Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Aktywny bezrobotny kapitałem płockiej wsi” to projekt realizowany w ramach PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Aktywny bezrobotny kapitałem płockiej wsi” to projekt realizowany w ramach

„Aktywny bezrobotny kapitałem płockiej wsi” to projekt realizowany w ramach

122 Views Download Presentation
Download Presentation

„Aktywny bezrobotny kapitałem płockiej wsi” to projekt realizowany w ramach

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. „Aktywny bezrobotny kapitałem płockiej wsi” to projekt realizowany w ramach Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w okresie: od 01.01.2008r. do 31.12.2013r. Całkowita wartość w 2013r. wynosi 6 080 549,93 zł.

  2. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym głównie „będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy” w powiecie płockim. Założenia zostaną osiągnięte poprzez podjęcie działań mających na celu umożliwienie osobom bezrobotnym zdobycia doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w stażu oraz uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych w wyniku uczestnictwa w szkoleniach grupowych. Wsparcie w ramach projektu będzie również skierowane na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i promowanie samozatrudnienia poprzez dofinansowanie pomysłów osób bezrobotnych na własną firmę.

  3. Uczestnicy projektu to osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Płocku, w tym w szczególności spełniające co najmniej jedno z kryteriów określonych w art. 49 "Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy„: • bezrobotny do 30 roku życia (oznacza to bezrobotnego, który na dzień zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 30 roku życia), • - bezrobotny długotrwale (oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych), • - bezrobotny powyżej 50 roku życia (oznacza to bezrobotnego, który w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia), • bezrobotny należący do pozostałych grup określonych w art.49 "Ustawy o promocji (...)". • Zgodnie z rekomendacją będącą wynikiem przeprowadzonego w 2010 r. badania ewaluacyjnego, w celu podniesienia poziomu adekwatności założeń projektu do sytuacji w powiecie, wsparciem w ramach projektu priorytetowo zostaną objęte osoby po 45 roku życia oraz osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub niższym.

  4. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z polityką równych szans, bowiem wszystkie przewidziane w nim działania są ogólnie dostępne dla kobiet, mężczyzn, osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców obszarów wiejskich i miejsko - wiejskich. Programy przyczynią się bowiem do zwalczania funkcjonujących stereotypów, związanych z postrzeganiem poszczególnych grup społecznych na rynku pracy, poprzez umożliwienie równego dostępu do wsparcia służącego podniesieniu kwalifikacji i umiejętności oraz ich elastycznego wykorzystania na rynku pracy.

  5. W ramach projektu uczestnicy rozpoczną udział w kilku rodzajach wsparcia. Dla 440 osób zorganizowane zostaną miejsca stażu u Organizatorów, 55 osób uzupełni lub zmieni swoje kwalifikacje zawodowe w wyniku szkoleń grupowych w 4 kierunkach: -„Spawanie metodą TIG-141/111-TÜV”-15os./300h -„Spawanie metodą MAG-135/136-TÜV”-15os./300h -„Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera”-15os./150h -„Grafika komputerowa”-10os./80h natomiast 100 osób uzyska wparcie w ramach programu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. W celu realizacji rekomendacji wskazującej łączenie form wsparcia kierowanych do bezrobotnych, osoby wyłonione w drodze naboru zostaną objęte szkoleniem grupowym z zakresu podejmowania oraz prowadzenia działalalności gospodarczej pt.: „Mała przedsiębiorczość” (8h), finansowanym ze środków Funduszu Pracy.

  6. STAŻ Na czym polega? Celem stażu jest przygotowanie osoby bezrobotnej do samodzielnego wykonywania zadań na danym stanowisku (bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą) lub w zawodzie po jego zakończeniu. Jak długo trwa i co w zamian? Program stażu organizowany w ramach projektu przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku trwa 6 miesięcy. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż Organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu Organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Organizator po zakończeniu realizacji programu wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu. Bezrobotny po zakończeniu stażu otrzyma zaświadczenie o odbyciu stażu wraz z kopią programu stażu, sprawozdaniem w przebiegu stażu oraz opinią od Organizatora stażu.

  7. SZKOLENIA Na czym polega? Celem programu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia poprzez podwyższenie, zmianę lub uzyskanie kwalifikacji. Co w zamian? Niepowtarzalna okazja na bezpłatne podniesienie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem instytucji szkoleniowej. Osobom skierowanym na szkolenie, w okresie jego odbywania przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. Stypendium nie przysługuje za dni nieobecności na szkoleniu. Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy (zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA). Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

  8. JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dla kogo? Program skierowany jest do osób bezrobotnych, które z własnych środków nie byłyby w stanie otworzyć firmy. Na czym polega? Przyznana osobie bezrobotnej jednorazowo kwota nie może przekroczyć 600% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu podpisania umowy. Środki mogą być przyznane na każdy rodzaj działalności gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej tj. produkcję, usługi i handel. Priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące działalności usługowej oraz związane z drobną wytwórczością, jak również rokujące tworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych w swoich zakładach po rozpoczęciu działalności gospodarczej. Osoba bezrobotna jest zobowiązana do zaewidencjonowania działalności gospodarczej w CEIDG w terminie 3 dni od daty wpływu środków na rachunek bankowy i rozpoczęcia działalności gospodarczej w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty podpisania umowy oraz do złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji we wniosku w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza musi być prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy. Ponadto bezrobotny nie może podjąć zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej pod rygorem zwrotu pobranej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków.

  9. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1 PRACODAWCY: • w pokoju nr 21 (wnioski na organizację miejsc odbywania stażu) tel. 24/267-46-73 OSOBY BEZROBOTNE: • w Centrum Aktywizacji Zawodowej – parter (oferty stażu) tel. 24/267-46-49/50/83/84/85 - w pokoju nr 24 (szkolenia grupowe) – tel. 24/267-46-69, • w pokoju nr 22 (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej) tel. 24/267-46-65. oraz na stronie internetowej www.pupplock.pl

Similar Documents