slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Fundusz Przeciwalkoholowy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Fundusz Przeciwalkoholowy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 68

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Fundusz Przeciwalkoholowy - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Fundusz Przeciwalkoholowy. Urząd Miejski w Mielcu. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych . Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy . Gminny Program

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Fundusz Przeciwalkoholowy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy

Urząd Miejski w Mielcu

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

Gminny Program

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii

na 2012 rok

wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy1
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z Ustawy o wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi z dn. 26 października 1982r. z późniejszymi zmianami oraz wprowadza zadania w oparciu o Ustawę o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dn. 29 lipca 2005 r.

W związku z tym, że część zadań jest wspólnych i jednakowych,a ich adresatami są te same grupy osób, opracowany został wspólny program, który określa zadania dla Gminy:

wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy2
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
 • zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.
 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej,a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy3
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowychi narkomanii.
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13[1] i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 • wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy4
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

Powyższe zadania realizowane są w postaci Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok, stanowiącego integralną część strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Miejskiej Mielec.

W związku z koniecznością budżetowej klasyfikacji kosztów (dział, rozdział) biorąc pod uwagę skalę zjawiska, koszty wspólnych działań na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zakwalifikowano jako przeciwdziałanie alkoholizmowi.

wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy5
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Tab. 1.Liczba podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych - stan na 05.12. 2011 r.

wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy6
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

Ogólna kwota wydana na zakup napojów alkoholowych w 2010 r. w Mielcu wyniosła

52 467 517,- zł

wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy7
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

Tab. 2. Wydatki na zakup napojów alkoholowych:

wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy8
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

DANE Z OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ – za 2010 rok

Tab. 3. Liczba pacjentów:

wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy9
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

Tab. 4. Liczba osób zobowiązanych do leczenia ambulatoryjnego:

dane z miejskiego o rodka pomocy spo ecznej w mielcu za 2010 rok oraz i p rocze 2011 r
DANE Z MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELCU – za 2010 rok oraz I półrocze 2011 r.
 • Tab. 6. Liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie za 2010 rok

*kobiety powyżej 60 roku życia, mężczyźni powyżej 65 roku życia.

diagnoza stanu problem w zwi zanych z narkomani
Diagnoza stanu problemów związanych z narkomanią
 • Tab. 7. Nasilenie zjawiska zażywania narkotyków oraz dopalaczy w poszczególnych grupach wiekowych – wyniki dla miasta Mielca
wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy10
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
 • Tab. 8. Dostępność narkotyków w środowisku dzieci i młodzieży z terenu miasta Mielca.
wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy11
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
 • Wiedza rodziców o narkotykach w opinii dzieci i młodzieży z terenu miasta Mielca.
wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy12
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

RAMOWY PLAN REALIZACJI ORAZ FINANSOWANIA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy13
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

I. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy15
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

II. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE I NARKOMANII POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ

slide21
Tworzenie zintegrowanego systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Mielec

uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015

powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

prowadzenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy

prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

kampania edukacyjno informacyjna dotycz ca przemocy
Kampania edukacyjno - informacyjna dotycząca przemocy

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

slide24
Finansowanie obozów profilaktyczno – terapeutycznych dla

dzieci młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

Obóz Terapeutyczny – Murzasichle - 30 osób

Obóz Profilaktyczny – Murzasichle – 60 osób

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

wietlica opieku czo wychowawcza lumena przy parafii p w w mateusza ap i ewang
Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza „LUMENA”przy Parafii p.w. Św. Mateusza Ap. i Ewang.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy18
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

III. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCHYCH

wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy19
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

Realizacja 21 nowoczesnych programów profilaktycznych w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz w grupach podwyższonego ryzyka: „Jestem Ok.”, „Tak czy Nie”, „Stop agresji i przemocy w szkole”, „Przemoc wobec dzieci”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Magiczne kryształy”, „Bezpieczna szkoła”, „Cukierki”, „Spójrz inaczej”, „Spójrz inaczej na agresję”, „Program Domowych Detektywów”, „Fantastyczne możliwości”, „II Elementarz czyli program 7 kroków”, „Przeciw”, „Zanim spróbujesz”, „Jestem sobą”, „Razem”, „Elementy Naszych Spotkań”, „Ciąża a alkohol”, „Korekta”, „Noe”.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

slide29
Realizacja spektakli teatralnych, happeningów, koncertów słowno-muzycznych, wieczorków profilaktycznych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

realizacja program w i warsztat w skierowanych do rodzic w
Realizacja programów i warsztatów skierowanych do rodziców

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

w 2010 roku
W 2010 roku:

W ww. programach i szkoleniach wzięło udział:

ok. 15 626 uczniów

ok. 1 164 nauczycieli

ok. 1 473 rodziców

ok. 59 pracowników instytucji

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

piknik rodzinny grunt to rodzinka
Piknik rodzinny „Grunt to rodzinka”

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

sp dzielczy dom kultury
Spółdzielczy Dom Kultury

Warsztaty plastyczne - SDK

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy21
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

Zakupiono bilety wstępu na lodowisko, basen, na występy artystyczne

17 000 szt. - biletów na basen

6 000 szt. - biletów na lodowisko

115 szt. - biletów na spektakl „Tymoteusz wśród ptaków”

(otrzymały Szkoły, Świetlice, Kluby Młodzieżowe, Organizacje

Pozarządowe, Rady Osiedla)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

k pielisko letnie miejskiego o rodka sportu i rekreacji
Kąpielisko letnie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

klub m odzie owy na osiedlu cyranka
Klub Młodzieżowy na Osiedlu Cyranka

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

ob z harcerski hufca zhp mielec w karwie skich b otach 1 lipca 17 lipca 2011 r
Obóz Harcerski Hufca ZHP Mielecw Karwieńskich Błotach1 lipca - 17 lipca 2011 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

ob z harcerski hufca zhp mielec w karwie skich b otach 1 lipca 17 lipca 2011 r1
Obóz Harcerski Hufca ZHP Mielecw Karwieńskich Błotach 1 lipca - 17 lipca 2011 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

slide41

Zajęcia pozalekcyjne

JAZDA KONNA

PLASTYCZNE

EKOLOGICZNE

TEATRALNE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

slide42

Zajęcia sportowe w szkołach

KOSZYKÓWKA

GIMNASTYKA

SIATKÓWKA

JUDO

SAMOOBRONA

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

udzia w og lnopolskiej kampanii zachowaj trze wy umys
Udział w ogólnopolskiej kampanii„Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

kampania zachowaj trze wy umys
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

wr czenie nagr d ufundowanych przez prezydenta miasta mielca uczestnikom kampanii
Wręczenie nagród ufundowanych przezPrezydenta Miasta Mielca uczestnikom kampanii

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

udzia w og lnopolskiej kampanii edukacyjnej pozory myl dow d nie
Udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej„Pozory mylą dowód nie”

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

program odpowiedzialnej sprzeda y stop 18
Program odpowiedzialnej sprzedaży „Stop 18”

Program Odpowiedzialnej Sprzedaży został uruchomiony w 1998 roku i co roku odbywa się jego nowa edycja. Program opiera się na współpracy firm i organizacji, które podejmują wspólne inicjatywy w celu przeciwdziałania dostępowi niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

udzia w kampanii europejska noc bez wypadku
Udział w kampanii Europejska Noc Bez Wypadku

Celem tego międzynarodowego przedsięwzięcia jest ograniczenie tzw. wypadków dyskotekowych (wypadków z udziałem młodych ludzi, do których dochodzi w piątki i soboty).

W akcji biorą udział wszystkie kraje UE. Akcja odbywa się zawsze w 3-cią sobotę października jednocześnie we wszystkich krajach.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

akcja europejska noc bez wypadku w mieleckim klubie muzycznym papilon
Akcja „Europejska Noc Bez Wypadku”w mieleckim Klubie Muzycznym Papilon

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

udzia w og lnopolskiej kampanii postaw na rodzin
Udział w ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę ”

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

piknik rodzinny grunt to rodzinka1
Piknik rodzinny „Grunt to rodzinka”

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy24
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

IV. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII

slide55
Wsparcie Oddziału Odwykowego w Straszęcinie, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu pochodzących z Gminy Miejskiej Mielec, poprzez zakup specjalistycznych książek, filmów edukacyjnych oraz broszur i plakatów.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

do zada gminnej komisji rozwi zywania problem w alkoholowych w mielcu nale y w szczeg lno ci
Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu należy w szczególności:

Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (odbyło się 138 - 2010 r. i 123 – 2011 r. kontrole)

Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych, określonej we wniosku o zezwolenie z zasadami usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych określonymi w uchwale Rady Miejskiej

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

prowadzenie superwizji dla pedagog w i psychoterapeut w
Prowadzenie superwizji dla pedagogów i psychoterapeutów

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy27
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – KOSZTY ADMINISTRACYJNE

wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy29
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. Szczegółowe zadania oraz organizację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu określa Prezydent Miasta Mielca.

2. Członkowie zespołu roboczego Gminnej Komisji prowadzący kontrole przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych za każdorazową przeprowadzoną kontrolę w jednym sklepie lub lokalu, potwierdzoną złożeniem protokołu kontroli otrzymują ryczałt w wysokości dwukrotnej diety ustalonej na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (aktualnie obowiązującego) w wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz 1000 złotych dla każdego członka zespołu roboczego za wykrycie i udokumentowanie protokołem nieprzestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, skutkującego wszczęciem procedury cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla danego podmiotu.

wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy30
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

3. W sklepach i lokalach sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Miejskiej Mielec dopuszcza się możliwość kontroli tych podmiotów z zastosowaniem tzw. „zakupu kontrolowanego tj. próby zakupu napojów alkoholowych przez osobę nieletnią (poniżej 18 roku życia) przy obecności w lokalu członka zespołu kontrolnego. Wynik kontroli będzie brany pod uwagę przy ewentualnym wydawaniu kolejnego zezwolenia (lub jego przedłużenia).

4. Każdy podmiot starający się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub o jego przedłużenie powinien przeszkolić cały personel swojego lokalu w zakresie zasad postępowania przy sprzedaży i podawaniu napojów alkoholowych. Szkolenie powinno odbyć się w terminie maksymalnie pół roku od daty otrzymania zezwolenia. Udział w szkoleniu będzie brany pod uwagę przy ewentualnym wydawaniu kolejnego zezwolenia (lub jego przedłużenia).

wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy31
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

PRELIMINARZ – BILANS

 • I. POMOC TERAPEUTYCZNA I REHABILITACYJNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW
  • Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 57 620 zł
  • Przeciwdziałanie narkomanii – 6 000 zł
 • Suma = 63 620,- zł
 • ( 5,8 % )
 • II. POMOC RODZINOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, NARKOMANII ORAZ OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ
  • Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 155 760,- zł
  • Przeciwdziałanie narkomanii – 4 000 zł
 • Suma = 159 760,- zł ( 14,5 % )
wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy32
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
 • III. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA
  • Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 576 900 zł
  • Przeciwdziałanie narkomanii – 34 000 zł
 • Suma = 610 900,- zł( 55,5 % )
 • IV. WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, ORGANIZACJI I OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
  • Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 101 110 zł
  • Przeciwdziałanie narkomanii – 14 000 zł
 • Suma = 115 110,- zł ( 10,5 % )
wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy33
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy
 • V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – KOSZTY ADMINISTRACYJNE
 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 148 610 zł
  • Przeciwdziałanie narkomanii – 2 000 zł
 • Suma = 150 610 zł( 13,7 % )
 • CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU = 1 100 000 ZŁ
 • Całkowity koszt przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy: 1 040 000 zł
 • Całkowity koszt przeciwdziałania narkomanii: 60 000 zł
wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy34
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

Załącznik nr 1

Podział środków finansowych przeznaczonych w 2012 r. na zajęcia

pozalekcyjne realizowane w: Szkołach podstawowych i gimnazjach

Całość środków dla szkół w kwocie 48 280,- zł rozdzielona w sposób następujący:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 – 4 080,- zł
 • Szkoła Podstawowa nr 2 – 2 720,- zł
 • Szkoła Podstawowa nr 3 – 5 440,- zł
 • Szkoła Podstawowa nr 6 – 6 800,- zł
 • Szkoła Podstawowa nr 9 – 4 080,- zł
 • Szkoła Podstawowa nr 11 – 4 080,- zł
 • Szkoła Podstawowa nr 12 – 680,- zł
 • 2. Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mielcu – przekazana kwota 153 408 zł

Środki te zostaną wykorzystane na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,

artystycznych, kulturalnych oraz informatycznych.

 • Gimnazjum nr 1 – 2 040,- zł
 • Gimnazjum nr 2 – 8 840,- zł
 • ZSO nr 1 – 4 080,- zł
 • ZS nr 2– 5 440,- zł
wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy35
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

Dziękuję za uwagę