Spójność społeczno-gospodarcza Rozwój zasobów ludzkich - PowerPoint PPT Presentation

sp jno spo eczno gospodarcza rozw j zasob w ludzkich n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spójność społeczno-gospodarcza Rozwój zasobów ludzkich PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spójność społeczno-gospodarcza Rozwój zasobów ludzkich

play fullscreen
1 / 78
Spójność społeczno-gospodarcza Rozwój zasobów ludzkich
207 Views
Download Presentation
tola
Download Presentation

Spójność społeczno-gospodarcza Rozwój zasobów ludzkich

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Spójność społeczno-gospodarczaRozwój zasobów ludzkich Programy, instytucje, doradztwo dla MSP Konferencja Kadry dla Biznesu 18.02.2004 Poznań Ida Musiałkowska akredytowany trener EFS i.musialkowska@ae.poznan.pl

 2. Cztery fundusze strukturalne: 1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2) Europejski Fundusz Społeczny 3) Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 4) Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa Fundusz Spójności Fundusze Unii Europejskiej

 3. koncentracji - środki są przeznaczone przede wszystkim dla obszarów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (Cel 1 i Cel 2) partnerstwa -współpraca układu europejskiego, krajowego, regionalnego i lokalnego (wertykalne) oraz z partnerami gospodarczymi i społecznymi (horyzontalne) programowania -proces organizowania, podejmowania decyzji i finansowania odbywa się w kilku szczegółowo określonych etapach aktywizacja zawodowa kobiet Zasady działaniafunduszy strukturalnych

 4. Obszary wsparcia - Europejska Strategia Zatrudnienia: aktywizacja zawodowa bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu kształcenie ustawiczne doskonalenie kadry pracowniczej i rozwój przedsiębiorczości Europejski Fundusz Społeczny

 5. koordynacji -pomiędzy poszczególnymi funduszami poprzez: dokumenty programowe, monitorowanie i ocenę pomocy, indykatywne wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie polityk Wspólnoty dodatkowości -środki europejskie muszą uzupełniać finansowanie krajowe, a nie mogą go zastępować zgodności -operacje finansowane z funduszy europejskich muszą być zgodne z innymi politykami Wspólnoty i prawodawstwem wspólnotowym Zasady działaniafunduszy strukturalnych

 6. Europejski Fundusz Społeczny • Artykuł 2 rozporządzenia - “fundusz winien pełnić rolę wspierającą, uzupełniającą w stosunku do działań państw członkowskich w dziedzinie rozwoju rynku pracy i zasobów ludzkich...”, w tzw. pięciu obszarach wsparcia, dotyczących polityki zatrudnienia, tzn.: • aktywne formy walki z bezrobociem, • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, • rozwój powszechnego kształcenia, • doskonalenie kadr gospodarki oraz rozwój przedsiębiorczości, • aktywizacja zawodowa kobiet. • Rozporządzenie Nr 1784/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie EFS.

 7. Równość szans Polityka zrównoważonego rozwoju Nowoczesne technologie informatyczne i sieci komunikacyjne (e-Europa) Lokalne Działania Tematy przekrojowe Komisji Europejskiej

 8. Kompleksowy dokument określający strategię rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w pierwszych latach członkostwa w UE Wyznacza cele i zadania konieczne do realizacji w celu osiągnięcia spójności społeczno-gospodarczej Będzie służył jako fundament do przygotowania Podstaw Wsparcia Wspólnoty - dokumentu określającego kierunki i wysokości wsparcia z funduszy strukturalnych UE Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006

 9. Narodowy Plan Rozwoju 2004 - 2006 Celem strategicznym NPR jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia i poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym. • jest strategicznym, średniookresowym dokumentem planistycznym, które scala na poziomie krajowym horyzontalne, sektorowe i regionalne działania państwa, • określa najważniejsze działania strukturalne, które Polska będąc członkiem Unii Europejskiej, • zamierza uruchomić w latach 2004 - 2006 przy wykorzystaniu środków wsparcia UE, • wskazuje kierunki rozwoju gospodarczego Polski w pierwszych latach po akcesji, mające • zapewnić warunki sprzyjające długotrwałemu wzrostowi gospodarczemu i podniesieniu • poziomu życia mieszkańców.

 10. Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju zasobów Ludzkich 2000-2006 Spójna Polityka Strukturalna Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 2000-2006 Polska Polityka Strukturalna w Sektorze Rybołówstwa 2001-2006 Narodowa Strategia Rozwoju Transportu 2000-2006 Narodowa Strategia Ochrony Środowiska 2000-2006 Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006 Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004 - 2006

 11. Osiągnięcie i utrzymanie w dłuższym czasie wysokiego wzrostu PKB Zwiększenie poziomu zatrudnienia i wykształcenia Włączenie Polski do europejskiej sieci infrastruktury transportowej i informacyjnej Zwiększenie w strukturze gospodarki udziału sektorów o wysokiej wartości dodanej Wspomaganie udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych wszystkich regionów i grup społecznych w Polsce Realizacja strategicznego celu NPR

 12. Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia Tworzenie warunków dla zwiększenia poziomu inwestycji, promowanie zrównoważonego rozwoju i spójności przestrzennej Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów Zadania Narodowego Planu Rozwoju

 13. Narodowy Plan Rozwoju 2004 - 2006 Oś Rozwojowa NPR - Rozwój Zasobów Ludzkich • Cel generalny • budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie • warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. • Cele szczegółowe • poprawa zatrudnialności poprzez rozwój jakości zasobów ludzkich, • rozwój przedsiębiorczości, • poprawa zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i ich pracowników do warunków zmieniającego się rynku, • wzmocnienie polityki równości szans na rynku pracy.

 14. Środki finansowane EFS w Polsce • Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich - 1270 mln euro • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - 360 mln euro • Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL - 118,5 mln euro

 15. Fundusze strukturalne: 7,635 mld euro(67,2%): EFRR: 4,652 mld euro (60,9%). EFS: 1,748 mld euro (22,9%). EFOiGR: 1,055 mld euro (13,8%) IFUR: 0,178 mld euro (2,4%). Fundusz Spójności: 3,733 mld euro (32,8%) Razem ze środkami krajowymi: 14,891 mld euro Środki funduszy strukturalnych dla Polski na lata 2004-2006

 16. Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej • Działanie 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy • Działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieży • Działanie 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia • Działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych • Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka • Działanie 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy • Działanie 2.1. Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie • Działanie 2.2.Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy • Działanie 2.3.Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki • Działanie 2.4. Wzmocnienie zdolności administracyjnych Pomoc Techniczna • Wsparcie zarządzania SPO RZL • Informacja i promocja działań SPO RZL Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich

 17. Priorytet 1: Rozwój Przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu • Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw • Działanie 1.2. Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw • Działanie 1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm • Działanie 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką • Działanie 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych • on-line Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw • Działanie 2.1. Wzrost konkurencyjności MSP poprzez doradztwo • Działanie 2.2.Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw • Działanie 2.3. Wzrost konkurencyjności MSP poprzez inwestycje • Działanie 2.4. Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Pomoc Techniczna • Wsparcie zarządzania SPO WKP • Informacja i promocja działań SPO WKP Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw EFRR

 18. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury regionalnej Działanie 1.1: Układ transportowy; 1.1 – Infrastruktura drogowa, 1.2 – Infrastruktura transportu publicznego, Działanie 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska; Działanie 1.3: Infrastruktura społeczna; 3.1 – Infrastruktura edukacyjna, 3.2 – Infrastruktura zdrowia, Działanie 1.4: Kultura i turystyka; Działanie 1.5: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego; Działanie 1.6: Infrastruktura transportu publicznego w aglomeracjach

 19. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 2. Wzmocnienie regionalnej bazy zasobów ludzkich Działanie 2.1: Rozwój regionalnego rynku pracy i kształcenie ustawiczne; Działanie 2.2: Programy stypendialne; Działanie 2.3: Reorientacja zawodowa dla osób odchodzących z rolnictwa; Działanie 2.4: Reorientacja zawodowa dla osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi; Działanie 2.5: Promocja przedsiębiorczości; Działanie 2.6: Regionalne strategie innowacyjne.

 20. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 3.Rozwój lokalny Działanie 3.1: Obszary wiejskie; Działanie 3.2: Obszary podlegające restrukturyzacji; Działanie 3.3: Obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe; Działanie 3.4: Mikroprzedsiębiorstwa; Działanie 3.5: Infrastruktura społeczna.

 21. SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieży • Cel działania: Udzielenie możliwie pełnego wsparcia młodzieży, w tym absolwentom wszystkich typów szkół tak, aby nie stawali się i nie pozostawali bezrobotnymi. • System instytucjonalny wdrażania • Instytucja Zarządzająca - Departament Zarządzania EFS w MGPiPS, • Instytucja Pośrednicząca - Departament Zarządzania EFS w MGPiPS, • Końcowy Beneficjent - 16 WUP’ów.

 22. SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieży • Schemat A – Wspieranie młodzieży na rynku pracy • Projektodawcy: • WUP • Tryb wyboru projektów: projekt rozszerzony • Budżet: 236,555 MEURO • Beneficjenci Ostateczni: • Bezrobotna młodzież do 24 roku życia, • Absolwenci wszystkich typów szkół, • Osoby młode do 24 roku życia chcące rozpocząć działalność gospodarczą, • NGO’s – bezrobotni lub zagrożeni bezrobociem młodzież.

 23. SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieży • Schemat B – Promocja aktywności zawodowej młodzieży • Projektodawcy: • JST /województwo, powiat, gmina/ • NGO’s, szkoły /w tym wyższe/, organizacje pracodawców. • Tryb wyboru projektów: konkurs • Budżet: 41,74 MEURO • Beneficjenci Ostateczni: • Bezrobotna młodzież do 24 roku życia, • Absolwenci wszystkich typów szkół, • Osoby młode do 24 roku życia chcące rozpocząć działalność gospodarczą, • NGO’s – bezrobotni lub zagrożeni bezrobociem młodzież.

 24. SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieży • Typy projektów: • Subsydiowane zatrudnienie młodzieży w sektorze MSP, • Staże i szkolenia – dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, • Doradztwo, szkolenia i dotacje dla podejmujących działalność gospodarczą, • Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, • Programy specjalne i innowacyjne na rzecz młodzieży, • Wspieranie wolontariatu – pokrywanie kosztów świadczeń i kosztów związanych z pracą, • Opracowywanie i rozpowszechnianie informacji o rynku pracy i MSP, • Akcje promocyjne aktywne postawy – samozatrudnienie, • Promowanie idei planowania kariery i rozwoju zawodowego, • Promowanie mobilności, elastyczności, przedsiębiorczości i adaptacyjności, • Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie pomocy młodzieży w wejściu na rynek pracy, • Kluby pracy.

 25. SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia • Cel działania: Ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie dla osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych w zakresie reintegracji zawodowej i zagrożonych utratą pracy • System instytucjonalny wdrażania • Instytucja Zarządzająca - Departament Zarządzania EFS w MGPiPS, • Instytucja Pośrednicząca - Departament Zarządzania EFS w MGPiPS, • Końcowy Beneficjent - 16 WUP’ów.

 26. SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia • Schemat A – Wspieranie osób zagrożonych bezrobociem oraz osób bezrobotnych, w rym długotrwale bezrobotnych • Projektodawcy: • WUP • Tryb wyboru projektów: projekt rozszerzony • Budżet: 227,545 MEURO • Beneficjenci Ostateczni: • Osoby bezrobotne pozostające bez pracy do 12 miesięcy • Osoby długotrwale bezrobotne /12-24 miesiące/

 27. SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia • Typy projektów: • Subsydiowane zatrudnienie, • Dotacje i szkolenia oraz dotacje dla osób samozatrudniających się oraz podejmujących • działalność gospodarczą, • Szkolenia zawodowe – nowe technologie, dostosowane do potrzeb rynku pracy, • Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy – indywidualne plany działań, • Wsparcie realizacji programów specjalnych i innowacyjnych /nowe podejście do problematyki • bezrobocia/, • Zapewnienie opieki dzieciom oraz innym osobom zależnym od beneficjentów, • Promocja inicjatyw lokalnych, • Wsparcie inicjatyw samoorganizacji.

 28. SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych • Cel działania: Poprawa poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz tworzenie nowych i doskonalenie dotychczasowych instrumentów zwiększających możliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy. • System instytucjonalny wdrażania • Instytucja Zarządzająca - Departament Zarządzania w MGPiPS, • Instytucja Pośrednicząca - Departament Zarządzania w MGPiPS, • Końcowy Beneficjent - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 29. SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych • Schemat A – Wspieranie osób niepełnosprawnych na rynku pracy • Projektodawcy: • Instytucje rynku pracy, JST /województwo, powiat, gmina/, • NGO’s, instytucje szkoleniowe, partnerzy społeczni, • Media, niepubliczne ośrodki wspierania przedsiębiorczości, • Jednostki naukowo – badawcze. • Tryb wyboru projektów: konkurs • Budżet: 53,65 MEURO • Beneficjenci Ostateczni: • Osoby niepełnosprawne /absolwent, długotrwale bezrobotni, mające trudności z wejściem na rynek pracy/, • PUP, PCPR, urzędy starostw, NGO’s, służby medycyny pracy, instytucje rynku pracy, • Pracodawcy i organizacje pracodawców, • Pracownicy współpracujący z niepełnosprawnymi, • Instytucje szkoleniowe i jednostki badawczo – rozwojowe, • PFRON.

 30. SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych • Schemat B – Poprawa skuteczności systemu wspierania osób niepełnosprawnych • Projektodawcy: • PFRON • Tryb wyboru projektów: przetarg • Budżet: 53,65 MEURO • Beneficjenci Ostateczni: • Osoby niepełnosprawne /absolwent, długotrwale bezrobotni, mające trudności z wejściem na rynek pracy/, • PUP, PCPR, urzędy starostw, NGO’s, służby medycyny pracy, instytucje rynku pracy, • Pracodawcy i organizacje pracodawców, • Pracownicy współpracujący z niepełnosprawnymi, • Instytucje szkoleniowe i jednostki badawczo – rozwojowe, • PFRON.

 31. SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych • Typy projektów: • Szkolenia dla osób niepełnosprawnych /tradycyjne, modułowe, na odległość/, • Wspieranie osób niepełnosprawnych w pierwszym okresie zatrudnienia /6 miesięcy - doradztwo/ • Subsydiowane miejsca pracy, • Wspieranie poprzez elastyczne formy zatrudnienia /telepraca, praca zastępcza, etc./, • Samozatrudnienie – doradztwo, szkolenia, dotacja, • Akcje informacyjno – promocyjne skierowane do MSP, • Szkolenia dla pracowników zajmujących się niepełnosprawnymi, • Podnoszenie umiejętności pracy z niepełnosprawnym klientem i jego rodziną, • Podnoszenie umiejętności rozpoznawania potrzeb i oczekiwań MSP i niepełnosprawny, • Podnoszenie umiejętności pracy z niepełnosprawnym planującym rozpocząć działalność, • Utworzenie, udostępnienie i aktualizacja centralnej i regionalnej bazy danych niepełnosprawnych, • Upowszechnianie informacji dla osób niepełnosprawnych /internet, etc./.

 32. SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup społecznego ryzyka • Cel działania: Ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego. • System instytucjonalny wdrażania • Instytucja Zarządzająca - Departament Zarządzania EFS w MGPiPS, • Instytucja Pośrednicząca - Departament Zarządzania EFS w MGPiPS, • Końcowy Beneficjent - Departament Wdrażania EFS w MGPiPS.

 33. SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup społecznego ryzyka • Schemat A – Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym • Projektodawcy: • JST /województwo, powiat, gmina/, publiczne służby zatrudnienia, • NGO’s, organizacje pracodawców, instytucje szkoleniowe. • Tryb wyboru projektów: konkurs • Budżet: 30,45 MEURO • Beneficjenci Ostateczni: • Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających • długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej /osoby bezrobotne powyżej 24 miesięcy, alkoholicy, narkomani, • bezdomni, osoby opuszczające zakłady karne, uchodźcy, młodzież z placówek opiekuńczo – wychowawczych/, • Osoby w wieku 15 – 24 lat /nie uczące się, nie pracujące i nie zarejestrowane jako bezrobotne, uczące się • ale sprawiające problemy wychowawcze, osoby pochodzące z rodzin ubogich/, • Pracodawcy.

 34. SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup społecznego ryzyka • Schemat B – Wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym • OHP. • Projektodawcy: • Tryb wyboru projektów: wniosek OHP /rozszerzony/ • Budżet: 10,15 MEURO • Beneficjenci Ostateczni: • Młodzież wychowująca się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, • Osoby w wieku 15 – 24 lat /nie uczące się, nie pracujące i nie zarejestrowane jako bezrobotne, uczące się • ale sprawiające problemy wychowawcze, osoby pochodzące z rodzin ubogich, osoby mające kolizje z prawem/, • Pracodawcy.

 35. SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup społecznego ryzyka • Typy projektów: • Warsztaty obejmujące diagnozowanie potencjału zawodowego i możliwości jego rozwoju, • Szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym /przezwyciężanie problemów, • zwiększanie samodzielności życiowej, metody integracji społecznej/, • Wspierania zatrudnienia socjalnego, • Działania towarzysząc /dzienne placówki opiekuńcze, środowiskowe ogniska wychowawcze/, • Współfinansowanie ogólnopolskiej sieci młodzieżowych centrów kariery /poradnictwo zawodowe, • pośrednictwo w celu zapobiegania porzucania szkoły, powrót do nauki/, • Szkolenia i warsztaty wychowawcze /usamodzielnianie się młodzieży, powrót do nauki w celu • zdobycia zawodu, etc./, • Wsparcie finansowe dla kampanii promujących wolontariat, • Rozwój standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej, • Tworzenie ośrodków przeznaczonych dla osob zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem • społecznym /Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej/,

 36. SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup społecznego ryzyka • Typy projektów: • Szkolenia dla kadry instytucji pracujących z osobami szczególnego ryzyka, • Rozwiniecie systemu informacji dla kadry, • Szkolenia aktywizujące i spotkania integracyjne z udziałem społeczności lokalnych, • Szkolenia dla pracodawców w zakresie specyfiki zatrudnienia osób z wykluczenia, • Pomoc dla pracodawców w tworzeniu subsydiowanych miejsc pracy, staży zawodowych • oraz spółdzielni socjalnych,

 37. SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet • Cel działania: Udzielenie wielostronnego wsparcia kobietom w zakresie rynku pracy prowadzące do wzrostu stopy zatrudnienia kobiet oraz podwyższenia ich statusu ekonomicznego i społecznego. • System instytucjonalny wdrażania • Instytucja Zarządzająca - Departament Zarządzania EFS w MGPiPS, • Instytucja Pośrednicząca - Departament Zarządzania EFS w MGPiPS, • Końcowy Beneficjent - Departament Wdrażania EFS w MGPiPS.

 38. SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet • Schemat A – Promocja równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy • Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds.. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, • NGO’s, instytucje rynku pracy, partnerzy społeczni, • Publiczne i niepubliczne instytucje działające w obszarze rynku pracy, • Prywatne i publiczne placówki naukowo – badawcze. • Projektodawcy: • Tryb wyboru projektów: konkurs • Budżet: 33,00 MEURO • Beneficjenci Ostateczni: • Kobiety: bezrobotne, bierne zawodowo, o niskich kwalifikacjach, powracające na rynek pracy, • posiadające kwalifikacje w zawodach nietradycyjnych, prowadzące działalność gospodarczą • lub chcące ją rozpocząć, • Pracodawcy, • Partnerzy społeczni.

 39. SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet • Schemat B – Doskonalenie, aktualizacja umiejętności i kwalifikacji kobiet w warunkach nowoczesnej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy • Projektodawcy: • Instytucje rynku pracy, NGO’s, ośrodki doradztwa rolniczego, • Ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego, • Niepubliczne ośrodki wspierania przedsiębiorczości /fundacje, stowarzyszenia, • Agencje rozwoju regionalnego i lokalnego/. • Tryb wyboru projektów: konkurs • Budżet: 24,75 MEURO • Beneficjenci Ostateczni: • Kobiety: bezrobotne, bierne zawodowo, o niskich kwalifikacjach, powracające na rynek pracy, • posiadające kwalifikacje w zawodach nietradycyjnych, prowadzące działalność gospodarczą • lub chcące ją rozpocząć,

 40. SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet • Typy projektów: • Projekty badawcze i ekspertyzy mające na celu diagnozę sytuacji kobiet na rynku pracy, • Projekty pilotażowe – samoorganizacja kobiet, • Opracowanie baz danych o lokalnych rynkach pracy, • Akcje informacyjno – promocyjne /edukacyjne/ na rzecz zwalczanie stereotypów, • Promowanie równości szans w zawodach tradycyjnie uznawanych za kobiece lub męskie, • Promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet, • Promowanie równości wynagradzania, • Promowanie łączenia obowiązków zawodowych i życia prywatnego, • Promowanie partnerskiego modelu włączającego mężczyzn na równi z kobietami • w realizację obowiązków rodzicielskich i domowych, • Promowanie korzystania z usług opiekuńczo – wychowawczych nad dziećmi,

 41. SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet • Typy projektów: • Kursy szkoleniowe dla kobiet /podnoszenie kwalifikacji, praca w trzecim sektorze, wolontariat/, • Indywidualne palny działań dla kobiet z obszarów wiejskich, • Doradztwo zawodowe dla kobiet, • Doradztwo psychologiczne i prawne, • Programy specjalne i innowacyjne na rzecz kobiet, • Subsydiowane staże pracy, • Szkolenia dla pracodawców /elastyczne formy zatrudnienia/, • Wspieranie i rozwój otoczenia instytucjonalnego /opieka dla dzieci, szkolenia w tym zakresie/.

 42. SPORZL - Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki • Cel działania: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału adaptacyjnego poprzez inwestowanie w kadry • System instytucjonalny wdrażania • Instytucja Zarządzająca - Departament Zarządzania EFS w MGPiPS, • Instytucja Pośrednicząca - Departament Zarządzania EFS w MGPiPS, • Końcowy Beneficjent - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 43. SPORZL - Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki • Schemat A – Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr • Projektodawcy: • Publiczne i niepubliczne placówki kształcenia dorosłych, • Szkoły – w tym wyższe szkoły - państwowe i niepaństwowe, • Placówki naukowe i instytuty badawcze, • Związki zawodowe • Organizacje pracodawców i przedsiębiorców /izby gospodarcze/. • Tryb wyboru projektów: konkurs • Budżet: 221,20 MEURO • Beneficjenci Ostateczni: • Przedsiębiorstwa i ich pracownicy, • Placówki naukowe i instytuty badawcze.

 44. SPORZL - Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki • Schemat B – Promocja rozwiązań w zakresie potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy • Projektodawcy: • PARP • Tryb wyboru projektów: przetarg • Budżet: 46,60 MEURO • Beneficjenci Ostateczni: • Przedsiębiorstwa i ich pracownicy, • Placówki naukowe i instytuty badawcze, • Media, JST /województwa, powiaty, gminy/, • Placówki kształcenia dorosłych, • Uczelnie.

 45. SPORZL - Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki • Typy projektów: • Szkolenia i doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw • o charakterze ogólnym i specjalistycznym /IT, edukacja na odległość, kursy zawodowe języków obcych/, • Studia podyplomowe dla pracowników, • Praktyczne szkolenia i staże dla pracowników przedsiębiorstw odbywane w instytucjach • naukowo – badawczych, • Szkolenia i doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników w zakresie usprawniania • zarządzania /zasobami ludzkimi/, poprawy organizacji pracy, uelastycznienia form świadczenia • pracy oraz identyfikacji potrzeb i kwalifikacji pracowników, • Szkolenia w zakresie BHP, • Pilotażowe projekty szkoleniowo – doradcze w zakresie pracy atypowej /telepraca, jobrotation/, • Podwyższenie umiejętności i kwalifikacji pracowników o niskim poziomie przygotowania do pracy.

 46. SPORZL - Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki • Typy projektów: • Projekty promujące i badawcze w zakresie powiązań między światem nauki i przedsiębiorstw • oraz ideę doskonalenia zawodowego, • Projekty promujące aktywne wsparcie dla przedsiębiorczości /samorząd lokalny/ oraz postawy • przedsiębiorczości /młodzież/, • Pomoc doradcza i szkoleniowa dotycząca poprawy jakości usług doradczych i szkoleniowych dla MSP, • Realizacja wysokospecjalistycznych kursów dla kadry przedsiębiorstw o zasięgu ponadlokalnym • i ogólnopolskim.

 47. SPO RZL Uzupełnienie Programu Uzupełnienie Programu pokazuje, w jaki sposób Instytucja Zarządzająca Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich wykorzysta środkiEuropejskiego Funduszu Społecznego dla wsparcia zatrudnienia oraz zasobów ludzkich w Polsce w latach 2004 - 2006. • Uzupełniający dokument programowy jest dokumentem wdrażającym strategię i priorytety pomocy oraz zawierającym szczegółowe elementy na poziomie działań, opracowany przez państwo członkowskie • i przekazywany do Komisji Europejskiej.

 48. Dokument określa: - potencjalnych projektodawców, a więc podmioty uprawnione do zgłaszania projektów, które mogą być finansowane w ramach SPO RZL, - tryb składania i rozpatrywania wniosków o środki, - kryteria i zasady wyboru projektów, - wskaźniki monitorowania poszczególnych zadań, - ogólne określenie kategorii wydatków, które mogą być finansowane z EFS Uzupełnienie SPO RZL

 49. Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich a ZPORR • ZPORR rozwija cele NPR określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej. • ZPORR został przygotowany przez MGPiPS w ścisłej współpracy z samorządami regionów. • Proponowane cele, priorytety i działania obejmują terytorium całej Polski, ale wielkość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację jest zróżnicowana w zależności sytuacji i struktury społeczno - gospodarczej regionu. • Dopełnieniem działań podejmowanych w ramach SPO RZL będą działania realizowane w ramach ZPORR i finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. • EFS dofinansuje na kwotę 360 mln EURO działania w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich.