových kanálov

 • konvenčný distrib. kanál – nezávislí výrobcovia,
 • vertikálny marketing. systém (VMS)
  • zjednotený systém – koordinácia
 • rozvoj horizontálnych marketing. systémov – spolupráca/fúzia dvoch firiem na rovnakej úrovni.

Ing. Monika Daňová, PhD.

rozhodovanie o fyzickej distrib cii
Rozhodovanie o fyzickej distribúcii

Plánovanie a riadenie fyz. toku materiálu a finálnych produktov

Ciele FD

- správny tovar na správne miesto v správnom čase za čo najmenšie N

 • Vybavovanie objednávok
 • Sklady
 • Výška zásob
 • Doprava
 • Organizácia zodpovednosti za fyz. distribúciu

Ing. Monika Daňová, PhD.

promotion
Promotion

– jeden zo 4 základných prvkov m-mixu

 • 4 hlavné nástroje
  • Reklama: forma rekl., médium
  • podpora predaja:zákaznícke súťaže
  • PR
  • osobný predaj:predajný rozhovor

Ing. Monika Daňová, PhD.

rozhodnutia pri tvorbe marketingovej komunik cie
Rozhodnutia pri tvorbe marketingovej komunikácie
 • identifikácia potenciálnych zákazníkov
 • určenie očakávanej reakcie
 • výber správy
  • čo povedať?
  • ako?– štruktúra správy
  • ako?– formát správy
  • výber médií
   • personal kanály
   • nepersonal KK
 • zisťovanie spätnej väzby – sledovanie účinku

Ing. Monika Daňová, PhD.

tvorba rozpo tu na promotion
Tvorba rozpočtu na promotion

–variuje podľa odvetví i v rámci nich

 • metóda zostatkového rozpočtu
 • metóda % podielu z obratu
 • metóda konkurenčnej parity
 • metóda cieľov a úloh

Ing. Monika Daňová, PhD.

komunika n strat gie
Komunikačné stratégie
 • Formované pre konkrétny výrobok,
 • prostriedky na reklamu, na podporu predaja, predajný personál, priamy marketing
 • Push s.
 • Pull s.

Ing. Monika Daňová, PhD.

pl n marketingov ch opatren
Plán marketingových opatrení
 • Cieľový stav
 • Termíny pre reklamnú kampaň
 • Akcie na podporu predaja
 • Účasť na výstavách a veľtrhoch
 • Zavedenie nových výrobkov na trh
 • Určenie zodpovedných pracovníkov

Činnosti potrebné na dosiahnutie

Ing. Monika Daňová, PhD.