projekty generuj ce doch d w perspektywie finansowej 2007 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2007-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2007-2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24
anthony

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation

305 Views
Download Presentation
Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2007-2013
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekty generujące dochódw perspektywie finansowej 2007-2013

 2. Cel prezentacji Przedstawienie istoty luki w finansowaniu projektów oraz podstaw metodyki wyliczenia poziomu dofinansowania projektów generujących dochód.

 3. Plan prezentacji • Definicja projektu generującego dochód i luki w finansowaniu projektu (luki finansowej) • Podstawowe zasady obliczania luki finansowej • Luka finansowa - określenie poziomu dofinansowania projektu • Zasady określenia poziomu dofinansowania • Wyłączenia ze stosowania luki finansowej • Ewentualne błędy w prowadzonych analizach

 4. Podstawa prawnaRozporządzenie Rady (WE)1083/2006, art. 55 Projekt generujący dochód oznacza jakąkolwiek operację [projekt] obejmującą inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystającychlub jakąkolwiek operację pociągającą za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub jakiekolwiek inneodpłatneświadczenie usług.”

 5. Określenie rzeczywistego (właściwego) poziomu dofinansowania EFRR Art. 55 ust. 2Rozporządzenia przyjmuje metodę luki w finansowaniu jako podstawę obliczania dotacji UE, przewidując, iżwydatki kwalifikowane nie mogą przekraczać bieżącej wartości kosztu inwestycji pomniejszonej o bieżącą wartość dochodu netto z inwestycji.

 6. Określenie rzeczywistego (właściwego) poziomu dofinansowania EFRR Istota „luki w finansowaniu” • „luka w finansowaniu” w danym projekcie oznacza zdyskontowaną cześć kosztu inwestycji, która nie jest pokryta dochodem netto z projektu • „luka” i poziom dofinansowania określany jest przez wzór matematyczny,

 7. Przykład 1 Przykład: • Wartość projektu - 100 mln euro • Koszty kwalifikowane – 90 mln euro, koszty niekwalifikowane 10 mln euro • Stopa luki finansowej: 80% • Stopa dofinansowania priorytetu/działania: 85% • Dofinansowanie = 90 mln* 80% =72 mln euro (kwota decyzji) 72 mln euro * 85% = 61,2 mln euro Realna stopa dofinansowania – 61,20% Beneficjent musi ponieść 15% wydatków kwalifikowanych (czyli luki finansowej) oraz 100% wydatków wykraczających poza lukę. W tym przypadku: 10,8 mln +18 mln = 28,8 mln euro + koszty niekwalifikowane (10 mln zł)

 8. Podstawowe zasady określania luki finansowej Lukę finansową: • stosuje się do wszystkich projektów, niezależnie od wielkości, niezależnieod wielkości dochodu, • stosuje się jednakowo do wszystkich projektów, niezależnie od funduszu, - obniża się poziom wydatków kwalifikowanych, a nie stopę dofinansowania.

 9. Podstawowe zasady Podstawą określenia luki finansowej i poziomu dofinansowania są przepływy pieniężne uwzględniające: • zdyskontowane nakłady inwestycyjne • zdyskontowane przychody projektu, - zdyskontowane koszty operacyjne projektu, - zdyskontowaną wartość rezydualną.

 10. Podstawowe zasady • brane są pod uwagę wyłącznie elementy związane z przepływami finansowymi oraz wartość rezydualną, - nie bierze się pod uwagę, amortyzacji i tworzonych rezerw, gdyż nie wiążą się bezpośrednio z wydatkowaniem środków.

 11. Podstawowe zasady • wszystkie projekty mają jednakowy poziom dofinansowania odnoszący się do wydatków kwalifikowanych; poziom ten jest odzwierciedlony w tabelach finansowych programu / działania, • każdy projekt ma indywidualnie wyliczaną „kwotę decyzji”, zależną od dochodów – która określa maksymalny poziom wydatków kwalifikowanych, - wydatki wykraczające poza lukę finansową nie są kwalifikowane do dofinansowania,

 12. Podstawowe zasady - dochód uwzględniany jest na etapie składania wnioskuo dofinansowanie, na podstawie prognozowanych dochodów, - powinien obejmować wszystkie dochody, także te np. pośrednio związane z realizacją inwestycji (może to być np. sprzedaż drewna powstałego z wycinki drzew), - tylko w sytuacji, w której dany dochód nie został uwzględniony na etapie wniosku, będzie konieczne jego odliczenie w ramach wniosku o płatność.

 13. Wyliczenie stopy luki finansowej, tj. Wyliczenie wartości bieżącej dochodów (przychody – koszty operacyjne + wartość rezydualna), Odniesienie jej do wartości bieżącej inwestycji. Określenie „kwoty decyzji”, tj. Pomnożenie kosztów kwalifikowanych przez stopę luki finansowej. Określenie maks. kwoty dofinansowania: Pomnożenie „kwoty decyzji” przez stopę dofinansowania z priorytetu/działania (najczęściej – 85%). Kroki przy ustalaniu dotacji z UE

 14. Kroki przy ustalaniu dotacji z UE • Wyliczenie stopy luki finansowej Niezbędne dane: • DIC– zdyskontowany (bieżący) koszt całkowity inwestycji. • DNR -Zdyskontowany (bieżący) dochód netto (dochody-koszty operacyjne+ wartość rezydualna). • Max EE – maksymalne kwalifikowane wydatki = zdyskontowany koszt inwestycji (DIC) – zdyskontowany dochód netto (DNR). Stopa Luki finansowej Maksymalne wydatki kwalifikowane (Max EE)/zdyskontowany (bieżący)koszt inwestycji DIC

 15. Kroki przy ustalaniu dotacji z UE 2. Podstawa poziomu dofinansowania (kwota decyzji) – DA (Luka finansowa (R) * koszty kwalifikowane (EC)) 3. Obliczenie wielkości (maksymalnej) dotacji UE Dotacja UE = DA* (Max CRpa = maksymalna wielkość współfinansowania dla osi priorytetowej, np. 85%

 16. Przykład 2 Założenia: • Koszt budowy oczyszczalni ścieków – 10 mln zł (wartość bieżąca 9,5 mln zł), • Bieżąca wartość przyszłych dochodów (opłaty użytkowników – koszty eksploatacyjne) – 1,5 mln zł, • Poziom dofinansowania w działaniu – 70%. Wyliczenia: • Luka finansowa = (9,5 mln zł – 1,5 mln zł) = 8,0 mln zł • Stopa luki finansowej = 8,0 mln zł/9,5 mln zł = 84,2%, • Kwota decyzji = (10 mln * 84,2%) = 8,42 mln zł, • Poziom dofinansowania: 8,42 mln zł * 70% = 5,89 mln zł. Efektywna stopa dofinansowania wynosi – 58,9%.

 17. Wyłączenia ze stosowania luki finansowej - Projekty podlegające zasadom pomocy publicznej, art. 55 ust. 6 Rozp. 1083, „Niniejszego artykułu nie stosuje się do projektów podlegającychzasadom dotyczącym pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 Traktatu.” - Niezależnie od formy pomocy publicznej (de minimis, pomoc regionalna, sektorowa, …) zasad luki finansowej dla projektów generujących dochód nie stosuje się;

 18. Wyłączenia ze stosowania luki finansowej - Projekty, w których dochody nie pochodzą z opłat użytkowników, ale np. pokrywane są z budżetu państwa czy gminy; art. 55 ust. 1: • „projekt generujący dochód oznacza jakąkolwiek operację [projekt] obejmującą inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających lub jakąkolwiek operację pociągającą za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub jakiekolwiek inne odpłatne świadczenie usług”, • w analizie finansowej (np. dla celów wykazania trwałości) taki dochód może i powinien być wykazany jako element pokrycia powstającej luki,

 19. Wyłączenia ze stosowania luki finansowej - Projekty, w których przychód nie przekracza kosztów operacyjnych, art. 55 ust. 2: - „Kwalifikowalne wydatki na projekty generujące dochód nie przekraczają bieżącej wartości kosztu inwestycji pomniejszonej o bieżącą wartość dochodu netto z inwestycji”, - dochód netto odpowiada różnicy pomiędzy przychodami operacyjnymi a kosztami operacyjnymi, jeżeli ten „dochód netto” wynosi zero lub jest ujemny, nie ma mowy o pomniejszaniu kosztu inwestycji, a więc beneficjent nie musi obawiać się obniżenia dofinansowania, Jednak w odróżnieniu od przypadku dotyczącego pomocy publicznej i dochodów niebezpośrednich, w tych projektach dochód podlega monitorowaniu, należy wszystkie przychody umieścić we wniosku.

 20. Potencjalne błędy - niespójne stosowanie założeń – część danych jest wyrażona w cenach stałych, część danych jest wyrażona w cenach zmiennych, - nieuwzględnienie wartości rezydualnej, lub jej uwzględnienie w niezdyskontowanej wysokości, - pominięcie niektórych kosztów operacyjnych, • nieuwzględnienie kosztów niekwalifikowalnych przy wyliczaniu luki, - uwzględnienie amortyzacji w kosztach operacyjnych,

 21. Podsumowanie Celem analizy dla projektów generujących dochód jest wykazanie potrzeb finansowych projektu (tj. że dla jego realizacji niezbędna jest dotacja ze środków publicznych)i ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowaniaz funduszy UE. • Różnicowaniu podlega poziom wydatków kwalifikowanych, a nie poziom dofinansowania. • Zasadę luki w finansowaniu stosuje się do każdego poziomu dochodów, a nie tylko do dochodów znaczących.

 22. Dokumenty metodologiczne Wytyczne Komisji Europejskiej • Dokument roboczy nr 4 „Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści” z sierpnia 2006 r. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm - dostępne także w języku polskim, - obejmują w zakresie luki finansowej nie tylko duże projekty, - mają charakter indykatywny, - Państwa członkowskie mogą i są zachęcane do wydania swoich wytycznych, które w uzasadnionych przypadkach mogą się różnić od wytycznych KE. 2. Część E i H.2 załącznika XXI do rozporządzenia 1828/2006algorytm wyliczania dofinansowania (stosować należy nie tylko dla dużych projektów).

 23. Dokumenty metodologiczne Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 1. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód, 19 wrzesień 2007 r.

 24. Dziękuję za uwagę