Fel i fastighet - PowerPoint PPT Presentation

monty
fel i fastighet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fel i fastighet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fel i fastighet

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Fel i fastighet
206 Views
Download Presentation

Fel i fastighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fel i fastighet

 2. Felsystemet i JB • Köpets konstruktion • Feltidpunkten – ”vid köpet” • Försämringar mellan avtal och tillträde • JB 4:11 och 4:12 • Säljaren = ”vårdplikt” • 4:11 – olyckshändelser eller skador vållade av 3:e man • 4:12 – säljarens vanvård eller eget vållande

 3. Felbegreppet • Konkreta fel • JB 4:19 1st 1:a ledet • Abstrakta fel – ”normal standard” • Fysiska/faktiska fel • JB 4:19 1st 2:a ledet • Rättsliga fel • JB 4:15, 16, 17, 21, 24 • Rådighetsfel • JB 4:18

 4. Rättsliga fel • Bestående lagfartshinder, 4:15 • Inteckningar/panträtter, 4:16 • Andra rättigheter, 4:17 1st • Fastighetstillbehör, 4:17 2st • Säljarens hemulsansvar, 4:21 • Dubbelöverlåtelser, 4:24

 5. Bestående lagfartshinder; 4:15 • Normal standard: säljaren = rätt ägare • Hinder som inte är ”avhjälpbara” • Exempel: säljaren inte rätt ägare eftersom • Hans eget förvärv - ogiltigt tex pga bristande formkrav • Hans eget förvärv - hävts tex pga utebliven betalning

 6. Bestående lagfartshinder, forts • Fel föreligger inte om köparen gör ett godtrosförvärv enl 18 kap – då beviljas ju lagfart • JB 18:1, 18:3 • Fel föreligger • om köparen inte gör ett godtrosförvärv och • rekvisiten i 4:15 är uppfyllda (köparen – i god tro)

 7. Andra rättigheter; 4:17 1st • ”annan rättighet än i 4:16” • Hyra, servitut etc • Normal standard = ska ej finnas okända rättigheter • Fel föreligger om • Fastigheten ”besväras”: om rättigheten blir bestående efter köp enligt 7:11-14 • Köparen är i god tro

 8. Fastighetstillbehör; 4:17 2st • Normal standard = det som ”ser ut” som tillbehör enligt 2:1-3 ska vara det • Fel föreligger om • presumtionen enl 2:4 eller 2:5 bryts • Köparen är i god tro

 9. Rådighetsfel; 4:18 • Normal standard = köparen ska fritt kunna råda över fastigheten • Exempel på fel: myndighetsbeslut riktade mot fastigheten som sådan • Fel föreligger om • Beslutet förelåg vid köpet • Köparen var i god tro

 10. JB 4:19, konkreta fel • ”Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet” • Renodlade garantier eller enuntiationer • Säljaren ska ha lämnat uppgifterna • Kan vara muntliga eller skriftliga • Kan avse alla ”typer” av fel • Har köparen undersökningsplikt? • Kan köpare trots erhållen garanti åberopa sådant han faktiskt kände till?

 11. JB 4:19, fysiska fel/faktiska fel • ”Om fastigheten annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet” • Vad är objektivt sett normal standard? • Bedömningsfaktorer • Husets ålder • Byggtyp • Byggmaterial • Husets användning • Priset • Vem har utfört renoveringen?

 12. Fysiska fel/faktiska fel, forts • Felet måste ha funnits vid köpet • Felansvaret omfattar inte följdskador • Köparen har en omfattande undersökningsplikt • Säljaren har ingen generell upplysningsplikt

 13. Köparens undersökningsplikt • Gäller enbart fysiska egenskaper • Bortfaller normalt vid uttryckliga garantier/enuntiationer • OBS! dvs ej alltid! • ”en lekmans ögon” • Ska anpassas efter objektet

 14. Köparens undersökningsplikt, forts • Vid felsymton/varnande besked – plikten utökas • Vid lugnande besked – plikten minskar • Omfattar ej ”inbyggda fel” • Kan köpare som helt struntat i undersökningen ändå åberopa fel?

 15. Dolda fel • Sådana som köparen inte kunde upptäcka • Säljaren ansvarar fullt ut • Undantag: vid full friskrivning

 16. Friskrivningsklausuler • Grauers: • Egenskapsfriskrivningar • Påföljdsfriskrivningar • Fullständiga friskrivningar

 17. Säljarens ”upplysningsplikt” • Ingen generell sådan finns • ”Upplysningsplikt” finns dock om • Säljaren friskriver sig fullständigt från alla fel och påföljder • Om säljaren kände till felet, men det var dolt för köparen • Ger köparen rätt till skadestånd • Sviktligt förfarande från säljaren sida

 18. Övrigt om 4:19 • Kan ibland även tillämpas i andra sammanhang • ”uppsamlingsregel” pga formuleringen i den abstrakta delen