Konferencja propagująca metody - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konferencja propagująca metody PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konferencja propagująca metody

play fullscreen
1 / 66
Konferencja propagująca metody
98 Views
Download Presentation
palmer-graves
Download Presentation

Konferencja propagująca metody

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Konferencja propagująca metody aktywnej integracji i podsumowującej efekty projektu systemowego 2011-2013 Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 2. PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE I OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PRIORYTETU VII PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU Żagań, dnia 18 grudnia 2013r

 3. PROJEKT SYSTEMOWY Art.. 28 ust.1 pkt. 1 ustawy z dn. 6 grudnia 2006r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju „w ramach programu operacyjnego mogą być dofinansowane projekty systemowe- polegające na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach” Umowa ramowa na realizację projektów systemowych na lata 2008-2013 Projekt na lata 2011-2013 realizowany na podstawie aneksu do umowy ramowej Żagań, dnia 18 grudnia 2013r

 4. DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PODDZIAŁANIE 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Żagań, dnia 18 grudnia 2013r

 5. DOKUMENTY PROGRAMOWE Szczegółowy opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL Zasady finansowania POKL Zasady systemu sprawozdawczości POKL Zasady kontroli w ramach POKL Żagań, dnia 18 grudnia 2013r

 6. „ZIELONE ŚWIATŁO DLA AKTYWNYCH program aktywizacji społeczno- zawodowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu” Okresy realizacji projektu systemowego 01.09.2008 r.- 31.12.2008 r. 01.04.2009 r.- 31.12.2009 r. 01.01.2010 r.-31.12.2010 r. 01.01.2011 r.-31.12.2013 r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r

 7. Projekt jest zgodny z celami horyzontalnymi Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie wspierania kwestii równości szans oraz mający na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r

 8. CEL GŁÓWNY PROJEKTU WZROST AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ U CO NAJMNIEJ 112 klientów OPS Żagań w okresie 01.01.2011r. – 31.12.2013 r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r

 9. CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU: Wzrost kompetencji życiowych poprzez nabycie umiejętności komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, wzrost samooceny oraz wiary we własne siły, nabycie umiejętności dbania o swój wizerunek, planowania budżetu i prowadzenia gospodarstwa domowego, właściwej pielęgnacji i opieki nad dzieckiem, rozwiązywania problemów wychowawczych w rodzinie. Wzmocnienie potencjału OPS poprzez zatrudnienie pracowników realizujących zadania aktywnej integracji (pracownik socjalny, asystent rodziny). Żagań, dnia 18 grudnia 2013r

 10. GRUPY DOCELOWE Działania projektowe skierowane zostały do mieszkańców miasta Żagań w wielu aktywności zawodowej (18-64), objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności do: osób bezrobotnych osób z niepełnosprawnością osób wymagających wsparcia w pełnieniu ról społecznych Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 11. Wybór grupy docelowej nie był przypadkowy, został poprzedzony analizą dokumentów, na podstawie których udzielano wsparcia mieszkańcom Żagania. Ze względu na fakt, że najczęściej występującą przesłanką przy udzielaniu pomocy klientom OPS było bezrobocie oraz niepełnosprawność, osoby te miały pierwszeństwo w przystąpieniu do projektu. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 12. ZADANIE 1: AKTYWNA INTEGRACJA Działania w ramach aktywnej integracji realizowane były na podstawie kontraktów socjalnych zawartych zgodnie z indywidualnymi ścieżkami reintegracji poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji: edukacyjnej, zawodowej, społecznej. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 13. Indywidualna ścieżka reintegracji W ramach indywidualnej ścieżki reintegracji realizowano działania odpowiednio dobrane do potrzeb i specyfiki Uczestników, które tworzyły kompleksowe wsparcie obejmujące sferę psychologiczną, społeczną i zawodową klientów pomocy społecznej. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 14. W RAMACH INSTRUMENTU AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ ZREALIZOWANO : szkolenie zawodowe „Kierowca wózków jezdniowych” 2011r. – 2 osoby , w tym 1K, 2012r. 6 osób, w tym 2K. szkolenie zawodowe „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych” – 2011r. -4 osoby (K), 2012r. 6 osób(K). szkolenie zawodowe „ Opiekunka osób zależnych ” 2011r.- 4 osoby (K). Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 15. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r. Ku Szkolenie zawodowe Kierowca wózków jezdniowych 2011r.

 16. Szkolenie zawodowe Opiekunka osób zależnych 2011r.

 17. Szkolenie zawodowe Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 2012r.

 18. W RAMACH INSTRUMENTÓW AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ • indywidualne doradztwo zawodowe 2011rok – 37 godzin • zajęcia grupowe aktywnego poszukiwania pracy 2011r.- 20 godz. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 19. Ll Grupowe doradztwo zawodowe Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 20. Grupowe doradztwo zawodowe Żagań, dnia 18 grudnia 2013r. Grupowe doradztwo zawodowe Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 21. W RAMACH INSTRUMENTÓW AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ ZREALIZOWANO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA : Poradnictwo psychologiczne: 1.1. Poradnictwo psychologiczne indywidualne ● 2011 r.- 115 godz. ● 2012 r. - 81 godz., ● 2013 r.- 39 godz. Ogółem 235 godzin. 1.2. Poradnictwo psychologiczne grupowe ● 2011 r.- 70 godz. ● 2012 r. - 72 godz. ● 2013 r.- 51 godz. Ogółem 193 godziny

 22. Psychologiczne poradnictwo grupowe Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 23. Psychologiczne poradnictwo grupowe Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 24. 2. Poradnictwo prawne: 2.1. Indywidualne poradnictwo prawne 2011 r. – 14 godz. 2012 r. – 13 godz. 2013 r. – 10 godz. Ogółem 37 godzin 2.2. Poradnictwo prawne grupowe: 2011 r. – 8 godz. 2012 r. – 8 godz. 2013 r. – 8 godz. Ogółem 24 godziny

 25. Prawne poradnictwo grupowe Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 26. 3. TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 3.1. W zakresie nabywania umiejętności kulinarnych - 81 godz. 3.2. Prowadzenia gospodarstwa domowego - 24 godz. 3.3. Nabywania i doskonalenia umiejętności w zakresie obsługi komputera - 93 godz. 3.4. Umiejętności planowania i spędzania czasu wolnego - 75 godz.

 27. 3.5. Doskonalenia umiejętności roli opiekuńczo wychowawczej – 24 godz. w 2011r. 3.6. Dbania i higienę i wizerunek- 52 godz . 3.7. Dbania o estetykę mieszkania – 48 godz. 3.8. Szycia i robótek ręcznych – 12 godz. 3.9. Profilaktyka zdrowotna – 15 godz.

 28. Trening zakresie nabywania umiejętności kulinarnych Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 29. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r. Trening zakresie nabywania umiejętności kulinarnych Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 30. Trening w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 31. Trening w zakresie nabywania umiejętności obsługi komputera Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 32. Trening w zakresie organizacji i spędzania czasu wolnego Piknik rodzinny na terenie Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu 2011r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 33. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r. Trening w zakresie organizacji i spędzania czasu wolnego Zwiedzanie lokalnych zabytków 2011r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 34. Trening w zakresie organizacji i spędzania czasu wolnego Piknik rodzinny w Bogumiłowie 2011r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 35. Trening w zakresie organizacji i spędzania czasu wolnego Wycieczka do parku Dinozaurów w Nowinach Wielkich 2012r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 36. Trening w zakresie organizacji i spędzania czasu wolnego Zwiedzania zabytków Ziemi Lubuskiej 2012r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 37. Trening w zakresie organizacji i spędzania czasu wolnego Palmiarnia Zielona Góra 2012r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 38. Trening w zakresie organizacji i spędzania czasu wolnego Festyn Rodzinny na terenie OPS 2013r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 39. Trening w zakresie organizacji i spędzania czasu wolnego Park Dinozaurów 2012r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 40. Trening w zakresie organizacji i spędzania czasu wolnego Andrzejki 2013r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 41. Trening w zakresie dbania o estetykę mieszkania Decoupage 2012r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 42. Trening w zakresie dbania o estetykę mieszkania Stroiki świąteczne 2013r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 43. Trening w zakresie dbania o estetykę mieszkania Stroiki świąteczne 2013r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 44. Trening w zakresie dbania o higienę i wizerunek OPS 2012r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 45. Trening w zakresie dbania o higienę i wizerunek OPS 2012r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 46. Trening w zakresie dbania o higienę i wizerunek Żary 2013 r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 47. Trening w zakresie dbania o higienę i wizerunek Żary 2013r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 48. Trening w zakresie dbania o higienę i wizerunek Żary 2013r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 49. 3.10. Zajęcia edukacyjno - samopomocowe: Grupa wsparcia dla osób bezrobotnych – 72 godz.; Grupa wsparcia dla osób z niepełnosprawnością – 46 godz. Grupa wsparcia dla rodziców Szkoła Rodziców – 46 godz. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

 50. . Grupa wsparcia dla osób bezrobotnych OPS 2011r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.