Fel i fastighet - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fel i fastighet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fel i fastighet

play fullscreen
1 / 10
Fel i fastighet
156 Views
Download Presentation
arden
Download Presentation

Fel i fastighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Fel i fastighet 19 § Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tilläm-pas vad som sägs i 12 § om köparens rätt att göra av-drag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller för-lusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst.    Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastig-heten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastig-heter samt omständigheterna vid köpet. Lag (1990:936).

  2. Säljarens och köparens rättigheter och förpliktelser 12 § Har fastigheten efter köpet skadats eller försämrats genom säljarens vanvård eller vållande, får köparen gö-ra avdrag på köpeskillingen eller, om skadan är av vä-sentlig betydelse, häva köpet. Han har dessutom rätt till ersättning för skada.    Väckes ej talan om hävning inom ett år från det tillträ-det skedde, är rätten till sådan talan förlorad, om ej säl-jaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och he-der. Lag (1990:936).

  3. I köpekontraktet återfinns en besiktningsklausul med följande lydelse. Säljaren ger köparna rätt att på köparnas bekostnad låta utföra en över-låtelsebesiktning enligt JB 4:19 på fastigheten före 2004-09-03 kl: 18. Vid köparens rätt till frånträde enligt nedan, äger köparna då ej rätt att åberopa fel, brister eller skador som utan svårighet hade kunnat upp-märksammats eller som kan anses motsvara vad köparna haft skälig an-ledning att förvänta sig bl a med ledning av fastighetens ålder och skick. Framkommer härvid grava fel eller brister där totala reparationskostna-den överstiger 38.000 kr äger köparna, om säljaren ej avser att åtgärda fel och brister före tillträdesdagen eller medger nedjustering av köpeskil-lingen med skäligt belopp och därest förutsättningar föreligger enligt ovan, rätt att frånträda detta avtal. Samtliga prestationer skall härvid återgå. Köparna skall vid begäran om frånträde senast 2004-09-06 kl 12.00, informera säljaren och handläg-gande fastighetsmäklare om de fel och brister eller skador köparna öns-kar åberopa som grund för frånträde samt skälig kostnad att fackmässigt åtgärda dessa

  4. Säljaren ger köparen rätt att på egen bekostnad, låta besiktiga fastigheten med certifierad besiktningsman senast den 2005-10-18. Om besiktnings-mannen anmärker på fukt/mögelskador, konstruktions-, material- eller utförandefel med av besiktningsmannen beräknad åtgärdskostnad som överstiger 40 000 kr, har köparen rätt att låta köpet återgå. Återgår köpet, har köparen rätt att omgående få tillbaka betald handpenning och ingen av parterna har rätt till skadestånd av andra parten. Vid sådan köparens rätt till återgång av köpet, får inte åberopas fel eller skador som kan an-ses motsvara vad köparen haft skälig anledning förvänta sig, bland annat med ledning av fastighetens ålder, skick och pris (enl. tidigare genom-förd besiktning 2005-08-16). Köparen ska vid begäran om köpets åter-gång, om besiktning skett och förutsättningar enligt ovan föreligger, se-nast den 2005-10-19 skriftligen, med kopia av besiktningsprotokollet, informera säljaren och fastighetsmäklaren om de fel och/eller skador köparen önskar åberopa som grund för sin begäran om återgång, samt av besiktningsmannen beräknad skälig kostnad att fackmässigt åtgärda dessa.

  5. Överlåtelse av del av fastighet Fastighet: Del av fastigheten Småstad Berga 1:3 på bifogad karta markerad med blå färg. Äkta makar/sambor Underskrifter: Ovanstående säljares och äkta makars/sambors egenhändiga namnteckningar bevittnas. Fullmakter

  6. I det aktuella köpekontraktet § 16 finns följande återgångsklausul. Köparna skall låta besiktiga fastigheten av parterna godkänd besiktningsman. Köpet sker därav under förutsättning att besiktningsman ej finner allvarliga fel eller brister i byggnaden som avviker från normal standard och vad som kan förväntas med hänsyn tagen till fastighetens ålder och normalt slitage. Vid fel eller brister som avviker från vad som ovan sagts gällande normal standard, fas-tighetens ålder och slitage, och överstiger en reparationskostnad om totalt 20000 kr, äger Säljarna i första hand rätt att avhjälpa felet innan tillträdesdagen, i and-ra hand äger Köparna rätt att åberopa återgång av köpet. Köparens hävningsrätt vad gäller reklamation vid fel föreligger endast i det fall som säljaren avböjer att åtgärda fel som avviker från normal standard och vad som kan förväntas med hänsyn tagen till fastighetens ålder och normalt slitage. Begäran om häv-ning skall göras i omedelbar anslutning till att säljaren avböjer att åtgärda fel-aktigheter (senast tre dagar efter säljarens besked). Besiktningsprotokoll och reklamation skall vara framförd till mäklarföretaget A senast fem dagar efter besiktning. Besiktningen skall vara utförd senast 14 dagar efter kontraktets un-dertecknande. I det fall som köparen/na underlåter att besiktiga fastigheten inom angiven tidsfrist skall denna klausul anses som verkställd efter att tids-fristen för besiktning utgått

  7. I köpekontraktet som är daterat den 14 december 2003 finns följande villkor (§ 14). Som förutsättning gäller även att Anders Larsson och hans dotter Frida Larsson kan övertaga hyreskontraktet på lägenhe-ten som tillhör Rune Berglund och Lisa Berglund belägen på Norrbölegatan 17. Köpeskillingen uppgår till 2 000 000 kr. I tilläggsavtal till köpekontrakt undertecknat den 2 april 2004 har parterna avtalat om följande. Köpare och säljare har enats om att förutsättningen i § 14 i köpekontrakt dat 2003-12-14 skall förlängas till 2004-10-01. Skulle förutsättningen ej upp-fyllas skall köparna till säljarna erlägga ett belopp på 200 000 kronor.

  8. I ett köpekontrakt daterat den 2 februari 2005 anges följande under rubriken Tillträdesdag. Enligt överenskommelse, preliminärt senast 2005-09-01. Senast tre månader före preliminär tillträdesdag lämnar säljaren besked om definitiv inflyttningsdag