8 pracovn ci a odme ovanie v podnikoch cr
Download
1 / 24

8. Pracovníci a odmeňovanie v podnikoch CR - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

8. Pracovníci a odmeňovanie v podnikoch CR. 1. Ľudský činiteľ v podnikoch cestovného ruchu. 2. Plánovanie počtu pracovníkov. 3. Systém stimulácie pracovníkov. 4. Mzdové formy. 5. Sociálna politika podniku. 8.1. Ľudský činiteľ v podnikoch CR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 8. Pracovníci a odmeňovanie v podnikoch CR' - syshe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
8 pracovn ci a odme ovanie v podnikoch cr

8. Pracovníci a odmeňovanie v podnikoch CR

1. Ľudský činiteľ v podnikoch cestovného ruchu.

2. Plánovanie počtu pracovníkov.

3. Systém stimulácie pracovníkov.

4. Mzdové formy.

5. Sociálna politika podniku.


8 1 udsk inite v podnikoch cr
8.1. Ľudský činiteľ v podnikoch CR

 • Pracovná sila – jeden z nevyhnutných predpokladov, ktoré aktívne pôsobia pri poskytovaní služieb cestovného ruchu.

 • Pod týmto pojmom rozumieme využívanie fyzických a psychických vlastností človeka na realizáciu podnikových cieľov.

 • Človek a jeho tvorivé schopnosti majú pre fungovanie podniku cestovného ruchu rozhodujúci význam.


 • Na aktiváciu ľudského činiteľa a teda na pracovné výsledky pôsobí komplex faktorov, a to hlavne:

  - vlastné schopnosti človeka,

  - kvalifikácia,

  - povaha vykonávanej práce a jej ocenenie,

  - organizácia práce,

  - pracovné a mimopracovné podmienky.

  Tieto faktory sa premietajú do pracovného procesu a od ich úspešného zladenia závisí účinnosť a efektívnosť vynaloženia ľudskej práce.


8 2 pl novanie po tu pracovn kov
8.2. Plánovanie počtu pracovníkov. výsledky pôsobí komplex faktorov, a to hlavne:

 • Plánovanie potreby pracovníkov, ich počtu, profesijnej a kvalifikačnej štruktúry a ich rozmiestnenie je súčasťou riadenia ľudských zdrojov.

 • Vzhľadom na veľký podiel živej práce v podnikoch CR a vysoké náklady na pracovníkov je treba venovať plánovaniu pracovníkov veľkú pozornosť.


Met dy pl novania pracovn kov
Metódy plánovania pracovníkov výsledky pôsobí komplex faktorov, a to hlavne:

1. Metóda funkčných miest

2. Metóda produktivity práce

3. Normovanie práce a stanovenie potreby pracovníkov


Produktivita pr ce
Produktivita práce výsledky pôsobí komplex faktorov, a to hlavne:

 • Produktivitu práce možno merať:

  priamou metódou:

  nepriamou metódou:

 • kde:

 • PP - produktivita práce, t.j. prácnosťou - množstvom práce potrebnou na vytvorenie jednotky objemu výkonu,

 • Q - objem výroby,

 • P - počet výrobných pracovníkov,

 • t - prácnosť,

 • T - množstvo práce vynaložené na objem výroby v časových jednotkách.


8 3 syst m stimul cie pracovn kov
8.3. Systém stimulácie pracovníkov. výsledky pôsobí komplex faktorov, a to hlavne:

 • Stimulácia pracovníkov je založená na ich motivácii.

 • Motív – pohnútka, popud, podnet, dôvod konania človeka.

 • Motivácia- ako zariadiť, aby sme z ľudí dostali čo najlepší výkon a aby aj sami ľudia chceli podávať najlepší pracovný výkon.Stimuly: faktorov. G. Wähe vymedzuje štyri faktory motivácie k práci:

 • hmotné (finančné, naturálne)

 • nehmotné

  Základným hmotným - finančným stimulom je mzda.


8 4 mzdov formy
8.4. Mzdové formy faktorov. G. Wähe vymedzuje štyri faktory motivácie k práci:

 • Mzda v trhovej ekonomike - cena práce.

 • Mzda je odmena za prácu jednotlivých pracovníkov podniku, čo znamená, že je cenou výrobného podnikového faktora.

 • Mzda ovplyvňuje výšku nákladov a tým tvorbu hospodárskeho výsledku.

 • Mzda je výdavok podniku; časť mzdy vyplácaná na základe pracovných zmlúv je nezávislá od výnosov podniku (časová mzda, úkolová mzda, mzdové príplatky). Druhú časť mzdy tvoria odmeny, ktorých výplata je viazaná na plnenie niektorého z podnikových ukazovateľov, napr. zisku.


Funkcie mzdy
Funkcie mzdy faktorov. G. Wähe vymedzuje štyri faktory motivácie k práci:

Podstata mzdy sa premieta do jej funkcií:

 • Ekonomická funkcia - nákladová,

  stimulačná (motivačná)

 • Sociálna funkcia - sociálna politika, sociálny zmier


Mzdov faktory
Mzdové faktory faktorov. G. Wähe vymedzuje štyri faktory motivácie k práci:

Základnými mzdovými faktormi sú:

 • pracovná funkcia v podniku,

 • pracovný výkon a správanie,

 • ohodnotenie mimoriadnych okolností,

 • situácia na trhu práce.


Formy miezd
Formy miezd faktorov. G. Wähe vymedzuje štyri faktory motivácie k práci:

Sústavu mzdových foriem tvoria:

 • základné

 • doplnkové formy miezd.


1. Základné mzdové formy: faktorov. G. Wähe vymedzuje štyri faktory motivácie k práci:

a) časová mzda,

b) úkolová mzda,

c) podielová mzda

d) kombinovaná (zmiešaná) mzda.


A asov mzda
a) faktorov. G. Wähe vymedzuje štyri faktory motivácie k práci:Časová mzda

 • Jednoduchá forma, ktorej použitie je účelné v činnostiach s pevne stanovenými postupmi práce, kde zamestnanec neovplyvňuje rozhodujúcou mierou, svojou aktivitou a schopnosťami výsledok práce.

 • Mč = T x Mt

  kde: Mč - časová mzda,

  T - odpracovaný čas,

  Mt - mzdová tarifa.


B kolov mzda
b) faktorov. G. Wähe vymedzuje štyri faktory motivácie k práci:Úkolová mzda

 • mzdová forma vyžadujúca splnenie viacerých predpokladov: príprava noriem (výkonových, alebo normy výkonu - počet výrobkov za jednotku času), príprava zariadenia, zabezpečenie prísunu materiálu a odsunu hotových výrobkov.

 • Výkonové normy musia byť pracovníkom vopred známe a nesmú byť menené bez dôvodu a so spätnou platnosťou.

 • Mú = Sj x Q

  Kde: Sj – mzdová sadzba za jednu vyrobenú jednotku Sk,

  Q – množstvo vyrobených jednotiek,


C podielov mzda
c) faktorov. G. Wähe vymedzuje štyri faktory motivácie k práci:Podielová mzda

 • vysokomotivačnou formou mzdy pre niektoré druhy činností. Základom je stanovenie podielu odmeny pre pracovníka napr. na tržbách, zisku a pod. Osobitne dôležitou a citlivou otázkou je stanovenie výšky podielu.

 • Pri stanovení podielovej mzdy pre skupinu pracovníkov spolu je účelné stanoviť jasné pravidlá deľby zárobku medzi členov skupiny.


D kombinovan mzda
d) faktorov. G. Wähe vymedzuje štyri faktory motivácie k práci:Kombinovaná mzda

kombinácia predchádzajúcich foriem mzdy navzájom a tiež s nasledujúcimi doplnkovými formami, napr.:

 • časová mzda s prémiou,

 • časová mzda s výkonnostnou odmenou,

 • zmiešaná podielová mzda (časová s podielovou)


2. Doplnkové mzdové formy: faktorov. G. Wähe vymedzuje štyri faktory motivácie k práci:

 • prémie,

 • odmeny,

 • príplatky ku mzde,

 • osobné ohodnotenie,

 • podiely na hospodárskom výsledku.


Pr mie odmeny
Prémie, odmeny faktorov. G. Wähe vymedzuje štyri faktory motivácie k práci:

 • Zodpovedajú plneniu konkrétnych úloh, či splneniu osobitných úloh. Poskytujú sa po splnení a vyhodnotení úloh.

 • Výšku prémie či odmeny stanovuje organizácia, ktorá určí aj podmienky jej poskytnutia. Prémia či odmena sa stanovuje alebo absolútnou čiastkou, alebo podielom z prínosu práce.

 • Prémia sa obvykle používa v opakovaných prípadoch (mesačne, štvrťročne), odmena skôr v jednorazových, či mi­moriadnych prípadoch.


Pr platky k mzde
Príplatky k mzde faktorov. G. Wähe vymedzuje štyri faktory motivácie k práci:

 • reagujú na špecifiká práce a po dodržaní podmienok pre ich výplatu ich zamestnanec musí obdržať. Výška príplatku je predpisom daná u podnikateľských organizácií ako minimálna a v kolektívnej zmluve môže byť upravená.

 • V rozpočtovej sfére sú sadzby príplatkov určené konkrétne a pevne. Poznáme rôzne príplatky k mzde, napr. za prácu v dňoch pracovného pokoja, v noci, v sťažených podmienkach, rizikové príplatky, príplatky za riadenie, hodnostné v armáde a pod.


 • Osobné ohodnotenie faktorov. G. Wähe vymedzuje štyri faktory motivácie k práci:sa vzťahuje na osobné pracovné schopnosti zamestnanca. Kritériá, podmienky, výšku apod. má v právomoci určiť organizácia. Slúži na ocenenie dlhodobej, spoľahlivej výkonnosti pracovníka.

 • Podiely na hospodárskom výsledku - mzdová zložka, ktorá má vyjadrovať zainteresovanosť pracovníkov na použiteľnom zisku.


8 5 soci lna politika podniku
8.5. Sociálna politika podniku faktorov. G. Wähe vymedzuje štyri faktory motivácie k práci:

 • Súhrn zásad a nástrojov starostlivosti o zamestnancov.

 • Starostlivosť o: zdravie, stravovanie, kultúru, pracovné podmienky, medziľudské vzťahy na pracovisku ...

 • Nástroje: ekonomické (na náklady podniku, sociálny fond)

  neekonomické (etické vzťahy)


Soci lny fond podniku
Sociálny fond podniku faktorov. G. Wähe vymedzuje štyri faktory motivácie k práci:

 • Tvorba fondu:

  a) z nákladov podniku (0,6 resp. 1 %)

  b) z rozdelenia zisku

 • Použitie:

  a) stravovanie

  b) kultúra, šport, relax,

  c) príspevok na náklady na cestovanie do

  zamestnania ap.


ad