1 / 79

PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013. Tarnobrzeg, dnia 14 listopada 2007 r. Osie priorytetowe RPO WP na lata 2007 – 2013 przewidziane do wdrażania. Oś priorytetowa I

Download Presentation

PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 Tarnobrzeg, dnia 14 listopada 2007 r.

 2. Osie priorytetowe RPO WP na lata 2007 – 2013 przewidziane do wdrażania

 3. Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

 4. wsparcia kapitałowego funduszy poręczeniowych i pożyczkowych oraz innych instrumentów finansowego wsparcia przedsiębiorstw, bezpośrednich dotacji inwestycyjnych w zakresie podnoszenia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw m.in. na: inwestycje przede wszystkim oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy oraz zakup patentów i nowych technologii, inwestycje z zakresu informatyzacji, a także zastosowania i wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT), inwestycje z zakresu rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działania przedsiębiorstwa, inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług, a także unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Realizowane projekty dotyczyć będą m.in.:

 5. Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości wdrażania wydajnych systemów zarządzania środowiskiem oraz wdrażanie i stosowanie technologii zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska(zwyłączeniem przedsiębiorstw, dla których minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami), inwestycji z zakresu zarządzania jakością, tworzenia i rozwijania powiązań kooperacyjnych, np. poprzez wsparcie wspólnych inwestycji i działań marketingowych firm, a także usług doradczych i szkoleniowych powiązanych z ww. typami projektów. Realizowane projekty dotyczyć będą m.in. cd..:

 6. Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Planowana wysokość środków przeznaczonych na działanie (w euro):

 7. Minimalna wartość projektu 20 tys. PLN Nowe inwestycje i o wysokim potencjale innowacyjnym-projekty, w których zastosowano rozwiązania stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 7 lat do 8 mln wydatków kwalifikowalnych. Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy):

 8. W przypadku MŚP: Minimalna kwota dofinansowania projektów - 10 tys. PLN (2,5 tys. euro) Maksymalna kwota dofinansowania projektów: Mikro i małe przedsiębiorstwa – 800 tys. PLN (200 tys. euro), Średnie przedsiębiorstwa – 1,2 mln PLN (300 tys. euro), Projekty innowacyjne - 2 mln PLN (500 tys. euro) (odpowiednio udokumentowana innowacyjność), Projekty o wysokim potencjale innowacyjnym, w których zastosowano rozwiązania stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 7 lat - 5,6 mln PLN. Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia

 9. Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Minimalna kwota dofinansowania projektów - 500 tys. PLN Maksymalna kwota dofinansowania projektów – 10 mln PLN Instytucja Zarządzająca może wprowadzić dodatkowe limity wsparcia dla pojedynczych projektów. Ewentualne ograniczenia zostaną przedstawione do publicznej wiadomości w okresowych harmonogramach konkursów publikowanych z odpowiednim wyprzedzeniem. Suma dotacji dla jednego przedsiębiorstwa w okresie 2007-2013 nie może przekroczyć 25 mln euro. W przypadku funduszy poręczeniowych, mikropożyczkowych, pożyczkowych:

 10. Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu wsparcie w zakresie poprawy jakości istniejącej oferty usługowej, przygotowania i wdrożenia pakietu nowych usług, wsparcie w zakresie udziału w lokalnych i regionalnych, sieciach współpracy, wsparcie inwestycyjne niezbędnego do właściwego funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu, lub sieci instytucji świadczących wyspecjalizowane usługi na rzecz przedsiębiorców, a w szczególności wprowadzania innowacji do sektora MŚP, promocja instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu, kampanii promocyjnych i działań informacyjnych. Rodzaje projektów:

 11. Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu Planowana wysokość środków przeznaczonych na działanie (w euro):

 12. Działanie 1.2Instytucje otoczenia biznesu Maksymalna kwota wsparcia wynosi 2 mln zł. Instytucja Zarządzająca może wprowadzić dodatkowe limity wsparcia dla pojedynczych projektów. Ewentualne ograniczenia zostaną przedstawione do publicznej wiadomości w okresowych harmonogramach konkursów publikowanych z odpowiednim wyprzedzeniem Minimalna / maksymalna kwota wsparcia :

 13. Działanie 1.3Regionalny system innowacji wspieranie tworzenia nowych lub rozwoju istniejących parków naukowo – technologicznych, parków przemysłowych, inkubatorów technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości akademickiej, centrów innowacji, innowacyjnych klastrów przemysłowych, laboratoriów świadczących usługi innowacyjne dla przedsiębiorstw itp., wsparcie inwestycyjne na rozbudowę lub tworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w zakresie przedsięwzięć zgodnych z RSI, dotacje na prowadzenie prac rozwojowych przez jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa zmierzające do opracowania i komercjalizacji innowacji produktowych, usługowych bądź organizacyjnych, Rodzaje projektów:

 14. Działanie 1.3Regionalny system innowacji Rodzaje projektów: • budowanie sieci komunikacji między gospodarką i nauką w regionie, • wsparcie tworzenia nowych lub rozwoju istniejących sieci instytucji świadczących specjalistyczne usługi proinnowacyjne i systemów informacji dotyczących innowacyjnych potrzeb i ofert przedsiębiorców, • dotacje na prowadzenie badań na potrzeby innowacyjności gospodarki regionu, • wsparcie przedsięwzięć polegających na tworzeniu bazy służącej kształceniu praktycznemu w zakresie nowoczesnych technologii.

 15. Działanie 1.3 Regionalny system innowacji Planowana wysokość środków przeznaczonych na działanie (w euro):

 16. Działanie 1.3Regionalny system innowacji Projekty inwestycyjne w zakresie infrastruktury badawczo rozwojowej – maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych poniżej 4 mln PLN. Projekty w zakresie zakupu środków trwałych do prowadzenia prac badawczo rozwojowych – maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych poniżej 400 tys. PLN. Projekty w zakresie wsparcia parków technologicznych - maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych poniżej 40 mln PLN Instytucja Zarządzająca może wprowadzić dodatkowe limity wsparcia dla pojedynczych projektów. Ewentualne ograniczenia zostaną przedstawione do publicznej wiadomości w okresowych harmonogramach konkursów publikowanych z odpowiednim wyprzedzeniem. Minimalna/Maksymalna wartość projektu :

 17. Działanie 1.3Regionalny system innowacji Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia: Maksymalna kwota wsparcia 30 000 000 zł. Instytucja Zarządzająca może wprowadzić dodatkowe limity wsparcia dla pojedynczych projektów. Ewentualne ograniczenia zostaną przedstawione do publicznej wiadomości w okresowych harmonogramach konkursów publikowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

 18. Działanie 1.4Promocja gospodarcza i aktywizacjainwestycyjna regionu Przykładowe rodzaje projektów : kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych, o powierzchni poniżej 40 ha przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych, organizacja i realizacja przedsięwzięć promocyjnych, w tym targów, imprez wystawienniczych udział w targach, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych , opracowanie i realizacja kampanii promocyjnych oraz planów marketingowych, tworzenie nowych i rozwoju istniejących systemów informacji gospodarczej, promocji markowych produktów województwa, a także szkolenia i doradztwa w powiązaniu z ww. typami projektów.

 19. Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacjainwestycyjna regionu Planowana wysokość środków przeznaczonych na działanie (w euro):

 20. Działanie 1.4Promocja gospodarcza i aktywizacjainwestycyjna regionu Maksymalna kwota wsparcia: 30% alokacji – projekty pozainwestycyjne – maksymalna kwota wsparcia 500 000 PLN 70% alokacji – projekty inwestycyjne – maksymalna kwota wsparcia 30 000 000 PLN Instytucja Zarządzająca może wprowadzić dodatkowe limity wsparcia dla pojedynczych projektów. Ewentualne ograniczenia zostaną przedstawione do publicznej wiadomości w okresowych harmonogramach konkursów publikowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

 21. Oś priorytetowa II Infrastruktura techniczna

 22. Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjnego

 23. Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna

 24. Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna

 25. Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna

 26. Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna

 27. Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna

 28. Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna

 29. Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna

 30. Oś priorytetowa III Społeczeństwo informacyjne

 31. Oś priorytetowa III Społeczeństwo informacyjne

 32. Oś priorytetowa III Społeczeństwo informacyjne

 33. Oś priorytetowa III Społeczeństwo informacyjne

 34. Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom

 35. Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska

 36. Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska

 37. Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska

 38. Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska

 39. Działanie 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi

 40. Działanie 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi

 41. Działanie 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi

 42. Działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej

 43. Działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej

 44. Działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej

 45. Działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej

 46. Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom

 47. Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom

 48. Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom

 49. Oś priorytetowa V Infrastruktura publiczna

 50. Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna

More Related