Karjääriteenused homme - kus, kuidas, kellega? LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 2009 - PowerPoint PPT Presentation

karj riteenused homme kus kuidas kellega linnade ja valdade p evad 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Karjääriteenused homme - kus, kuidas, kellega? LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Karjääriteenused homme - kus, kuidas, kellega? LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 2009

play fullscreen
1 / 21
Karjääriteenused homme - kus, kuidas, kellega? LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 2009
165 Views
Download Presentation
herman-colon
Download Presentation

Karjääriteenused homme - kus, kuidas, kellega? LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Karjääriteenused homme - kus, kuidas, kellega?LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 2009 Mare Lehtsalu Karjääriõppe juhtivspetsialist SA INNOVE 18.02.2009

 2. Miks? • Praegu elab enamus maailma arenenud riikidest läbi töö, karjääri ja karjäärijuhtimise olemuse muutust. • Kaasaegne maailmakäsitlus - igal inimesel on karjäär. Karjäär – elus edenemine kõigi elurollide omavahelises kooskõlas. • Riikide edu või ebaedu sõltub järjest enam nende riikide üksikisikute haridustee ja tööeluga seotud otsustest ja valikutest – karjäärivalikutest.

 3. Kuidas edu saavutada? • Info- ja teadmusühiskonnas peab inimene olema mitte üksnes suuteline muutustele kiiresti reageerima, vaid nendeks valmis olema. • Valmisolek, see on adekvaatne enesehinnang, maailmas toimuvate protsesside mõistmine ja aktiivne osalemine elukestvas õppes.

 4. Kuidas seda saavutada? Hästitoimiv karjääriteenuste süsteem on üks olulisemaid tegureid, mis võimaldab elukestva õppe muuta kõigi jaoks reaalsuseks. Tänu sellele on võimalik ühiskonna inimressurssi tööturul parimal viisil rakendada, viies inimeste oskused ja huvid kokku töö- ja õppimisvõimalustega. Tööturupoliitika elluviimisel ja sotsiaalse heaolu edendamisel on karjääriteenustel väga oluline roll. Majandusalase Koostöö ja Arendamise Organisatsioon (OECD) 2001

 5. Oodatud tulemus – ”õige” inimene “õiges” kohas Eesti konkurentsi-võime tõus maailma-turul Majanduslik edu Tööandjate ootused Karjääriteenused Inimeste soovid, unistused, võimalused Toetuste, abirahade vähenemine Inimesed on rahul, õnnelikud

 6. Karjääriteenuste ülesanne • Karjääriteenuste osutajate kitsas roll on noorte inimeste aitamine tööturule sisenemisel ja töötute tööturule tagasi toomine. • Karjääriteenuste osutajate oluliselt vastutusrikkam ülesanne on aidata inimestel (inimressursil) elukestvalt leida ja säilitada tööelus oma potentsiaalile optimaalseim rakendus. • See on hädavajalik riigi konkurentsivõimelise majandusarengu ja sotsiaalse heaolu saavutamiseks.

 7. Karjääriteenused • Riiklikud karjääriteenuste süsteemid on kõigis arenenud riikides • Karjääriteenuste süsteem Eestis: • Karjäärinõustamine • Karjääriinfo vahendamine • Karjääriõpe

 8. Haridus- ja Teadus-ministeerium Õpilased, üliõpilased, noored (7. – 26. a) Sotsiaalministeerium Registreeritud töötud ja tööotsijad, koondamis-teate saanud töötajad, töötavad täiskasvanud KarjääriteenusedEestis Erasektor: Töövahendus, värbamis- ja konsultatsiooniteenused Interneti-põhised teenused

 9. Osa noorsootööst Maakondlikud teavitamis- ja nõustamiskeskused Teeviit, Intellektika ja maakondlikud messid Osa formaalharidusest Läbiv teemaTööalane karjäär ja selle kujundamine i RÕK-s Valikaine võimalusel Karjääriteenused haridussektoris • Ülikoolide karjääriteenistused

 10. Kolm teenust isiku vaates KARJÄÄRI- NÕUSTAMINE Karjäärinõustaja KARJÄÄRIINFO Infospetsialist Trükised, konsultatsioonid, Rajaleidja jms veebilehed KARJÄÄRIÕPE Karjääri- koordinaator, õpetajad

 11. Kas erinevad teenused on vajalikud • Pikaajaliste sihtide seadmiseks, oma soovide ja ühiskonna vajaduste oskuslikuks kokkusobitamiseks ei piisa noortele üksnes informatsioonist ja karjäärinõustaja abist. • On vaja luua tingimused, et õpilased saaksid formaalhariduslike õpingute raames omandada oma elutee juhtimiseks olulised teadmised ja oskused. • Kas selleks on vajalik viia riiklikesse õppekavadesse sisse vastav kohustuslik ainetund – karjääriõpetus? Jah, kui usaldame arenenud riikide kogemusi.

 12. Olukord Eestis täna • Suurenev tööpuudus, nagu kogu maailmas. • Karjääriteenuste otseses võimuses ei ole uusi töökohti luua. • Lahendus? Milliseid spetsialiste vajatakse Eesti tööturul? Kas kõrgharidusega spetsialiste või kutsehariduse erialade lõpetanuid? • Ühest tõde ei ole. • Ka karjäärispetsialistid ei ole selgeltnägijad, majandus muutub järjest vähem prognoositavaks. • Lahendus? Enamus (80%) uusi ideid on täna veel sündimata. • Olulisim karjääriteenuse ennetav ülesanne – aidata noortel inimestel avastada oma potentsiaal, ergutada loovust ja ettevõtlikkust.

 13. Jõudude ühendamine – tegevuste jätkusuutlikkus Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi koostöölepe karjääriteenuste arendamiseks 12. märts 2008

 14. Koostöökokkulepe sisu • Eesmärk: tagada kõigile inimestele kvaliteetsete karjääriteenuste kättesaadavus; • Vajadus tagada karjääriteenuste pakkumise ja arendamise koordineeritus ning lõimitus erinevate nõustamis-valdkondadega • Kavandada Euroopa Sotsiaalfondi rakendamist perioodil 2008-2013

 15. Karjääriteenuste Arenduskeskus • Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove üksus, kelle põhitegevus on karjääriteenustearendamine. • Sarnased keskused teistes EL riikides, tegevuse algus 1998 Nimemuutus 2009 aastal (varem Karjäärinõustamise Teabekeskus) • Karjääriteenuste arendamine läbi erinevate projektide, programmide koostöös rahvusvahelise võrgustikuga. • Sihtrühm: karjääriteenuseid osutavad spetsialistid - karjäärinõustajad, karjääriinfo spetsialistis, karjäärikoordinaatorid, õpetajad

 16. Karjääriteenuste süsteemi arendamise programm 2007-2013 • Koostöö tihendamine erinevate osapooltega • Kolme teenuse arenduses optimeerimise põhimõte • Koostöökogu – toetav funktsioon

 17. Programmi põhitegevused • teenuste pakkumise, laiendamine, piirkondlikud mudelid • süsteemi koordineerimine tagamaks lõimitus • kvaliteedi hindamissüsteemi väljatöötamine ja elluviimine • metoodika arendamine, ühtne pakett • spetsialistide koolitussüsteemi väljatöötamine ja koolituste pakkumine

 18. Karjääriõpe üldhariduses – väljakutsed ja võimalused (pilootkoolidega koostöös) • Karjääriõpe läbiva teemana pole piisav • Aineõpetajad on vähe integreeritud, vajavad tuge teema sidumisel ainesse, koolitust, ametite ja tööturu alast informatsiooni. • Rahvusvaheline ekspert Tony Watts: läbiv teema - ideaal, mida on keeruline saavutada, ülimalt ressursimahukas. • Kohustuslik või valikaine aine riiklikus õppekavas? • Keeruline, õppekava on tihe. • Karjääriõppe tegevuskava ja karjäärikoordinaatori ametikoht • Koondatud kõik karjääriõppe tegevused ja kasutatavad ressursid. • Meeskonnatöö, koordineeritud koostöö tegevuste läbiviimisel koolis. • 1 lisanädal ettevõtete külastuseks, projektide läbiviimiseks jms ?

 19. Kohaliku omavalitsuse võimalused • Kool on võtmetähtsusega lüli karjääriteenuste süsteemis • KOV kooli omanikuna väga oluline lüli • Finantse on vähe. Jah. • Kas on muid vahendeid ja võimalusi? • Õpetajate informeeritus, ettevalmistus läbiva teema Tööalane karjäär ja selle kujundamine käsitlemiseks • Ainesektsioonide töös teema käsitlemine • Koolijuhtide teadlikkuse tõstmine

 20. Kohaliku omavalitsuse võimalused • Koostöö erinevate osapoole vahel • Kuidas viia noored tööelulelähemale, näidata neile reaalset tööelu “seestpoolt” • Vabatahtlike algatused noorte ettevõtlikkuse kujunemise toetuseks • Piirkondlikud noorte teavitamis- ja nõustamiskeskused • Osapoolte ühine soov on, et • noored mõtleksid tulevikule varem, kui liiga hilja – riigieksameid valides! • noortel oleks kõrgem õpimotivatsioon, mis muuhulgas ennetab koolist väljalangevust • Karjääriteenuste Arenduskeskuselt sisuline jametoodiline tugi ning KOV tasandil karjääriteenuste kasuteguri teadvustamine.

 21. Tänan! Täiendav informatsioon:SA Innove koduleheküljelt - www.innove.eeMare Lehtsalu699 8057; 52 87 867