finan n pl novanie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Finančné plánovanie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Finančné plánovanie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Finančné plánovanie - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

Finančné plánovanie. metóda percentuálneho podielu na tržbách. Podstata finančného plánovania. plánovanie je základná, východisková funkcia riadenia, je to rozhodovanie do budúcnosti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Finančné plánovanie' - ruby-rios


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
finan n pl novanie

Finančné plánovanie

metóda percentuálneho podielu na tržbách

podstata finan n ho pl novania
Podstata finančného plánovania

plánovanie je základná, východisková funkcia riadenia, je to rozhodovanie do budúcnosti

štruktúra, obsah a stupeň podrobnosti podnikového plánu závisí od veľkosti podniku, vyrábanej produkcie, výrobného procesu

finančné plánovanie je proces zahrňujúci tvorbu finančných cieľov podniku a súhrn opatrení, činností na ich dosiahnutie

podstata finan n ho pl novania1
Podstata finančného plánovania

finančné plánovanie je integrujúca súčasť komplexného podnikového plánu a významný nástroj finančného riadenia

finančným plánovaním sa rozumie proces posudzovania celkových efektov finančného a investičného rozhodovania, ktorého výsledkom je finančný plán

úlohou finančného plánovania je posudzovanie a rozhodovanie o veľkosti a druhu použitých finančných zdrojov, ktoré sú potrebné k financovaniu majetku a k zaisteniu likvidity a finančnej stability podniku

podstata finan n ho pl novania2
Podstata finančného plánovania
 • finančné plánovanie je proces, ktorý zahrňuje:
  • Vzájomné súvislosti. Finančný plán musí stanoviť a analyzovať väzbu medzi investičnými návrhmi a finančnými možnosťami firmy (dostupnosť finančných zdrojov).
  • Voľba alternatív. Finančný plán umožňuje firme pracovať s rôznymi investičnými a finančnými variantmi.
  • Feasibility. Vyjadruje, či plán zaisťuje zvýšenie výkonnosti firmy, výnosnosti vloženého kapitálu a sleduje najdôležitejší podnikateľský cieľ – rast tržnej ceny firmy.
  • Eliminácia prekvapení. Cieľom je projektovanie dôsledkov terajších rozhodovaní v budúcnosti.
podstata finan n ho pl novania3
Podstata finančného plánovania

Z hľadiska časového horizontu môžeme rozlišovať dve úrovne finančéhoplánovania:

 • Dlhodobé finančné plánovanie sa uplatňuje v časovom rozmedzí 1-5 rokov (niektoré podniky plánujú až na 10 rokov).
 • Väčšina rozhodnutí má dlhodobý charakter, ale musia byť urobené podstatne skôr ako budú realizované.
 • Dlhodobý rozvoj je najčastejšie spojovaný s potrebou získať externé zdroje (dlhodobé úvery, zdroje z emisie cenných papierov).
 • Úlohou finančného plánovania je predvídať na niekoľko rokov dopredu potrebu finančných zdrojov k financovaniu hlavne neobežného, ale aj obežného majetku.
podstata finan n ho pl novania4
Podstata finančného plánovania

Krátkodobé finančné plánovanie sa uplatňuje v rozmedzí niekoľkých mesiacov až 1 roku.

Súvisí s bežnou hospodárskou činnosťou a spočíva v plánovaní peňažných príjmov a výdajov („cash-flow“), prípadným obstarávaním krátkodobých externých finančných zdrojov s cieľom zaistenia likvidity podniku.

Podnik musí mať istotu, že má dostatok peňažných prostriedkov, že je schopný uhrádzať svoje záväzky a že krátkodobo prijaté a poskytnuté úvery sú dojednané čo najvýhodnejšie.

podstata finan n ho pl novania5
Podstata finančného plánovania
 • Súhrnný finančný plán obsahuje tri významné súčasti :
  • plánovanú bilanciu resp. súvahu,
  • plánovanú výsledovku,
  • plánovaný výkaz zdrojov a použitie peňažných prostriedkov, ktoré sa nazývajú „pro forma výkazy“
podstata finan n ho pl novania6
Podstata finančného plánovania

Plánovaná bilancia zachytáva stav, štruktúru aktív a pasív a základného imania k určitému dátumu.

Aktíva predstavujú rôzne formy majetku podniku (peňažné prostriedky, pohľadávky, zásoby, budovy, stroje, zariadenia, investície, hotové výrobky, cenné papiere a pod.).

Aktíva musia byť určitým spôsobom financované, ale konkrétna štruktúra a pomer jednotlivých položiek pasív, tzn. zdrojov krytia môžu byť v rôznych podnikoch rôzne.

Rozhodovanie o nich je tiež obsahom finančného plánovania.

Bežné pasíva tvoria všetky splatné záväzky voči dodávateľom, daňové, mzdové a iné.

Ostatné pasíva a základné imanie predstavuje dlhodobé úvery, výnosy z emitovaných obligácií a akcií, nerozdelený zisk.

podstata finan n ho pl novania7
Podstata finančného plánovania

Základnou funkciou plánovanej bilancie je poskytnúť prehľad o finančnej situácii podniku, o stave kapitálovej štruktúry a je základom pre hodnotenie stability podniku.

Výsledkom plánovania všetkých častí nákladov na plánovaný objem produkcie a plánovanie výnosov je plánovaná výsledovka.

podstata finan n ho pl novania8
Podstata finančného plánovania

Plánovaná výsledovka porovnáva celkový objem tržieb a iné výnosy s celkovými vynaloženými nákladmi na ich dosiahnutie.

Celkové náklady sa skladajú z nákladov na materiál, mzdy, palivo, energie a iné.

Výsledkom rozdielu medzi výnosmi a výškou uvedených položiek nákladov je hrubý zisk podniku, ktorý ďalej upravený o určité pripočítateľné a odpočítateľné položky, napr. prijaté a zaplatené úroky, ostatné finančné náklady tvorí zisk pred zdanením.

Po zdanení zostáva podniku čistý zisk, z ktorého sú vyplácané dividendy a odmeny.

Základnou funkciou plánovanej výsledovky je poskytovanie informácií o nákladoch a výnosoch, ako aj zisťovanie plánovaného výsledku hospodárenia.

podstata finan n ho pl novania9
Podstata finančného plánovania

Výkaz peňažnýchpríjmov a výdajov je zameraný na sledovanie pohybu peňažnýchprostriedkov.

Otázky sledovaniapeňažnýchtokovsúdôležitousúčasťoufinančnéhoriadenia a plánovanialikvidity.

Výsledkomfinančnéhoplánovania, je tvorba finančného plánu.

Prijeho tvorbesavyužívajúrôznemetódy, techniky a finančné modely.

podstata finan n ho pl novania10
Podstata finančného plánovania

Tiemôžemerozdeliťnasledovne:

 • špecifické metódy finančného plánu
  • metóda percentuálneho podielu na tržbách,
  •  metóda pomerových finančných ukazovateľov,
  •  metóda postupného zostavovania rozpočtov,
  •  metóda regresná,
  •  metóda – analýza nulového bodu,
  •  metóda globálna,
  •  finančné modely:
   • simulačné modely tvorby finančného plánu,
   • optimalizačné modely tvorby finančného plánu,
   • model Longer, Carletov model, Warenov model, Sheltonov model,
   • ďalšie.
 • ostatné metódy finančného manažmentu
  •  modely optimalizácie finančnej štruktúry podniku,
  •  modely dividendovej politiky,
  •  metódy a modely pracovného kapitálu,
  •  metódy a modely finančného investovania,
  •  metódy hodnotenia ekonomickej efektívnosti projektov.
met da percentu lneho podielu na tr b ch
Metóda percentuálneho podielu na tržbách

Dáva odpoveď na otázku: Aké aktíva a v akej štruktúre by mal mať podnik v plánovanom období, aby zabezpečil predpokladaný rast tržieb? Koľko kapitálu potrebuje na investície a v akej štruktúre? Koľko finančných prostriedkov sa získa zo zisku?

met da percentu lneho podielu na tr b ch1
Metóda percentuálneho podielu na tržbách
 • Postup tvorby finančného plánu je opísaný v nasledujúcich krokoch:
  • 1. etapa: Finančná analýza východiskového roka. Zdroje finančnej analýzy (Súvaha, výkaz ziskov a strát).
  • 2. etapa: Formulácia cieľov na časový horizont finančného plánu.
  • 3. etapa: Posúdenie splnenia základných cieľov.
  • 4. etapa: Ak nie je splnený krok č.3, musíme urobiť korekciu položiek bežného roka. Cieľom je zamedziť prenos zlej štruktúry majetku a zdrojov krytia do budúcnosti. Môžeme ju uskutočniť pomocou metódy pomerových finančných ukazovateľov.
met da percentu lneho podielu na tr b ch2
Metóda percentuálneho podielu na tržbách

5. etapa: Identifikácia položiek súvahy, ktoré sa menia v dôsledku zmeny tržieb. Vyčíslenie percentuálneho podielu týchto položiek na týchto tržbách. Musíme zvážiť položky súvahy, ktoré úmerne porastu s tržbami. Na strane aktív to budú spravidla všetky, na strane pasív len niektoré.

6. etapa: Výpočet plánovaných položiek aktív a pasív vynásobením percentuálneho podielu na tržbách plánovaným objemom tržieb. Položky, kde percentuálna závislosť neexistuje, preberáme sumy z pôvodnej súvahy.

met da percentu lneho podielu na tr b ch3
Metóda percentuálneho podielu na tržbách

7. etapa: Výpočet potreby kapitálu, nových finančných zdrojov. Rozdiel medzi vyšším percentuálnym rastom aktív a nižším percentuálnym rastom pasív je potreba nových finančných zdrojov.

met da percentu lneho podielu na tr b ch4
Metóda percentuálneho podielu na tržbách

8. etapa: Rozhodnutie o štruktúre a spôsobe získania PNFZ pri rešpektovaní cieľov.

9. etapa: Vypracovanie plánovanej finančnej bilancie a plánu cashflow.

10. etapa: Kontrola dodržania formulovaných cieľov.

11. etapa: Hodnotenie úrovne a kvality finančného plánu aplikáciou Altmanovho modelu.

met da percentu lneho podielu na tr b ch5
Metóda percentuálneho podielu na tržbách

Podnik predpokladá v budúcom roku zvýšenie tržieb z 500 mil. Sk na 750 mil. Sk. Miera zisku po zdanení v bežnom roku bola 4 % p.a., t.j. výnos po zdanení bol 20 mil. Sk a dividendy sa vyplatili vo výške 8 mil. Sk, t.j. 40 % zo zisku po zdanení. K nahliadnutiu mate súvahu firmy.

met da percentu lneho podielu na tr b ch7
Metóda percentuálneho podielu na tržbách

Riešenie:

 • 1. a 2. etapa: Po vykonaní finančnej analýzy boli formulované nasledovné ciele na budúci rok:
 • v budúcom roku zabezpečiť 4 % ziskovosť z tržieb,
 • hladina úverov ≤ 50 % z celkových aktív,
 • ukazovateľ celková likvidita ≥ 2,5,
 • výplata dividend 40 % z čistého zisku.
met da percentu lneho podielu na tr b ch8
Metóda percentuálneho podielu na tržbách

3. a 4. etapa: Finančný manažér zistil, že nie sú potrebné korekcie súvahy bežného roka.

5. etapa: Boli identifikované položky súvahy, ktoré sa menia ako dôsledok zmeny tržieb. Ide o tieto položky: peňažné prostriedky, pohľadávky, zásoby, neobežný majetok, záväzky voči dodávateľom, mzdové a daňové záväzky.

6. etapa: Výpočet plánovaných položiek aktív a pasív:

met da percentu lneho podielu na tr b ch10
Metóda percentuálneho podielu na tržbách

Výpočet nerozdeleného zisku:

Zmena nerozdeleného zisku = čistý zisk – dividendy = 30 – (0,4.30)=18

Nerozdelený zisk plánovaného obdobia = nerozdelený zisk bež. roka + zmenanerozdeleného zisku = 48 + 18 = 66 mil. Sk

met da percentu lneho podielu na tr b ch11
Metóda percentuálneho podielu na tržbách

7. etapa: PNFZ = A – P = 518 – 396 = 122 mil. Sk alebo

Potreba nových finančných zdrojov na zabezpečenie ratu tržieb je 122 mil. Sk

met da percentu lneho podielu na tr b ch12
Metóda percentuálneho podielu na tržbách
 • 8. etapa: Rozhodnutie o štruktúre nových finančných zdrojoch:

1. Reštrikcia na dodatočné úvery:

 • Maximálna výška úveru:
 • Krátkodobý úver k 31.12. bežného roka: 108 mil. Sk
 • Dlhodobý úver k 31.12. bežného roka: 72 mil. Sk
 • Úvery spolu 180 mil. Sk
 • Maximálny dodatočný úver:
met da percentu lneho podielu na tr b ch13
Metóda percentuálneho podielu na tržbách

2. Reštrikcia na krátkodobé pasíva:

 • Maximálne krátkodobé pasíva:
 • Plánované krátkodobé pasíva: 108 mil. Sk
 • Maximálne dodatočné pasíva: 117 – 108 = 9 mil. Sk

Nové finančné zdroje:

 • Krátkodobé úvery: 9 mil. Sk
 • Dlhodobé úvery: 70 mil. Sk
 • Emisia akcií: 122 – 9 – 70 = 43 mil. Sk
10 etapa kontrola dodr ania formulovan ch cie ov finan n ho pl nu
10. etapa:Kontrola dodržania formulovaných cieľov finančného plánu:

Z kontroly vyplýva, že formulované ciele boli splnené

slide30

11. etapa: Hodnotenie úrovne a kvality finančného plánu (výpočet pomocou Z – skóre – Altmanov model – pre firmy s akciami verejne obchodovateľnými na burze):