3 mbledhja e mjeteve dhe qasje n mjetet e donator ve n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
3. Mbledhja e mjeteve dhe qasje në mjetet e donatorëve

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

3. Mbledhja e mjeteve dhe qasje në mjetet e donatorëve - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

3. Mbledhja e mjeteve dhe qasje në mjetet e donatorëve. Objektivat e këtij kapitulli : Kuptimi i burimeve të ndryshme të financimit , mekanizmat e financimit dhe proceset e garimit .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '3. Mbledhja e mjeteve dhe qasje në mjetet e donatorëve' - liluye


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3 mbledhja e mjeteve dhe qasje n mjetet e donator ve

3. Mbledhja e mjetevedheqasjenëmjetet e donatorëve

Objektivat e këtijkapitulli:

Kuptimiiburimevetëndryshmetëfinancimit, mekanizmat e financimitdheproceset e garimit.

Mëshumënjohurirrethstrategjivepërmbledhjen e fondevedhemjeteveqëpërdorenpëraplikimepërshpërndarjen e burimevefinanciare.

Kjonjohuriështëthelbësorepërpërmirësiminaftësivetuajapërtëpërgatituraplikacionetëmirapërfinancim.

far sht mbledhja e fondeve fundraising
Çfarë është mbledhja e fondeve (fundraising)?
 • Përkufizimimëigjerë:
 • Mbledhja e fondeveështëprocespërmestëcilitjukeniqasjenëmjetet e nevojshmepërtësiguruarrrjedhjen e tëardhuravepërtëmbështeturaktivitetet e shoqates.
 • Sipaskëtijpërkufizimi, mbledhja e fondeveireferohettëgjithaaktivitetevtekryeranëOShCpërtësiguruarburimet e nevojshmepërtëmbajturdhembështeturorganizatëntuajnëarritjen e qëllimevetësaj.
 • Mësëshpeshiireferohetmbledhjessëfondevengadonatorëtëndryshëm.
 • Përmbledhjen e suksesshëmetëfondeveështë e nevojshmepërtëpërdorurnëmënyrëefektiveresursettuajapërtësynuarburimetspecifiketëfinancimitqëjanënëpërputhje me aktivitetet e organizatëstuaj.
3 1 llojet e financimit n dispozicion p r oshc t burimet private kundrejt atyre publike
3.1 Llojet e financimit në dispozicion për OShC-të (burimet private kundrejt atyre publike)
 • Burimet private janë donacione nga individë, fondacionet dhe/ose kompani.
 • Kontributet në para të gatshme ose kontribute të llojeve tjera janë shpesh në dispozicion menjëherë dhe janë subjekt i rregulloreve të ulëta, kufizimeve në blerjet dhe nevojat e raportimit.
 • Mund të mbështesë aktivitetet e rregullta të OShC, në vend që të lidhen për një program të veçantë. Fondet private në dispozicion mund të përdoret në mënyrë që më plotësisht të përdoren fondet publike që janë në dispozicion e juaj.
 • Megjithatë, fondet nga burime private vështirë arrijnë tek organizatat e shoqërisë civile; ato kërkojnë një qasje në shënjestër, përafrimin e vlerave, dhe shpeshherë marrëdhënie personale, etj dhe janë zakonisht më pak efektive. Përfundim: organizata të shoqërisë civile me shume janë të fokusuara në burimet e financimit publik
rekomandimet themelore p r ata q k rkojn fonde nga burime private
Rekomandimet themelore për ata që kërkojnë fonde nga burime private
 • Shiko për "donatorët e vjetër" - ka nevoje për shumë më pak përpjekje që donator ekzistues te kthehet, se sa qe është e nevojshme që një donator i ri te financoje shoqatën tuaj për herë të parë. Mbani kontakt të informuar ata me buletine, mirënjohje, etj
 • Kerkoni donacione specifike - në qoftë se ju jeni vetëm duke folur për punën e mrekullueshme që ju bëni, atëherë donatorë të mundshëm nuk do të jenë të vetëdijshëm se ju mblidhni donacione. Kërkojuni atyre drejtpërdrejtë dhe ofroni opsione të ndryshme përmes të cilave ata mund të ju përkrahin, duke përfshirë donacionet në naturë dhe kontributet në para të gatshme.
 • Gjeni mënyra për individët dhe organizatat të përfshihen - krijoni mundësi për vullnetarizëm, ofroni donatorëve e juaj të rëndësishëm që te përfshihen ne bordin ekzekutiv të organizatës tuaj, etj.
3 1 llojet e financimit n dispozicion p r oshc t burimet private kundrejt atyre publike vazhdim
3.1 Llojet e financimit në dispozicion për OShC-të (burimet private kundrejt atyre publike - vazhdim)
 • Fondetpublikepërfshijnë:
  • Qeverineqëndroredhelokale,
  • Organizatatmultilaterale (tëtillasiagjencitë e OKB - UNDP, UNICEF dhetëtjera),
  • Komisioni i BE-së, si dhe
  • Organizatatbilateraleqeveritare (si USAID, DFID, SDC, ADA, etj).
  • Njohuritëmiratëdonatorëvedheveçoritë e tyretëveçantaështëshumë e rëndësishme. Para se tëfilloniprocesin e aplikimitpërtëaplikuar, juduhettëkuptonimekanizmat e përdorurngafondet e grantevetëdonatorëvetëorganizatavedhe se sifunksionojnekonkursetpërfinancimin e punës. (Përtëmësuarrrethtyre?)
  • Kombinimiidrejte i strategjisëdhetaktikavepërmbledhjen e fondeveështëçelësiisuksesitdhe do tëndryshojëngaorganizatanëorganizatë.
p rpar sit dhe mang sit e financimit publik
Përparësitë dhe mangësitë e financimit publik
 • Ka disapërparesitëzakonshmetëfinancimitngaburimetpublike:
 • ShumateMundshmetëmëdhateparave
 • Udhëzimetëqarta, proceduratdheafatet
 • Mundtëjetënjëburimipërhershëmifinancimit
 • Fokusiështënëtëmirenpublike
 • Ka, megjithatë, disatë meta:
 • Procesiiaplikimitmundtëjetëikomplikuardhe e afatgjatë
 • Mundtëkërkojnëraportetëgjëra, magazinimitëdhënave, etj.
 • Ajomundtëshoqërohet me objektivashumëtëveçantaqënukjanëtëpëraferta me OShC-të
 • Kryesisht ka konkurrencëtëkonsiderueshme
3 2 nj qasje strategjike p r mbledhjen e fondeve
3.2 Një qasje strategjike për mbledhjen e fondeve
 • Planifikoni në kuadër të planit - strategjia juaj për mbledhjen e fondeve është pjesë e një plani strategjik për organizatën tuaj.
 • Në thelb ka tre hapa :
 • Analiza e situatës aktuale - për të përcaktuar se ku jemi,
 • Paramendimi i të ardhmes se dëshiruar - për të përcaktuar ku ne duam të jemi, dhe
 • Gjetjen e mënyrave për të arritur atje
 • Në varësi të afatit, dallojmë
 • Planifikimi I aktiviteteve, e cila përfshin masa konkrete afatshkurtra për të adresuar problemet aktuale dhe për të arritur, objektivat dhe rezultatet e detajuara dhe të qarta
 • Planifikimi strategjik, i cili përfshin aktivitete të përgjithshme afatgjata dhe afatmesme që kanë për qëllim zgjidhjen e problemeve komplekse dhe arritjen e vizionit më të veçantë, më pak të detajuar apo qëllime strategjike.
strategjit p r mbledhjen e fondeve
Strategjitë për mbledhjen e fondeve
 • Strategjia për mbledhjen e fondeve identifikon :

- të gjitha burimet e mundshme të financimit në mënyrë që të arrijnë qëllimin e kërkuar të rritjes së fondeve, që është një sasi të caktuar të të ardhurave të nevojshme për të mbuluar disa programe, aktivitete ose kostot e financimit të shërbimeve;

 • veprimet që duhet të ndërmerren në mënyrë për të hyrë në burimet e financimit të përcaktuara;
 • Kush do të jetë përgjegjës për marrjen e masave përkatëse, dhe kur;
 • Kostoja e ndërmarrjes se masave të tilla, dhe burime të tjera të cilat janë të nevojshme
 • Strategjia për mbledhjen e fondeve është një dokument i gjallë që stafi, menaxhmenti dhe bordi duhet të rishikojë në mënyrë periodike. Atë duhet zhvilluar përpara se të filloni të aplikoni për grante.
3 3 marrja e fondeve
3.3 Marrja e fondeve
 • Njohuritëmiratëorganizatëstuaj, njëmisiondheviziontëqartë, dhe duke identifikuarpunët per tecilatju I beni mire do t'jundihmojënëtëardhmen duke marrëparasyshburimet e financimit. Kjo do tëndihmojëorganizatëntuajpërtëvendosur se ne çfarëburimetefinancimitdhezbatimin e programevetëcilatjuduhetfokusar.
 • OShC.
 • Per tepozicionuarorganizaten e juajmundtëpërdornielementesi:

- Përvojanërajoninnëtëcilinjuveproni

 • Ekspertizateknike
 • Specializimidemografik
 • Fuqia e resursevetëveçanta
 • Përmbledhjen e suksesshëmetefondeve , juduhetndërtuarmbipikat e fortatëorganizatëssuaj.
3 4 mjetet p r mbledhjen e fondeve
3.4 Mjetet për mbledhjen e fondeve
 • Nëvarësitëpozicionimitteorganizataveteshoqërisëciviledhestrategjinë e sajtëfinancimitmundtëpërdorenmjetetëndryshme. Nëpërgjithësi, këtomjetejanëtëndaranëkategoritë e mëposhtme:
 • Atoqe do tëjumundësojnepërtëkuptuarmëmirëorganizatëntuaj,
 • Atoqëjanëtëangazhuarnëpërpunimin e strategjivetuajaspecifiketëfinancimit
 • Ata qëjupërdornipërqasjenëburimetndërkombëtaretëfinancimit (të BE-së, USAID, etj)
 • Këtomjetepërbëhennganjëpyetësori me vleresimin e pikave, listëkontrolli, analizën SWOT, ushtrimediskutimi, formulare, diagramemerimangë.

Njëburimimirëinformacionidheudhëzime se sitëpërdorninjëduzinëapomëshumëmjetetëposaçmemundtëgjendennëfaqen e internetit e njëprogramitëndihmësteknikepërorganizatat e shoqërisëcivile TASCOwww.tacso.org

rekomandime p r k rkese per financim nga burimet publike p rmes konkursit p r grante
Rekomandime për kërkese per financim nga burimet publike përmes konkursit për grante
 • Aplikonipërnjësasitëarsyeshmedheadekuatetëburimevefinanciare. Kuraplikonipërfinancim, verifkonikërkesat me shtrirjen e buxhetitdhepërcaktoniqëllimin e programit.
 • Nxirrinispecifikat ne propozimet e juaja. Vleresuesiteviewersduantëdinë se si do tëbeniketekjo, se sakushtondhe se siju do tëmonitoronirezultatet.
 • Ndërtoninjërrjettëpartnerëve. Çelësiisuksesitështëgatishmëria e organizatave "përtëpunuarsëbashku me partnerëtpërnjëqëllimtëpërbashkëtdhe duke përdorurpikat e fortatëndryshmetëçdonjeriprejtyre.
 • Tëjenishumëisaktënëtëgjithakërkesatkuraplikonipërgrante. Gabimet e zakonshmeqëndodhinnëaplikimetjanëmungesa e vëmendjesndajçështjevekryesoreapokriteret, tejkalimi I vogeliafatitkohordhedështimipërtëpërmbushurkushtet e aplikimit.
 • Fillonipilotinprojektin me fondevetanakeosefonde private nëseështë e mundur, dhepastajtëkërkonifinancimpërvazhdimin e pilot projektit..
3 5 punimi i projekt propozimeve t kualitetit t lart
3.5 Punimi I projekt propozimeve të kualitetit të lartë
 • Filloni me idetifikimin e mundesiverelevante per fitimin e granteve.
 • Zhvilloni konceptin e programit I cilindertohet ne punen e juajekzistuesedheplotesonkriteret e programit.
 • Treelementekyçetëprojektit (siçilustrohetnëmaterialet e punës) janë:
 • Aktivitetet: duhetpërdorurprojektettuajaekzistueserelevante, përvojen, partneritetetdheinformacionet, samëshumëtëjetë e mundur. Juduhettëzhvilloniqasjenëelementetëtjeratëprogramimitqëkerkonaplikimipërfonde, e qëorganizata e juajnukështë e angazhuaraktualisht. Jumundtëkonsideronitëplotësonikëtoboshllëqe me partneritete me organizatatëtjera
elementet ky e t projektit vazhdimi
Elementet kyçe të projektit – vazhdimi
 • Kosto- Përcaktonimadhësinë e programit, duke përfshirëbuxhetin, mbulimgjeografik, kohëndhepersonelin e nevojshem.
 • PlaniM&V – sëfundi, tëbëninjë plan përmonitorimindhevlerësiminqëpërfshinnjëvlerësimtënumrittëpërgjithshëmtëqëllimeveqëjubesoni se programijuajmundtëarrijë. Ky plan gjithashtu ka nevojëpërtëpërcaktuar se sipërllogaritenobjektivat, percjelletprogresidhematenefektetet.
 • Tëtreketoelementemundtëshfaqetsinjëmatriksikornizeslogjike (veçanërishttërëndësishëmpërfondet e BE).
 • Gjatezhvillimintemodelit, disaelementetëaktiviteteve, kostovedheobjektivatduhettëjenëtënderlidhurangushtë.
3 6 zbatimi
3.6 Zbatimi
 • Juduhetpërtëndërtuardhepërtëruajturnjëreputaciontëfortëdhezbatuestëbesueshem - financiminëtëardhmen do tëvaretnëmasëtëmadhenërezultatet e kaluara. A keniarriturtëgjithaqëllimet? Ështëzbatimiishtenëpërputhje me planin?
 • A ka shoqatajuajpërvojërelevantenë PCM?
 • A jenitenjohur me rregullatdheproceduratzbatuesetënjëorganizateqëofronburimefinanciare (nërastin e fondevetë BE-PRAG-u, nërastin e financimit bilateral qëmundtëjetërregullat e Qeverisësë SHBA, etj)?
 • Nërasttënjëkonfliktitëmundshëm midis rregullavekombëtaredheatoqëkërkohenngadonatori - rregullparesoreshteaplikimiirregullavemëtërrepta.
3 7 disa fjal rreth rrjeteve
3.7 Disa fjalë rreth rrjeteve
 • Psetaniflitetkaqshumënëlidhje me krijimin e rrjeteve? Ndoshtasepseatofunksionojne! Mëshumëpërrrjetetnëmoduletpëravokimin, porjanëtërëndësishmeedhepërfinancim.
 • Rrjetimiështënjëngaaktivitetet e rëndësishmetëçdoOShC. Nëpërmjetrrjeteve, ju do tërrisnishansettuajpërtëmarrëfonde - ju do tëidentifikonipartnerëtëmirëpërprojektpropozimeosepërtëpranuarpropozimin e partnerëvepëraplikimtëpërbashkët.
 • Siç u përmendmëlart, fushatatmëefektiveavokuesezakonishtpërfshijnënjërrjettëorganizatave me qëllimetëngjashme.
dobit e rrjeteve
Dobitë e Rrjeteve

√ Percjellniqëckapondodh

√ Audienca e gatshmepëridetëtuaja√ Me kushtmbështetjepërveprimettuaja√ Qasja e siguruarndajburimeve / aftësivetëndryshme√ Bashkimiiburimevetëkufizuarapërnjëqëllimtëpërbashkët√ Arritja e gjëraveqëdisaorganizatadheindividënukmundtëarrijnë – fuqia e numrave√ Krijimi I njethelbi per veprimdhepërtëtërhequrrrjetet e tjera√ zgjerimiibazëssëpërkrahjes