PARAMOS KAIMO PLĖTRAI ĮŽVALGOS 2014–2020 METŲ LAIKOTARPIUI - PowerPoint PPT Presentation

paramos kaimo pl trai valgos 2014 2020 met laikotarpiui n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PARAMOS KAIMO PLĖTRAI ĮŽVALGOS 2014–2020 METŲ LAIKOTARPIUI PowerPoint Presentation
Download Presentation
PARAMOS KAIMO PLĖTRAI ĮŽVALGOS 2014–2020 METŲ LAIKOTARPIUI

play fullscreen
1 / 96
PARAMOS KAIMO PLĖTRAI ĮŽVALGOS 2014–2020 METŲ LAIKOTARPIUI
219 Views
Download Presentation
arch
Download Presentation

PARAMOS KAIMO PLĖTRAI ĮŽVALGOS 2014–2020 METŲ LAIKOTARPIUI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PARAMOS KAIMO PLĖTRAI ĮŽVALGOS 2014–2020 METŲ LAIKOTARPIUI

 2. LIETUVOS RESPUBLIKOS PARTNERYSTĖS SUTARTIS (PS) Oficialiai Europos Komisijai pateikta 2014-02-04 Strategija „Europa 2020“ Nacionalinė pažangos strategija „Lietuva 2030“ Nacionalinės pažangos programa (2014–2020 m.) (ESF, ERPF, SaF, EŽŪFKP, EJRŽF ir kitos ES finansinės priemonės bei nacionalinis finansavimas), nurodomos ilgalaikių valstybės prioritetų įgyvendinimo kryptys, numatomas ES finansinės paramos panaudojimas ilgalaikiams valstybės prioritetams įgyvendinti PARTNERYSTĖS SUTARTIS pateikta 2014-02-04 Kitų ES politikų finansinėmis priemonėmis finansuojami projektai Kaimo plėtros programa turi būti pateikta 2014-05-04 ETBT veiksmų programos Žuvininkys-tės veiksmų programa Nac. biudžeto lėšos TEN projektai ES struktūrinės paramos veiksmų programa ERPF, ESF, SF EŽŪFKP EJRŽF ERPF

 3. ES paramos kaimo plėtrai tikslai ES prioritetai kaimo plėtrai P1. Skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse P2. Didinti visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą ir ūkių perspektyvumą Skatinti žemės ūkio konkurencingumą; Užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; Siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo kūrimą ir rėmimą. P3. Skatinti maisto grandinės organizavimą ir rizikos valdymą žemės ūkyje P4. Atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo žemės ūkio ir miškininkystės priklausančias ekosistemas P5. Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose P6. Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse

 4. 2014–2020 M. KAIMO PLĖTROS FINANSINĖ PERSPEKTYVA • Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. planuojamas biudžetas – 6,804 mlrd. Lt, iš jų: • ES dalis – 5,569 mlrd. Lt; • LT dalis – 1,235 mlrd. Lt. • Privalomi įsipareigojimai: • Ne mažiau kaip 5 proc. (priimtas sprendimas skirti 6 proc.) EŽŪKPF lėšų turi būti skiriama LEADER programai (334,2 mln. Lt); • Ne mažiau kaip 30 proc. (1 mlrd. 683 mln. Lt) EŽŪKPF lėšų turi būti skirta klimato kaitos švelninimui bei prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato, ekologinio ūkininkavimo ir išmokų vietovėms, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, priemonėms. • Kiti KPP 2004 – 2006 ir 2007 – 2013 m. tęstiniai įsipareigojimai – 277 mln. Lt. • Ne daugiau kaip 4 proc. (222,8 mln. Lt) EŽŪKPF lėšų Techninei pagalbai. • Veiklos lėšų rezervas (performance reserve) – 6 proc. (334,2 mln. Lt) • Lėšų likutis –3,052 mlrd. Lt., o su valstybės biudžeto lėšomis 3,590 mlrd. Lt.

 5. LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 M. PROGRAMOS PRIEMONĖS • Žinių perdavimas ir informavimo veikla (14 str.); • Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos (15 str.); • Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės schemos (16 str.); • Investicijos į materialųjį turtą (17 str.); • Ūkio ir verslo plėtra (19 str.); • Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse (20 str.); • Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą (21-26 str.); 8. Gamintojų grupių ir organizacijų įsikūrimas (27 str.); 9. Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (28 str.); • Ekologinis ūkininkavimas (29 str.); • Su „Natura 2000“ susijusios išmokos (30 str.); • Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių (31 str.); • Bendradarbiavimas (35 str.); • Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimas (37 str.); • LEADER programa (II antraštinė dalis, 2 skirsnis).

 6. PARAMA MOKYMUI IR KONSULTAVIMUI

 7. PARAMA ŽINIŲ PERDAVIMUI IR INFORMAVIMO VEIKLAI Skirta 84,11 mln. Lt Pateiktos 204 paramos paraiškos už 90 mln. Lt 60,93 mln. Lt 2007–2013 m. 2014–2020 m.

 8. PRIEMONĖ ,,ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA“(14 str.)

 9. PARAMA KONSULTAVIMO PASLAUGOMS, ŪKIO VALDYMO IR ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOMS Skirta 21,819 mln. Lt Pateiktos 4083 paramos paraiškos už 19,781 mln. Lt 15,82 mln. Lt 2007–2013 m. 2014–2020 m.

 10. PRIEMONĖ ,,KONSULTAVIMO PASLAUGOS, ŪKIO VALDYMO IR ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOS“ (15 STR.)(1)

 11. PRIEMONĖ ,,KONSULTAVIMO PASLAUGOS, ŪKIO VALDYMO IR ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOS“ (15 STR.)(2)

 12. PARAMA ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ GAMYBAI

 13. PARAMA ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOMS Skirta 7 872 mln. Lt. Pateiktos 174 Planuojama įsisavinti – 5 733 mln. Lt. 6,093 mln. Lt 2007–2013 m. 2014–2020 m.

 14. PRIEMONĖ ,,ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS“ (16 str.) (1)

 15. PRIEMONĖ ,,ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS“ (16 str.)(2)

 16. PARAMA INVESTICIJOMS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ

 17. INVESTICIJOS, GERINANČIOS BENDRUS ŽEMĖS ŪKIO VALDOS REZULTATUS IR TVARUMĄ= ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMAS 1 604 mln. Lt (iš jų – 55 mln. Lt naudojama finansų inžinerijai).Pateikta11 610 paramos paraiškų, už 2 140 mln. Lt 1 382,28 mln. Lt (įskaitant 150 mln. Lt iš veiklos lėšų rezervo) 2007–2013 m. 2014–2020 m.

 18. PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIS „INVESTICIJOS, GERINANČIOS BENDRUS ŽEMĖS ŪKIO VALDOS REZULTATUS IR TVARUMĄ“ (17 STR.) (1)

 19. PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIS „INVESTICIJOS, GERINANČIOS BENDRUS ŽEMĖS ŪKIO VALDOS REZULTATUS IR TVARUMĄ“ (17 STR.) (2)

 20. PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIS „INVESTICIJOS, GERINANČIOS BENDRUS ŽEMĖS ŪKIO VALDOS REZULTATUS IR TVARUMĄ“ (17 STR.) (3)

 21. PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIS „INVESTICIJOS, GERINANČIOS BENDRUS ŽEMĖS ŪKIO VALDOS REZULTATUS IR TVARUMĄ“ (17 STR.) (4)

 22. PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIS „INVESTICIJOS, GERINANČIOS BENDRUS ŽEMĖS ŪKIO VALDOS REZULTATUS IR TVARUMĄ“ (17 STR.) (5)

 23. PARAMA ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMUI 511 mln. Lt Pateiktos 276 paramos paraiškos už 715,605 mln. Lt 390 mln. Lt, įskaitant 30 mln. Lt veiklos rezervus 2007–2013 m. 2014–2020 m.

 24. PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIS „INVESTICIJOS, SUSIJUSIOS SU SUTARTIES I PRIEDE NURODYTŲ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMU, RINKODARA“ (17 STR.) (1)

 25. PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIS „INVESTICIJOS, SUSIJUSIOS SU SUTARTIES I PRIEDE NURODYTŲ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMU, RINKODARA“ (17 STR.) (2)

 26. PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIS „INVESTICIJOS, SUSIJUSIOS SU SUTARTIES I PRIEDE NURODYTŲ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMU, RINKODARA“ (17 STR.) (3)

 27. PARAMA ŽEMĖS ŪKIO VANDENTVARKAI 307 mln. Lt Pateikta 410 paramos paraiškų už 419 mln. Lt 300 mln. Lt, įskaitant 67,92 mln. Lt veiklos rezervus 2007–2013 m. 2014–2020 m.

 28. PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIES „ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PLĖTRA IR PRITAIKYMO INFRASTRUKTŪRA“ VEIKLA„VANDENTVARKA“ (17 str.) (1)

 29. PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIES „ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PLĖTRA IR PRITAIKYMO INFRASTRUKTŪRA“ VEIKLA„VANDENTVARKA“ (17 str.) (2)

 30. PARAMA ŽEMĖS KONSOLIDACIJAI 55,8 mln. Lt 39 paramos paraiškos už 37,14 mln. Lt 40 mln. Lt 2007–2013 m. 2014–2020 m.

 31. PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“VEIKLOS SRITIES „ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PLĖTRA IR PRITAIKYMO INFRASTRUKTŪRA“ VEIKLA „ŽEMĖS KONSOLIDACIJA“ (17 STR.)(1)

 32. PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIES „ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PLĖTRA IR PRITAIKYMO INFRASTRUKTŪRA“ VEIKLA „ŽEMĖS KONSOLIDACIJA“ (17 STR.)(2)

 33. FINANSINĖS PRIEMONĖS (Bendrųjų nuostatų reglamento 37–46 str.)

 34. PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI 214,902 mln. Lt (301,673 mln. Lt po lėšų perskirstymų) Gautos 2457 paramos paraiškos už 326,65 mln. Lt 223 mln. Lt 2007–2013 m. 2014–2020 m.

 35. PRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITIS „PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI“ (19 STR.) (1)

 36. PRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITIS „PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI“ (19 STR.) (2)

 37. PRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITIS „PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI“ (19 STR.) (3)

 38. PARAMA SMULKIŲ ŪKIŲ PLĖTRAI Lėšos 95,79 mln. Lt Pateikta 10741 paramos paraiška už 90 mln. Lt 48,74 mln. Lt 2007–2013 m. 2014–2020 m.

 39. PRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITIS „PARAMA SMULKIEMS ŪKIAMS“ (19 STR.) (1)

 40. PRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITIS „PARAMA SMULKIEMS ŪKIAMS“ (19 STR.)(2)

 41. PRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ (19 STR.) VEIKLOS SRITIS „PARAMA SMULKIEMS ŪKIAMS“(3)

 42. PRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITIMS: „PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE“, „PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI KAIMO VIETOVĖSE“ (19 STR.)

 43. NAUJA VEIKLOS SRITISPRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITIS „PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE“ (19 STR.) (1)

 44. NAUJA VEIKLOS SRITISPRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITIS „PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE“ (19 STR.) (2)

 45. PRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITIS „PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI KAIMO VIETOVĖSE“ (19 STR.) (1)

 46. PRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI“ (19 STR.) (2)

 47. PRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITIS „PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI“ (19 STR.) (3)

 48. PRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITIS „PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI“ (19 STR.) (4)

 49. PRIEMONĖ „PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMO ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ (20 STR.)

 50. PRIEMONĖ „PAGRINDINIŲ PASLAUGŲ IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ (20 STR.) (1)