Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PowerPoint Presentation
Download Presentation
projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

145 Views Download Presentation
Download Presentation

projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej koncepcja techniczna województwo świętokrzyskie projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Kielce 5-V-2009

 2. Wymiarowanie sieci szkieletowo-dystrybucyjnej SSPW • Przyjęto następujące założenia definiujące architekturę logiczną i fizyczną projektowanych sieci: • dla każdego województwa Polski Wschodniej projektuje się autonomiczne, ale połączone sieci szerokopasmowe • sieć szerokopasmowa dla pojedynczego województwa składa się z dwóch warstw: warstwy szkieletu sieci i warstwy dystrybucyjnej • architektura ta nie obejmuje warstwy dostępowej (sieci dostępowych), z założenia wykraczającej poza przedmiot projektowanego przedsięwzięcia

 3. Wymiarowanie sieci szkieletowo-dystrybucyjnej SSPW • Przyjęto następujące założenia definiujące architekturę logiczną i fizyczną projektowanych sieci: • sieć szkieletowa budowana jest w topologii pierścienia, bądź kilku połączonych ze sobą pierścieni • sieć dystrybucyjna budowana jest w topologii drzewa • od strony fizycznej węzły sieci szkieletowej oraz zakończenia sieci dystrybucyjnych znajdują się w konkretnych lokalizacjach, tożsamych z istniejącymi miejscowościami na rozpatrywanym obszarze Polski

 4. Wymiarowanie sieci szkieletowo-dystrybucyjnej SSPW • Przyjęto następujące założenia definiujące architekturę logiczną i fizyczną projektowanych sieci: • sieci dystrybucyjne obejmą swoim zasięgiem obszar całych województw • sieć jest projektowana w jednolitej (z możliwie niewielkimi odstępstwami) technologii optycznej • połączenia sieci przebiegają wzdłuż dróg utwardzonych lub innych tras wyznaczanych przez prawo drogi skupione w ręku jednego dysponenta – np. linie kolejowe, linie energetyczne, rurociągi, itp. • optymalizacja sieci w obu warstwach wiąże się bezpośrednio z minimalizacją drogi pomiędzy węzłami sieci i punktami dystrybucyjnymi będącymi wierzchołkami grafu

 5. Wymiarowanie sieci szkieletowo-dystrybucyjnej SSPW

 6. Definicja obszarów BSC • obszary „białe”: całkowity brak infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej (punktów dystrybucyjnych) niezbędnej do zapewnienia podaży usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na założonym poziomie; • na obszarze tym mogą działać przedsiębiorcy telekomunikacyjni świadczący takie usługi, ale punkt dystrybucyjny, do którego są przyłączeni, znajduje się poza obszarem analizowanym lub uzyskanie takiego przyłączenia jest ograniczone barierami, np. ekonomicznymi, które utrudniają dostęp potencjalnych operatorów sieci dostępowych • obszary „szare”: istnieje infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna tylko jednego operatora telekomunikacyjnego (zazwyczaj sieć operatora „zasiedziałego”); • oznacza to obecność punktów dystrybucyjnych tylko jednego operatora na danym terenie; • nie ma zatem konkurencji na poziomie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, choć może działać kilku operatorów sieci dostępowych, którzy jednak korzystają z usług hurtowych jednego operatora infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej • obszary „czarne”: istnieje infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna co najmniej dwóch operatorów telekomunikacyjnych umożliwiająca zapewnienie podaży usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na założonym poziomie; • istnieją tam zatem co najmniej dwa punkty dystrybucyjne różnych operatorów, a usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu są oferowane poprzez konkurujących ze sobą przedsiębiorców telekomunikacyjnych

 7. Definicja obszarów BSC zasięg punktu dystrybucyjnego: wyrażona w kilometrach odległość od punktu dystrybucyjnego sieci szkieletowo-dystrybucyjnej; określa obszar, na którym dokonywane będą inwestycje operatorów dostępowych  istotne: długość pętli lokalnej -- przepływność -- technologia

 8. Definicja obszarów BSC - przykład • miejscowości A, B, C, D, E, które znajdują się w zasięgu pojedynczego punktu dystrybucyjnego otrzymują etykietę „szarą”; • miejscowość G, która znajduje się w zasięgu obu punktów otrzymuje etykietę „czarną”; • miejscowość F, która znajduje się poza zasięgiem punktów dystrybucyjnych otrzymuje etykietę „białą”.

 9. Wymiarowanie sieci szkieletowo-dystrybucyjnej SSPW

 10. Wymiarowanie SSPW - warianty

 11. Wymiarowanie SSPW - warianty

 12. Wymiarowanie sieci szkieletowo-dystrybucyjnej SSPW

 13. Wymiarowanie SSPW - warianty

 14. Wizualizacja wariantów Liczba węzłów szkieletu 8 Liczba punktów dystryb. 774 Długość szkieletu ~400 km Długość sieci dystryb. 2877 km Mapka poglądowa Topologie sieci szkieltowej dla wojewodztwa świetokrzyskiego, wer. 2 km 90% Opracowanie: ITTI sp. z o.o.

 15. Wizualizacja wariantów Liczba węzłów szkieletu 8 Liczba punktów dystryb. 345 Długość szkieletu ~400 km Długość sieci dystryb. 1894 km Mapka poglądowa Topologie sieci szkieltowej dla wojewodztwa świetokrzyskiego, wer. 4 km 90% Opracowanie: ITTI sp. z o.o.

 16. Wizualizacja wariantów Liczba węzłów szkieletu 8 Liczba punktów dystryb. 193 Długość szkieletu ~400 km Długość sieci dystryb. 1498 km Mapka poglądowa Topologie sieci szkieltowej dla wojewodztwa świetokrzyskiego, wer. 5 km 90% Opracowanie: ITTI sp. z o.o.

 17. Wizualizacja wariantów Liczba węzłów szkieletu 8 Liczba punktów dystryb. 136 Długość szkieletu ~400 km Długość sieci dystryb. 1242 km Mapka poglądowa Topologie sieci szkieltowej dla wojewodztwa świetokrzyskiego, wer. 6 km 90% Opracowanie: ITTI sp. z o.o.

 18. Wizualizacja wariantu 6 km / 90% Mapka poglądowa Opracowanie: ITTI sp. z o.o.

 19. Wizualizacja wariantu 6 km / 90% Mapka poglądowa Opracowanie: ITTI sp. z o.o.

 20. Wizualizacja wariantu 6 km / 90% Mapka poglądowa Opracowanie: ITTI sp. z o.o.

 21. Wizualizacja wariantu 6 km / 90% Mapka poglądowa Opracowanie: ITTI sp. z o.o.

 22. Wizualizacja wariantu 6 km / 90% Mapka poglądowa Opracowanie: ITTI sp. z o.o.

 23. Wizualizacja wariantu 6 km / 90% Mapka poglądowa Opracowanie: ITTI sp. z o.o.

 24. Wizualizacja wariantu 6 km / 90% Mapka poglądowa Opracowanie: ITTI sp. z o.o.

 25. Wizualizacja wariantu 6 km / 90% Mapka poglądowa Opracowanie: ITTI sp. z o.o.

 26. Szacunkowe nakłady inwestycyjne(część pasywna) tys. PLN brutto

 27. Proces decydowania o interwencji Wybór wariantu Identyfikacja obszarów białych, szarych i czarnych √ Obliczenia związane z optymalizacją sieci W trakcie Oszacowanie kosztów budowy i utrzymania rozwiązania W trakcie Weryfikacja uzasadnienia interwencji (opłacalność inwestycji operatora efektywnego) Określenie poziomu dofinansowania i pomocy publicznej Analiza rentowności Operatora Infrastruktury Zbadanie wpływu na konkurencyjność rynku Analiza finansowa i ekonomiczna projektu 27

 28. Wnioski i dalsze kroki • W wariancie doziemnym jedynie możliwe wydaje się przyjęcie wariantu 6 km (ewentualnie 5km) • Ewentualne (znacznie) obniżenie kosztów i przyspieszenie projektu jest możliwe jedynie z wykorzystaniem obcego prawa drogi (energetyka?) • Po wyborze wariantu trzeba dokonać drugiego przebiegu optymalizacyjnego: • Usunięcie współbieżności • Domknięcie pierścieni • Uzupełnienie lokalizacji węzłów • Prosimy o Państwa uwagi

 29. Wojciech Ptak Departament Funduszy Strukturalnych e-mail: wojciech.ptak@dga.pl • zapraszamy do naszych biur Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.Biuro w Poznaniu ul. Towarowa 35 61-896 Poznań telefon.: +48.61. 859.59.00, faks: +48.61.859.59.01 e-mail: dgasa@dga.pl www.DGA.pl Biuro w Warszawie ul. Emilii Plater 28 00-688 Warszawa telefon.: +48.22. 635.35.30, faks: +48.22.635.35.31 e-mail: dgawawa@dga.pl www.DGA.pl Marcin Ługawiak Departament Funduszy Strukturalnych e-mail: marcin.lugawiak@dga.pl Zapraszamy do zadawania pytań