2007 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63

Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013) - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013). Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони. обучение на местни лидери –гр. Раковски 2009. Цели:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2007 2013

Програма за развитие на селските райони(2007 – 2013)

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

обучение на местни лидери –гр. Раковски 2009

2007 20131

Цели:

Цел 1: Развитие на конкурентоспособни и основани на иновации земеделие, горско стопанство и хранително-преработвателен сектор

Цел 2: Опазване на природните ресурси и защита на околната среда в селските райони

Цел 3: Подобряване качеството на живот и насърчаване на възможностите за заетост в селските райони

Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013)

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

2007 20132

Оси (приоритетни области):

Ос 1: Подобряване конкурентоспособността на земеделския и горския сектор

Ос 2: Подобряване на околната среда и селската природа (управление на земята)

Ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика

Ос 4: ЛИДЕР

Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013)

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide4
Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони
  • Ос 1: Подобряване конкурентоспособността на земеделския и горския сектор
 • 111. Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания
 • 112. Създаване на стопанства на млади фермери
 • 121. Модернизиране на земеделските стопанства
 • 122. Подобряване икономическата стойност на горите
 • 123. Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
 • 141. Подпомагане на полупазарни стопанства
 • 142. Създаване на организации на производители
 • 143. Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния
slide5
Мярка 111. Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания

НАРЕДБА № 23 от 14.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания"

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide6
Мярка 111. Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания

Цел на мярката

да се подобри човешкия потенциал в земеделския и горския сектори чрез трансфер на знания и усъвършенстване на уменията

Допустими дейности:

курсове - дългосрочни, 150 часа, главно по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери”; краткосрочни – с продължителност 30 часа

информационни дейности: семинари, информационни сесии или работни срещи; демонстрационни проекти; изготвяне и разпространение на брошури

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide7
Мярка 111. Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания

Теми на курсовете и информационните дейности:

Технически(нови технологии, въвеждане на иновационни практики и др.);

Икономически(законодателство, счетоводство, управление, маркетинг и др.);

Резултати от изследвания и нови информационни технологии ( работа с компютър, средства за комуникации и информация и др.);

Устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с европейското законодателство;

Разнообразяване на дейностите за заетите в селскостопанския и горския сектор (селски туризъм, занаятчийство и др.)

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide8
Мярка 111. Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания

Помощта (до 100%) ще се предоставя:

на организациите, отговорни за дейностите по обучението: за подготовка и провеждане на курсовете и информационните дейности; за разработване на учебни програми и възнаграждения на преподавателите; за осигуряване на учебни помещения и учебни материали

на обучаваните: пътни, дневни и нощувки

Организациите ще бъдат избирани въз основа на подадени проекти

за курсове и информационни дейности - институции в системата на професионално образование и обучение, както и висши училища;

за информационни дейности – браншови съюзи, неправителствени организации, консултантски фирми и научни институти

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide9
Мярка 111. Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания

Максимално допустимата помощ за обучението на едно лице е:

левовата равностойност на 1750 евро за обучение чрез курсове от 150 часа;

левовата равностойност на 350 евро за обучение чрез курсове от 30 часа;

левовата равностойност на 210 евро за обучение чрез информационни дейности

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide10
Мярка 121. Модернизиране на земеделските стопанства

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Наредба № 8 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства"

slide11
Мярка 121. Модернизиране на земеделските стопанства

Цели на мярката

подобряване цялостната дейност и ефективността на земеделските стопанства чрез модернизиране и въвеждане на нови процеси и технологии, целящи повишаване на качеството на произвежданите земеделски продукти;

съхранение и опазване на околната среда;

спазване на стандартите на Общността и подобряване на условията в земеделските стопанства, особено по отношение на безопасността на труда, хигиена и хуманно отношение към животните;

Бенефициенти

Земеделски производители, сдружения или признати организации на физически и/или юридически лица, регистрирани като земеделски производители

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide12
Мярка 121. Модернизиране на земеделските стопанства

Вид на помощта – инвестиционна субсидия

авансово плащане: до 20%

дял на субсидията: от 40% до 75% от допустимите инвестиционни разходи

Допустими инвестиции (индикативни)

материални инвестиции: закупуване / придобиване, строителство или обновяване на сгради; закупуване / наемане / инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения; създаване и / или презасаждане на трайни насаждения; развитие на биологично производство и агроекология; постигане на съответствие със стандарти на ЕС; рехабилитация / изграждане на напоителни / отводнителни съоръжения и малка инфраструктура

нематериални инвестиции: системи за управление на качеството, ноу-хау, патенти и лицензи, софтуер, разходиза предпроектни проучвания, консултации, хонорари и др.

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide13
Мярка 121. Модернизиране на земеделските стопанства

Недопустими разходи:

закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;

данък добавена стойност, който подлежи на възстановяване;

лизинг;

оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка;

банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;

принос в натура;

изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;

търговия на дребно;

закупуване на права за производство на земеделска продукция;

закупуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане;

закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер, над пазарната им стойност;

инвестиции, които представляват обикновена подмяна;

плащания в брой с изключение на разходи за застрахователни премии.

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide14
Мярка 121. Модернизиране на земеделските стопанства

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 3 500 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро.

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide15
Мярка 122. Подобряване икономическата стойност на горите

НАРЕДБА №21 от 07.07. 2008 г. за условията и реда запредоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите”

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide16
Мярка 122. Подобряване икономическата стойност на горите

Цели на мярката

Увеличаване на приходите от недържавните гори в дългосрочен план;

Подобряване на сечите;

Подобряване на качеството и количеството на дървесината;

Подпомагане модернизацията на специфичната екипировка за лесовъдски дейности

Бенефициенти

физически лица, еднолични търговци и юридически лица - собственици на гори с площ, по-голяма от 0,5 ха;

общини, притежаващи над 10 ха гори.

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide17
Мярка 122. Подобряване икономическата стойност на горите

Дейности:

изработване на лесоустройствени проекти, планове и програми за частни и общински гори;

осветления и прочистки в издънкови гори;

кастрене в борови култури под 40 годишна възраст;

отгледни сечи в млади (под 40 годишна възраст) иглолистни и широколистни гори;

закупуване на подходящо оборудване за сеч (харвестъри, процесори, моторни триони) и извозна техника (сортиментни извозвачи, трактори, въжени линии)

Вид на помощта:

50% безвъзмездно плащане (до 60%) от допустимите инвестиционни разходи в зависимост от дейностите

еднократно плащане за кастрене

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide18
Мярка 122. Подобряване икономическата стойност на горите

(1) Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 1000 евро.

(2) Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 600 000 евро.

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide19
Мярка 123. Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

НАРЕДБА № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда запредоставяне на безвъзмезднафинансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide20
Мярка 123. Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Цел на мярката

подобряване икономическото състояние на предприятията в хранително-вкусовата и горската промишленост

Допустими дейности:

преработка и маркетинг на селскостопански продукти с изключение на рибните;

развитие на нови продукти, процеси и технологии за селскостопански продуктите с изключение на рибните

инвестиции за прилагане на новоприети стандарти на ЕС

добавяне на стойност към горски продукти, свързани с използването на дървесината като суровина – за работни операции преди индустриалната преработка.

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide21
Мярка 123. Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Допустими за подпомагане производствени сектори:

Мляко и млечни продукти;

Месо и месни продукти;

Плодове и зеленчуци, включително гъби;

Пчелен мед;

Зърнени, мелничарски и нишестени продукти;

Растителни и животински масла и мазнини;

Технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и непреработен тютюн;

Готови храни за селскостопански животни (фуражи);

Гроздова мъст, вино и оцет

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide22
Мярка 123. Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Допустими инвестиции (индикативни)

Материални инвестиции: изграждане, придобиване и модернизиране на сгради; закупуване и инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения; закупуване на транспортни средства; изграждане или модернизиране на лаборатории; привеждане на предприятието в съответствие с нововъведени изисквания на ЕС; закупуване на земя, необходима за производствената дейност (до 10% от разходите);

Нематериални инвестиции: изграждане на системи за управление на качеството и безопасността на храните; закупуване на ноу-хау, патенти и лицензи, софтуер; предпроектни проучвания, консултции и хонорари.

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide23
Мярка 123. Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Бенефициенти:

микро, малки и средни предприятия (за горски продукти - само микро предприятия);

предприятия, които са с по-малко от 750 работника или с оборот по-малък от 200 милиона евро.

Вид на помощта

плащане за материални и нематериални инвестиции;

възможност за получаване на аванс до 20% от публичната помощ срещу представена банкова гаранция в размер на 110% от исканата сума.

Размер на помощта

50% от реално одобрените инвестиционни разходи по проекта за микро, малки и средни предприятия;

25% за останалите бенефициенти.

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide24
Мярка 123. Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левоватаравностойност на 10 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за периода 2007 - 2013 г.за един кандидат е левовата равностойност на 4 000 000 евро.

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide25
Ос 2: Подобряване на околната среда и селската природа (управление на земята)

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

 • 211. Плащания за природни ограничения на фермери в планинските райони
 • 212. Плащания на фермери в райони с ограничения, различни от планинските райони
 • 213. НАТУРА 2000 за земеделски земи
 • 214. Агроекологични плащания
 • 223. Първоначално залесяване на неземеделски земи
 • 224. Плащания по НАТУРА 2000 за гори
 • 226. Възстановяване на горския потенциал ивъвеждане на превантивни дейности
slide26
Мярка 214. Агроекологични плащания

НАРЕДБА№ 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания"

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide27
Мярка 214. Агроекологични плащания

Мярката е инструмент за реализация на Националната агроекологична програма (НАЕП)

Мярката се състои от следните схеми:

Агроекологично обучение (в рамките на Ос 1);

Биологично земеделие;

Традиционно животновъдство;

Опазване на почвите и водите;

Характеристики на ландшафта;

Земеделски земи с висока природна стойност.

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide28
Мярка 214. Агроекологични плащания

Подпомага се прилагането на една или комбинация от агроекологични дейности, включени в следните подмерки:

1. биологично земеделие с направления:

а) биологично растениевъдство;

б) биологично пчеларство;

2. управление на земеделски земи с висока природна стойност с направления:

а) възстановяване и поддържане на недоизпасани затревени площи с висока природна

стойност;

б) възстановяване и поддържане на преизпасани затревени площи с висока природна стойност;

в) поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в

орнитологични важни места;

3. поддържане на характеристики на ландшафта с направление традиционно отглеждане на овощни култури;

4. опазване на почвите и водите с направления:

а) въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите;

б) контрол на почвената ерозия.

5. традиционно животновъдство с направления:

а) опазване на застрашени от изчезване местни породи;

б) традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм).

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide29
Мярка 214. Агроекологични плащания

Изисквания към бенефициентите

прилагане на избраната агроекологична дейност или комбинация от дейности за срок поне 5 години;

регистрация в ИСАК и стопанисване на собствена, арендувана или наета земя за период поне 5 години;

спазване на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние на територията на цялото стопанство;

спазване на минималните изисквания по отношение на минералните торове и продуктите за растителна защита;

минимална площ за участие в мярката е 0,5 ха (изключения: за традиционно отглеждане на овощни култури – 0.3 ха; за биологично растениевъдство – култивирани гъби, оранжерийни култури, посевен и посадъчен материал – 0.1 ха; за биологично пчеларство и традиционно животновъдство – няма изисквания)

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide30
Мярка 223. Първоначално залесяване на неземеделски земи

НАРЕДБА №22 от 07.07. 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмезднафинансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи”

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide31
Мярка 223. Първоначално залесяване на неземеделски земи

Цели на мярката

да превърне изоставените земеделски земи в естествени гори с висока стойност от гледна точка на екология и биоразнообразие;

намаляване на ерозията в земеделските райони;

увеличаване на лесистостта в равнинните райони.

Обхват

допустими за подпомагане райони са временно неизползваните земеделски земи, т.е. земеделски земи, които не са използвани за земеделие през последните три години преди залесяването (неземеделски земи) на цялата територия на страната

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide32
Мярка 223. Първоначално залесяване на неземеделски земи

Дейности:

залесяване (създаване на план за управление и / или определяне на типа месторастене; почвоподготовка; сеене или засаждане; дейности за направляване на естественото редуване на видовете; ограждане на залесената територия);

поддръжка (попълване, т.е. презасяване или презасаждане; отглеждане на младите горски култури до 5 години след залесяването)

Размер на помощта

до 70% от всички допустими разходи, като е възможно 20% авансово финансиране срещу представена банкова гаранция в размер 110% от исканата сума (предвидени са облекчения за общини или техни асоциации)

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide33
Мярка 223. Първоначално залесяване на неземеделски земи

Минималният размер на общите допустими разходи, за които секандидатства по проекта е левовата равностойност на

1 200 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта е левовата равностойност на

300 000 евро.

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide34
Мярка 226. Възстановяване на горския потенциал ивъвеждане на превантивни дейности

НАРЕДБА №20 от 07.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide35
Мярка 226. Възстановяване на горския потенциал ивъвеждане на превантивни дейности

Цели на мярката:

възстановяване на горите повредени от горски пожари и други природни бедствия;

въвеждане на превантивни дейности за борба с горските пожари и други природни бедствия.

Обхват:

държавни, общински и частни гори, като възстановителни и превантивни дейности (не само срещу горски пожари) ще се прилагат в цялата страна;

превантивни дейности срещу горски пожари - само в горите с висок и среден риск от горски пожари.

Размер на помощта

безвъзмездни плащания на 100% от допустимите разходи

възможно 20% авансово финансиране срещу банкова гаранция в размер 110% от исканата сума (предвидени са облекчения за общини или техни асоциации)

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide36
Мярка 226. Възстановяване на горския потенциал ивъвеждане на превантивни дейности

Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните превантивни дейности:

1. Създаване или подобряване на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради,

противопожарни просеки, минерализовани ивици;

2. Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства, съгласно Наредба 30 за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари;

3. Изграждане и подобряване на хеликоптерни площадки;

4. Изграждане и подобряване на водоизточници за борба с пожарите;

5. Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за

наблюдение и комуникация;

6. Изграждане и подобряване на горски пътища в гори с висока степен на риск от пожари;

7. Разнообразяване на видовия състав, чрез превръщане на иглолистните култури в широколистни или смесени дървостои, с изключение на иглолистните месторастения.

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide37
Мярка 226. Възстановяване на горския потенциал ивъвеждане на превантивни дейности

Финансови условия

Финансовата помощ е в размер на 100 % от общите допустими разходи по проекта.

Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта е левовата равностойност на 1 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта е левовата равностойност на 300 000 евро.

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide38
Ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

 • 311. Разнообразяване към неземеделски дейности
 • 312. Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия
 • 313. Насърчаване на туристическите дейности
 • 321. Основни услуги за икономиката и населениетона селските райони
 • 322. Обновяване и развитие на селата
slide39
Мярка 311. Разнообразяване към неземеделски дейности

НАРЕДБА № 30 от 11.08.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности”

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide40
Мярка 311. Разнообразяване към неземеделски дейности

Цели на мярката

насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности в сектор земеделие;

насърчаване на създаването на възможности за заетост и повишаване на доходите в селските райони;

насърчаване на развитието на интегриран селски туризъм.

Дейности:

1. Насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности;

2. Насърчаване на създаването на възможности за заетост и повишаване на доходите в селските райони;

3. Насърчаване на развитието на интегриран туризъм в селските райони.

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide41
Мярка 311. Разнообразяване към неземеделски дейности

Области на разнообразяване:

услуги в селския туризъм: туристическо настаняване и обслужване; предлагане на възможности за отдих и спорт, хобита и други дейности за свободното време; опазване и откриване за посещения на места от исторически, културен, природен или образователен интерес и т.н.;

местно занаятчийство: занаятчийски дейности или участие на посетители в занаятчийски дейности;

дребномащабна преработка и директна продажба на собствени продукти в самото стопанство: малки цехове за преработка и опаковане; магазини за продажба на продукти собствено производство;

социални услуги за селското население: грижи за деца, възрастни хора и т.н.;

поддръжка и ремонт на машини и съоръжения;

производство на енергия от възобновяеми източници: био-горива от биомаса, био-газ, когенератори на био-газ и др.

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide42
Мярка 311. Разнообразяване към неземеделски дейности

Бенефициенти

земеделски производители в 231 селски общини.

Вид и размер на помощта

Минималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проекта е левовата равностойност на 5 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проекта е левовата равностойност на 400 000 евро.

Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide43

Цели на мярката:

Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в неземеделски микропредприятия в селските райони

Насърчаване на предприемачеството в селските райони

Насърчаване развитието на интегриран туризъм

Мярка 312. Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия/НАРЕДБА № 29 от 11. 08. 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”/

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide44

Дейности:

първоначални инвестиции за нови или съществуващи

микропредприятия в селските райони;

- консултантски услуги по маркетинг и мениджмънт на микро- предприятия в селските район

Сектори:

- преработвателна промишленост (дървопреработване, производство на мебели, леко машиностроене, обработка / преработка на биомаса, производство на енергия от възобновяеми източници и т.н.);

- услуги (туризъм, отдих и спорт, обучение, консултантски и бизнес услуги социални грижи и здравеопазване, комунално-битови и т.н.)

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Мярка 312. Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия

slide45

Недопустими за подпомагане по тази мярка:

производство на първични земеделски и горски продукти;

рибарство;

хранително-вкусова промишленост;

търговия на дребно;

финансово посредничество и др.

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Мярка 312. Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия

slide46

Бенефициенти:

микропредприятия в 231 селски общини

имат седалище или клон със седалище, или постоянен адрес за физическите лица на територията на община, посочена в Приложение №2;

не са регистрирани като земеделски производители ;

са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите.

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Мярка 312. Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия

slide47

Вид и размер на помощта

Безвъзмездно плащане (субсидия):

до 70% от допустимите инвестиционни разходи;

до 50% от допустимите разходи за външни консултантски услуги;

възможно е 20% авансово финансиране срещу представяне на банкова гаранция в размер 110% от исканата сума

Минималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проекта е

левовата равностойност на 5 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проекта е

левовата равностойност на 400 000 евро.

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Мярка 312. Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия

slide48

Допустими за финансово подпомагане са следните разходи:

1. Изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост;

2. Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността;

3. Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и

специализирана техника до пазарната им стойност;

4. Закупуване на коне за неземеделска дейност;

5. Общи разходи:

а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери;

б) разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Мярка 312. Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия

slide49

Недопустими за финансово подпомагане са разходи за:

1. Закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;

2. Закупуване на земя и сгради;

3. Данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС;

4. Лизинг;

5. Оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми;

6. Банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви,

застраховки;

7. Принос в натура;

8. Плащания в брой.

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Мярка 312. Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия

slide50

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

 • Мярка 313. Насърчаване на туристическите дейности
 • /НАРЕДБА № 32 от 12.09.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
 • безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите
 • дейности“/
 • Цели на мярката:
 • Насърчаване на растежа на доходите и създаването на заетост в селските райони чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм;
 • 2. Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура,
 • атракциите и съоръженията за посетители в селските райони.
slide51

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

 • Мярка 313. Насърчаване на туристическите дейности
 • Дейности:
  • Компонент А. Туристическа инфраструктура и атракции за посетителите:
  • атракции и места за отдих и развлечения (посетителски центрове; музеи и изложения; съоръжения и места за спорт и отдих; туристически и колоездачни пътеки; инфраструктура и съоръжения за рафтинг, лов, катерене, пешеходен туризъм, пътуване с каруци и други спортове; информационни пунктове, пътепоказатели, заслони и др.)
  • Компонент Б. Развитие и маркетинг на туристическите продукти:
  • разработване и промоция на интегрирани продукти за селски туризъм;
  • разработване на маркетингови стратегии и информационни материали;
  • изграждане на електронни системи за резервации в селските райони.
slide52

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

 • Мярка 313. Насърчаване на туристическите дейности
 • Не се предоставя финансова помощ за следните дейности:
 • Изграждане и/или обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф;
 • 2. Обновяване на паметници на културата от национално и световно значение, включени в класификацията на Националния институт за паметници на културата (НИПК);
 • 3. Изграждане или обновяване на атракции и съоръжения за посетители, които генерират доходи и които не са общинска и/или държавна собственост.
slide53

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

 • Мярка 313. Насърчаване на туристическите дейности
 • Бенефициенти:
  • Общини, юридически лица с нестопанска цел; образователни и обучаващи институции (само по компонент Б);
  • Няма да се отпуска помощ на бенефициенти, допустими по мерки 311 и 312.
 • Вид и размер на помощта:
  • 100 % от общите допустими разходи за проекти на общини
  • 70 % от общите допустими разходи за проекти на НПО
  • Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 10 000 евро
  • Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 200 000 евро
  • Допуска се 20 % авансово плащане от стойността на финансовата помощ при осигурена 110 % от стойността на авансовото плащане банкова гаранция в полза на РА
slide54

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

 • Мярка 313. Насърчаване на туристическите дейности
 • Допустими разходи:
 • 1. Изграждане, реконструкция и/или ремонт на сгради, съоръжения, помещения и/или друга недвижима собственост:
 • а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително- монтажните дейности;
 • б) непредвидени разходи в размер до 5 процента от стойността на одобрените разходи по буква "а";
 • 2. Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника (до пазарната им стойност);
 • 3. Общи разходи (консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери и за други дейности и услуги; маркетинг на туристически продукти на местно ниво, разработване и разпространение на маркетингови стратегии, рекламни и информационни материали, разработване на електронни системи, придобиване на патентни права и лицензи,)
slide55

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Мярка 313. Насърчаване на туристическите дейности

Не се допускат разходи за:

1. Закупуване на машини, съоръжения и оборудване втора употреба;

2. Закупуване или наем на земя и сгради;

3. Лизинг;

4. Оперативни разходи, вкл. разходи за поддръжка (текущ ремонт), наеми,

застраховка;

5. Банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;

6. Принос в натура;

7. Обезщетения за отчуждаване на имоти;

8. Данък добавена стойност (ДДС) с изключение на невъзстановим ДДС;

9. Инвестиции за обикновена подмяна;

10. Плащане в брой.

slide56
Мярка 321. Основни услуги за икономиката и населениетона селските райони

Цели на мярката:

да се подобри достъпа на населението на селските райони до културни, обучителни, развлекателни и спортни услуги;

да се осигури достъп до услуги в областта на информационните и комуникационни технологии;

да се подобри достъпа на населението от селските райони до социални услуги.

Обхват на прилагане на мярката:

Общини с МИГ

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide57
Мярка 321. Основни услуги за икономиката и населениетона селските райони

Услуги:

културни дейности (културни центрове, театри, библиотеки);

услуги за свободното време, отдиха и спорта (спортни центрове, младежки центрове и др.);

обучение (центрове за обучение);

социални услуги - грижи за деца (детски градини, ясли), грижи за възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове)

специализирани транспортни услуги за населението в селските райони;

използване на информационни и комуникационни технологии и услуги на базата на информационните технологии;

инсталации/мощности за производство на топлинна и/или електрическа енергия за общината от ВЕИ; разпределителна мрежа за био-горива или топлина/електричество от биомаса.

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide58
Мярка 321. Основни услуги за икономиката и населениетона селските райони

Допустими разходи:

строителство, преустройство и ремонт / обновяване на сгради, външни пространства и съоръжения;

оборудване, включително компютри и периферни устройства, софтуер; обзавеждане; оборудване, свързано с културни дейности (книги, аудио и видео материали);

специализирани превозни средства;

специализирано/индивидуализирано обучение и външни

консултантски услуги – само за услуги в областта на информационните и комуникационни технологии.

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide59
Мярка 321. Основни услуги за икономиката и населениетона селските райони

Бенефициенти:

Общини, юридически лица с нестопанска цел (включително читалища); регистрирани юридически и физически лица, образователни и обучаващи институции.

Вид и размер на помощта

безвъзмездно плащане (субсидия)

до 100% за проекти, негенериращи приход;

до 50% от допустимите инвестиционни разходи - за проекти, попадащи по правилата за държавната помощ (+20% за малки предприятия; +10% за средни предприятия);

възможно е 20% авансово финансиране срещу представяне на банкова гаранция в размер 110% от исканата сума (предвидени са облекчения за общини).

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide60
Мярка 322. Обновяване и развитие на селата

Цели на мярката

да се подобри мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в селските райони чрез подобряване на пътната инфраструктура;

да се подобрят условията за живот в селските райони чрез подобряване достъпа до безопасна водна и канализационна инфраструктура;

да се подобри привлекателността на средата за живот в селските райони.

Обхват на прилагане на мярката

178 общини, които не са включени в градските агломерационни ареали или общини с МИГ;

В и К инфраструктура – в населени места под 2000 е.ж. на територията на цялата страна

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide61
Мярка 322. Обновяване и развитие на селата

Дейности:

изграждане, реконструкция и рехабилитация на общински пътища и мостове;

изграждане, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, площади, осветление;

изграждане и рехабилитация на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения към тях;

възстановяване на обществени зелени площи – паркове и градини;

реконструкция и обновяване/ремонт на обществени сгради с историческо и културно значение;

обновяване/ремонт на фасади на частни сгради (ако са включени в интегриран план за обновяване на селото).

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide62
Мярка 322. Обновяване и развитие на селата

Бенефициенти

Общини

юридически лица с нестопанска цел (вкл. читалища)

юридически и физически лица

Допустими разходи

строителство и свързаните с него дейности (инвестиционно проучване и проектиране , строителен надзор, контрол и въвеждане в експлоатация на строежа, оценка за въздействие върху околната среда и/или екологична оценка);

Вид и размер на помощта

безвъзмездно плащане (субсидия)

до 100 % за проекти, негенериращи приходи

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

slide63

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони