amortizimi i mjeteve kryesore metodat e amortizimit l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Amortizimi i mjeteve kryesore Metodat e amortizimit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Amortizimi i mjeteve kryesore Metodat e amortizimit

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Amortizimi i mjeteve kryesore Metodat e amortizimit - PowerPoint PPT Presentation


  • 1689 Views
  • Uploaded on

Amortizimi i mjeteve kryesore Metodat e amortizimit. Doktorant, Sokol Domniku. Kuptimi i amortizimit.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Amortizimi i mjeteve kryesore Metodat e amortizimit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kuptimi i amortizimit
Kuptimi i amortizimit
  • Amortizimi paraqet humbjen graduale të vlerës së një aseti[1]në periudha të caktuara kohore. Amortizimi assesi nuk nënkupton shkatërrim fizik të një aseti, mirëpo amortizimi bënë shpërndarjen e vlerës së një aseti në kostot e periudha kontabël, p.sh. nëse një mjet kryesor që na ka mundësuar prodhimin e produkteve ose shërbimeve tona në fillim të vitit kalendarik e ka pasur vlerën 3.000€, në fund të po këtij viti vlera e tij do të bjerë, respektivisht do të amortizohet.

[1]aset – ngaanglishtja “asset”, qënënkuptonpasuriosenëkëtërastnjërënngapasuritë e ndërmarrjes

metodat e amortizimit
Metodat e amortizimit

I dallojmë tri metoda kryesore për kalkulimin e amortizimit, dhe këto janë:

  • a) Metoda drejtvizore ose lineare
  • b) Metoda e saldos zbritëse, ose e bilancit të zvogëluar
  • c) Metoda e sipas njësisë së produktit
m nyra e p rllogaritjes
Mënyra e përllogaritjes
  • metoda drejtvizore: kostoja furnizuese – kostoja e mbetur / vitet (t)
  • metoda saldo rënëse: vlera neto e vitit paraprak x % = shkalla e amortizimit për vit
  • metoda sipas njësisë së produktit: kostoja furnizuese – vlera e mbetur x njësi për vit jetëgjatësia për njësi matëse
shembuj
Shembuj:

1. Me 1 janar 2005 kemi blerë një mjet kryesor në vlerë prej 30.000€. Jetëgjatësia e këtij mjeti supozohet të jetë 4 vite. Kostoja e mbetur supozohet të jetë 4.000€

2. Me 1 Janar 2005 kemi blerë një mjet kryesor në vlerë prej 55.000€. Jetëgjatësia e tij supozojmë të jetë 4 vite.Vlera e mbetur 10.00

3. Me 1 Janar 2005 kemi blerë një mjet kryesor në vlerë prej 50.000€. Norma e amortizimit për vit konstatohet të jetë 22%.

4. Me 1 Janar 2005 kemi blerë një mjet kryesor në vlerë prej 25.000€. Norma e amortizimit për vit konstatohet të jetë 20%. Jetëgjatësia e këtij mjeti supozojmë të jetë 3 vite.

5. Kemi blerë një mjet transportues në vlerë prej 30.000€. Pritet të kalohen 100.000 km me këtë mjet. Vlera e mbetur e këtij mjeti supozohet të jetë 5.000€. Në vitin e parë vetura ka kaluar 30.000km, në vitin e dytë 10.000km, në vitin e tretë 40.000km, dhe në vitin e katërt 20.000km.

slide11

Të gjitha transaksionet shënohen dhe regjistrohen në ditarë, p.sh.

Nëse shpenzimet e amortizimit për një vit janë 5.000€, atëherë në këtë rast