Download
perkembangan terkini pendidikan di malaysia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PERKEMBANGAN TERKINI PENDIDIKAN DI MALAYSIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PERKEMBANGAN TERKINI PENDIDIKAN DI MALAYSIA

PERKEMBANGAN TERKINI PENDIDIKAN DI MALAYSIA

1172 Views Download Presentation
Download Presentation

PERKEMBANGAN TERKINI PENDIDIKAN DI MALAYSIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FalsafahdanPerkembanganPendidikan Malaysia PERKEMBANGAN TERKINI PENDIDIKAN DI MALAYSIA

 2. KANDUNGAN PEMBENTANGAN PendidikandalamRancangan Malaysia ke-9 PendidikandalamPelanInduk Pembangunan Pendidikan(PIPP 2006-2010) PendidikandalamRancangan Malaysia ke-10

 3. Pendidikan dalam Rancangan Malaysia ke-9 (2006 – 2010)

 4. PENDIDIKAN DALAM RANCANGAN MALAYSIA KE-9 MISI NASIONAL

 5. KEJAYAAN MASA DEPAN NEGARA SEBAGAI EKONOMI BERASASKAN PENGETAHUAN Mewujudkanuniversitibertarafantarabangsadanmemastikaninstitusitertiari memenuhikehendakmajikan Mengadakanlebihbanyaktempatuntukpembangunankemahiran, latihandan pembelajaransepanjanghayatkepadatenagaburuhpadasetiapperingkatdan umurtermasukpenggunaan ICT Menyediakanpersekitarandansisteminovasi yang menggalakkan R&D berkualititinggidanbolehdikomersilkan

 6. KEJAYAAN MASA DEPAN NEGARA SEBAGAI EKONOMI BERASASKAN PENGETAHUAN Menjadikan Islam Hadharisebagairangkakerjapembangunan yang menyeluruh dansejagat Melaksanakanpenambahbaikansistempendidikan yang menyeluruh daripadaperingkatprasekolahsehinggatertiari daripadaaspekkurikulumdanpengajaransehinggakepadakemudahansekolah tumpuanutama - meningkatkantarafsekolahluarbandar Meningkatkan prestasi pencapaian sekolah kebangsaan - sekolah pilihan rakyat

 7. PENDIDIKAN DALAM RANCANGAN MALAYSIA KE-9 Pendidikan prasekolah RM 327.3 juta diperuntukkan dalam RMKe-9 bagi KPM meneruskan peluasan program prasekolah. 3,143 kelas prasekolah akan disediakan di 2,626 sekolah termasuk prasekolah pendidikan khas. Peluang pendidikan sekolah kepada 76,000 kanak-kanak berumur 5 tahun menjelang 2010. Bagi mengimbangi persediaan awal persekolahan antara lokasi, hampir 80 peratus atau 2,436 kelas prasekolah disediakan di luar bandar.

 8. PENDIDIKAN DALAM RANCANGAN MALAYSIA KE-9 Peringkat pendidikan rendah RM 4.1 bilion – bagimenyediakanlebih 13,000 bilikdarjah (68% luar bandar), infrastrukturyang mencukupidansesuaikhususnyabagi memenuhikeperluansekolahbaru, termasukuntukmengubahsuai danmenggantikanbangunanlama, daifdankurangselamat. Menambahsekolahsatusesidaripada 86% kepada 90%. Mengurangkansaizkelasdaripada 31 muridkepada 30 muridpada 2010.

 9. PENDIDIKAN DALAM RANCANGAN MALAYSIA KE-9 Pendidikan menengah RM4.5 bilion - Untukmengurangkankesesakanbilikdarjahdan keciciran, sertameningkatkanpenyertaanpelajardalampelbagai program pendidikan, denganmenyediakanlebih 10,000 bilikdarjah (57 % luarbandar). Menambahbilangansekolahsatusesidaripada 65% kepada 70% Saizkelasdikurangkandaripada 32 kepada30 pada2010.

 10. PENDIDIKAN DALAM RANCANGAN MALAYSIA KE-9 Sekolah Bantuan Kerajaan • RM100 jutaperuntukanpembangunan • tambahankepadabelanjamengurus yang diberikansecarakonsisten • setiaptahunkepadasemuasekolahdalambentukemolumen, • geranper kapita • Lain-lain PerbelanjaanBerulangTahun (LPBT). Padatahun 2005, • sebanyakRM2.5 biliondiperuntukkansebagaibelanjamengurusbagi • 1,755 buahsekolahtersebut. • peningkatan 100 peratusberbanding RMKe-8. • RM8.4 juta - memperbaikibeberapaSekolahBantuanKerajaan yang • daif, terbakar, dilandabanjirdan yang beradadalamkeadaanberbahaya.

 11. PENDIDIKAN DALAM RANCANGAN MALAYSIA KE-9 Bidang berdasar bakat dan minat • Tigabuahlagisekolahsukanakandibina • Prasaranadanperalatansukanditingkatkan di PusatSukan Daerah • danNegeri • Membina 15 SBP barudenganjumlahkapasiti 450 bilikdarjahbagi • menampung13 500 pelajar • Dua SMT barudan 17 projekbangunantambahan • (aliranTeknikaldanVokasional) • DuaSekolahSenidilaksanasecararintis – perkenalkurikulumseni

 12. PENDIDIKAN DALAM RANCANGAN MALAYSIA KE-9 Program Pendidikan Khas dan Pemulihan • Menambahbilangan SMPKV (jumlahkapasiti • 750 tempat) dan21 bidangkemahiran. • Menaiktaraf 2,800 kelaspemulihan

 13. PENDIDIKAN DALAM RANCANGAN MALAYSIA KE-9 Peningkatan akses pendidikan KPM menyediakanlebihbanyakasramabarudan menggantikanasramadaifdankurangselamat. Sebanyak321 projektelahdirancanguntukdibina dalamtempoh RMKe-9 dandijangkadapat menempatkanseramai 73,440 penghuni.

 14. PENDIDIKAN DALAM RANCANGAN MALAYSIA KE-9 Usaha Memartabat Profesion Keguruan • Penyediaanrumah guru terutama di luarbandar, pedalamandanbandarbesarmelaluipembinaanrumah guru barudanmenggantikanrumah guru sediaada yang lama dandaif. • Dalamtempoh RMKe-9 sebanyak 4,322 unit rumah guru akandibina (80.0% atau 3,438 unit di luarbandar). • KPM akanmenyediakanperabotasasbagirumah guru di pedalaman.

 15. PENDIDIKAN DALAM RANCANGAN MALAYSIA KE-9 Sekolah Kebangsaan Sebagai Sekolah Pilihan • Menjelang 2020, sekolahkebangsaanlebihmenarikkepada orang awam • Pencapaian – penyertaanpelajarCinadan India dalamsekolahrendahkebangsaanbertambah • MuridCina (6 – 11 tahun) dijangkabertambahdaripada 6% (2005) kepada 12% (2010) • Murid India (6-11 tahun) dijangkabertambahdaripada 43.2% (2005) kepada 60% (2010)

 16. PENDIDIKAN DALAM RANCANGAN MALAYSIA KE-9 Sekolah Kebangsaan Sebagai Sekolah Pilihan • Kualitipengajaranakandipertingkatdengan 100% guru di sekolah menengah dan 25% guru di sekolah rendah akan mempunyai kelayakanijazahpertamamenjelangtahun 2010. • Lebihbanyakpeluanglatihandalamperkhidmatanakandisediakankepada guru. • Program PembestarianSekolah

 17. PENDIDIKAN DALAM RANCANGAN MALAYSIA KE-9 Sekolah Kebangsaan Sebagai Sekolah Pilihan • Peluasan 22 matapelajaranvokasional - menambah 480 bengkel MPV • NaiktarafbengkeldanperalatanmatapelajaranRekaCipta - 150 sekolah • PeluasanSainsSukan – 80 sekolah • Menaiktaraf 233 bilikmuzik • Menyediakan 19 makmalbahasasecararintis

 18. Pendidikan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP 2006-2010)

 19. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010)

 20. 6 T E R A S P I P P Membina Negara Bangsa Membangunkan Modal Insan 1 2 3 4 5 6 Memperkasa sekolah kebangsaan Merapatkan Jurang Pendidikan Memartabatkan profesion keguruan Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan

 21. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010)

 22. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010)

 23. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010) 2 PENDEKATAN PIPP 2 1 MENYELESAIKAN TUGAS YANG BELUM SELESAI DENGAN KESAMARATAAN PELUANG PENDIDIKAN DAN MEMASTIKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN KECEMERLANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN DENGAN MEWUJUDKAN KLUSTER PENDIDIKAN

 24. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010) Membina Negara Bangsa 1 MATLAMAT DASAR menyokong hasrat negara untuk membina negara bangsa dengan masyarakat Bangsa Malaysia bagi mengukuhkan perpaduan, membina identiti nasional dan semangat kebangsaan serta membangunkan sumber manusia bersesuaian dengan keperluan negara melahirkan pelajar yang memiliki jati diri yang kukuh, patriotik, berpegang teguh kepada ajaran agama dan nilai moral, hidup sebagai sebuah masyarakat yang penyayang, demokratik, liberal, bertolak ansur, berfikiran dan berbudaya saintifik serta hidup bersatu padu

 25. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010) • Memperkasa Bahasa Melayu sebagai asas perpaduan dan bahasa ilmu dengan menggiatkan aktiviti kebahasaan, kesusasteraan, pengkaryaan, penterjemahan dan penerbitan • Memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional dengan meningkatkan aktiviti seperti RIMUP, kelab rukun negara, kempen cintakan warisan bangsa dan negara • Menerapkan warisan budaya dan kesenian bangsa dengan membina sekolah seni dan meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan STRATEGI

 26. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010) • Memperkukuh budi bahasa dan adab • Membentuk sahsiah pelajar melalui: • pemantapan kurikulum • pemantapan program kokurikulum dan sukan • pengukuhan program 3K (Keselamatan, Kebersihan dan Kesihatan) • pengukuhan disiplin pelajar melalui JK Induk dan JK Bertindak bagi Menangani Gejala Disiplin Murid STRATEGI

 27. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010) Membangunkan Modal Insan 2 MATLAMAT DASAR membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni memupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi, menerapkan nilai, moral dan sikap positif serta membina disiplin diri di kalangan pelajar

 28. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010) • Memperkasa Bahasa Melayu sebagai asas perpaduan dan bahasa ilmu dengan menggiatkan aktiviti kebahasaan, kesusasteraan, pengkaryaan, penterjemahan dan penerbitan • Memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional dengan meningkatkan aktiviti seperti RIMUP, kelab rukun negara, kempen cintakan warisan bangsa dan negara • Menerapkan warisan budaya dan kesenian bangsa dengan membina sekolah seni dan meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan STRATEGI

 29. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010) Memperkasa sekolah kebangsaan 3 MATLAMAT DASAR menjadikan SK sekolah pilihan utama masyarakat meningkatkan dan memperkukuh perpaduan di kalangan pelajar pelbagai kaum dan memastikan semua sekolah mempunyai kesamarataan beroperasi secara berkesan

 30. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010) • Peluasan program prasekolah • Pemantapan kurikulum • Memperkenalkan Bahasa Cina dan Tamil • Memperluas program j-QAF • Memperluas pendidikan Teknik dan Vokasional termasuk MPV • Meningkatkan pencapaian 3M • Pembestarian sekolah • Pemantapan program kokurikulum dan sukan • Penambahbaikan sistem sokongan • Peningkatan prestasi SK • Peningkatan kualiti prasarana SK • Pemantapan kepimpinan sekolah • Peningkatan kualiti guru • Pengukuhan budaya sekolah STRATEGI

 31. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010)

 32. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010) Merapatkan Jurang Pendidikan 4 MATLAMAT DASAR merapatkan jurang pendidikan antara lokasi, tahap sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar memastikan semua sekolah dan pelajar mempunyai peluang dan keupayaan yang sama untuk cemerlang

 33. Agenda merapatkanjuranglokasidikenalpastisebagaiprojekberimpaktinggi Lokasi Bandar & Luar Bandar Tahap Pencapaian Pelajar Jurang Dalam Bandar Jurang Digital Pelajar Normal & Berkeperluan Khas Tahap Sosioekonomi JENIS JURANG

 34. Agenda merapatkanjuranglokasidikenalpastisebagaiprojekberimpaktinggi • Peluasan program prasekolah • Penyediaan bekalan air dan elektrik • Tingkatkan kemudahan bilik darjah luar bandar • Penyediaan asrama sekolah baru dan memperbaiki asrama sedia ada • Tingkatkan kelas pemulihan • Peluasan penawaran MPV • Pembestarian sekolah luar bandar • Tambahan RMT • Insentif guru yang berkhidmat di pedalaman

 35. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010) • Menyediakan infrastruktur dan kemudahan pendidikan serta guru mencukupi di luar bandar • Merapatkan jurang digital • Meningkatkan kadar penyertaan: • Penguasaan 3M • Pengurangan kadar keciciran • Penyediaan pendidikan OKU • Penyediaan pendidikan bagi pelajar pintar cerdas dan berbakat • Memperbanyak bantuan kepada pelajar miskin, berkeperluan khas dan suku minoriti STRATEGI

 36. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010) Memartabatkan profesion keguruan 5 MATLAMAT DASAR memartabatkan profesion keguruan dengan meningkatkan kualiti guru, kerjaya guru dan kebajikan guru. menjadikan profesion keguruan dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipikul dalam pembinaan generasi masa hadapan negara

 37. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010) • Menaik taraf maktab perguruan kepada institut pendidikan guru • Memperketat syarat dan kriteria ambilan calon • Menambah baik perjawatan dan naik pangkat untuk PPP di KPM/JPN/PPD/G • Penyediaan persekitaran kerja yang kondusif • Menambah baik kebajikan guru • Penempatan guru mengikut opsyen dan keperluan STRATEGI

 38. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010) Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan 6 MATLAMAT DASAR melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan bagi memastikan pendidikan berkualiti dan bertaraf dunia pewujudan kluster kecemerlangan pendidikan

 39. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010) • Meningkatkan kepimpinan guru besar dan pengetua • Penambahbaikan sistem pemilihan guru besar dan pengetua • Pemantapan latihan kepimpinan • Meningkatkan pengupayaan ke sekolah • Memberi lebih autonomi ke sekolah • Mewujudkan sistem akauntabiliti • Penyediaan program inovasi dan intervensi • Memperkenalkan standard dan penandaarasan baru • Menjadikan Malaysia Pusat Kecemerlangan Pendidikan • Peningkatan jalinan antara sekolah cemerlang dalam dan luar negara • Penggalakan penubuhan institusi pendidikan swasta dan antarabangsa • Mempelbagaikan pilihan aliran bagi memenuhi keperluan pelajar yang pelbagai STRATEGI

 40. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010) Cadangan Pelaksanaan: 300 sekolah akan dipilih untuk diberi autonomi mengikut kluster: Sekolah Berasrama Penuh Sekolah Menengah Teknik SM Kebangsaan Agama Sekolah Premier/ Sekolah 100 Tahun Sekolah Cyberjaya/Putrajaya Sekolah Pendidikan Khas Sekolah Rendah/Menengah Harian

 41. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010) Faktor Kritikal Kejayaan • Kejayaanmenyediakanpendidikanberkualitimemerlukankerjasamadankomitmenpenuhsemuapihak • Sektorawamdanswasta, individu, komunitidanmasyarakatperlumemainkanperananlebihaktifdalammemenuhi agenda nasionalbagipendidikan

 42. PELAKSANAAN Pendidikan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP 2006-2010)

 43. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010) Penubuhan Jawatankuasa

 44. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010) Model Pelaksanaan PIPP Menambah baik Merancang Melaksana Memantau/Menilai

 45. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010) Tindakan Jabatan/ Bahagian/ JPN/ PPD/PPG Menterjemahkan Pelan Induk Pembangunan KPM Kepada Pelan Tindakan JPN/PPD/PPG & wujudkan jalinan aktif dengan KPM • Melaksana mengikut strategi & tempoh yang ditetapkan • Sediakan pangkalan data sekolah yang komrehensif dan bersepadu • Susun (rank) sekolah mengikut tahap pencapaian • Laksana pelan dengan mengutamakan sekolah yang kritikal • Memantau dan menilai kemajuan • Sediakan instrumen pemantauan dan penilaian • Pantau dan nilai program • Sediakan Laporan Kemajuan Tahunan

 46. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010) Tindakan Jabatan/Bahagian/JPN/PPD • Menterjemah PIPP Kepada Pelan Tindakan Jabatan/ • Bahagian/ JPN/PPD/Sekolah • Mewujudkan jalinan hubungan antara Jabatan/Bahagian/ • JPN/PPD dengan KPM melalui pelantikan seorang • desk officer (Memastikan komunikasi yang cepat, • cekap dan tepat)

 47. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010) Penilaian Kendiri • Semua sekolah wajib menilai tahap kendiri menggunakan SKPM • Sekolah disusun mengikut tahap penilaian SKPM • Pelaksanaan strategi dan pelan tindakan PIPP mengutamakan sekolah yang kritikal (pencapaian SKPM rendah)

 48. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010) Menyediakan Pangkalan Data yang komprehensif dan bersepadu • Semua Jabatan/Bahagian/ JPN/PPD mesti mempunyai pangkalan data komprehensif dan bersepadu • Base line data bermula pada tahun 2006 • Ada pengaliran data dan maklumat yang cepat, cekap dan tepat dari JPN ke KPM

 49. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010) Laporan Kemajuan • Semua jabatan/bahagian/JPN/PPD menyediakan laporan kemajuan mengikut masa yang ditetapkan • Semua kekuatan dan kelemahan program/projek dikenal pasti untuk tindakan seterusnya

 50. PENDIDIKAN DALAM PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP 2006-2010) Agensi Peneraju Bagi Setiap Teras