Linnade Liit ametniku pilgu läbi - PowerPoint PPT Presentation

linnade liit ametniku pilgu l bi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Linnade Liit ametniku pilgu läbi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Linnade Liit ametniku pilgu läbi

play fullscreen
1 / 12
Linnade Liit ametniku pilgu läbi
223 Views
Download Presentation
azia
Download Presentation

Linnade Liit ametniku pilgu läbi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Linnade Liit ametniku pilgu läbi Toomas Sepp Tallinna linnasekretär

 2. Miks on vaja Linnade Liitu?

 3. Seadusjärgsed eesmärgid • kohaliku omavalitsuse üldisele arengule kaasaaitamine • liikmete esindamine ja ühishuvide kaitsmine • liikmete koostöö edendamine ja ühistegevuse korraldamine • liikmetele seadusega pandud ülesannete paremaks täitmiseks võimaluste loomine

 4. Liidu ülesanded–igapäevane tegevus (1) • liikmete ühishuvide esindamine ja kaitsmine lähtudes põhiseadusest, seadustest ja Euroopa kohaliku omavalitsuse hartast • omavalitsusliku haldussüsteemi arengule kaasaaitamine demokraatia ja võimu detsentraliseerimise põhimõtete alusel, lähtudes kodanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades kohalike omavalitsuste erisusi

 5. Liidu ülesanded– igapäevane tegevus (2) • liikmete esindamine rahvusvahelistes organisatsioonides • väliskoostöö ja -sõprussidemete arendamine • liikmetevahelise koostöö korraldamine ja ühisprojektide koordineerimine • omavalitsusametnike nõustamine ning nende teadmiste ja ametioskuste täiendamine

 6. Liidu ülesanded– igapäevane tegevus (3) • Koolitus • Ühishuvide esindamine: seisukohad seaduseelnõudel kohta, eelarve läbirääkimised

 7. Linnade Liit, poliitikud ja ametnikud • Ootused • Panused • Ajaressurss

 8. Mida teha edasi …

 9. Mida teha ? (1) • Koolituses • Aktiivsele positsioonile • Ühisfirma - koolituskeskus? • Koostööprogrammid teistega • Materjalid veebilehele • V/L päevad – koolitusüritus • Paremate saavutuste kirjeldused • Põhjamaade kogemuse import • Tudengite praktikabaasiks – ka lõputööde teemad • Valdkonniti koolitused, atesteerimised

 10. Mida teha ? (2) • Koostöös teistega • Kõrgkoolid – ELL võiks olla praktikabaasiks • Oma tegevuse tutvustamine (Brüssel ja Eesti) • Maaomavalitsuste Liit – ühinemine: mitte kas, vaid millal ? • Riigilt ühisprojektideks finantsabi taotlemine • Ühisprojektid partnerorganisatsioonide huvides (IT, KOS) • Valdade/linnade päevad

 11. Mida teha ? (3) • Infovahetuses • Veebilehel valdkonniti “korrad”, selgitused • (Välis)projektide läbiviimine • Kohaliku omavalitsuse populaarsuse tõstmiseks vabariiklikus lehes (TV-s) pideva rubriigi loomine kajastamaks saavutusi ja ettevõtmisi

 12. Ei loe, kas oled väike või suur- loeb linnade kootöö- kui kõige juur !