trvale udr iteln rozvoj l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trvale udržitelný rozvoj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Trvale udržitelný rozvoj

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Trvale udržitelný rozvoj - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Trvale udržitelný rozvoj. Trvale udržitelný rozvoj (Sustainable development). Proces, který splňuje stávající potřeby lidské společnosti, aniž by se dotýkal schopnosti budoucích generací uspokojovat své potřeby. . Trvale udržitelný rozvoj - filozofický princip. Důležité otázky –.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Trvale udržitelný rozvoj


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
trvale udr iteln rozvoj sustainable development
Trvale udržitelný rozvoj (Sustainable development)

Proces, který splňuje stávající potřeby lidské společnosti, aniž by se dotýkal schopnosti budoucích generací uspokojovat své potřeby.

trvale udr iteln rozvoj filozofick princip
Trvale udržitelný rozvoj - filozofický princip
 • Důležité otázky –
 • Postavení člověka ve světě ( etika)
 • Spravedlnost mezi lidmi – geograficky i mezinárodně
 • Obnovení harmonie člověka a přírody
 • Odpovědnost lidí za stav životního prostředí

Řešení

obnovitelné zdr nahradí neobnovitelné

Čerpání obnovitel. Zdrojů trvale udržitelně

Nepřekročení únosné kapacity země

trvale udr iteln rozvoj definice msk ho klubu
Trvale udržitelný rozvoj definice Římského klubu

„stav globální rovnováhy, při které se počet obyvatel Země a kapitál udržují na více-méně konstantní úrovni a tendence působení na růst či pokles těchto veličin musí být pod důslednou kontrolou“

trvale udr iteln rozvoj definice z kon 17 1992 sb o ivotn m prost ed
Trvale udržitelný rozvoj Definice:Zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí

„Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“.

slide7

Trvale udržitelný rozvoj – historický exkurs

1972- Stockholm konference o ŽP ( svoláno OSN)

1962 - Rachel Carsonová- Mlčící jaro (DDT)

Zákony na ochranu ŽP , UNEP

Instituce na ochranu životního prostředí

1972 – Meze růstu I.D. Meadows, Římský klub

požadavek zastavení růstu

1983-1986 – Světová komise pro životní prostředí a rozvoj

G.H. Brundtlandová – vztah mezi hospodářským rozvojem a ŽP

1987 – Naše Společná Budoucnost - Sustainable development

1992 - Světová konference o ŽP v Rio de Janeiru

2002 - Světový Summit o Udržitelném Rozvoji v Johanesburku

trvale udr iteln rozvoj historick exkurs
Trvale udržitelný rozvoj historický exkurs
 • 1972 - dokument tzv. Římského klubu s názvem Meze růstu

„stav globální rovnováhy, při které se počet obyvatel Země a kapitál udržují na více-méně konstantní úrovni a tendence působení na růst či pokles těchto veličin musí být pod důslednou kontrolou“

trvale udr iteln rozvoj historick exkurs9
Trvale udržitelný rozvojhistorický exkurs
 • 1973 - Světová unie ochrany přírody a zdrojů (IUCN) definuje ochranu přírody a přírodních zdrojů za takový způsob řízení přírodních zdrojů a živých organizmů včetně člověka, který zabezpečí dosažení nejvyšší udržitelné kvality života
z kon 17 1992 sb o ivotn m prost ed
Zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí

„Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“.

p t z kladn ch dimenz trval udr itelnosti
Pět základních dimenzí trvalé udržitelnosti.
 • Ekologické hledisko
 • Biofyzikální a socioekonomická dimenze
 • Morální a etická rovina
 • Ekonomický rozměr
 • Politický rozměr
ekologick hledisko
Ekologické hledisko
 • Přírodní únosnost - stanovení limitního prahu využívání přírodního ekosystému
 • Environmentální únosnost - zahrnuje přírodní i člověkem vytvořené prostředí, vychází nejen z citlivosti vůči vnějším vlivům, ale i z ekologické a kulturní hodnoty území
ekologick hledisko14
Ekologické hledisko
 • Sociální únosnost - zhoršení kvality možností a činností člověka ve společnosti
 • Prostorová únosnost - vychází z předpokladu stabilizace počtu jedinců v určitém prostoru při uplatňování regulačních systémů mezi úživnou úrovní ekosystémů a příslušnou strukturou populace
biofyzik ln a socioekonomick dimenze
Biofyzikální a socioekonomická dimenze
 • Úplná recyklace materiálů,
 • Přechod na trvale udržitelný celosvětový energetický systém,
 • Stabilizace nebo snížení úrovně lidské populace,
 • Snížení rozdílu mezi rozvinutými a rozvojovými státy světa,
 • Vytvoření struktury rozhodování založené na obci, která umožní široké koordinované zapojení do rozhodování o společných zdrojích planety,
 • Změna vztahu mezi ekonomickým a ekologickým systémem.
biofyzik ln a socioekonomick dimenze16
Biofyzikální a socioekonomická dimenze

Trvalá udržitelnost je vztah mezi dynamickým lidským ekonomickým systémem a většími dynamickými, ale normálně a pomalu se měnícími ekologickými systémy.

pr nik pot ebn ch zm n pro uplatn n koncepce trvale udr iteln ho rozvoje hrn iarov t 1997
Průnik potřebných změn pro uplatnění koncepce trvale udržitelného rozvoje (Hrnčiarová,T.,1997)

ekonomické environmentální

změny změny

trvale

udržitelný

rozvoj

sociální změny

mor ln a etick rovina
Morální a etická rovina
 • Antropoekologický systém krajiny

V tomto systému není člověk nadřazen přírodě, nýbrž je její nedílnou součástí.

 • Hnutí „hlubinná ekologie“ (deep ecology)
mor ln a etick rovina19
Morální a etická rovina
 • Všeobecné principy konzistentní s touto etikou
  • Lidstvo, ale i ostatní činitelé mimo lidský život mají přirozenou estetickou hodnotu, která převyšuje jejich ekonomickou užitečnost.
  • Biodiverzita a ekologické bohatství mají také přirozenou estetickou hodnotu, která převyšuje jejich ekonomickou hodnotu.
  • Lidé by nikdy neměli zasahovat do přírodních procesů kromě plnění životně důležitých potřeb.
mor ln a etick rovina20
Morální a etická rovina
 • Všeobecné principy konzistentní s touto etikou
  • Kvalita života a ne kvalita věcí je to, co je skutečně důležité a co stojí za ochranu.
  • Lidstvo výrazně zasahovalo a zasahuje do přírody.
  • Růst lidské populace se vymkl kontrole a musí být snížen a regulován.
  • Měly by být vyvinuty vládní strategie zaměřené na ochranu bohatství přírody a vzájemných vztahů v ní.
  • Hlubinní ekologové by měli být aktivisté a pracovat na zavedení výše uvedených principů.
ekonomick rozm r
Ekonomický rozměr
 • Ekologická ekonomie
  • hodnocení ekonomické efektivnosti
  • vztahy mezi náklady a přínosy včetně započítání environmentálních a zdravotních externalit (cena zdraví, čistého vzduchu, cena biopotravin apod.).
politick rozm r
Politický rozměr
 • Ekologická etika a politika
 • Funkce státu při řešení ekologických problémů
agenda 21 hlavn c le v oblasti zem d lstv
Agenda 21 – hlavní cíle v oblasti zemědělství
 • Vyvinout technologie hospodaření nenarušující přírodní prostředí, zvyšující přirozenou půdní úrodnost a ochraňující vodní zdroje a přirozený biologický potenciál území.
 • Upřednostňovat technologie s nízkými vstupy a nízkou spotřebou energie.
 • Zavádět technologie optimalizující vynakládání lidské práce i potenciál živých organizmů.
 • Poskytovat zemědělcům odborné poznatky v oblasti ochrany půdních, vodních a lesních zdrojů, při aplikaci chemických látek i využívání zemědělských odpadů.
index trval udr itelnosti ivotn ho prost ed esi
Index trvalé udržitelnosti životního prostředí – ESI
 • Index trvalé udržitelnosti životního prostředí (ESI)
 • Způsob, jak objektivně srovnat stav životního prostředí v jednotlivých zemích
 • Česká republika v hodnocení ESI
  • 29. místo ze 122 zemí
  • V minulosti největší problémy se znečištěním vzduchu (emise dusíku a síry, spotřeba uhlí a používání automobilů)
index trval udr itelnosti ivotn ho prost ed esi26
Index trvalé udržitelnosti životního prostředí – ESI
 • Porovnává 22 ukazatelů z oblasti životního prostředí i ekonomických podmínek státu.
 • Analýza celkového stavu životního prostředí i ekonomických růstových faktorů v pěti oblastech:
  • komparace životního prostředí
  • snižování znečištění
  • stav společnosti a kvalita institucí
  • zlepšování zdraví populace
  • mezinárodní aktivita na poli životního prostředí
rozd len indik tor setrvalosti
Rozdělení indikátorů setrvalosti
 • fyzikální
 • chemické
 • biologické
 • ekonomické
 • ekologické
 • sociální
fyzik ln indik tory
Fyzikální indikátory
 • charakteristiky půdního prostředí:
  • zrnitostní složení půdy
  • hloubka prokořenitelného půdního profilu
  • specifická objemová hmotnost
  • polní vodní kapacita
  • momentální vlhkost a teplota půdy
  • větrná a vodní eroze
chemick indik tory
Chemické indikátory
 • U chemických indikátorů se především stanovuje obsah celkového uhlíku a dusíku, půdní kyselost a obsah přijatelných živin, potenciálně mineralizovaný dusík resp. potenciální vyplavování dusíku z půdy
biologick indik tory
Biologické indikátory
 • Hustota osídlení
 • Hodnotné biotopy (mokřady, přírodní a polopřírodní TTP, lesy)
 • Partikulární indikátory (vzácné druhy, útvary)
 • Lesy (zalesnění, hospodářské lesy, chráněné lesní porosty)
 • Natura 2000
 • Národní parky
 • Chráněná území, Environmentálně citlivá území
ekonomick indik tory
Ekonomické indikátory
 • Příjmy, zisk (příjem na hlavu, zdroje příjmů)
 • Investice
 • Subvence (formy a rozsah)
 • Majetkoprávní vztahy
 • Cena půdy
ekonomick indik tory33
Ekonomické indikátory
 • Z hlediska zemědělské praxe
 • Úroveň hospodaření a jeho produktivita vzhledem k:
  • ekologickému potenciálu půdy
  • udržování diverzity rostlinných druhů
  • ochraně přírodních zdrojů
  • sociálně-ekonomické životaschopnosti s ohledem na ekonomiku v rozměru regionu a země
ekonomick indik tory regionu
Ekonomické indikátory ( regionu)
 • Srovnání s ostatními regiony, produkčními systémy
 • Strukturální změny hospodaření
 • Rozvoj zemědělských technologií
 • Kooperace mezi venkovskými subjekty
 • Nezisková sféra
 • Užití lokálních zdrojů
 • Zaměstnanost
 • Inovace
 • Infrastruktura (telekomunikace, dopravní síť)
ekologick indik tory
Ekologické indikátory
 • Biotické a abiotické
 • Měření biodiverzity
 • Udržování kvality prostředí a nepřekračování limitů znečištění
ekologick indik tory36
Ekologické indikátory
 • Topografie (utváření krajiny, reliéf, nadmořská výška)
 • Půda (půdní druh, typ, skeletovitost, vlhkostní poměry)
 • Klima (délka vegetačního období, teploty, srážky)
 • Vodní režim (mokřady, výsušná stanoviště)
 • Rizika (záplavy, sesuvy půdy, lesní požáry)
ekologick indik tory zem d lstv a krajina
Ekologické indikátory Zemědělství a krajina
 • LFA
 • Využití půdy (orná půda, pastviny, louky, trvalé porosty)
 • Eroze (vodní, větrná)
 • Meliorace (závlahy, odvodnění)
 • Aplikace pesticidů
 • Užití průmyslových hnojiv
 • Velikost honů
 • Nevyužívaná půda
soci ln indik tory
Sociální indikátory
 • Věk farmářů
 • Změny v podnikání
 • Úroveň vzdělání
 • Populační struktura
 • Poradenství a osvěta
 • Sociální síť
soci ln indik tory populace
Sociální indikátory Populace
 • Osídlení (hustota, trendy, migrace)
 • Věková struktura
 • Zastoupení pohlaví
 • Porodnost / úmrtnost