Perekonna rollist ja mõjudest... Marika Ratnik Lastekaitse Liit, peretöö valdkonna juht - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Perekonna rollist ja mõjudest... Marika Ratnik Lastekaitse Liit, peretöö valdkonna juht PowerPoint Presentation
Download Presentation
Perekonna rollist ja mõjudest... Marika Ratnik Lastekaitse Liit, peretöö valdkonna juht

play fullscreen
1 / 25
Perekonna rollist ja mõjudest... Marika Ratnik Lastekaitse Liit, peretöö valdkonna juht
406 Views
Download Presentation
dermot
Download Presentation

Perekonna rollist ja mõjudest... Marika Ratnik Lastekaitse Liit, peretöö valdkonna juht

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Perekonna rollist ja mõjudest... Marika Ratnik Lastekaitse Liit, peretöö valdkonna juht Lastekaitse Liidu missiooniks on aidata kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele.

 2. Lapse õiguste konventsioon Artikkel 3 2. Osalisriigid seavad eesmärgiks tagada lapsele tema heaoluks vajalik kaitse ja hooldus, arvestades tema vanemate, seaduslike hooldajate või teiste tema eest seaduslikult vastutavate isikute õigusi ja kohustusi ning võtavad selleks kasutusele kõiki vastavaid seadusandlikke ja administratiivmeetmeid.

 3. Lapse õiguste konventsioon Artikkel 18 1. Osalisriigid rakendavad kõik jõupingutused kindlustamaks selle põhimõtte tunnustamist, et mõlemad vanemad vastutavad ühiselt lapse üleskasvatamise ja arendamise eest. Vanematel või teatud juhtudel seaduslikel hooldajatel lasub esmane vastutus lapse üleskasvatamisel ja arendamisel. Lapse huvid peavad olema nende tähelepanu keskpunktis. 2. Käesolevas konventsioonis esile toodud õiguste tagamiseks ja edendamiseks osutavad osalisriigid vanematele ja seaduslikele hooldajatele kasvatuskohustuste täitmisel asjakohast abi ja kindlustavad lastele mõeldud hooldusasutuste, - institutsioonide ja -teenistuste arengut.

 4. Lapse õiguste konventsioon Artikkel 32. 1. Osalisriigid seavad eesmärgiks tagada lapsele tema heaoluks vajalik kaitse ja hooldus,arvestades tema vanemate, seaduslike hooldajate või teiste tema eest seaduslikult vastutavate isikute õigusi ja kohustusi ning võtavad selleks kasutusele kõiki vastavaid seadusandlikke ja administratiivmeetmeid.

 5. Perekonna rollist ja mõjudest... Et laps saaks olla laps vajab ta kedagi, kellele laps olla. Keegi peab kandma tema sõltuvust, vajadusi, tundeid, poolikust ja nõrkusi. Last ümbritseva vanemlikkuse määrast sõltub, kuidas ta ennast oma sisemise vanemlikkusega ümbritsema hakkab. Kui teda on austatud ja tema tundeid on märgatud, kui tema vajadusi on oluliseks peetud ja teda on kaitstud, siis saab temast inimene, kes näeb oma tundeid ja võtab oma vajadusi tõsiselt. Inimene kohtleb ennast suuresti samamoodi, nagu tema vanemad teda on kohelnud. (Tommy Hellsten)

 6. Perekonna rollist ja mõjudest... Perekonna psüühiline elastsus- suhetele põhinev elastsus perekonnas, mis toetab perekonna võimet efektiivselt toime tulla igapäevaelus esile kerkivate stressoritega, muutustega. Võtmeprotsessid: uskumuste süsteem (hoiakud, veenumused, uskumused, eelarvamused, loovus, optimism, tähenduse omistamine “ebaõnnele” organisatsiooniline mudel (seotus, paindlikkus, järjepidevus, avatus muutustele, partnerlus paarisuhtes ja lapsevanematena) Kommunikatsioonimustrid (selged sõnumid, emotsioonide väljendamine, koostöös probleemide lahendamine, eesmärgile orienteeritus, oskus abi küsida, proaktiivne positisoon ehk kriiside ennetamine) (Kalil A. 2003. Family Resilience and Good Child Outcomes. A Review of the Literature. Raising Children in New Zealand. )

 7. Perekonna rollist ja mõjudest... Alkoholi probleem perekonnas on tähtis, sest perekonna esmaseks funktsiooniks on lapsele turvalise (kasvu) keskkonna loomine, mis toetab tema tervet arengut, sotsialiseerumist ja hariduse omandamist. Alkoholi probleem perekonnas on tähtis, sest perekonna esmaseks funktsiooniks on kõikide pereliikmete füüsilise, psühholoogilise, sotsiaalse ning majandusliku turvalisuse ja heaolu tagamine.

 8. Perekonna rollist ja mõjudest... Lapsed kirjutavad... ...paljudel isadel on häda alkoholiga. Kui ta purjus oli, ei rääkinud ma temaga, vältisin kuna ta oli minu jaoks ebameeldiv. Alati kui temaga kodus olin pidin teda valvama, et ta alkoholi või lõhaõlisid ei jooks. Alkoholisõltuvuse tõttu suri mu isa. See oli mu elu kõige julmem hetk. .... Nii kirjutas 15 a. Liina (nimi muudetud)

 9. Perekonna roll ja mõjud... Lapse hooletusse jätmine... Hooletusse jätmist on defineeritud, kui lapsevanema või lapse eest hoolitseja tegemata jätmist, mille tulemuseks on füüsilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed ja kognitiivsed kahjustused lapsele. De Panfilis & Salus (1992) on identifitseerinud kolm hooletusse jätmise kategooriat: --- füüsiline- toit, riided, peavari, meditsiiniteenused, hügieen, mittepiisav järelevalve --- hariduslik- koolikohustuse täitmine, akadeemiline edukus koolis, --- emotsionaalne-hoolitsemine, kiindumussuhe, sotsialiseerumise toetamine.

 10. Perekonna rollist ja mõjudest... Lapsevanema kohustus ja vastutus on olla oma lapse mõjutaja tema väärtushinnangute kujundamise osas. Lapsevanem on lapse jaoks ümbritseva keskkonna mõjutuste ja info vahendaja, erinevate sõnumite “tõlkija” ja selgitaja, argumenteerija. Lapsevanem on lapsele rollimudelite kujundaja.

 11. Perekonna rollist ja mõjudest, .... Lapsevanem on lapse tervisekäitumise kujundaja . Sõnade ja tegude kooskõlalisus “käitu minu sõnade, mitte minu tegude järgi”... (?) Lapsevanem vahendab lapsele sobivaid hoiakuid terviseriski tegurite (alkohol, tubaks, jne ) osas... .

 12. Perekonna rollist ja mõjudest, .... Koolieelik 3- 4 a Sotsiaalsed oskused (vastutuse võtmine, probleemide lahendamise oskus, ...). Lapsevanema käitumuslik eeskuju (laps õpib selles vanuses jäljendamise teel), ... . Aktiivne eluviis, tervislik toitumine, vastutustundlik alkohli tarbimine. Koolieelik 4- 7 a Diskussioonid, näidete varal vestlused, ... . Huvi keha vastu- “kuidas hoida keha tervena”.

 13. Perekonna rollist ja mõjudest, .... Kooliiga 8- 11 a Faktiteadmised, “ei” ütlemine, sõprade survele vastu seismine, “ise ja õigete” otsuste tegemine,... . Sõbralikud vestlused teemal “lapsed proovivad, tarbivad alkoholi, ...” . Mitte kohutmõistev suhtumine lapse küsimustesse, lapse mõtteavaldustesste , avatud diskussioonid lapsega... .

 14. Perekonna rollist ja mõjudest, .... Teismeliseiga 12- 17 a Enese- hinnnag Usaldus Avatud, aktsepteeriv suhtlemisstiil Hoolimine Stressi juhtimise tehnikad Faktid (Allikas: Alchol as a cause of family problem. European alcohol policy alliance.)

 15. Perekonna rollist ja mõjudest, .... Lapsevanem vajab juhendamist, suunamist, ... Kas meil on täna piisavalt lapsevanemale suunatud infomaterjale? Kas meil on lapsevanematele suunatud koolitusi piisavalt? Kas lapsevanem julgeb pöörduda spetsialistide poole abi saamiseks ?

 16. Perekonna rollist ja mõjudest, .... lapsele , .... Füüsiline ja psühholoogiline tervis Stress, depressiivsus Meeleoluhäired Kõrgenenud ärevus Söömishäired Unehäired Abitus, üksindus, kergesti ärritatavus, süütunne, Väärkohtlemise kogemus

 17. Perekonna rollist ja mõjudest, .... lapsele, ... Füüsiline ja psühholoogiline tervis Mure vanemate pärast, loojalsuse säilitamise püüd, valetamine, varjamine Destruktiivsed käitumismustrid Probleemid alkoholiga, teiste uimastitega Kiusamise ohvriks langemine Akadeemilise edukuse langemine

 18. Perekonna rollist ja mõjudest, .... lapsele, ... Koduvägivald Vanemate vahelised konfliktid Vanemate ambivalentsus ja vasturääkivused vanema rolli täitmisel Lahtus, ühest või mõlemast vanemast “ilma jäämine” (Allikas: Alchol as a cause of family problem. European alcohol policy alliance)

 19. Perekonna rollist ja mõjudest, .... täiskasvanuna, ... Mehed, ... madalam haridustase isiksuslik haavatavus abielu ebaõnnestumine kõrgem suremus Naised, ... abielu ebaõnnestumised terviseriski käitumine kõrgem suremus (Allikas: Alchol as a cause of family problem. European alcohol policy alliance)

 20. Perede sh laste abistamise võimalikkusest... partnerlus vanemate ja lastega lapse heaolu pidev jälgimine aus ja avatud suhtlemine abi saamise võimalused vanemate informeeritus võimalikust abist (abi, meditsiiniline abi, teenused) vanemate aktiivne kaasatus vanemate teadlikkus tagajärgedest vanemate soovide, seisukohtade ära kuulamine regulaarsed kohumised perega vanemluse toetamine perekonnavõrgustiku kaasamine pidev perekonna toimetuleku hindamine

 21. Perede sh laste abistamise võimalikkusest... hinnangutest ja sildmistamisest vaba lähenemine spetsialistide vaheline infovahetus konfidentsiaalsuse reegleid järgides regulaarsed juhtimiarutelud

 22. Perede sh laste abistamise võimalikkusest... Alkoholiprobleemiga pereliige ja tema lähedased, ... perearst, eriarstid tugigrupid töökollektiiv perekonnavõrgustik (sh päritoluperekond) mtü-d (teenused, vabatahtlikud) lastekaitsespetsialist (+ toetavad teenused)

 23. Perede sh laste abistamise võimalikkusest... Lapsed, ... Grupitöö Toetusgrupid Individuaalne nõustamine Sõbrateenus Lapse tugiisik Kool Huvikoolid, huviringid Koos Lapsevanematele suunatud toetavate teenuste ja tegevustega

 24. Mida Lastekaitse Liit plaanib ? Seminar lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatele “Kuidas toetada peret ja lapsi, kui vanematel on alkoholiprobleem” Infomaterjalid lapsevanematele, kuidas rääkida, ....

 25. Tänan !