region ln inova n strategie msk 2014 2020 ris 3 msk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regionální inovační strategie MSK 2014-2020 (RIS 3 MSK) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regionální inovační strategie MSK 2014-2020 (RIS 3 MSK)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Regionální inovační strategie MSK 2014-2020 (RIS 3 MSK) - PowerPoint PPT Presentation


 • 228 Views
 • Uploaded on

Regionální inovační strategie MSK 2014-2020 (RIS 3 MSK). Červen 2014. Úvod do problematiky národní a krajské RIS/RIS3, implementační struktura Realizované aktivity RIS MSK od roku 2009 Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje Akční plán Marketing RIS 3 MSK Další postup.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Regionální inovační strategie MSK 2014-2020 (RIS 3 MSK)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Úvod do problematiky národní a krajské RIS/RIS3, implementační struktura

 • Realizované aktivity RIS MSK od roku 2009
 • Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje
 • Akční plán
 • Marketing RIS3 MSK
 • Další postup

OBSAH

slide4

Co je to RIS3?

 • Strategie inteligentní výzkumné specializace (smart specialisation strategy)
 • Zaměření na VaV oblasti se silným inovačním potenciálem (dosažení kritické velikosti), a to v tradičních i nových výzkumných oborech
 • Proč RIS3?
 • Ex-ante kondicionalita EK k čerpání prostředků na VaVaIz nových OP 2014-2020 (OP PIK, OP VVV, OPZ)

RIS3 ? S3? RIS?

slide5

Národní RIS3

 • MŠMT, Národní koordinační rada, Facilitátor

Krajské RIS3

 • annexy (přílohy národní RIS3), práce koordinují S3 manažeři

RIS3 MSK

 • již od roku 2009, zpracovatel ARR (v partnerství s dalšími subjekty)

RIS3 v ČR

slide7

Zodpovědná za přípravu RIS3 MSK je

Agentura pro regionální rozvoj, a.s., RIS3 manažer

RIS3 MSK (doplnění stávající RIS MSK 2010-2020):

a) annex (zkrácená verze - příloha národní RIS3)

b) kompletní dokument RIS3 MSK

Vzniká a realizuje se v partnerství s firmami, univerzitami a dalšími (krajská Rada pro inovace)

Bude hotova do června 2014

Jak je na tom RIS3 našeho kraje?

slide8

Regionální RIS3

RIS3 MSK - Implementace

Odbor RRCKÚ

Administrace dotačních titulů

slide12

Krajské dotační programy (20 mil. Kč/rok od roku 2009):

 • Inovační vouchery
 • Podpora vytváření pracovních míst ve VaV ve firmách
 • Podpora start-ups v podnikatelských inkubátorech
 • Podpora studentů – začínajících podnikatelů
 • Fond mikropůjček pro zakládání a rozvoj spin-offs a inovativních start-ups (Kraj + Ostrava)
 • Podpora zřizování mezinárodních výzkumných týmů (akvizice zahraničních výzkumných pracovníků do MSK)
 • Stipendia pro doktorandy a absolventy doktorského studia

Vybrané aktivity dosud realizované

slide13

Výzkumná centra OP VaVpI (VŠB-TUO)

 • IT4Innovations – národní centrum excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií (1,83 mld. Kč)
 • IET - centrum pro transfer technologií v oblasti energetického využití odpadů a hodnocení dopadů těchto technologií na ŽP (257 mil. Kč)
 • ENET – VaV technologií pro přeměnu paliv, zejména odpadů a alternativních paliv, na tepelnou a elektrickou energii a její efektivní využívání (385 mil. Kč)
 • INEF - VaV činnosti v oblasti energetického využití odpadů, vývoje technologií pro sledování prašných nanočástic, výrobu tepla a kogeneraci (171 mil. Kč)
 • ICT - výzkum problematiky těžby a užití energetických surovin i dalšího využití horninového prostředí při zajištění udržitelného rozvoje (339 mil. Kč)

Vybrané aktivity dosud realizované

slide14

Vybrané aktivity dosud realizované

Mezinárodní akce - Brokerage Events

 • Biomedicína a biotechnologie (2011)
 • Elektromobilita a další alternativy ekologické dopravy v městských aglomeracích (2012)
 • Moderní materiály v průmyslu a lékařství (2013)
 • Integrované bezpečnostní systémy (2014)

Kulaté stoly na aktuální témata, například k problematice financování inovačního podnikání, vždy se zapojením odborníků/expertů z praxe

slide15
Vybrané aktivity dosud realizované
 • Poradenské služby pro začínající podnikatele – studenty, ale nejen ty
 • Vzdělávání v inovacích – kurzy, semináře – na témata jak řídit vývojové aktivity ve firmě, jak předvídat technologický vývoj v daném odvětví – vždy se zapojením odborníků z praxe
 • Podpora technického vzdělávání – již od mateřských a základních škol
slide17

Globální cíl:

Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích

Prioritní oblasti:

 • Vertikální
  • znalostní = technologické domény
 • Horizontální
  • průřezové aktivity

Globální cíl, prioritní oblasti

slide19

Strategický cíl v horizontální prioritní oblasti A:

Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

Specifické cíle (SC):

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové činnosti

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a kolaborativního výzkumu ve výzkumných organizacích

SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-offs a inovativních start-ups

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných aktivit interdisciplinárního rozměru

SC A5 – Podpora přílivu investic v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (jen v RIS3 MSK)

Horizontální prioritní oblasti A – Transfer technologií

slide20

Strategický cíl v horizontální prioritní oblasti B:

Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

Specifické cíle (SC):

SC B1 – Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů o znalostní ekonomice

SC B2 - Zvýšení odborné kvalifikace a dalších dovedností lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji

SC B3 - Zvýšení mobility lidských zdrojů ze zahraničních znalostních institucí a firem do MSK

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů technických oborů a identifikace technických talentů

Horizontální prioritní oblastiB – Lidské zdroje

slide21

Strategický cíl v horizontální prioritní oblasti C:

Posílení postavení MSK v mezinárodní tvorbě a výměně technologického know-how

Specifické cíle (SC):

SC C1 – Zvýšení intenzity navazování mezinárodních kontaktů a účasti v mezinárodních iniciativách a projektech VaV

SC C2 – Zvyšování informovanosti malých a středních firem o trendech vývoje technologií a zahraničních trhů

SC C3 – Zvýšení exportních aktivit malých a středních inovačních firem

Horizontální prioritní oblasti C - Internacionalizace

slide22
Horizontální prioritní oblasti D – Koordinace a implementace RIS

Strategický cíl v horizontální prioritní oblasti D:

Zvýšení efektivity koordinace subjektů inovačního systému MSK

Specifické cíle (SC):

SC D1 – Zajištění strategického řízení realizace RIS MSK

SC D2 – Zajištění výkonné realizace RIS MSK

SC D3 – Zvýšení propagace a medializace výsledků výzkumu a vývoje a RIS MSK

slide23

Pokročilé materiály a materiály s nízkou energetickou náročností, jejich vývoj, výroba a technologie zpracování (vč. využití nanotechnologií) a vzájemného spojování (slitiny, ušlechtilé oceli, kompozity, hliník, plasty, přírodní materiály)

 • Speciální stroje, zařízení a technologické postupy průmyslové automatizace pro výrobu a zkušebnictví
 • Mechatronické systémy a zařízení (vč. souvisejícího modelování a simulací)
 • Regenerativní medicína, genomika a nové přístupy při analýze dat

Nově v RIS3 MSK : technologické domény

slide24

Zpracování a využití druhotných surovin a odpadů v podmínkách ostravské aglomerace (s využitím infrastruktury původních těžebních zařízení, bývalých průmyslových objektů – brownfields, aj.), vývoj bezodpadových výrobních technologií

 • Smart grids a smart cities s využitím specifik MSK v procesu změn jeho technologického profilu - geotermální energie, metan, kogenerace a akumulace, podzemní infrastruktura
 • Integrované bezpečnostní systémy (vývoj komplexních bezpečnostních systémů pro soukromý i veřejný sektor) se zahrnutím prvků environmentální prevence a ochrany (škodliviny, epidemiologické jevy)
 • Superpočítačové metody pro řešení inženýrských úloh, aplikace v přírodních a technických vědách, modelování a simulace jevů a situací s dopadem na lidskou činnost

Nově v RIS3 MSK : technologické domény

slide26

Akční plán RIS MSK

 • Jedná se o konkrétní aktivity / projekty
  • Akční plán = zásobník projektů vzniklých v interakci s partnery
  • Financování:
   • operační programy (OP PIK a OP VVV)
   • krajský rozpočet
   • další zdroje (Horizont, Cosme…)
   • (MŠMT na projectdevelopment, do budoucna tzv. „Smart Accelerator“)
slide27

Akční plány RIS3 MSK a annexu RIS3 – 2 typy:

  • Rámcové = na období 2015 – 2020
  • Dílčí dvouleté (první 2015 – 2016)
 • Rozdíl mezi AP k RIS3 MSK a AP k annexu RIS3?
  • Do AP k annexu RIS3 zařazeny pouze projekty financované z OP
 • Kritéria pro zařazení projektu do AP:
  • Projekt časově zapadá do období 2015-2016
  • Projekt je v souladu s cíli a výzkumnými směry
  • Projekt je připraven k realizaci (vyplněná fiše)
 • Akční plány projednává RpI, pak jde do Zastupitelstva kraje ke schválen
 • Mapování = sběr fiší– probíhá nově on-line formou (jednoduchý přístup pro editaci, nutné pouze připojení na internet)

Způsob řešení AP v MSK

slide28

Typy intervencí (1)

1. Národní projekty

 • Individuální projekty podávané do národních výzev
 • Role S3 manažera/kraje: obvykle žádná, ale možnost využít financí na projectdevelopment, pokud je projekt zařazen do AP

2. Krajské projekty (dotační tituly)

 • Žadatelem kraj, který dotační titul buď implementuje přes přímo řízený subjekt nebo sám
 • Role S3 manažera/kraje: aktivní role při přípravě dotačních titulů, zajištění koordinace, dohled nad přípravou
slide29

Typy intervencí (2)

3. Národní projekty s krajským vlivem

 • Individuální systémové projekty podávané do národních výzev
 • Role S3 manažera/kraje: aktivní role při přípravě projektu, zajištění koordinace mezi regionálními partnery, dohled nad přípravou
 • Zpravidla budou vybrány 2-3 projekty pro kraj, které budou doporučeny
slide30

Akční plán - plánpřípravy

 • 20.5. – spuštěna online evidence projektů do AP
 • 2. a 3.6. – 2x „konzultační odpoledne“ – možnost konzultovat své záměry na ARR (zařazení projektu do AP 2015-2016, vyplnění fiše)
 • 16. 6. – termín pro registraci projektů do AP 2015-2016(upřesnění/konkretizace projektových záměrů – vyplnění projektových fiší (vzor MŠMT) – pouze u projektů do AP 2015-2016)
 • Do konce července – finalizace Akčního plánu (rámcového i dvouletého)
slide31

Akční plán – projektová fiše

Položky k vyplnění ze strany nositele projektu:

 • Název projektu, zdůvodnění a popis projektu, Cíl projektu
 • Výstupy projektu
 • Výsledek - jak projekt přispěje k naplnění cíle?
 • Rozpočet
 • Partneři
 • Odpovědnost za realizaci/financování
 • Plán aktivit a jejich harmonogram

ARR doplní tyto položky:

 • Oblast změny (horizontální priorita), strategický a specifický cíl, vertikální priorita (technologická doména)
slide32

Akční plán - stávající stav zásobníku

Obsahuje záměry:

 • z mapování projektů (terénní šetření v 1. pololetí 2013)
 • sesbírané přes on-line formulář (leden-duben 2014)
 • emailem, na jednáních…

Aktuální stav k 30.4.2014:

 • Celkem v „zásobníku“ cca 150 - 200 záměrů
 • V současnosti cca 6 krajských dotačních titulů (viz další PPT), které vycházejí z diskusí na kulatých stolech k AP konaných v únoru 2014
slide33

Příklady navržených projektů

 • Mieloma - biobankovnictví, bionformatické a genomické centrum
 • Seed fond MSK
 • Výzkumné programy (válcování, přesné strojní díly, hladinoměry)
 • Pyro-Tec, technologie pro zpracování odpadních plastů
 • Nové technologie RFID (monitorování dopadů na ŽP, distribuční/logistické procesy ve firmách)
 • Vzdělávací kursy s účastí zahraničních výzkumných pracovníků
 • Podpora polytechnického vzdělávání a práce s talenty
 • Regionální program podpory studia technických a přírodovědných oborů na SŠ a VŠ
 • Brokerage Events
 • Senzorické systémy a moderní diagnostika pro HomeCare
slide35

Cíl:

 • podpora zájmu o výzkumné a inovační aktivity
 • prezentace inovačního potenciálu kraje uvnitř i vně regionu

A také…

 • přispívat ke zlepšování image kraje

Propagace inovací

slide36

Společné používání loga RIS

 • Zveřejňování informací o akcích na partnerských webech a webu www.rismsk.cz
 • Tipy na inovační podniky či „inovační“ osobnosti – zveřejnění na webu, případné tipy novinářům
 • Inovační presstripy
 • Soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje

Propagace inovací

slide38

Články jak v novinách, reportáže v televizi

 • Inovační soutěž MSK 2013 - články v novinách (HN) a vysílání v ČT, pozitivní reakce zúčastněných firem
 • Rozjíždí se spolupráce s novináři – zasílání tipů na články

Co se už povedlo ?

slide39

Inovační presstripy

 • Navštívili jsme:
 • Hella Autotechnik s.r.o., Elcom a.s., Lanex a.s., VÚHŽ a.s., Dodávky automatizace, spol. s r.o
 • BORCAD cz s.r.o., PRIMUS CE, Roper Engineering s.r.o.,Ingeteama.s.
 • BIC Ostrava, ING Corporation, ElvacEkotechnika, SkyParagliders, OCHI- INŽENÝRING

Inovační firma Moravskoslezského kraje

Záštita náměstka hejtmana kraje

Harmonogram soutěže

Ceny

Marketing soutěže

Žádost o součinnost

zdroj / zpracoval(a):

slide40

Inovační presstripy

 • Články v tisku:
 • VTP Ostrava
 • Lanex – ihned.cz
 • Hella Autotechnik s.r.o., - ihned.cz
 • Hella Autotechnik s.r.o. II - ihned.cz
 • Články v HN

Inovační firma Moravskoslezského kraje

Záštita náměstka hejtmana kraje

Harmonogram soutěže

Ceny

Marketing soutěže

Žádost o součinnost

zdroj / zpracoval(a):

slide41

Díky tipům pro novináře…

Inovační firma Moravskoslezského kraje

Záštita náměstka hejtmana kraje

Harmonogram soutěže

Ceny

Marketing soutěže

Žádost o součinnost

Zajistili jsme ČTK, MF Dnes, Právo, bude i v ČT

Petr Uličný z Ostravy– sestrojil inteligentní myš na ovládání různých el. zařízení (PC, světla, mobil) pro handicapované.

zdroj / zpracoval(a):

slide42

….. se Mouthmouse objevil v tisku

 • Novinky cz
 • Mladá fronta DNES - Moravskoslezský kraj, 4.5.2013
 • Právo, 4.5.2013
 • iDnes
 • Česká televize ze dne 30. 5. 2013
 • Česká televize - události ze dne 15. 3. 2014
 • Česká televize - Dobré ráno ze dne 3. 4. 2014
 • Deník ze dne 13.5.2014
 • ČR 1, Radiožurnál, Leonardo

Inovační firma Moravskoslezského kraje

Záštita náměstka hejtmana kraje

Harmonogram soutěže

Ceny

Marketing soutěže

Žádost o součinnost

zdroj / zpracoval(a):

slide43

Inovační soutěž 2013 - 2.2.2014 v ČT - reportáž o podpoře inovací v MSK (Události v regionech – víkend)

  • Reportáž najdete na stránkách ČT v čase 13:35.

Soutěž Inovační firma MSK 2013

slide44

Inovační soutěž 2013 - inovační firmy v Hospodářských novinách

Soutěž Inovační firma MSK 2013

slide48
Již hotovo…

Projednání v komisích, výborech, na workshopech a kulatých stolech: únor – květen 2014

Projednání v Radě pro inovace: květen 2014

Projednání v radě kraje: květen 2014

Projednání v zastupitelstvu kraje: červen 2014

slide49

Annex RIS3 MSK

 • hotov, zapracovány připomínky, připraven ke schválení
 • souhlasné stanovisko RpI v květnu
 • schválení zastupitelstvem kraje v červnu
 • Akční plán bude dopracován do konce července

RIS3 MSK

 • obsahově širší než annex, vlastní struktura, cíle
 • zadána SEA
 • dokončení v červenci
 • schválení zastupitelstvem v září
 • Akční plán bude dopracován do konce července

Annex/RIS3 MSK

slide50

Platformy (pracovní skupiny)

Nové platformy:

 • Návrh členů
 • Návrh konkrétních aktivit a činností
 • Návrh způsobu fungování

zapojení členů Rady pro inovace

Červenec 2014

slide51

www.rismsk.cz

 • Inovační firma MSK 2014 – podmínky/přihlášení
 • Infoservis o VaVaI aktivitách v MSK
 • Možnost odebírání novinek
 • Možnost umístění novinek z Vašich domovských organizací

Sledujte…