1 / 11

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Szkolenie dla bibliotekarzy MATERIAŁ POMOCNICZY KURS E-LEARNINGOWY O FINANSACH … KWESTIE TECHNICZNE. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

africa
Download Presentation

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Szkolenie dla bibliotekarzyMATERIAŁ POMOCNICZYKURS E-LEARNINGOWY O FINANSACH…KWESTIE TECHNICZNE Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek.

 2. Kurs e-learningowy – kwestie techniczne adres kursu dla seniorów www.ofinansach.biblioteki.org Po wpisaniu adresu pojawia się prosta strona logowania, gdzie należy podać login i hasło uczestnika 

 3. Platforma e-learningowa – strona logowania

 4. Każdy uczestnik dostaje własny login i hasło, ale to Państwo generujecie je dla swoich uczestników (w zależności od potrzeb). • Jak to zrobić? • Należy zalogować się w prostym panelu administracyjnym www.ofinansach.biblioteki.org/panel Login to nazwa gminy (wielką literą, bez polskich znaków), np. Andrychow Hasło to powtórzenie loginu i liczba „1” na końcu, np. Andrychow1 Uwaga! w przypadku nazwy krótszej niż 7 liter, w haśle dopełniamy do ośmiu znaków, np. login: Raki,hasło: Raki1234 Po zalogowaniu przechodzimy do strony administracyjnej 

 5. 1. Tutaj wybieramy z listy swoją biblioteką 2. Potem klikamy: Generuj użytkowników. 3. Podajemy liczbę loginów, jaką chcemy wygenerować (tylu ilu mamy użytkowników, a najlepiej jeszcze kilka zapasowych)

 6. 4. Pojawi się tyle pozycji, ile chcemy wygenerować loginów. Wybieramy opcję: „Generuj” i zapisuje się nam na dysku plik PDF. Jest to dokument z loginami i hasłami dla użytkowników (jeden login na jednej stronie, żeby można było wydrukować i rozdać uczestnikom).

 7. 5. Aby powtórnie pobrać plik z loginami (PDF) wybieramy opcję: „Generuj PDF – wszystkie loginy” lub „Generuj PDF – wolne loginy” (tylko niewykorzystane)

 8. Bibliotekarze na szkoleniach otrzymali swoje własne loginy i PINy(nowe biblioteki – na szkoleniach a absolwenci mailem) na potrzeby szkolenia i roboczego dostępu do kursu. (uwaga: są to loginy tzw. testowe, nie należy ich przekazywać uczestnikom spotkań w bibliotekach!

 9. Przy pierwszym logowaniu osoby starsze (uczestnicy spotkań muszą podać swoje dane. Dlatego nawet jeśli w czasie kursu przy jednym komputerze pracuje więcej niż jedna osoba, pierwsze logowanie powinien przejść każdy uczestnik.

 10. Po zapisaniu swoich danych, uczestnicy mogą usiąść przy komputerach w parach (grupkach) i rozpocząć wspólnie pracę.Wówczas do kursu loguje się tylko jedna osoba, ale podaje login (loginy) osób, z którymi pracuje przy jednym komputerze.

 11. edukacjaekonomiczna@frsi.org.pl POWODZENIA! PYTANIA, UWAGI?

More Related