Fundusze dla edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fundusze dla edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fundusze dla edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

play fullscreen
1 / 15
Fundusze dla edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
178 Views
Download Presentation
alva
Download Presentation

Fundusze dla edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Fundusze dla edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 KOFERENCJA „PROGRAMY I PROJEKTY WSPIERAJĄCE PRACĘ BIBLIOTEK SZKOLNYCH” Białystok, 20 listopada 2008 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

 2. RPOWP na lata 2007-2013 Osie Priorytetowe Programu: I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie II. Rozwój infrastruktury transportowej III. Rozwój turystyki i kultury IV. Społeczeństwo Informacyjne V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska VI. Rozwój infrastruktury społecznej VII. Pomoc techniczna URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 2

 3. RPOWP na lata 2007-2013 Nazwa Priorytetu % udział środków przeznaczonych na realizację Priorytetu Euro Priorytet I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie 22% 139 965 734 Priorytet II Rozwój infrastruktury transportowej 32% 203 586 523 Priorytet III Rozwój turystki i kultury 16% 101 793 261 Priorytet IV Społeczeństwo Informacyjne 8% 50 896 631 Priorytet V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 10% 63 620 788 Priorytet VI Rozwój infrastruktury społecznej 8% 50 896 631 Priorytet VII Pomoc techniczna 4% 25 448 315 RAZEM 100% 636 207 883 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

 4. RPOWP na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 4

 5. RPOWP na lata 2007-2013 • Celem głównym Osi priorytetowej jest : • Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji. • Cel ten zostanie osiągnięty dzieki poprawie jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, poprawie jakości wód, minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzenie systemu ich odzyskiwania i unieszkodliwiania. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 5

 6. RPOWP na lata 2007-2013 • Beneficjenci: • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia istowarzyszenia. • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. • Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia • zysku, w tym fundacje, stowarzyszenia. • Jednostki i instytucje naukowe. • Placówki kultury, szkoły wyższe, podmioty tworzące • system oświaty w myśl ustawy o systemie oświaty. • Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej • reprezentowanych przez Lidera. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 6

 7. RPOWP na lata 2007-2013 Przykładowe rodzaje projektów: W ramach poprawy jakości powietrza - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (kościoły, placówki kultury, szkoły wyższe, podmioty tworzące system oświaty w myśl ustawy o systemie oświaty, zakłady opieki zdrowotnej) wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (potwierdzone bilansem cieplnym). URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 7

 8. RPOWP na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Działanie 6.3. Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 8

 9. RPOWP na lata 2007-2013 • Celem głównym Osi priorytetowej jest: • Poprawa jakości infrastruktury społecznej. • Nadrzędnym celem Działania 6.1. jest stworzeniewarunków koniecznych do rozwoju społeczeństwa owysokich kwalifikacjach zawodowych. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 9

 10. RPOWP na lata 2007-2013 • Beneficjenci: • Samorząd województwa. • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia. • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w świetle przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. • Podmioty wchodzące w skład systemu oświaty w myśl Ustawy o systemie oświaty. • Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia • zysku, utworzone przez jednostki wymienione wyżej, prowadzące działalność o charakterze • edukacyjno-sportowym, w zakresie edukacji wyższej, kształcenia ustawicznego. • Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, a także osoby prawne • prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty, wychowania i sportu. • Właściwy minister dla szkół, nad którymi sprawuje nadzór pedagogiczny. • Publiczne i niepubliczne szkoły wyższe działające zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. • Prawo o szkolnictwie wyższym. • Jednostki organizacyjne, utworzone przez jednostki wymienione wyżej, prowadzące działalnośćo charakterze edukacyjnym na poziomie wyższym. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 10

 11. RPOWP na lata 2007-2013 Przykładowe rodzaje projektów: • Budowa, rozbudowa, przebudowa, remont obiektów dydaktycznych. • Przebudowa, remont, adaptacja budynków na cele dydaktyczne. • Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont bibliotek. • Dostosowanie obiektów do potrzeb niepełnosprawnych. • Budowa, przebudowa remont obiektów sportowych przy placówkach edukacyjnych. • Budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej w obiektach wymienionych wyżej. • Wyposażenie obiektów dydaktycznych, sportowych, socjalno - bytowych ściśle związane z celem edukacyjnym. • Zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie w przypadku realizacji projektów wymienionych wyżej. • Informatyzacja tylko dla celów dydaktycznych. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 11

 12. RPOWP na lata 2007-2013 RPOWP na lata 2007-2013 Procedura konkursowa: Ogłoszenie konkursu Nabór wniosków Ocena wniosków - formalna - merytoryczno-techniczna Podjęcie decyzji o dofinansowaniu realizacji projektu Ogłoszenie wyników konkursu Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektów URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

 13. RPOWP na lata 2007-2013 RPOWP na lata 2007-2013 • Najczęściej popełniane błędy formalne: • Przekroczony poziom dofinansowania. • Nieprawidłowe zakwalifikowanie kosztów związanych z podziałem na koszty inwestycyjnej i nieinwestycyjne. • Niespójność danych zawartych we wniosku ze Studium Wykonalności. • Brak pieczątek, nieprawidłowo potwierdzone dokumenty za zgodność z oryginałem. • Nieprawidłowa forma złożenia wniosku. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

 14. RPOWP nalata 2007-2013 Więcej informacji o RPOWP Infolinia: 0 8013 0 8013 tel.: 0 85 65 48 231 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

 15. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO • Dziękuję za uwagę • URZĄD MARSZAŁKOWSKI • WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO • Departament Zarządzania • Regionalnym Programem Operacyjnym URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym