Regionální inovační strategie MSK 2014-2020 (RIS 3 MSK) - PowerPoint PPT Presentation

region ln inova n strategie msk 2014 2020 ris 3 msk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regionální inovační strategie MSK 2014-2020 (RIS 3 MSK) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regionální inovační strategie MSK 2014-2020 (RIS 3 MSK)

play fullscreen
1 / 52
Regionální inovační strategie MSK 2014-2020 (RIS 3 MSK)
237 Views
Download Presentation
nayda-cobb
Download Presentation

Regionální inovační strategie MSK 2014-2020 (RIS 3 MSK)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Regionální inovační strategie MSK 2014-2020(RIS3 MSK) Červen 2014

 2. Úvod do problematiky národní a krajské RIS/RIS3, implementační struktura • Realizované aktivity RIS MSK od roku 2009 • Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje • Akční plán • Marketing RIS3 MSK • Další postup OBSAH

 3. Úvod do problematiky národní/krajské RIS/RIS3

 4. Co je to RIS3? • Strategie inteligentní výzkumné specializace (smart specialisation strategy) • Zaměření na VaV oblasti se silným inovačním potenciálem (dosažení kritické velikosti), a to v tradičních i nových výzkumných oborech • Proč RIS3? • Ex-ante kondicionalita EK k čerpání prostředků na VaVaIz nových OP 2014-2020 (OP PIK, OP VVV, OPZ) RIS3 ? S3? RIS?

 5. Národní RIS3 • MŠMT, Národní koordinační rada, Facilitátor Krajské RIS3 • annexy (přílohy národní RIS3), práce koordinují S3 manažeři RIS3 MSK • již od roku 2009, zpracovatel ARR (v partnerství s dalšími subjekty) RIS3 v ČR

 6. RIS3- Implementace

 7. Zodpovědná za přípravu RIS3 MSK je Agentura pro regionální rozvoj, a.s., RIS3 manažer RIS3 MSK (doplnění stávající RIS MSK 2010-2020): a) annex (zkrácená verze - příloha národní RIS3) b) kompletní dokument RIS3 MSK Vzniká a realizuje se v partnerství s firmami, univerzitami a dalšími (krajská Rada pro inovace) Bude hotova do června 2014 Jak je na tom RIS3 našeho kraje?

 8. Regionální RIS3 RIS3 MSK - Implementace Odbor RRCKÚ Administrace dotačních titulů

 9. Krajský annex RIS3 vs. RIS3 MSK

 10. Finanční podpora VaVaI z rozpočtu MSK

 11. Realizované aktivity RIS MSKod roku 2009 do současnosti

 12. Krajské dotační programy (20 mil. Kč/rok od roku 2009): • Inovační vouchery • Podpora vytváření pracovních míst ve VaV ve firmách • Podpora start-ups v podnikatelských inkubátorech • Podpora studentů – začínajících podnikatelů • Fond mikropůjček pro zakládání a rozvoj spin-offs a inovativních start-ups (Kraj + Ostrava) • Podpora zřizování mezinárodních výzkumných týmů (akvizice zahraničních výzkumných pracovníků do MSK) • Stipendia pro doktorandy a absolventy doktorského studia Vybrané aktivity dosud realizované

 13. Výzkumná centra OP VaVpI (VŠB-TUO) • IT4Innovations – národní centrum excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií (1,83 mld. Kč) • IET - centrum pro transfer technologií v oblasti energetického využití odpadů a hodnocení dopadů těchto technologií na ŽP (257 mil. Kč) • ENET – VaV technologií pro přeměnu paliv, zejména odpadů a alternativních paliv, na tepelnou a elektrickou energii a její efektivní využívání (385 mil. Kč) • INEF - VaV činnosti v oblasti energetického využití odpadů, vývoje technologií pro sledování prašných nanočástic, výrobu tepla a kogeneraci (171 mil. Kč) • ICT - výzkum problematiky těžby a užití energetických surovin i dalšího využití horninového prostředí při zajištění udržitelného rozvoje (339 mil. Kč) Vybrané aktivity dosud realizované

 14. Vybrané aktivity dosud realizované Mezinárodní akce - Brokerage Events • Biomedicína a biotechnologie (2011) • Elektromobilita a další alternativy ekologické dopravy v městských aglomeracích (2012) • Moderní materiály v průmyslu a lékařství (2013) • Integrované bezpečnostní systémy (2014) Kulaté stoly na aktuální témata, například k problematice financování inovačního podnikání, vždy se zapojením odborníků/expertů z praxe

 15. Vybrané aktivity dosud realizované • Poradenské služby pro začínající podnikatele – studenty, ale nejen ty • Vzdělávání v inovacích – kurzy, semináře – na témata jak řídit vývojové aktivity ve firmě, jak předvídat technologický vývoj v daném odvětví – vždy se zapojením odborníků z praxe • Podpora technického vzdělávání – již od mateřských a základních škol

 16. Představení RIS3 MSK

 17. Globální cíl: Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích Prioritní oblasti: • Vertikální • znalostní = technologické domény • Horizontální • průřezové aktivity Globální cíl, prioritní oblasti

 18. Schéma annexu / RIS3 MSK

 19. Strategický cíl v horizontální prioritní oblasti A: Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací Specifické cíle (SC): SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové činnosti SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a kolaborativního výzkumu ve výzkumných organizacích SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-offs a inovativních start-ups SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných aktivit interdisciplinárního rozměru SC A5 – Podpora přílivu investic v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (jen v RIS3 MSK) Horizontální prioritní oblasti A – Transfer technologií

 20. Strategický cíl v horizontální prioritní oblasti B: Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Specifické cíle (SC): SC B1 – Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů o znalostní ekonomice SC B2 - Zvýšení odborné kvalifikace a dalších dovedností lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji SC B3 - Zvýšení mobility lidských zdrojů ze zahraničních znalostních institucí a firem do MSK SC B4 – Zvýšení počtu absolventů technických oborů a identifikace technických talentů Horizontální prioritní oblastiB – Lidské zdroje

 21. Strategický cíl v horizontální prioritní oblasti C: Posílení postavení MSK v mezinárodní tvorbě a výměně technologického know-how Specifické cíle (SC): SC C1 – Zvýšení intenzity navazování mezinárodních kontaktů a účasti v mezinárodních iniciativách a projektech VaV SC C2 – Zvyšování informovanosti malých a středních firem o trendech vývoje technologií a zahraničních trhů SC C3 – Zvýšení exportních aktivit malých a středních inovačních firem Horizontální prioritní oblasti C - Internacionalizace

 22. Horizontální prioritní oblasti D – Koordinace a implementace RIS Strategický cíl v horizontální prioritní oblasti D: Zvýšení efektivity koordinace subjektů inovačního systému MSK Specifické cíle (SC): SC D1 – Zajištění strategického řízení realizace RIS MSK SC D2 – Zajištění výkonné realizace RIS MSK SC D3 – Zvýšení propagace a medializace výsledků výzkumu a vývoje a RIS MSK

 23. Pokročilé materiály a materiály s nízkou energetickou náročností, jejich vývoj, výroba a technologie zpracování (vč. využití nanotechnologií) a vzájemného spojování (slitiny, ušlechtilé oceli, kompozity, hliník, plasty, přírodní materiály) • Speciální stroje, zařízení a technologické postupy průmyslové automatizace pro výrobu a zkušebnictví • Mechatronické systémy a zařízení (vč. souvisejícího modelování a simulací) • Regenerativní medicína, genomika a nové přístupy při analýze dat Nově v RIS3 MSK : technologické domény

 24. Zpracování a využití druhotných surovin a odpadů v podmínkách ostravské aglomerace (s využitím infrastruktury původních těžebních zařízení, bývalých průmyslových objektů – brownfields, aj.), vývoj bezodpadových výrobních technologií • Smart grids a smart cities s využitím specifik MSK v procesu změn jeho technologického profilu - geotermální energie, metan, kogenerace a akumulace, podzemní infrastruktura • Integrované bezpečnostní systémy (vývoj komplexních bezpečnostních systémů pro soukromý i veřejný sektor) se zahrnutím prvků environmentální prevence a ochrany (škodliviny, epidemiologické jevy) • Superpočítačové metody pro řešení inženýrských úloh, aplikace v přírodních a technických vědách, modelování a simulace jevů a situací s dopadem na lidskou činnost Nově v RIS3 MSK : technologické domény

 25. Akční plán RIS3 MSK

 26. Akční plán RIS MSK • Jedná se o konkrétní aktivity / projekty • Akční plán = zásobník projektů vzniklých v interakci s partnery • Financování: • operační programy (OP PIK a OP VVV) • krajský rozpočet • další zdroje (Horizont, Cosme…) • (MŠMT na projectdevelopment, do budoucna tzv. „Smart Accelerator“)

 27. Akční plány RIS3 MSK a annexu RIS3 – 2 typy: • Rámcové = na období 2015 – 2020 • Dílčí dvouleté (první 2015 – 2016) • Rozdíl mezi AP k RIS3 MSK a AP k annexu RIS3? • Do AP k annexu RIS3 zařazeny pouze projekty financované z OP • Kritéria pro zařazení projektu do AP: • Projekt časově zapadá do období 2015-2016 • Projekt je v souladu s cíli a výzkumnými směry • Projekt je připraven k realizaci (vyplněná fiše) • Akční plány projednává RpI, pak jde do Zastupitelstva kraje ke schválen • Mapování = sběr fiší– probíhá nově on-line formou (jednoduchý přístup pro editaci, nutné pouze připojení na internet) Způsob řešení AP v MSK

 28. Typy intervencí (1) 1. Národní projekty • Individuální projekty podávané do národních výzev • Role S3 manažera/kraje: obvykle žádná, ale možnost využít financí na projectdevelopment, pokud je projekt zařazen do AP 2. Krajské projekty (dotační tituly) • Žadatelem kraj, který dotační titul buď implementuje přes přímo řízený subjekt nebo sám • Role S3 manažera/kraje: aktivní role při přípravě dotačních titulů, zajištění koordinace, dohled nad přípravou

 29. Typy intervencí (2) 3. Národní projekty s krajským vlivem • Individuální systémové projekty podávané do národních výzev • Role S3 manažera/kraje: aktivní role při přípravě projektu, zajištění koordinace mezi regionálními partnery, dohled nad přípravou • Zpravidla budou vybrány 2-3 projekty pro kraj, které budou doporučeny

 30. Akční plán - plánpřípravy • 20.5. – spuštěna online evidence projektů do AP • 2. a 3.6. – 2x „konzultační odpoledne“ – možnost konzultovat své záměry na ARR (zařazení projektu do AP 2015-2016, vyplnění fiše) • 16. 6. – termín pro registraci projektů do AP 2015-2016(upřesnění/konkretizace projektových záměrů – vyplnění projektových fiší (vzor MŠMT) – pouze u projektů do AP 2015-2016) • Do konce července – finalizace Akčního plánu (rámcového i dvouletého)

 31. Akční plán – projektová fiše Položky k vyplnění ze strany nositele projektu: • Název projektu, zdůvodnění a popis projektu, Cíl projektu • Výstupy projektu • Výsledek - jak projekt přispěje k naplnění cíle? • Rozpočet • Partneři • Odpovědnost za realizaci/financování • Plán aktivit a jejich harmonogram ARR doplní tyto položky: • Oblast změny (horizontální priorita), strategický a specifický cíl, vertikální priorita (technologická doména)

 32. Akční plán - stávající stav zásobníku Obsahuje záměry: • z mapování projektů (terénní šetření v 1. pololetí 2013) • sesbírané přes on-line formulář (leden-duben 2014) • emailem, na jednáních… Aktuální stav k 30.4.2014: • Celkem v „zásobníku“ cca 150 - 200 záměrů • V současnosti cca 6 krajských dotačních titulů (viz další PPT), které vycházejí z diskusí na kulatých stolech k AP konaných v únoru 2014

 33. Příklady navržených projektů • Mieloma - biobankovnictví, bionformatické a genomické centrum • Seed fond MSK • Výzkumné programy (válcování, přesné strojní díly, hladinoměry) • Pyro-Tec, technologie pro zpracování odpadních plastů • Nové technologie RFID (monitorování dopadů na ŽP, distribuční/logistické procesy ve firmách) • Vzdělávací kursy s účastí zahraničních výzkumných pracovníků • Podpora polytechnického vzdělávání a práce s talenty • Regionální program podpory studia technických a přírodovědných oborů na SŠ a VŠ • Brokerage Events • Senzorické systémy a moderní diagnostika pro HomeCare

 34. Marketing/propagace RIS3 MSK

 35. Cíl: • podpora zájmu o výzkumné a inovační aktivity • prezentace inovačního potenciálu kraje uvnitř i vně regionu A také… • přispívat ke zlepšování image kraje Propagace inovací

 36. Společné používání loga RIS • Zveřejňování informací o akcích na partnerských webech a webu www.rismsk.cz • Tipy na inovační podniky či „inovační“ osobnosti – zveřejnění na webu, případné tipy novinářům • Inovační presstripy • Soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje Propagace inovací

 37. Články jak v novinách, reportáže v televizi • Inovační soutěž MSK 2013 - články v novinách (HN) a vysílání v ČT, pozitivní reakce zúčastněných firem • Rozjíždí se spolupráce s novináři – zasílání tipů na články Co se už povedlo ?

 38. Inovační presstripy • Navštívili jsme: • Hella Autotechnik s.r.o., Elcom a.s., Lanex a.s., VÚHŽ a.s., Dodávky automatizace, spol. s r.o • BORCAD cz s.r.o., PRIMUS CE, Roper Engineering s.r.o.,Ingeteama.s. • BIC Ostrava, ING Corporation, ElvacEkotechnika, SkyParagliders, OCHI- INŽENÝRING Inovační firma Moravskoslezského kraje Záštita náměstka hejtmana kraje Harmonogram soutěže Ceny Marketing soutěže Žádost o součinnost zdroj / zpracoval(a):

 39. Inovační presstripy • Články v tisku: • VTP Ostrava • Lanex – ihned.cz • Hella Autotechnik s.r.o., - ihned.cz • Hella Autotechnik s.r.o. II - ihned.cz • Články v HN Inovační firma Moravskoslezského kraje Záštita náměstka hejtmana kraje Harmonogram soutěže Ceny Marketing soutěže Žádost o součinnost zdroj / zpracoval(a):

 40. Díky tipům pro novináře… Inovační firma Moravskoslezského kraje Záštita náměstka hejtmana kraje Harmonogram soutěže Ceny Marketing soutěže Žádost o součinnost Zajistili jsme ČTK, MF Dnes, Právo, bude i v ČT Petr Uličný z Ostravy– sestrojil inteligentní myš na ovládání různých el. zařízení (PC, světla, mobil) pro handicapované. zdroj / zpracoval(a):

 41. ….. se Mouthmouse objevil v tisku • Novinky cz • Mladá fronta DNES - Moravskoslezský kraj, 4.5.2013 • Právo, 4.5.2013 • iDnes • Česká televize ze dne 30. 5. 2013 • Česká televize - události ze dne 15. 3. 2014 • Česká televize - Dobré ráno ze dne 3. 4. 2014 • Deník ze dne 13.5.2014 • ČR 1, Radiožurnál, Leonardo Inovační firma Moravskoslezského kraje Záštita náměstka hejtmana kraje Harmonogram soutěže Ceny Marketing soutěže Žádost o součinnost zdroj / zpracoval(a):

 42. Inovační soutěž 2013 - 2.2.2014 v ČT - reportáž o podpoře inovací v MSK (Události v regionech – víkend) • Reportáž najdete na stránkách ČT v čase 13:35. Soutěž Inovační firma MSK 2013

 43. Inovační soutěž 2013 - inovační firmy v Hospodářských novinách Soutěž Inovační firma MSK 2013

 44. Další postup…

 45. Již hotovo… Projednání v komisích, výborech, na workshopech a kulatých stolech: únor – květen 2014 Projednání v Radě pro inovace: květen 2014 Projednání v radě kraje: květen 2014 Projednání v zastupitelstvu kraje: červen 2014

 46. Annex RIS3 MSK • hotov, zapracovány připomínky, připraven ke schválení • souhlasné stanovisko RpI v květnu • schválení zastupitelstvem kraje v červnu • Akční plán bude dopracován do konce července RIS3 MSK • obsahově širší než annex, vlastní struktura, cíle • zadána SEA • dokončení v červenci • schválení zastupitelstvem v září • Akční plán bude dopracován do konce července Annex/RIS3 MSK

 47. Platformy (pracovní skupiny) Nové platformy: • Návrh členů • Návrh konkrétních aktivit a činností • Návrh způsobu fungování zapojení členů Rady pro inovace Červenec 2014