1 / 9

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ. Seminář SPOV: Podpora rozvoje venkova v ČR 29. 8. 2014, České Budějovice. MAS = místní akční skupina. partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem

andra
Download Presentation

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ Seminář SPOV: Podpora rozvoje venkova v ČR 29. 8. 2014, České Budějovice

  2. MAS = místní akční skupina • partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem • ideální rozložení partnerů – tripartita – rovnoměrné zastoupení zástupců veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru • nově také členění na zájmové skupiny dle zaměření činnosti jednotlivých členů MAS

  3. 179 MAS v ČR • seznam a interaktivní mapa na www.nsmascr.cz

  4. od LEADERu k CLLD

  5. Příprava Strategií CLLD • Analyztická část • Návrhová část • Implementační část • Důraz na komunikaci s partnery v území!

  6. Aplikace CLLD v jednotlivých OP • Přímé zapojení CLLD (vyhlašování výzev přes MAS): • PRV – Program rozvoje venkova • IROP – Integrovaný regionální operační program • OP Zaměstnanost • Nepřímé zapojení CLLD (animace území, individuální projekty MAS): • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání • OP Životní prostředí

  7. Aktuální úkoly pro MAS • Dokončit pracovní návrh SCLLD a zveřejnit jej na stránkách pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj • http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzva-c-2/MAS • Do 31. 8. 2014 (jen 168 MAS podpořených z OPTP) • Připravit MAS na splnění Standardizace • http://www.szif.cz/cs/standardizace_mas • Příjem žádostí: 22. 11. 2014 – 22. 5. 2015 • Dokončit přípravu SCLLD dle připomínek z území a konečné podoby jednotlivých OP

  8. Spolupracujte a buďte aktivní! • Najděte si svou MAS. • Zapojte se do přípravy SCLLD: • oznámením svých projektových záměrů, • účastí na pracovních skupinách, • připomínkováním. • Staňte se členem MAS. • Případně i kandidujte do volených orgánů MAS. • Sledujte výzvy vyhlašované MAS a podejte žádost o dotaci. • Realizujte projekt s podporou MAS a EU.

  9. Děkuji za pozornost. • Jan Florianmístopředseda NS MAS ČRa vedoucí PS LEADERt 77 44 99 396e j.florian@nsmascr.cz

More Related