Měření vlastní indukčnosti - PowerPoint PPT Presentation

m en vlastn induk nosti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Měření vlastní indukčnosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Měření vlastní indukčnosti

play fullscreen
1 / 9
Měření vlastní indukčnosti
224 Views
Download Presentation
brooke
Download Presentation

Měření vlastní indukčnosti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Měření vlastní indukčnosti Definice vlastní indukčnosti – viz ZEL 1. a 2. ročník Přehled metod Ohmova metoda s použitím zdroje stejnosměrného a střídavého napětí Rezonanční metoda paralelní sériová Maxwell - Wienův Můstek Číslicové RLC měřiče převodník impedance  fázor napětí

  2. Pojem ideální a skutečná cívka IDEÁLNÍ • nevykazuje vnitřní ohmický odpor • fázový posuv U a I je přesně 90° • SKUTEČNÁ • vykazuje vnitřní ohmický odpor a vlastní indukčnost • fázový posuv U a I je méně než 90°

  3. Ohmova metoda měření indukčnosti I • 2 dílčí měření - se stejnosměrným zdrojem (neprojeví se indukčnost – jen odpor) a střídavým zdrojem • Vycházíme z ohmovy metody, měříme proud a napětí, dopočítáváme odpor cívky a impedanci, z těchto hodnot dopočítáme indukčnost. Obecně je impedance skut. cívky dána vztahem Při nulové frekvenci stejnosměrného proudu Odpor spočítáme podle • KROK • Změření činného odporu cívky

  4. Ohmova metoda měření indukčnosti II Modul impedance je roven Dosadíme za |Z| a R a vyjádříme L: 2. KROK Změření impedance

  5. Ohmova metoda měření indukčnosti III • Pro minimalizaci celkové chyby je třeba zajistit: • přesné nastavení frekvence • přesné měření obvodových veličin • přesné počítání • eliminace chyby metody • Celková chyba indukčnosti Ohmovou metodou je dána:

  6. Rezonanční metoda sériová (princip Q metru) • Vycházíme z rezonančního chování obvodových veličin SRO a rovnosti reaktancí • Postup měření: • uvedeme obvod do rezonance • změnou frekvence • změnou kapacity • dopočítáme indukčnost cívky a ohmický odpor cívky Pozn.: Při rezonanci teče SRO max. proud Při rezonanci platí:

  7. Rezonanční metoda paralelní • vycházíme z rezonančního chování obvodových veličin a rovnosti reaktancí • Postup měření: • uvedeme obvod do rezonance • změnou frekvence • změnou kapacity • dopočítáme indukčnost cívky Při rezonanci platí: Pozn.: Při rezonanci je na Rp min. napětí.

  8. Maxwell - Wienův můstek Pro vyvážený můstek platí: Vyjádříme-li jednotlivé impedance:

  9. Převodník impedance  fázor napětí Uvažujeme-li ideální OZ, platí: Re(U) a Im(U) měříme vektorvoltmetrem